[หกพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(6851)] - [หกพันเก้าร้อย(6900)] : เลขภาษาอังกฤษคือ

"685-6900" ภาษาอังกฤษ


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6851-6875


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6851 Six thousand Eight hundred Fifty One ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้วัน หกพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
6852 Six thousand Eight hundred Fifty Two ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ทู หกพันแปดร้อยห้าสิบสอง
6853 Six thousand Eight hundred Fifty Three ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี หกพันแปดร้อยห้าสิบสาม
6854 Six thousand Eight hundred Fifty Four ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ หกพันแปดร้อยห้าสิบสี่
6855 Six thousand Eight hundred Fifty Five ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ หกพันแปดร้อยห้าสิบห้า
6856 Six thousand Eight hundred Fifty Six ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ หกพันแปดร้อยห้าสิบหก
6857 Six thousand Eight hundred Fifty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น หกพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
6858 Six thousand Eight hundred Fifty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้เอท หกพันแปดร้อยห้าสิบแปด
6859 Six thousand Eight hundred Fifty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ หกพันแปดร้อยห้าสิบเก้า
6860 Six thousand Eight hundred Sixty ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ หกพันแปดร้อยหกสิบ
6861 Six thousand Eight hundred Sixty One ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน หกพันแปดร้อยหกสิบเอ็ด
6862 Six thousand Eight hundred Sixty Two ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู หกพันแปดร้อยหกสิบสอง
6863 Six thousand Eight hundred Sixty Three ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี หกพันแปดร้อยหกสิบสาม
6864 Six thousand Eight hundred Sixty Four ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ หกพันแปดร้อยหกสิบสี่
6865 Six thousand Eight hundred Sixty Five ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ หกพันแปดร้อยหกสิบห้า
6866 Six thousand Eight hundred Sixty Six ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หกพันแปดร้อยหกสิบหก
6867 Six thousand Eight hundred Sixty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น หกพันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
6868 Six thousand Eight hundred Sixty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท หกพันแปดร้อยหกสิบแปด
6869 Six thousand Eight hundred Sixty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ หกพันแปดร้อยหกสิบเก้า
6870 Six thousand Eight hundred Seventy ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
6871 Six thousand Eight hundred Seventy One ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้วัน หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
6872 Six thousand Eight hundred Seventy Two ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ทู หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
6873 Six thousand Eight hundred Seventy Three ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม
6874 Six thousand Eight hundred Seventy Four ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
6875 Six thousand Eight hundred Seventy Five ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6876-6900


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6876 Six thousand Eight hundred Seventy Six ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบหก
6877 Six thousand Eight hundred Seventy Seven ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
6878 Six thousand Eight hundred Seventy Eight ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้เอท หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปด
6879 Six thousand Eight hundred Seventy Nine ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
6880 Six thousand Eight hundred Eighty ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ หกพันแปดร้อยแปดสิบ
6881 Six thousand Eight hundred Eighty One ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้วัน หกพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ด
6882 Six thousand Eight hundred Eighty Two ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ทู หกพันแปดร้อยแปดสิบสอง
6883 Six thousand Eight hundred Eighty Three ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ธรี หกพันแปดร้อยแปดสิบสาม
6884 Six thousand Eight hundred Eighty Four ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้โฟร์ หกพันแปดร้อยแปดสิบสี่
6885 Six thousand Eight hundred Eighty Five ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ หกพันแปดร้อยแปดสิบห้า
6886 Six thousand Eight hundred Eighty Six ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ หกพันแปดร้อยแปดสิบหก
6887 Six thousand Eight hundred Eighty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้เซเว่น หกพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด
6888 Six thousand Eight hundred Eighty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้เอท หกพันแปดร้อยแปดสิบแปด
6889 Six thousand Eight hundred Eighty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ไนน์ หกพันแปดร้อยแปดสิบเก้า
6890 Six thousand Eight hundred Ninety ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ หกพันแปดร้อยเก้าสิบ
6891 Six thousand Eight hundred Ninety One ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้วัน หกพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
6892 Six thousand Eight hundred Ninety Two ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ทู หกพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
6893 Six thousand Eight hundred Ninety Three ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี หกพันแปดร้อยเก้าสิบสาม
6894 Six thousand Eight hundred Ninety Four ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ หกพันแปดร้อยเก้าสิบสี่
6895 Six thousand Eight hundred Ninety Five ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ หกพันแปดร้อยเก้าสิบห้า
6896 Six thousand Eight hundred Ninety Six ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ หกพันแปดร้อยเก้าสิบหก
6897 Six thousand Eight hundred Ninety Seven ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น หกพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
6898 Six thousand Eight hundred Ninety Eight ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้เอท หกพันแปดร้อยเก้าสิบแปด
6899 Six thousand Eight hundred Ninety Nine ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ หกพันแปดร้อยเก้าสิบเก้า
6900 Six thousand Nine hundred ซิกซ์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด หกพันเก้าร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

[หกพันแปดร้อยหนึ่ง(6801)] - [หกพันแปดร้อยห้าสิบ(6850)] : เขียนเลขภาษาอังกฤษ

"เลขภาษาอังกฤษ 6801-6850" เขียนยังไง 

ผม ไมเคิล เล้ง จะมาเก็งภาษาอังกฤษ(นับเลข)ให้กับเพื่อนๆที่สนใจครับ ท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเลย สมัยก่อน เรารู้เพียงว่าเมื่อเรียนชั้นประถมปีที่ 5 เราต้องเรียนภาษาอังกฤษด้วย เพราะเป็นหลักสูตรที่เขากำหนดไว้

เราเป็นเด็ก เขาให้เรียนเราก็เรียนกันไปแบบเสียไม่ได้ ให้เรียนก็เรียน ให้สอบก็สอบ แต่ยังไม่รู้เลยว่าตำรา"ออกฟอร์มปกสีฟ้า"กับ"แกรมม่าปกสีน้ำตาล"นั้นมันมีความสำคัญอย่างไร

เมื่อเวลาผ่านไป ผ่านไป แล้วก็ผ่านไปจวบจนถึงทุกวันนี้ เราคงพอจะเห็นภาพ overview มากขึ้นว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างไร ที่เห็นชัดมากขึ้นมาอีกก็เมื่อมีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทและใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช่แล้วครับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้กันในอินเตอร์เน็ตครับ แปลว่าถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษก็เปรียบเสมือมีเรือยนต์เรือยอร์ชเอาไว้โลดแล่นในการใช้งานหรือทำธุรกิจไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับคนที่ภาษาอังกฤษไม่ได้ก็คงต้องแจวเรือโยงกันต่อไปล่ะครับ

แต่หากว่าท่านใดที่ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ หันมาใส่ใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง ผมว่าใช้เวลาไม่เกินหนึ่งปีท่านก็สามารถเรียนรู้ได้หลายประโยคอยู่นะครับ

วันนี้เริ่มเลย!


ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6801-6825


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6801 Six thousand Eight hundred One ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด วัน หกพันแปดร้อยเอ็ด
6802 Six thousand Eight hundred Two ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทู หกพันแปดร้อยสอง
6803 Six thousand Eight hundred Three ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ธรี หกพันแปดร้อยสาม
6804 Six thousand Eight hundred Four ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ หกพันแปดร้อยสี่
6805 Six thousand Eight hundred Five ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไฟว์ หกพันแปดร้อยห้า
6806 Six thousand Eight hundred Six ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ หกพันแปดร้อยหก
6807 Six thousand Eight hundred Seven ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่น หกพันแปดร้อยเจ็ด
6808 Six thousand Eight hundred Eight ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอท หกพันแปดร้อยแปด
6809 Six thousand Eight hundred Nine ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ หกพันแปดร้อยเก้า
6810 Six thousand Eight hundred Ten ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เท็น หกพันแปดร้อยสิบ
6811 Six thousand Eight hundred Eleven ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด อีเลฟเว่น หกพันแปดร้อยสิบเอ็ด
6812 Six thousand Eight hundred Twelve ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเวลฟ์ หกพันแปดร้อยสิบสอง
6813 Six thousand Eight hundred Thirteen ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอทีน หกพันแปดร้อยสิบสาม
6814 Six thousand Eight hundred Fourteen ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ทีน หกพันแปดร้อยสิบสี่
6815 Six thousand Eight hundred Fifteen ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟทีน หกพันแปดร้อยสิบห้า
6816 Six thousand Eight hundred Sixteen ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ทีน หกพันแปดร้อยสิบหก
6817 Six thousand Eight hundred Seventeen ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นทีน หกพันแปดร้อยสิบเจ็ด
6818 Six thousand Eight hundred Eighteen ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอททีน หกพันแปดร้อยสิบแปด
6819 Six thousand Eight hundred Nineteen ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ทีน หกพันแปดร้อยสิบเก้า
6820 Six thousand Eight hundred Twenty ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ หกพันแปดร้อยยี่สิบ
6821 Six thousand Eight hundred Twenty One ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้วัน หกพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ด
6822 Six thousand Eight hundred Twenty Two ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ทู หกพันแปดร้อยยี่สิบสอง
6823 Six thousand Eight hundred Twenty Three ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี หกพันแปดร้อยยี่สิบสาม
6824 Six thousand Eight hundred Twenty Four ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ หกพันแปดร้อยยี่สิบสี่
6825 Six thousand Eight hundred Twenty Five ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ หกพันแปดร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6826-6850


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6826 Six thousand Eight hundred Twenty Six ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ หกพันแปดร้อยยี่สิบหก
6827 Six thousand Eight hundred Twenty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น หกพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ด
6828 Six thousand Eight hundred Twenty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้เอท หกพันแปดร้อยยี่สิบแปด
6829 Six thousand Eight hundred Twenty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ หกพันแปดร้อยยี่สิบเก้า
6830 Six thousand Eight hundred Thirty ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ หกพันแปดร้อยสามสิบ
6831 Six thousand Eight hundred Thirty One ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้วัน หกพันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
6832 Six thousand Eight hundred Thirty Two ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ทู หกพันแปดร้อยสามสิบสอง
6833 Six thousand Eight hundred Thirty Three ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ธรี หกพันแปดร้อยสามสิบสาม
6834 Six thousand Eight hundred Thirty Four ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้โฟร์ หกพันแปดร้อยสามสิบสี่
6835 Six thousand Eight hundred Thirty Five ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ หกพันแปดร้อยสามสิบห้า
6836 Six thousand Eight hundred Thirty Six ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ หกพันแปดร้อยสามสิบหก
6837 Six thousand Eight hundred Thirty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้เซเว่น หกพันแปดร้อยสามสิบเจ็ด
6838 Six thousand Eight hundred Thirty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้เอท หกพันแปดร้อยสามสิบแปด
6839 Six thousand Eight hundred Thirty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ไนน์ หกพันแปดร้อยสามสิบเก้า
6840 Six thousand Eight hundred Forty ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ หกพันแปดร้อยสี่สิบ
6841 Six thousand Eight hundred Forty One ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้วัน หกพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด
6842 Six thousand Eight hundred Forty Two ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ทู หกพันแปดร้อยสี่สิบสอง
6843 Six thousand Eight hundred Forty Three ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี หกพันแปดร้อยสี่สิบสาม
6844 Six thousand Eight hundred Forty Four ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ หกพันแปดร้อยสี่สิบสี่
6845 Six thousand Eight hundred Forty Five ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ หกพันแปดร้อยสี่สิบห้า
6846 Six thousand Eight hundred Forty Six ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ หกพันแปดร้อยสี่สิบหก
6847 Six thousand Eight hundred Forty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น หกพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
6848 Six thousand Eight hundred Forty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้เอท หกพันแปดร้อยสี่สิบแปด
6849 Six thousand Eight hundred Forty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ หกพันแปดร้อยสี่สิบเก้า
6850 Six thousand Eight hundred Fifty ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ หกพันแปดร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

[หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด(6751)] - [หกพันแปดร้อย(ุ6800)] : ภาษาอังกฤษฮิตตลอดกาล(นับเลข)

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มจากนับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ 

นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6751-6725

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6751 Six thousand Seven hundred Fifty One ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้วัน หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด
6752 Six thousand Seven hundred Fifty Two ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ทู หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบสอง
6753 Six thousand Seven hundred Fifty Three ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบสาม
6754 Six thousand Seven hundred Fifty Four ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่
6755 Six thousand Seven hundred Fifty Five ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า
6756 Six thousand Seven hundred Fifty Six ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบหก
6757 Six thousand Seven hundred Fifty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด
6758 Six thousand Seven hundred Fifty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้เอท หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปด
6759 Six thousand Seven hundred Fifty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้า
6760 Six thousand Seven hundred Sixty ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ หกพันเจ็ดร้อยหกสิบ
6761 Six thousand Seven hundred Sixty One ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน หกพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด
6762 Six thousand Seven hundred Sixty Two ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู หกพันเจ็ดร้อยหกสิบสอง
6763 Six thousand Seven hundred Sixty Three ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี หกพันเจ็ดร้อยหกสิบสาม
6764 Six thousand Seven hundred Sixty Four ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ หกพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่
6765 Six thousand Seven hundred Sixty Five ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ หกพันเจ็ดร้อยหกสิบห้า
6766 Six thousand Seven hundred Sixty Six ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หกพันเจ็ดร้อยหกสิบหก
6767 Six thousand Seven hundred Sixty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น หกพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด
6768 Six thousand Seven hundred Sixty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท หกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
6769 Six thousand Seven hundred Sixty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ หกพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้า
6770 Six thousand Seven hundred Seventy ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
6771 Six thousand Seven hundred Seventy One ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้วัน หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
6772 Six thousand Seven hundred Seventy Two ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ทู หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
6773 Six thousand Seven hundred Seventy Three ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
6774 Six thousand Seven hundred Seventy Four ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
6775 Six thousand Seven hundred Seventy Five ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6776-6800


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6776 Six thousand Seven hundred Seventy Six ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
6777 Six thousand Seven hundred Seventy Seven ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
6778 Six thousand Seven hundred Seventy Eight ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้เอท หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด
6779 Six thousand Seven hundred Seventy Nine ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
6780 Six thousand Seven hundred Eighty ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
6781 Six thousand Seven hundred Eighty One ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้วัน หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
6782 Six thousand Seven hundred Eighty Two ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ทู หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสอง
6783 Six thousand Seven hundred Eighty Three ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ธรี หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสาม
6784 Six thousand Seven hundred Eighty Four ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้โฟร์ หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่
6785 Six thousand Seven hundred Eighty Five ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้า
6786 Six thousand Seven hundred Eighty Six ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหก
6787 Six thousand Seven hundred Eighty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้เซเว่น หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด
6788 Six thousand Seven hundred Eighty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้เอท หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด
6789 Six thousand Seven hundred Eighty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ไนน์ หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
6790 Six thousand Seven hundred Ninety ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
6791 Six thousand Seven hundred Ninety One ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้วัน หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด
6792 Six thousand Seven hundred Ninety Two ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ทู หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสอง
6793 Six thousand Seven hundred Ninety Three ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
6794 Six thousand Seven hundred Ninety Four ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่
6795 Six thousand Seven hundred Ninety Five ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
6796 Six thousand Seven hundred Ninety Six ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหก
6797 Six thousand Seven hundred Ninety Seven ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ด
6798 Six thousand Seven hundred Ninety Eight ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้เอท หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปด
6799 Six thousand Seven hundred Ninety Nine ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า
6800 Six thousand Eight hundred ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด หกพันแปดร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

[หกพันเจ็ดร้อยเอ็ด(6701)] - [หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบ(6750)] : ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

นับเลขภาษาอังกฤษ "หกพันเจ็ดร้อยเอ็ด"-"หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบ" เวบ นับเลขภาษาอังกฤษ


เริ่มฝึกภาษาอังกฤษกับเราฟรี ๆ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงด้วยการเข้ามาอ่านหาความรู้ ตัวเลขภาษาอังกฤษได้ที่นี่ครับ 

เราได้ถอดคำอ่าน คำแปลเลขภาษาอังกฤษตั้งแต่เลขหนึ่ง (1) ไปจนถึงเลขหนึ่งล้าน (1,000,000) กันเลยทีเดียวครับ

ท่านคิดว่าภาษาอังกฤษของท่านทุกวันนี้ดีแค่ไหนครับ ถ้าท่านคิดว่าดีมาก นั่นหมายความว่า ท่านสามารถอ่าน พูด หรือว่าเขียนเลขภาษาอังกฤษถึงหนึ่งล้านได้อย่างสบายๆ ถูกต้องไหมครับ

แต่ถ้าท่านประเมินภาษาอังกฤษของตัวเองแล้ว รู้สึกว่ายังไม่เข้าขั้น ยังไม่มั่นใจ ไม่เป็นไรครับ วันนี้ท่านสามารถสร้างความมั่นใจได้ด้วยการเริ่ม อ่าน เขียน และก็ฝึกพูดตัวเลขภาษาอังกฤษกับเราที่นี่ก่อน เมื่อใดที่ท่านแม่นตัวเลขแล้ว ตัวหนังสือก็คงไม่ยากจนเกินไปเช่นกันครับ

เมื่อท่านคิดว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็น เมื่อท่านอยากจะเป็น ท่านต้องถามตัวท่านเอง ท่านได้เริ่มก้าวแรกแล้วหรือยังครับ เริ่มจับปากกามาเขียน เริ่มอ่าน เริ่ม speak บ้างแล้วหรือยัง

มีคำสุภาษิตคำหนึ่งที่พูดไว้ และผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าโลกของเราจะเจริญก้าวหน้าไปสู่ยุคใดก็ตาม คำๆนั้นก็คือ "Time and Tide Wait for NO Man"

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6701 - 6725


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6701 Six thousand Seven hundred One ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด วัน หกพันเจ็ดร้อยเอ็ด
6702 Six thousand Seven hundred Two ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทู หกพันเจ็ดร้อยสอง
6703 Six thousand Seven hundred Three ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ธรี หกพันเจ็ดร้อยสาม
6704 Six thousand Seven hundred Four ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ หกพันเจ็ดร้อยสี่
6705 Six thousand Seven hundred Five ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไฟว์ หกพันเจ็ดร้อยห้า
6706 Six thousand Seven hundred Six ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ หกพันเจ็ดร้อยหก
6707 Six thousand Seven hundred Seven ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่น หกพันเจ็ดร้อยเจ็ด
6708 Six thousand Seven hundred Eight ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอท หกพันเจ็ดร้อยแปด
6709 Six thousand Seven hundred Nine ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ หกพันเจ็ดร้อยเก้า
6710 Six thousand Seven hundred Ten ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เท็น หกพันเจ็ดร้อยสิบ
6711 Six thousand Seven hundred Eleven ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด อีเลฟเว่น หกพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ด
6712 Six thousand Seven hundred Twelve ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเวลฟ์ หกพันเจ็ดร้อยสิบสอง
6713 Six thousand Seven hundred Thirteen ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอทีน หกพันเจ็ดร้อยสิบสาม
6714 Six thousand Seven hundred Fourteen ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ทีน หกพันเจ็ดร้อยสิบสี่
6715 Six thousand Seven hundred Fifteen ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟทีน หกพันเจ็ดร้อยสิบห้า
6716 Six thousand Seven hundred Sixteen ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ทีน หกพันเจ็ดร้อยสิบหก
6717 Six thousand Seven hundred Seventeen ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นทีน หกพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ด
6718 Six thousand Seven hundred Eighteen ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอททีน หกพันเจ็ดร้อยสิบแปด
6719 Six thousand Seven hundred Nineteen ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ทีน หกพันเจ็ดร้อยสิบเก้า
6720 Six thousand Seven hundred Twenty ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
6721 Six thousand Seven hundred Twenty One ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้วัน หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ด
6722 Six thousand Seven hundred Twenty Two ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ทู หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสอง
6723 Six thousand Seven hundred Twenty Three ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสาม
6724 Six thousand Seven hundred Twenty Four ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่
6725 Six thousand Seven hundred Twenty Five ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6726 - 6750


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6726 Six thousand Seven hundred Twenty Six ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบหก
6727 Six thousand Seven hundred Twenty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ด
6728 Six thousand Seven hundred Twenty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้เอท หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปด
6729 Six thousand Seven hundred Twenty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า
6730 Six thousand Seven hundred Thirty ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ หกพันเจ็ดร้อยสามสิบ
6731 Six thousand Seven hundred Thirty One ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้วัน หกพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
6732 Six thousand Seven hundred Thirty Two ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ทู หกพันเจ็ดร้อยสามสิบสอง
6733 Six thousand Seven hundred Thirty Three ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ธรี หกพันเจ็ดร้อยสามสิบสาม
6734 Six thousand Seven hundred Thirty Four ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้โฟร์ หกพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่
6735 Six thousand Seven hundred Thirty Five ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ หกพันเจ็ดร้อยสามสิบห้า
6736 Six thousand Seven hundred Thirty Six ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ หกพันเจ็ดร้อยสามสิบหก
6737 Six thousand Seven hundred Thirty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้เซเว่น หกพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ด
6738 Six thousand Seven hundred Thirty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้เอท หกพันเจ็ดร้อยสามสิบแปด
6739 Six thousand Seven hundred Thirty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ไนน์ หกพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้า
6740 Six thousand Seven hundred Forty ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
6741 Six thousand Seven hundred Forty One ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้วัน หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ด
6742 Six thousand Seven hundred Forty Two ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ทู หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบสอง
6743 Six thousand Seven hundred Forty Three ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบสาม
6744 Six thousand Seven hundred Forty Four ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่
6745 Six thousand Seven hundred Forty Five ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้า
6746 Six thousand Seven hundred Forty Six ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบหก
6747 Six thousand Seven hundred Forty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ด
6748 Six thousand Seven hundred Forty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้เอท หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปด
6749 Six thousand Seven hundred Forty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้า
6750 Six thousand Seven hundred Fifty ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

[หกพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด(6651)] - [หกพันเจ็ดร้อย(6700)] : นับเลขภาษาอังกฤษ

"6651-6700" ภาษาอังกฤษคือ?


ท่านยังจำผมได้อยู่นะครับ ผม ไมเคิล เล้ง นักเขียนเวบเกี่ยวกับตัวเลขภาษาอังกฤษยังไงล่ะครับ และแน่นอน วันนี้เราก็มีตัวเลขภาษาอังกฤษมาฝากกันเช่นเคยครับ

โดยเราได้ออกแบบการ post ของเราเป็น 50 หมายเลข/การเขียนบทความในแต่ละครั้ง และในแต่ละบทความจะแบ่งเป็น 2 ท่อนครับ ท่อนแรก 25 หมายเลข และท่อนหลังอีก 25 หมายเลขเช่นกันครับ เพื่อที่ท่านอ่านแล้วมันจะได้ไม่ลายตาครับ

เลข หกพันเจ็ดร้อย ภาษาอังกฤษคือ

ตารางที่ 1/2 ตัวเลข (Number) : 6651-6675


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6651 Six thousand Six hundred Fifty One ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน หกพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด
6652 Six thousand Six hundred Fifty Two ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู หกพันหกร้อยห้าสิบสอง
6653 Six thousand Six hundred Fifty Three ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี หกพันหกร้อยห้าสิบสาม
6654 Six thousand Six hundred Fifty Four ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ หกพันหกร้อยห้าสิบสี่
6655 Six thousand Six hundred Fifty Five ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ หกพันหกร้อยห้าสิบห้า
6656 Six thousand Six hundred Fifty Six ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ หกพันหกร้อยห้าสิบหก
6657 Six thousand Six hundred Fifty Seven ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น หกพันหกร้อยห้าสิบเจ็ด
6658 Six thousand Six hundred Fifty Eight ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท หกพันหกร้อยห้าสิบแปด
6659 Six thousand Six hundred Fifty Nine ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ หกพันหกร้อยห้าสิบเก้า
6660 Six thousand Six hundred Sixty ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ หกพันหกร้อยหกสิบ
6661 Six thousand Six hundred Sixty One ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน หกพันหกร้อยหกสิบเอ็ด
6662 Six thousand Six hundred Sixty Two ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู หกพันหกร้อยหกสิบสอง
6663 Six thousand Six hundred Sixty Three ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี หกพันหกร้อยหกสิบสาม
6664 Six thousand Six hundred Sixty Four ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ หกพันหกร้อยหกสิบสี่
6665 Six thousand Six hundred Sixty Five ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ หกพันหกร้อยหกสิบห้า
6666 Six thousand Six hundred Sixty Six ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หกพันหกร้อยหกสิบหก
6667 Six thousand Six hundred Sixty Seven ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น หกพันหกร้อยหกสิบเจ็ด
6668 Six thousand Six hundred Sixty Eight ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท หกพันหกร้อยหกสิบแปด
6669 Six thousand Six hundred Sixty Nine ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ หกพันหกร้อยหกสิบเก้า
6670 Six thousand Six hundred Seventy ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้ หกพันหกร้อยเจ็ดสิบ
6671 Six thousand Six hundred Seventy One ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน หกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
6672 Six thousand Six hundred Seventy Two ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู หกพันหกร้อยเจ็ดสิบสอง
6673 Six thousand Six hundred Seventy Three ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี หกพันหกร้อยเจ็ดสิบสาม
6674 Six thousand Six hundred Seventy Four ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ หกพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่
6675 Six thousand Six hundred Seventy Five ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ หกพันหกร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2/2 ตัวเลข (Number) : 6676 - 6700


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6676 Six thousand Six hundred Seventy Six ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ หกพันหกร้อยเจ็ดสิบหก
6677 Six thousand Six hundred Seventy Seven ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น หกพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
6678 Six thousand Six hundred Seventy Eight ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท หกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปด
6679 Six thousand Six hundred Seventy Nine ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ หกพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้า
6680 Six thousand Six hundred Eighty ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้ หกพันหกร้อยแปดสิบ
6681 Six thousand Six hundred Eighty One ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้วัน หกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ด
6682 Six thousand Six hundred Eighty Two ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้ทู หกพันหกร้อยแปดสิบสอง
6683 Six thousand Six hundred Eighty Three ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้ธรี หกพันหกร้อยแปดสิบสาม
6684 Six thousand Six hundred Eighty Four ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ หกพันหกร้อยแปดสิบสี่
6685 Six thousand Six hundred Eighty Five ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ หกพันหกร้อยแปดสิบห้า
6686 Six thousand Six hundred Eighty Six ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ หกพันหกร้อยแปดสิบหก
6687 Six thousand Six hundred Eighty Seven ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น หกพันหกร้อยแปดสิบเจ็ด
6688 Six thousand Six hundred Eighty Eight ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้เอท หกพันหกร้อยแปดสิบแปด
6689 Six thousand Six hundred Eighty Nine ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ หกพันหกร้อยแปดสิบเก้า
6690 Six thousand Six hundred Ninety ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้ หกพันหกร้อยเก้าสิบ
6691 Six thousand Six hundred Ninety One ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน หกพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ด
6692 Six thousand Six hundred Ninety Two ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู หกพันหกร้อยเก้าสิบสอง
6693 Six thousand Six hundred Ninety Three ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี หกพันหกร้อยเก้าสิบสาม
6694 Six thousand Six hundred Ninety Four ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ หกพันหกร้อยเก้าสิบสี่
6695 Six thousand Six hundred Ninety Five ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ หกพันหกร้อยเก้าสิบห้า
6696 Six thousand Six hundred Ninety Six ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ หกพันหกร้อยเก้าสิบหก
6697 Six thousand Six hundred Ninety Seven ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น หกพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ด
6698 Six thousand Six hundred Ninety Eight ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท หกพันหกร้อยเก้าสิบแปด
6699 Six thousand Six hundred Ninety Nine ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ หกพันหกร้อยเก้าสิบเก้า
6700 Six thousand Seven hundred ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด หกพันเจ็ดร้อย

ขอบคุณที่คอยติดตามเวบของเราเสมอมาครับ เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ ผมไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับ ผมจะกลับมาเขียนบทความอีกอย่างต่อเนื่องครับ เป้าหมายของเราคือ เขียนเลข 1 ถึง 1,000,000 ครับผม

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

[หกพันหกร้อยเอ็ด(6601)] - [หกพันหกร้อยห้าสิบ(6650)] : นับเลขภาษาอังกฤษ

เลข "หกพันหกร้อยเอ็ด ถึง หกพันหกร้อยห้าสิบ" ฝึกเขียน อ่าน พูด ตัวเลขภาษาอังกฤษ


ตัวเลขภาษาอังกฤษที่เราต้องเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในการใช้ และนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันกัน


บางท่านอาจจะทำธุรกิจที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วด้วย ท่านยิ่งต้องรีบเรียนรีบขวนขวายการพูดการเขียนภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด


ตัวเลขภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่หลายท่านคิดหรอกนะครับ อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า เลขนั้นจะมีคำหลายๆคำที่ซ้ำกันไปมา หากท่านเข้าใจหลักการใช้ หรือจัดจุดของการเปลี่ยนจากหน่วยใดหน่วยหนึ่งในจำนวนนั้นๆ ท่านก็สามารถจะต่อยอดความคิดไปได้เองโดยไม่ต้องอ่านหรือว่าฝึกอะไรเพิ่มเติมมากมายนัก

แต่...หากว่าท่านไม่อยากยุ่งยากกับการต้องไปคิด ขีด เขียนเอง ท่านสามารถมาอ่านจำนวนตัวเลขภาษาอังกฤษทั้งหมดได้ที่นี่ครับ เราจะทำการ post ตัวเลขครั้งละ 50 หมายเลข โดยเริ่มจากเลข 0 ไปจนถึงเลข 1,000,000 กันเลยทีเดียวครับ

สำหรับการ post ในวันนี้ เราจะได้เขียนและฝึกเรียนรู้เลขระหว่าง 6601 ถึง 6650 ไปด้วยกันครับ

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6601 - 6625


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6601 Six thousand Six hundred One ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด วัน หกพันหกร้อยเอ็ด
6602 Six thousand Six hundred Two ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทู หกพันหกร้อยสอง
6603 Six thousand Six hundred Three ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ธรี หกพันหกร้อยสาม
6604 Six thousand Six hundred Four ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ หกพันหกร้อยสี่
6605 Six thousand Six hundred Five ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไฟว์ หกพันหกร้อยห้า
6606 Six thousand Six hundred Six ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ หกพันหกร้อยหก
6607 Six thousand Six hundred Seven ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่น หกพันหกร้อยเจ็ด
6608 Six thousand Six hundred Eight ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอท หกพันหกร้อยแปด
6609 Six thousand Six hundred Nine ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ หกพันหกร้อยเก้า
6610 Six thousand Six hundred Ten ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เท็น หกพันหกร้อยสิบ
6611 Six thousand Six hundred Eleven ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด อีเลฟเว่น หกพันหกร้อยสิบเอ็ด
6612 Six thousand Six hundred Twelve ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเวลฟ์ หกพันหกร้อยสิบสอง
6613 Six thousand Six hundred Thirteen ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอทีน หกพันหกร้อยสิบสาม
6614 Six thousand Six hundred Fourteen ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ทีน หกพันหกร้อยสิบสี่
6615 Six thousand Six hundred Fifteen ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟทีน หกพันหกร้อยสิบห้า
6616 Six thousand Six hundred Sixteen ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ทีน หกพันหกร้อยสิบหก
6617 Six thousand Six hundred Seventeen ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นทีน หกพันหกร้อยสิบเจ็ด
6618 Six thousand Six hundred Eighteen ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอททีน หกพันหกร้อยสิบแปด
6619 Six thousand Six hundred Nineteen ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ทีน หกพันหกร้อยสิบเก้า
6620 Six thousand Six hundred Twenty ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ หกพันหกร้อยยี่สิบ
6621 Six thousand Six hundred Twenty One ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้วัน หกพันหกร้อยยี่สิบเอ็ด
6622 Six thousand Six hundred Twenty Two ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ทู หกพันหกร้อยยี่สิบสอง
6623 Six thousand Six hundred Twenty Three ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี หกพันหกร้อยยี่สิบสาม
6624 Six thousand Six hundred Twenty Four ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ หกพันหกร้อยยี่สิบสี่
6625 Six thousand Six hundred Twenty Five ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ หกพันหกร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6626 - 6650


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6626 Six thousand Six hundred Twenty Six ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ หกพันหกร้อยยี่สิบหก
6627 Six thousand Six hundred Twenty Seven ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น หกพันหกร้อยยี่สิบเจ็ด
6628 Six thousand Six hundred Twenty Eight ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้เอท หกพันหกร้อยยี่สิบแปด
6629 Six thousand Six hundred Twenty Nine ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ หกพันหกร้อยยี่สิบเก้า
6630 Six thousand Six hundred Thirty ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ หกพันหกร้อยสามสิบ
6631 Six thousand Six hundred Thirty One ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้วัน หกพันหกร้อยสามสิบเอ็ด
6632 Six thousand Six hundred Thirty Two ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ทู หกพันหกร้อยสามสิบสอง
6633 Six thousand Six hundred Thirty Three ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ธรี หกพันหกร้อยสามสิบสาม
6634 Six thousand Six hundred Thirty Four ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้โฟร์ หกพันหกร้อยสามสิบสี่
6635 Six thousand Six hundred Thirty Five ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ หกพันหกร้อยสามสิบห้า
6636 Six thousand Six hundred Thirty Six ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ หกพันหกร้อยสามสิบหก
6637 Six thousand Six hundred Thirty Seven ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้เซเว่น หกพันหกร้อยสามสิบเจ็ด
6638 Six thousand Six hundred Thirty Eight ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้เอท หกพันหกร้อยสามสิบแปด
6639 Six thousand Six hundred Thirty Nine ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ไนน์ หกพันหกร้อยสามสิบเก้า
6640 Six thousand Six hundred Forty ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ หกพันหกร้อยสี่สิบ
6641 Six thousand Six hundred Forty One ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้วัน หกพันหกร้อยสี่สิบเอ็ด
6642 Six thousand Six hundred Forty Two ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ทู หกพันหกร้อยสี่สิบสอง
6643 Six thousand Six hundred Forty Three ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี หกพันหกร้อยสี่สิบสาม
6644 Six thousand Six hundred Forty Four ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ หกพันหกร้อยสี่สิบสี่
6645 Six thousand Six hundred Forty Five ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ หกพันหกร้อยสี่สิบห้า
6646 Six thousand Six hundred Forty Six ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ หกพันหกร้อยสี่สิบหก
6647 Six thousand Six hundred Forty Seven ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น หกพันหกร้อยสี่สิบเจ็ด
6648 Six thousand Six hundred Forty Eight ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้เอท หกพันหกร้อยสี่สิบแปด
6649 Six thousand Six hundred Forty Nine ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ หกพันหกร้อยสี่สิบเก้า
6650 Six thousand Six hundred Fifty ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้ หกพันหกร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

[หกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด(6551)] - [หกพันหกร้อย(6600)] : เลขภาษาอังกฤษ

"หกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด - หกพันหกร้อย" นับเลขภาษาอังกฤษ


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6551 - 6575


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6551 Six thousand Five hundred Fifty One ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน หกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
6552 Six thousand Five hundred Fifty Two ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู หกพันห้าร้อยห้าสิบสอง
6553 Six thousand Five hundred Fifty Three ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี หกพันห้าร้อยห้าสิบสาม
6554 Six thousand Five hundred Fifty Four ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ หกพันห้าร้อยห้าสิบสี่
6555 Six thousand Five hundred Fifty Five ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ หกพันห้าร้อยห้าสิบห้า
6556 Six thousand Five hundred Fifty Six ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ หกพันห้าร้อยห้าสิบหก
6557 Six thousand Five hundred Fifty Seven ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น หกพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
6558 Six thousand Five hundred Fifty Eight ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท หกพันห้าร้อยห้าสิบแปด
6559 Six thousand Five hundred Fifty Nine ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ หกพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
6560 Six thousand Five hundred Sixty ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ หกพันห้าร้อยหกสิบ
6561 Six thousand Five hundred Sixty One ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน หกพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
6562 Six thousand Five hundred Sixty Two ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู หกพันห้าร้อยหกสิบสอง
6563 Six thousand Five hundred Sixty Three ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี หกพันห้าร้อยหกสิบสาม
6564 Six thousand Five hundred Sixty Four ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ หกพันห้าร้อยหกสิบสี่
6565 Six thousand Five hundred Sixty Five ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ หกพันห้าร้อยหกสิบห้า
6566 Six thousand Five hundred Sixty Six ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หกพันห้าร้อยหกสิบหก
6567 Six thousand Five hundred Sixty Seven ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น หกพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
6568 Six thousand Five hundred Sixty Eight ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท หกพันห้าร้อยหกสิบแปด
6569 Six thousand Five hundred Sixty Nine ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ หกพันห้าร้อยหกสิบเก้า
6570 Six thousand Five hundred Seventy ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
6571 Six thousand Five hundred Seventy One ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
6572 Six thousand Five hundred Seventy Two ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสอง
6573 Six thousand Five hundred Seventy Three ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
6574 Six thousand Five hundred Seventy Four ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่
6575 Six thousand Five hundred Seventy Five ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6576 - 6600


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6576 Six thousand Five hundred Seventy Six ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบหก
6577 Six thousand Five hundred Seventy Seven ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
6578 Six thousand Five hundred Seventy Eight ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปด
6579 Six thousand Five hundred Seventy Nine ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
6580 Six thousand Five hundred Eighty ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ หกพันห้าร้อยแปดสิบ
6581 Six thousand Five hundred Eighty One ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้วัน หกพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ด
6582 Six thousand Five hundred Eighty Two ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ทู หกพันห้าร้อยแปดสิบสอง
6583 Six thousand Five hundred Eighty Three ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ธรี หกพันห้าร้อยแปดสิบสาม
6584 Six thousand Five hundred Eighty Four ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ หกพันห้าร้อยแปดสิบสี่
6585 Six thousand Five hundred Eighty Five ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ หกพันห้าร้อยแปดสิบห้า
6586 Six thousand Five hundred Eighty Six ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ หกพันห้าร้อยแปดสิบหก
6587 Six thousand Five hundred Eighty Seven ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น หกพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ด
6588 Six thousand Five hundred Eighty Eight ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้เอท หกพันห้าร้อยแปดสิบแปด
6589 Six thousand Five hundred Eighty Nine ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ หกพันห้าร้อยแปดสิบเก้า
6590 Six thousand Five hundred Ninety ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ หกพันห้าร้อยเก้าสิบ
6591 Six thousand Five hundred Ninety One ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน หกพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
6592 Six thousand Five hundred Ninety Two ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู หกพันห้าร้อยเก้าสิบสอง
6593 Six thousand Five hundred Ninety Three ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี หกพันห้าร้อยเก้าสิบสาม
6594 Six thousand Five hundred Ninety Four ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ หกพันห้าร้อยเก้าสิบสี่
6595 Six thousand Five hundred Ninety Five ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ หกพันห้าร้อยเก้าสิบห้า
6596 Six thousand Five hundred Ninety Six ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ หกพันห้าร้อยเก้าสิบหก
6597 Six thousand Five hundred Ninety Seven ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น หกพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
6598 Six thousand Five hundred Ninety Eight ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท หกพันห้าร้อยเก้าสิบแปด
6599 Six thousand Five hundred Ninety Nine ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ หกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้า
6600 Six thousand Six hundred ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด หกพันหกร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

[หกพันห้าร้อยเอ็ด(6501)] - [หกพันห้าร้อยห้าสิบ(6550)] : เลขภาษาอังกฤษ

"หกพันห้าร้อยเอ็ด - หกพันห้าร้อยห้าสิบ" เลขภาษาอังกฤษ ที่ควรทราบและใช้งานจริง


เลขภาษาอังกฤษ นับว่ามีความจำเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันและผู้ประกอบธุรกิจ ท่านต้องติดต่อกับชาวต่างชาติบ้างหรือไม่ ท่านใช้ภาษาอังกฤษบ่อยแค่ไหน ทำไมท่านจะเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเรียน "ตัวเลข" ภาษาอังกฤษ?


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6501 - 6525


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6501 Six thousand Five hundred One ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด วัน หกพันห้าร้อยเอ็ด
6502 Six thousand Five hundred Two ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทู หกพันห้าร้อยสอง
6503 Six thousand Five hundred Three ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ธรี หกพันห้าร้อยสาม
6504 Six thousand Five hundred Four ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ หกพันห้าร้อยสี่
6505 Six thousand Five hundred Five ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไฟว์ หกพันห้าร้อยห้า
6506 Six thousand Five hundred Six ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ หกพันห้าร้อยหก
6507 Six thousand Five hundred Seven ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่น หกพันห้าร้อยเจ็ด
6508 Six thousand Five hundred Eight ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอท หกพันห้าร้อยแปด
6509 Six thousand Five hundred Nine ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ หกพันห้าร้อยเก้า
6510 Six thousand Five hundred Ten ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เท็น หกพันห้าร้อยสิบ
6511 Six thousand Five hundred Eleven ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด อีเลฟเว่น หกพันห้าร้อยสิบเอ็ด
6512 Six thousand Five hundred Twelve ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเวลฟ์ หกพันห้าร้อยสิบสอง
6513 Six thousand Five hundred Thirteen ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอทีน หกพันห้าร้อยสิบสาม
6514 Six thousand Five hundred Fourteen ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ทีน หกพันห้าร้อยสิบสี่
6515 Six thousand Five hundred Fifteen ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟทีน หกพันห้าร้อยสิบห้า
6516 Six thousand Five hundred Sixteen ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ทีน หกพันห้าร้อยสิบหก
6517 Six thousand Five hundred Seventeen ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นทีน หกพันห้าร้อยสิบเจ็ด
6518 Six thousand Five hundred Eighteen ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอททีน หกพันห้าร้อยสิบแปด
6519 Six thousand Five hundred Nineteen ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ทีน หกพันห้าร้อยสิบเก้า
6520 Six thousand Five hundred Twenty ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้ หกพันห้าร้อยยี่สิบ
6521 Six thousand Five hundred Twenty One ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้วัน หกพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
6522 Six thousand Five hundred Twenty Two ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้ทู หกพันห้าร้อยยี่สิบสอง
6523 Six thousand Five hundred Twenty Three ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี หกพันห้าร้อยยี่สิบสาม
6524 Six thousand Five hundred Twenty Four ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ หกพันห้าร้อยยี่สิบสี่
6525 Six thousand Five hundred Twenty Five ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ หกพันห้าร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6526 - 6550


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6526 Six thousand Five hundred Twenty Six ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ หกพันห้าร้อยยี่สิบหก
6527 Six thousand Five hundred Twenty Seven ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น หกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
6528 Six thousand Five hundred Twenty Eight ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้เอท หกพันห้าร้อยยี่สิบแปด
6529 Six thousand Five hundred Twenty Nine ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ หกพันห้าร้อยยี่สิบเก้า
6530 Six thousand Five hundred Thirty ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้ หกพันห้าร้อยสามสิบ
6531 Six thousand Five hundred Thirty One ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้วัน หกพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด
6532 Six thousand Five hundred Thirty Two ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้ทู หกพันห้าร้อยสามสิบสอง
6533 Six thousand Five hundred Thirty Three ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้ธรี หกพันห้าร้อยสามสิบสาม
6534 Six thousand Five hundred Thirty Four ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้โฟร์ หกพันห้าร้อยสามสิบสี่
6535 Six thousand Five hundred Thirty Five ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ หกพันห้าร้อยสามสิบห้า
6536 Six thousand Five hundred Thirty Six ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ หกพันห้าร้อยสามสิบหก
6537 Six thousand Five hundred Thirty Seven ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้เซเว่น หกพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
6538 Six thousand Five hundred Thirty Eight ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้เอท หกพันห้าร้อยสามสิบแปด
6539 Six thousand Five hundred Thirty Nine ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้ไนน์ หกพันห้าร้อยสามสิบเก้า
6540 Six thousand Five hundred Forty ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้ หกพันห้าร้อยสี่สิบ
6541 Six thousand Five hundred Forty One ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้วัน หกพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
6542 Six thousand Five hundred Forty Two ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้ทู หกพันห้าร้อยสี่สิบสอง
6543 Six thousand Five hundred Forty Three ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี หกพันห้าร้อยสี่สิบสาม
6544 Six thousand Five hundred Forty Four ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ หกพันห้าร้อยสี่สิบสี่
6545 Six thousand Five hundred Forty Five ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ หกพันห้าร้อยสี่สิบห้า
6546 Six thousand Five hundred Forty Six ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ หกพันห้าร้อยสี่สิบหก
6547 Six thousand Five hundred Forty Seven ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น หกพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
6548 Six thousand Five hundred Forty Eight ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้เอท หกพันห้าร้อยสี่สิบแปด
6549 Six thousand Five hundred Forty Nine ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ หกพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
6550 Six thousand Five hundred Fifty ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ หกพันห้าร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

[หกพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด(6451)] - [หกพันห้าร้อย(6500)] : เลขภาษาอังกฤษ

นับเลขภาษาอังกฤษ "หกพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด"-"หกพันห้าร้อย"


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6451 - 6475


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6451 Six thousand Four hundred Fifty One ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน หกพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด
6452 Six thousand Four hundred Fifty Two ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู หกพันสี่ร้อยห้าสิบสอง
6453 Six thousand Four hundred Fifty Three ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี หกพันสี่ร้อยห้าสิบสาม
6454 Six thousand Four hundred Fifty Four ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ หกพันสี่ร้อยห้าสิบสี่
6455 Six thousand Four hundred Fifty Five ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ หกพันสี่ร้อยห้าสิบห้า
6456 Six thousand Four hundred Fifty Six ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ หกพันสี่ร้อยห้าสิบหก
6457 Six thousand Four hundred Fifty Seven ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น หกพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด
6458 Six thousand Four hundred Fifty Eight ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท หกพันสี่ร้อยห้าสิบแปด
6459 Six thousand Four hundred Fifty Nine ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ หกพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า
6460 Six thousand Four hundred Sixty ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ หกพันสี่ร้อยหกสิบ
6461 Six thousand Four hundred Sixty One ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน หกพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ด
6462 Six thousand Four hundred Sixty Two ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู หกพันสี่ร้อยหกสิบสอง
6463 Six thousand Four hundred Sixty Three ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี หกพันสี่ร้อยหกสิบสาม
6464 Six thousand Four hundred Sixty Four ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ หกพันสี่ร้อยหกสิบสี่
6465 Six thousand Four hundred Sixty Five ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ หกพันสี่ร้อยหกสิบห้า
6466 Six thousand Four hundred Sixty Six ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หกพันสี่ร้อยหกสิบหก
6467 Six thousand Four hundred Sixty Seven ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น หกพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ด
6468 Six thousand Four hundred Sixty Eight ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท หกพันสี่ร้อยหกสิบแปด
6469 Six thousand Four hundred Sixty Nine ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ หกพันสี่ร้อยหกสิบเก้า
6470 Six thousand Four hundred Seventy ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
6471 Six thousand Four hundred Seventy One ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
6472 Six thousand Four hundred Seventy Two ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง
6473 Six thousand Four hundred Seventy Three ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม
6474 Six thousand Four hundred Seventy Four ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่
6475 Six thousand Four hundred Seventy Five ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6476 - 6500


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6476 Six thousand Four hundred Seventy Six ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหก
6477 Six thousand Four hundred Seventy Seven ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
6478 Six thousand Four hundred Seventy Eight ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด
6479 Six thousand Four hundred Seventy Nine ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
6480 Six thousand Four hundred Eighty ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ หกพันสี่ร้อยแปดสิบ
6481 Six thousand Four hundred Eighty One ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้วัน หกพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ด
6482 Six thousand Four hundred Eighty Two ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ทู หกพันสี่ร้อยแปดสิบสอง
6483 Six thousand Four hundred Eighty Three ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ธรี หกพันสี่ร้อยแปดสิบสาม
6484 Six thousand Four hundred Eighty Four ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ หกพันสี่ร้อยแปดสิบสี่
6485 Six thousand Four hundred Eighty Five ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ หกพันสี่ร้อยแปดสิบห้า
6486 Six thousand Four hundred Eighty Six ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ หกพันสี่ร้อยแปดสิบหก
6487 Six thousand Four hundred Eighty Seven ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น หกพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ด
6488 Six thousand Four hundred Eighty Eight ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้เอท หกพันสี่ร้อยแปดสิบแปด
6489 Six thousand Four hundred Eighty Nine ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ หกพันสี่ร้อยแปดสิบเก้า
6490 Six thousand Four hundred Ninety ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ หกพันสี่ร้อยเก้าสิบ
6491 Six thousand Four hundred Ninety One ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน หกพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
6492 Six thousand Four hundred Ninety Two ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู หกพันสี่ร้อยเก้าสิบสอง
6493 Six thousand Four hundred Ninety Three ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี หกพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม
6494 Six thousand Four hundred Ninety Four ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ หกพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่
6495 Six thousand Four hundred Ninety Five ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ หกพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า
6496 Six thousand Four hundred Ninety Six ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ หกพันสี่ร้อยเก้าสิบหก
6497 Six thousand Four hundred Ninety Seven ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น หกพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
6498 Six thousand Four hundred Ninety Eight ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท หกพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด
6499 Six thousand Four hundred Ninety Nine ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ หกพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
6500 Six thousand Five hundred ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด หกพันห้าร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

[หกพันสี่ร้อยเอ็ด(6401)] - [หกพันสี่ร้อยห้าสิบ(6450)] : เลขภาษาอังกฤษ

นับเลขภาษาอังกฤษระหว่าง "หกพันสี่ร้อยเอ็ด" ถึง "หกพันสี่ร้อยห้าสิบ"


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6401-6425


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6401 Six thousand Four hundred One ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด วัน หกพันสี่ร้อยเอ็ด
6402 Six thousand Four hundred Two ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทู หกพันสี่ร้อยสอง
6403 Six thousand Four hundred Three ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ธรี หกพันสี่ร้อยสาม
6404 Six thousand Four hundred Four ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ หกพันสี่ร้อยสี่
6405 Six thousand Four hundred Five ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไฟว์ หกพันสี่ร้อยห้า
6406 Six thousand Four hundred Six ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ หกพันสี่ร้อยหก
6407 Six thousand Four hundred Seven ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่น หกพันสี่ร้อยเจ็ด
6408 Six thousand Four hundred Eight ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอท หกพันสี่ร้อยแปด
6409 Six thousand Four hundred Nine ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ หกพันสี่ร้อยเก้า
6410 Six thousand Four hundred Ten ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เท็น หกพันสี่ร้อยสิบ
6411 Six thousand Four hundred Eleven ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด อีเลฟเว่น หกพันสี่ร้อยสิบเอ็ด
6412 Six thousand Four hundred Twelve ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเวลฟ์ หกพันสี่ร้อยสิบสอง
6413 Six thousand Four hundred Thirteen ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอทีน หกพันสี่ร้อยสิบสาม
6414 Six thousand Four hundred Fourteen ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ทีน หกพันสี่ร้อยสิบสี่
6415 Six thousand Four hundred Fifteen ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟทีน หกพันสี่ร้อยสิบห้า
6416 Six thousand Four hundred Sixteen ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ทีน หกพันสี่ร้อยสิบหก
6417 Six thousand Four hundred Seventeen ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นทีน หกพันสี่ร้อยสิบเจ็ด
6418 Six thousand Four hundred Eighteen ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอททีน หกพันสี่ร้อยสิบแปด
6419 Six thousand Four hundred Nineteen ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ทีน หกพันสี่ร้อยสิบเก้า
6420 Six thousand Four hundred Twenty ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ หกพันสี่ร้อยยี่สิบ
6421 Six thousand Four hundred Twenty One ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้วัน หกพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ด
6422 Six thousand Four hundred Twenty Two ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ทู หกพันสี่ร้อยยี่สิบสอง
6423 Six thousand Four hundred Twenty Three ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี หกพันสี่ร้อยยี่สิบสาม
6424 Six thousand Four hundred Twenty Four ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ หกพันสี่ร้อยยี่สิบสี่
6425 Six thousand Four hundred Twenty Five ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ หกพันสี่ร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6426 - 6450


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6426 Six thousand Four hundred Twenty Six ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ หกพันสี่ร้อยยี่สิบหก
6427 Six thousand Four hundred Twenty Seven ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น หกพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ด
6428 Six thousand Four hundred Twenty Eight ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้เอท หกพันสี่ร้อยยี่สิบแปด
6429 Six thousand Four hundred Twenty Nine ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ หกพันสี่ร้อยยี่สิบเก้า
6430 Six thousand Four hundred Thirty ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ หกพันสี่ร้อยสามสิบ
6431 Six thousand Four hundred Thirty One ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้วัน หกพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ด
6432 Six thousand Four hundred Thirty Two ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ทู หกพันสี่ร้อยสามสิบสอง
6433 Six thousand Four hundred Thirty Three ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ธรี หกพันสี่ร้อยสามสิบสาม
6434 Six thousand Four hundred Thirty Four ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้โฟร์ หกพันสี่ร้อยสามสิบสี่
6435 Six thousand Four hundred Thirty Five ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ หกพันสี่ร้อยสามสิบห้า
6436 Six thousand Four hundred Thirty Six ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ หกพันสี่ร้อยสามสิบหก
6437 Six thousand Four hundred Thirty Seven ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้เซเว่น หกพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ด
6438 Six thousand Four hundred Thirty Eight ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้เอท หกพันสี่ร้อยสามสิบแปด
6439 Six thousand Four hundred Thirty Nine ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ไนน์ หกพันสี่ร้อยสามสิบเก้า
6440 Six thousand Four hundred Forty ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ หกพันสี่ร้อยสี่สิบ
6441 Six thousand Four hundred Forty One ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้วัน หกพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ด
6442 Six thousand Four hundred Forty Two ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ทู หกพันสี่ร้อยสี่สิบสอง
6443 Six thousand Four hundred Forty Three ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี หกพันสี่ร้อยสี่สิบสาม
6444 Six thousand Four hundred Forty Four ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ หกพันสี่ร้อยสี่สิบสี่
6445 Six thousand Four hundred Forty Five ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ หกพันสี่ร้อยสี่สิบห้า
6446 Six thousand Four hundred Forty Six ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ หกพันสี่ร้อยสี่สิบหก
6447 Six thousand Four hundred Forty Seven ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น หกพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด
6448 Six thousand Four hundred Forty Eight ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้เอท หกพันสี่ร้อยสี่สิบแปด
6449 Six thousand Four hundred Forty Nine ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ หกพันสี่ร้อยสี่สิบเก้า
6450 Six thousand Four hundred Fifty ซิกซ์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ หกพันสี่ร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛