ห้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(5851) - ห้าพันเก้าร้อย(5900) ภาษาอังกฤษคือ | เลขภาษาอังกฤษ ตัวหนังสือ สะกดอังกฤษ สะกดไทย

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มจากนับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ หัวข้อนี้นับเลขภาษาอังกฤษจาก 5851 - 5900


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 5851 - 5875 


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5851 Five thousand Eight hundred Fifty One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้วัน ห้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
5852 Five thousand Eight hundred Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ทู ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสอง
5853 Five thousand Eight hundred Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสาม
5854 Five thousand Eight hundred Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่
5855 Five thousand Eight hundred Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยห้าสิบห้า
5856 Five thousand Eight hundred Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยห้าสิบหก
5857 Five thousand Eight hundred Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
5858 Five thousand Eight hundred Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้เอท ห้าพันแปดร้อยห้าสิบแปด
5859 Five thousand Eight hundred Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยห้าสิบเก้า
5860 Five thousand Eight hundred Sixty ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ ห้าพันแปดร้อยหกสิบ
5861 Five thousand Eight hundred Sixty One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ด
5862 Five thousand Eight hundred Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันแปดร้อยหกสิบสอง
5863 Five thousand Eight hundred Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยหกสิบสาม
5864 Five thousand Eight hundred Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยหกสิบสี่
5865 Five thousand Eight hundred Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยหกสิบห้า
5866 Five thousand Eight hundred Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยหกสิบหก
5867 Five thousand Eight hundred Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
5868 Five thousand Eight hundred Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันแปดร้อยหกสิบแปด
5869 Five thousand Eight hundred Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยหกสิบเก้า
5870 Five thousand Eight hundred Seventy ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
5871 Five thousand Eight hundred Seventy One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้วัน ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
5872 Five thousand Eight hundred Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ทู ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
5873 Five thousand Eight hundred Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม
5874 Five thousand Eight hundred Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
5875 Five thousand Eight hundred Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 5876 - 5900

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5876 Five thousand Eight hundred Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหก
5877 Five thousand Eight hundred Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
5878 Five thousand Eight hundred Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้เอท ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปด
5879 Five thousand Eight hundred Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
5880 Five thousand Eight hundred Eighty ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ ห้าพันแปดร้อยแปดสิบ
5881 Five thousand Eight hundred Eighty One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้วัน ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ด
5882 Five thousand Eight hundred Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ทู ห้าพันแปดร้อยแปดสิบสอง
5883 Five thousand Eight hundred Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยแปดสิบสาม
5884 Five thousand Eight hundred Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยแปดสิบสี่
5885 Five thousand Eight hundred Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้า
5886 Five thousand Eight hundred Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยแปดสิบหก
5887 Five thousand Eight hundred Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด
5888 Five thousand Eight hundred Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้เอท ห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปด
5889 Five thousand Eight hundred Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้า
5890 Five thousand Eight hundred Ninety ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบ
5891 Five thousand Eight hundred Ninety One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้วัน ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
5892 Five thousand Eight hundred Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ทู ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
5893 Five thousand Eight hundred Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสาม
5894 Five thousand Eight hundred Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่
5895 Five thousand Eight hundred Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้า
5896 Five thousand Eight hundred Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบหก
5897 Five thousand Eight hundred Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
5898 Five thousand Eight hundred Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้เอท ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปด
5899 Five thousand Eight hundred Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้า
5900 Five thousand Nine hundred ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ห้าพันเก้าร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

ห้าพันแปดร้อยเอ็ด(หนึ่ง) ถึง ห้าพันแปดร้อยห้าสิบ ภาษาอังกฤษคือ | นับเลขภาษาอังกฤษ 5801 - 5850

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการนับเลขภาษาอังกฤษ | 5801 - 5850 


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 5801 - 5825


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5801 Five thousand Eight hundred One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด วัน ห้าพันแปดร้อยเอ็ด
5802 Five thousand Eight hundred Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทู ห้าพันแปดร้อยสอง
5803 Five thousand Eight hundred Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ธรี ห้าพันแปดร้อยสาม
5804 Five thousand Eight hundred Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ ห้าพันแปดร้อยสี่
5805 Five thousand Eight hundred Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยห้า
5806 Five thousand Eight hundred Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยหก
5807 Five thousand Eight hundred Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่น ห้าพันแปดร้อยเจ็ด
5808 Five thousand Eight hundred Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอท ห้าพันแปดร้อยแปด
5809 Five thousand Eight hundred Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ ห้าพันแปดร้อยเก้า
5810 Five thousand Eight hundred Ten ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เท็น ห้าพันแปดร้อยสิบ
5811 Five thousand Eight hundred Eleven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด อีเลฟเว่น ห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ด
5812 Five thousand Eight hundred Twelve ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเวลฟ์ ห้าพันแปดร้อยสิบสอง
5813 Five thousand Eight hundred Thirteen ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอทีน ห้าพันแปดร้อยสิบสาม
5814 Five thousand Eight hundred Fourteen ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ทีน ห้าพันแปดร้อยสิบสี่
5815 Five thousand Eight hundred Fifteen ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟทีน ห้าพันแปดร้อยสิบห้า
5816 Five thousand Eight hundred Sixteen ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ทีน ห้าพันแปดร้อยสิบหก
5817 Five thousand Eight hundred Seventeen ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นทีน ห้าพันแปดร้อยสิบเจ็ด
5818 Five thousand Eight hundred Eighteen ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอททีน ห้าพันแปดร้อยสิบแปด
5819 Five thousand Eight hundred Nineteen ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ทีน ห้าพันแปดร้อยสิบเก้า
5820 Five thousand Eight hundred Twenty ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ ห้าพันแปดร้อยยี่สิบ
5821 Five thousand Eight hundred Twenty One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้วัน ห้าพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ด
5822 Five thousand Eight hundred Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ทู ห้าพันแปดร้อยยี่สิบสอง
5823 Five thousand Eight hundred Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยยี่สิบสาม
5824 Five thousand Eight hundred Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่
5825 Five thousand Eight hundred Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 5826 - 5850


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5826 Five thousand Eight hundred Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยยี่สิบหก
5827 Five thousand Eight hundred Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ด
5828 Five thousand Eight hundred Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้เอท ห้าพันแปดร้อยยี่สิบแปด
5829 Five thousand Eight hundred Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยยี่สิบเก้า
5830 Five thousand Eight hundred Thirty ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ ห้าพันแปดร้อยสามสิบ
5831 Five thousand Eight hundred Thirty One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้วัน ห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
5832 Five thousand Eight hundred Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ทู ห้าพันแปดร้อยสามสิบสอง
5833 Five thousand Eight hundred Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยสามสิบสาม
5834 Five thousand Eight hundred Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยสามสิบสี่
5835 Five thousand Eight hundred Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยสามสิบห้า
5836 Five thousand Eight hundred Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยสามสิบหก
5837 Five thousand Eight hundred Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยสามสิบเจ็ด
5838 Five thousand Eight hundred Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้เอท ห้าพันแปดร้อยสามสิบแปด
5839 Five thousand Eight hundred Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยสามสิบเก้า
5840 Five thousand Eight hundred Forty ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ ห้าพันแปดร้อยสี่สิบ
5841 Five thousand Eight hundred Forty One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้วัน ห้าพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด
5842 Five thousand Eight hundred Forty Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ทู ห้าพันแปดร้อยสี่สิบสอง
5843 Five thousand Eight hundred Forty Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยสี่สิบสาม
5844 Five thousand Eight hundred Forty Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่
5845 Five thousand Eight hundred Forty Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยสี่สิบห้า
5846 Five thousand Eight hundred Forty Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยสี่สิบหก
5847 Five thousand Eight hundred Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
5848 Five thousand Eight hundred Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้เอท ห้าพันแปดร้อยสี่สิบแปด
5849 Five thousand Eight hundred Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้า
5850 Five thousand Eight hundred Fifty ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ ห้าพันแปดร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง) ถึง ห้าพันแปดร้อย ภาษาอังกฤษคือ | นับเลขภาษาอังกฤษ 5751 - 5800

ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด(5751) - ห้าพันแปดร้อย(5800) ภาษาอังกฤษคือ 

นับเลขภาษาอังกฤษ 5751 - 5800
นับเลขภาษาอังกฤษ
นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 5751 - 5775


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5751 Five thousand Seven hundred Fifty One ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้วัน ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด
5752 Five thousand Seven hundred Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ทู ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสอง
5753 Five thousand Seven hundred Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสาม
5754 Five thousand Seven hundred Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่
5755 Five thousand Seven hundred Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า
5756 Five thousand Seven hundred Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบหก
5757 Five thousand Seven hundred Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด
5758 Five thousand Seven hundred Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้เอท ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปด
5759 Five thousand Seven hundred Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้า
5760 Five thousand Seven hundred Sixty ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบ
5761 Five thousand Seven hundred Sixty One ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด
5762 Five thousand Seven hundred Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสอง
5763 Five thousand Seven hundred Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสาม
5764 Five thousand Seven hundred Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่
5765 Five thousand Seven hundred Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้า
5766 Five thousand Seven hundred Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหก
5767 Five thousand Seven hundred Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด
5768 Five thousand Seven hundred Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
5769 Five thousand Seven hundred Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้า
5770 Five thousand Seven hundred Seventy ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
5771 Five thousand Seven hundred Seventy One ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้วัน ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
5772 Five thousand Seven hundred Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ทู ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
5773 Five thousand Seven hundred Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
5774 Five thousand Seven hundred Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
5775 Five thousand Seven hundred Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 5776 - 5800

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5776 Five thousand Seven hundred Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
5777 Five thousand Seven hundred Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
5778 Five thousand Seven hundred Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้เอท ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด
5779 Five thousand Seven hundred Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
5780 Five thousand Seven hundred Eighty ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
5781 Five thousand Seven hundred Eighty One ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้วัน ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
5782 Five thousand Seven hundred Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ทู ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสอง
5783 Five thousand Seven hundred Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ธรี ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสาม
5784 Five thousand Seven hundred Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้โฟร์ ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่
5785 Five thousand Seven hundred Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้า
5786 Five thousand Seven hundred Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบหก
5787 Five thousand Seven hundred Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้เซเว่น ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด
5788 Five thousand Seven hundred Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้เอท ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด
5789 Five thousand Seven hundred Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ไนน์ ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
5790 Five thousand Seven hundred Ninety ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
5791 Five thousand Seven hundred Ninety One ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้วัน ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด
5792 Five thousand Seven hundred Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ทู ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสอง
5793 Five thousand Seven hundred Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
5794 Five thousand Seven hundred Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่
5795 Five thousand Seven hundred Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
5796 Five thousand Seven hundred Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหก
5797 Five thousand Seven hundred Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ด
5798 Five thousand Seven hundred Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้เอท ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปด
5799 Five thousand Seven hundred Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า
5800 Five thousand Eight hundred ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ห้าพันแปดร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

นับเลขภาษาอังกฤษ 5701 - 5750 (ห้าพันเจ็ดร้อยเอ็ด(หนึ่ง) ถึง ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ) | นับเลขภาษาอังกฤษจาก[[ 0 - 1000000]]

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มจากนับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ วันนี้เราจะนับเลขภาษาอังกฤษ 5701(ห้าพันเจ็ดร้อยเอ็ด) - 5750(ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ)

นับเลขภาษาอังกฤษ 5701 - 5750 (ห้าพันเจ็ดร้อยเอ็ด(หนึ่ง) ถึง ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ | นับเลขภาษาอังกฤษจาก[[ 0 - 1000000]]
นับเลขภาษาอังกฤษ

นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 5701 - 5725


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5701 Five thousand Seven hundred One ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด วัน ห้าพันเจ็ดร้อยเอ็ด
5702 Five thousand Seven hundred Two ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทู ห้าพันเจ็ดร้อยสอง
5703 Five thousand Seven hundred Three ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ธรี ห้าพันเจ็ดร้อยสาม
5704 Five thousand Seven hundred Four ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ ห้าพันเจ็ดร้อยสี่
5705 Five thousand Seven hundred Five ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไฟว์ ห้าพันเจ็ดร้อยห้า
5706 Five thousand Seven hundred Six ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ ห้าพันเจ็ดร้อยหก
5707 Five thousand Seven hundred Seven ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่น ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ด
5708 Five thousand Seven hundred Eight ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอท ห้าพันเจ็ดร้อยแปด
5709 Five thousand Seven hundred Nine ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ ห้าพันเจ็ดร้อยเก้า
5710 Five thousand Seven hundred Ten ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เท็น ห้าพันเจ็ดร้อยสิบ
5711 Five thousand Seven hundred Eleven ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด อีเลฟเว่น ห้าพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ด
5712 Five thousand Seven hundred Twelve ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเวลฟ์ ห้าพันเจ็ดร้อยสิบสอง
5713 Five thousand Seven hundred Thirteen ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอทีน ห้าพันเจ็ดร้อยสิบสาม
5714 Five thousand Seven hundred Fourteen ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ทีน ห้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่
5715 Five thousand Seven hundred Fifteen ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟทีน ห้าพันเจ็ดร้อยสิบห้า
5716 Five thousand Seven hundred Sixteen ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ทีน ห้าพันเจ็ดร้อยสิบหก
5717 Five thousand Seven hundred Seventeen ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นทีน ห้าพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ด
5718 Five thousand Seven hundred Eighteen ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอททีน ห้าพันเจ็ดร้อยสิบแปด
5719 Five thousand Seven hundred Nineteen ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ทีน ห้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้า
5720 Five thousand Seven hundred Twenty ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
5721 Five thousand Seven hundred Twenty One ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้วัน ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ด
5722 Five thousand Seven hundred Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ทู ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสอง
5723 Five thousand Seven hundred Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสาม
5724 Five thousand Seven hundred Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่
5725 Five thousand Seven hundred Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 5726 - 5750


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5726 Five thousand Seven hundred Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหก
5727 Five thousand Seven hundred Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ด
5728 Five thousand Seven hundred Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้เอท ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปด
5729 Five thousand Seven hundred Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า
5730 Five thousand Seven hundred Thirty ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบ
5731 Five thousand Seven hundred Thirty One ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้วัน ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
5732 Five thousand Seven hundred Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ทู ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสอง
5733 Five thousand Seven hundred Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ธรี ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสาม
5734 Five thousand Seven hundred Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้โฟร์ ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่
5735 Five thousand Seven hundred Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้า
5736 Five thousand Seven hundred Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหก
5737 Five thousand Seven hundred Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้เซเว่น ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ด
5738 Five thousand Seven hundred Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้เอท ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบแปด
5739 Five thousand Seven hundred Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ไนน์ ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้า
5740 Five thousand Seven hundred Forty ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
5741 Five thousand Seven hundred Forty One ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้วัน ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ด
5742 Five thousand Seven hundred Forty Two ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ทู ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสอง
5743 Five thousand Seven hundred Forty Three ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสาม
5744 Five thousand Seven hundred Forty Four ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่
5745 Five thousand Seven hundred Forty Five ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้า
5746 Five thousand Seven hundred Forty Six ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหก
5747 Five thousand Seven hundred Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ด
5748 Five thousand Seven hundred Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้เอท ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปด
5749 Five thousand Seven hundred Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้า
5750 Five thousand Seven hundred Fifty ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

ฝึกนับเลขภาษาอังกฤษ 5651 - 5700 (ห้าพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง) ถึง ห้าพันเจ็ดร้อยถ้วน | นับเลขภาษาอังกฤษจาก[[ 0 ถึง 1000000]]

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มจากหัดนับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ หัวข้อวันนี้เราจะนับเลข 5651(ห้าพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)) ถึงเลข 5700(ห้าพันเจ็ดร้อยถ้วน)

ฝึกนับเลขภาษาอังกฤษ 5651 - 5700 (ห้าพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง) ถึง ห้าพันเจ็ดร้อยถ้วน)
นับเลขภาษาอังกฤษ 5700

นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 5651 - 5675


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5651 Five thousand Six hundred Fifty One ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน ห้าพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด
5652 Five thousand Six hundred Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู ห้าพันหกร้อยห้าสิบสอง
5653 Five thousand Six hundred Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี ห้าพันหกร้อยห้าสิบสาม
5654 Five thousand Six hundred Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันหกร้อยห้าสิบสี่
5655 Five thousand Six hundred Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันหกร้อยห้าสิบห้า
5656 Five thousand Six hundred Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันหกร้อยห้าสิบหก
5657 Five thousand Six hundred Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันหกร้อยห้าสิบเจ็ด
5658 Five thousand Six hundred Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท ห้าพันหกร้อยห้าสิบแปด
5659 Five thousand Six hundred Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันหกร้อยห้าสิบเก้า
5660 Five thousand Six hundred Sixty ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ ห้าพันหกร้อยหกสิบ
5661 Five thousand Six hundred Sixty One ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันหกร้อยหกสิบเอ็ด
5662 Five thousand Six hundred Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันหกร้อยหกสิบสอง
5663 Five thousand Six hundred Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันหกร้อยหกสิบสาม
5664 Five thousand Six hundred Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันหกร้อยหกสิบสี่
5665 Five thousand Six hundred Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันหกร้อยหกสิบห้า
5666 Five thousand Six hundred Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันหกร้อยหกสิบหก
5667 Five thousand Six hundred Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ด
5668 Five thousand Six hundred Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันหกร้อยหกสิบแปด
5669 Five thousand Six hundred Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันหกร้อยหกสิบเก้า
5670 Five thousand Six hundred Seventy ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้ ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบ
5671 Five thousand Six hundred Seventy One ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
5672 Five thousand Six hundred Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสอง
5673 Five thousand Six hundred Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสาม
5674 Five thousand Six hundred Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่
5675 Five thousand Six hundred Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 5676 - 5700

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5676 Five thousand Six hundred Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบหก
5677 Five thousand Six hundred Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
5678 Five thousand Six hundred Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบแปด
5679 Five thousand Six hundred Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้า
5680 Five thousand Six hundred Eighty ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้ ห้าพันหกร้อยแปดสิบ
5681 Five thousand Six hundred Eighty One ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้วัน ห้าพันหกร้อยแปดสิบเอ็ด
5682 Five thousand Six hundred Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้ทู ห้าพันหกร้อยแปดสิบสอง
5683 Five thousand Six hundred Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้ธรี ห้าพันหกร้อยแปดสิบสาม
5684 Five thousand Six hundred Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ ห้าพันหกร้อยแปดสิบสี่
5685 Five thousand Six hundred Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ ห้าพันหกร้อยแปดสิบห้า
5686 Five thousand Six hundred Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันหกร้อยแปดสิบหก
5687 Five thousand Six hundred Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น ห้าพันหกร้อยแปดสิบเจ็ด
5688 Five thousand Six hundred Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้เอท ห้าพันหกร้อยแปดสิบแปด
5689 Five thousand Six hundred Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ ห้าพันหกร้อยแปดสิบเก้า
5690 Five thousand Six hundred Ninety ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้ ห้าพันหกร้อยเก้าสิบ
5691 Five thousand Six hundred Ninety One ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน ห้าพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ด
5692 Five thousand Six hundred Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู ห้าพันหกร้อยเก้าสิบสอง
5693 Five thousand Six hundred Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี ห้าพันหกร้อยเก้าสิบสาม
5694 Five thousand Six hundred Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่
5695 Five thousand Six hundred Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันหกร้อยเก้าสิบห้า
5696 Five thousand Six hundred Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันหกร้อยเก้าสิบหก
5697 Five thousand Six hundred Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ด
5698 Five thousand Six hundred Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท ห้าพันหกร้อยเก้าสิบแปด
5699 Five thousand Six hundred Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้า
5700 Five thousand Seven hundred ไฟว์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ห้าพันเจ็ดร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ 5601 - 5650 - ห้าพันหกร้อยเอ็ด(หนึ่ง) ถึง ห้าพันหกร้อยห้าสิบ | นับเลขภาษาอังกฤษจาก[[ศูนย์ถึงล้าน]]

เลขภาษาอังกฤษ 5601 - 5650(ห้าพันหกร้อยเอ็ดถึงห้าพันหกร้อยห้าสิบ)
ห้าพันหกร้อยห้าสิบ ภาษาอังกฤษคือ

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มจากนับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ 


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 5601 - 5625


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5601 Five thousand Six hundred One ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรดวัน ห้าพันหกร้อยเอ็ด
5602 Five thousand Six hundred Two ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรดทู ห้าพันหกร้อยสอง
5603 Five thousand Six hundred Three ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรดธรี ห้าพันหกร้อยสาม
5604 Five thousand Six hundred Four ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรดโฟร์ ห้าพันหกร้อยสี่
5605 Five thousand Six hundred Five ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรดไฟว์ ห้าพันหกร้อยห้า
5606 Five thousand Six hundred Six ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรดซิกซ์ ห้าพันหกร้อยหก
5607 Five thousand Six hundred Seven ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรดเซเว่น ห้าพันหกร้อยเจ็ด
5608 Five thousand Six hundred Eight ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรดเอท ห้าพันหกร้อยแปด
5609 Five thousand Six hundred Nine ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรดไนน์ ห้าพันหกร้อยเก้า
5610 Five thousand Six hundred Ten ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เท็น ห้าพันหกร้อยสิบ
5611 Five thousand Six hundred Eleven ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด อีเลฟเว่น ห้าพันหกร้อยสิบเอ็ด
5612 Five thousand Six hundred Twelve ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเวลฟ์ ห้าพันหกร้อยสิบสอง
5613 Five thousand Six hundred Thirteen ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอทีน ห้าพันหกร้อยสิบสาม
5614 Five thousand Six hundred Fourteen ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ทีน ห้าพันหกร้อยสิบสี่
5615 Five thousand Six hundred Fifteen ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟทีน ห้าพันหกร้อยสิบห้า
5616 Five thousand Six hundred Sixteen ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ทีน ห้าพันหกร้อยสิบหก
5617 Five thousand Six hundred Seventeen ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นทีน ห้าพันหกร้อยสิบเจ็ด
5618 Five thousand Six hundred Eighteen ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอททีน ห้าพันหกร้อยสิบแปด
5619 Five thousand Six hundred Nineteen ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ทีน ห้าพันหกร้อยสิบเก้า
5620 Five thousand Six hundred Twenty ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ ห้าพันหกร้อยยี่สิบ
5621 Five thousand Six hundred Twenty One ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้วัน ห้าพันหกร้อยยี่สิบเอ็ด
5622 Five thousand Six hundred Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ทู ห้าพันหกร้อยยี่สิบสอง
5623 Five thousand Six hundred Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี ห้าพันหกร้อยยี่สิบสาม
5624 Five thousand Six hundred Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันหกร้อยยี่สิบสี่
5625 Five thousand Six hundred Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันหกร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 5626 - 5650

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5626 Five thousand Six hundred Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันหกร้อยยี่สิบหก
5627 Five thousand Six hundred Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันหกร้อยยี่สิบเจ็ด
5628 Five thousand Six hundred Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้เอท ห้าพันหกร้อยยี่สิบแปด
5629 Five thousand Six hundred Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันหกร้อยยี่สิบเก้า
5630 Five thousand Six hundred Thirty ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ ห้าพันหกร้อยสามสิบ
5631 Five thousand Six hundred Thirty One ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้วัน ห้าพันหกร้อยสามสิบเอ็ด
5632 Five thousand Six hundred Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ทู ห้าพันหกร้อยสามสิบสอง
5633 Five thousand Six hundred Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ธรี ห้าพันหกร้อยสามสิบสาม
5634 Five thousand Six hundred Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้โฟร์ ห้าพันหกร้อยสามสิบสี่
5635 Five thousand Six hundred Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ ห้าพันหกร้อยสามสิบห้า
5636 Five thousand Six hundred Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันหกร้อยสามสิบหก
5637 Five thousand Six hundred Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้เซเว่น ห้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ด
5638 Five thousand Six hundred Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้เอท ห้าพันหกร้อยสามสิบแปด
5639 Five thousand Six hundred Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ไนน์ ห้าพันหกร้อยสามสิบเก้า
5640 Five thousand Six hundred Forty ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ ห้าพันหกร้อยสี่สิบ
5641 Five thousand Six hundred Forty One ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้วัน ห้าพันหกร้อยสี่สิบเอ็ด
5642 Five thousand Six hundred Forty Two ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ทู ห้าพันหกร้อยสี่สิบสอง
5643 Five thousand Six hundred Forty Three ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี ห้าพันหกร้อยสี่สิบสาม
5644 Five thousand Six hundred Forty Four ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันหกร้อยสี่สิบสี่
5645 Five thousand Six hundred Forty Five ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันหกร้อยสี่สิบห้า
5646 Five thousand Six hundred Forty Six ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันหกร้อยสี่สิบหก
5647 Five thousand Six hundred Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันหกร้อยสี่สิบเจ็ด
5648 Five thousand Six hundred Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้เอท ห้าพันหกร้อยสี่สิบแปด
5649 Five thousand Six hundred Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันหกร้อยสี่สิบเก้า
5650 Five thousand Six hundred Fifty ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้ ห้าพันหกร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛


เลขภาษาอังกฤษ 5551 - 5600 - ห้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด ถึง ห้าพันหกร้อย | ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรดคือ

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มจากนับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ เริ่มเล๊ย!!!

นับเลขภาษาอังกฤษ 5551 - 5600  ห้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด ถึง ห้าพันหกร้อย
นับเลขภาษาอังกฤษ 5600

นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) :  5551 -  5575

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5551 Five thousand Five hundred Fifty One ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน ห้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
5552 Five thousand Five hundred Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู ห้าพันห้าร้อยห้าสิบสอง
5553 Five thousand Five hundred Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี ห้าพันห้าร้อยห้าสิบสาม
5554 Five thousand Five hundred Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันห้าร้อยห้าสิบสี่
5555 Five thousand Five hundred Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า
5556 Five thousand Five hundred Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันห้าร้อยห้าสิบหก
5557 Five thousand Five hundred Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
5558 Five thousand Five hundred Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท ห้าพันห้าร้อยห้าสิบแปด
5559 Five thousand Five hundred Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
5560 Five thousand Five hundred Sixty ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ ห้าพันห้าร้อยหกสิบ
5561 Five thousand Five hundred Sixty One ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
5562 Five thousand Five hundred Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันห้าร้อยหกสิบสอง
5563 Five thousand Five hundred Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันห้าร้อยหกสิบสาม
5564 Five thousand Five hundred Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่
5565 Five thousand Five hundred Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันห้าร้อยหกสิบห้า
5566 Five thousand Five hundred Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันห้าร้อยหกสิบหก
5567 Five thousand Five hundred Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
5568 Five thousand Five hundred Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันห้าร้อยหกสิบแปด
5569 Five thousand Five hundred Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันห้าร้อยหกสิบเก้า
5570 Five thousand Five hundred Seventy ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
5571 Five thousand Five hundred Seventy One ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
5572 Five thousand Five hundred Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสอง
5573 Five thousand Five hundred Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
5574 Five thousand Five hundred Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่
5575 Five thousand Five hundred Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้า

นับเลขภาษาอังกฤษ 5551 - 5600 - ห้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด ถึง ห้าพันหกร้อย
ห้าพันหกร้อย ภาษาอังกฤษคือ


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) :  5576 - 5600

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5576 Five thousand Five hundred Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหก
5577 Five thousand Five hundred Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
5578 Five thousand Five hundred Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปด
5579 Five thousand Five hundred Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
5580 Five thousand Five hundred Eighty ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ ห้าพันห้าร้อยแปดสิบ
5581 Five thousand Five hundred Eighty One ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้วัน ห้าพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ด
5582 Five thousand Five hundred Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ทู ห้าพันห้าร้อยแปดสิบสอง
5583 Five thousand Five hundred Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ธรี ห้าพันห้าร้อยแปดสิบสาม
5584 Five thousand Five hundred Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ ห้าพันห้าร้อยแปดสิบสี่
5585 Five thousand Five hundred Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ ห้าพันห้าร้อยแปดสิบห้า
5586 Five thousand Five hundred Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันห้าร้อยแปดสิบหก
5587 Five thousand Five hundred Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น ห้าพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ด
5588 Five thousand Five hundred Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้เอท ห้าพันห้าร้อยแปดสิบแปด
5589 Five thousand Five hundred Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ ห้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้า
5590 Five thousand Five hundred Ninety ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบ
5591 Five thousand Five hundred Ninety One ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
5592 Five thousand Five hundred Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสอง
5593 Five thousand Five hundred Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสาม
5594 Five thousand Five hundred Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสี่
5595 Five thousand Five hundred Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้า
5596 Five thousand Five hundred Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบหก
5597 Five thousand Five hundred Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
5598 Five thousand Five hundred Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปด
5599 Five thousand Five hundred Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้า
5600 Five thousand Six hundred ไฟว์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ห้าพันหกร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

ฝึกนับเลขภาษาอังกฤษจาก 5501- 5550 (ห้าพันห้าร้อยเอ็ด ถึง ห้าพันห้าร้อยห้าสิบ)

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มจากนับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ วันนี้นับเลขจาก ห้าพันห้าร้อยเอ็ด(5501) ถึง ห้าพันห้าร้อยห้าสิบ(5550) ฝึกนับเลขภาษาอังกฤษจาก 5501- 5550
นับเลขภาษาอังกฤษ 5550

นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 5501 - 5525


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5501 Five thousand Five hundred One ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด วัน ห้าพันห้าร้อยเอ็ด
5502 Five thousand Five hundred Two ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทู ห้าพันห้าร้อยสอง
5503 Five thousand Five hundred Three ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ธรี ห้าพันห้าร้อยสาม
5504 Five thousand Five hundred Four ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ ห้าพันห้าร้อยสี่
5505 Five thousand Five hundred Five ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไฟว์ ห้าพันห้าร้อยห้า
5506 Five thousand Five hundred Six ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ ห้าพันห้าร้อยหก
5507 Five thousand Five hundred Seven ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่น ห้าพันห้าร้อยเจ็ด
5508 Five thousand Five hundred Eight ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอท ห้าพันห้าร้อยแปด
5509 Five thousand Five hundred Nine ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ ห้าพันห้าร้อยเก้า
5510 Five thousand Five hundred Ten ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เท็น ห้าพันห้าร้อยสิบ
5511 Five thousand Five hundred Eleven ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด อีเลฟเว่น ห้าพันห้าร้อยสิบเอ็ด
5512 Five thousand Five hundred Twelve ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเวลฟ์ ห้าพันห้าร้อยสิบสอง
5513 Five thousand Five hundred Thirteen ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอทีน ห้าพันห้าร้อยสิบสาม
5514 Five thousand Five hundred Fourteen ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ทีน ห้าพันห้าร้อยสิบสี่
5515 Five thousand Five hundred Fifteen ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟทีน ห้าพันห้าร้อยสิบห้า
5516 Five thousand Five hundred Sixteen ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ทีน ห้าพันห้าร้อยสิบหก
5517 Five thousand Five hundred Seventeen ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นทีน ห้าพันห้าร้อยสิบเจ็ด
5518 Five thousand Five hundred Eighteen ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอททีน ห้าพันห้าร้อยสิบแปด
5519 Five thousand Five hundred Nineteen ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ทีน ห้าพันห้าร้อยสิบเก้า
5520 Five thousand Five hundred Twenty ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้ ห้าพันห้าร้อยยี่สิบ
5521 Five thousand Five hundred Twenty One ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้วัน ห้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
5522 Five thousand Five hundred Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้ทู ห้าพันห้าร้อยยี่สิบสอง
5523 Five thousand Five hundred Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี ห้าพันห้าร้อยยี่สิบสาม
5524 Five thousand Five hundred Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันห้าร้อยยี่สิบสี่
5525 Five thousand Five hundred Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันห้าร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 5526 - 5550


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5526 Five thousand Five hundred Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันห้าร้อยยี่สิบหก
5527 Five thousand Five hundred Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
5528 Five thousand Five hundred Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้เอท ห้าพันห้าร้อยยี่สิบแปด
5529 Five thousand Five hundred Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันห้าร้อยยี่สิบเก้า
5530 Five thousand Five hundred Thirty ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้ ห้าพันห้าร้อยสามสิบ
5531 Five thousand Five hundred Thirty One ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้วัน ห้าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด
5532 Five thousand Five hundred Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้ทู ห้าพันห้าร้อยสามสิบสอง
5533 Five thousand Five hundred Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้ธรี ห้าพันห้าร้อยสามสิบสาม
5534 Five thousand Five hundred Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้โฟร์ ห้าพันห้าร้อยสามสิบสี่
5535 Five thousand Five hundred Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ ห้าพันห้าร้อยสามสิบห้า
5536 Five thousand Five hundred Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันห้าร้อยสามสิบหก
5537 Five thousand Five hundred Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้เซเว่น ห้าพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
5538 Five thousand Five hundred Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้เอท ห้าพันห้าร้อยสามสิบแปด
5539 Five thousand Five hundred Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เธอตี้ไนน์ ห้าพันห้าร้อยสามสิบเก้า
5540 Five thousand Five hundred Forty ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้ ห้าพันห้าร้อยสี่สิบ
5541 Five thousand Five hundred Forty One ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้วัน ห้าพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
5542 Five thousand Five hundred Forty Two ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้ทู ห้าพันห้าร้อยสี่สิบสอง
5543 Five thousand Five hundred Forty Three ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี ห้าพันห้าร้อยสี่สิบสาม
5544 Five thousand Five hundred Forty Four ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่
5545 Five thousand Five hundred Forty Five ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันห้าร้อยสี่สิบห้า
5546 Five thousand Five hundred Forty Six ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันห้าร้อยสี่สิบหก
5547 Five thousand Five hundred Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
5548 Five thousand Five hundred Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้เอท ห้าพันห้าร้อยสี่สิบแปด
5549 Five thousand Five hundred Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
5550 Five thousand Five hundred Fifty ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ ห้าพันห้าร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

เลขภาษาอังกฤษ 5451 - 5500 - ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด ถึง ห้าพันห้าร้อย พร้อมคำอ่าน

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มจากนับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ 

นับเลขภาษาอังกฤษ 5451-5500-ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดถึงห้าพันห้าร้อย
นับเลขภาษาอังกฤษ

นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข


ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 5451-5475

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5451 Five thousand Four hundred Fifty One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด
5452 Five thousand Four hundred Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสอง
5453 Five thousand Four hundred Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสาม
5454 Five thousand Four hundred Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสี่
5455 Five thousand Four hundred Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้า
5456 Five thousand Four hundred Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบหก
5457 Five thousand Four hundred Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด
5458 Five thousand Four hundred Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบแปด
5459 Five thousand Four hundred Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า
5460 Five thousand Four hundred Sixty ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ ห้าพันสี่ร้อยหกสิบ
5461 Five thousand Four hundred Sixty One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ด
5462 Five thousand Four hundred Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยหกสิบสอง
5463 Five thousand Four hundred Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยหกสิบสาม
5464 Five thousand Four hundred Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยหกสิบสี่
5465 Five thousand Four hundred Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้า
5466 Five thousand Four hundred Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยหกสิบหก
5467 Five thousand Four hundred Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ด
5468 Five thousand Four hundred Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยหกสิบแปด
5469 Five thousand Four hundred Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยหกสิบเก้า
5470 Five thousand Four hundred Seventy ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
5471 Five thousand Four hundred Seventy One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
5472 Five thousand Four hundred Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง
5473 Five thousand Four hundred Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม
5474 Five thousand Four hundred Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่
5475 Five thousand Four hundred Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 5476 - 5500

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5476 Five thousand Four hundred Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหก
5477 Five thousand Four hundred Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
5478 Five thousand Four hundred Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด
5479 Five thousand Four hundred Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
5480 Five thousand Four hundred Eighty ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบ
5481 Five thousand Four hundred Eighty One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ด
5482 Five thousand Four hundred Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสอง
5483 Five thousand Four hundred Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสาม
5484 Five thousand Four hundred Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่
5485 Five thousand Four hundred Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้า
5486 Five thousand Four hundred Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบหก
5487 Five thousand Four hundred Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ด
5488 Five thousand Four hundred Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปด
5489 Five thousand Four hundred Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเก้า
5490 Five thousand Four hundred Ninety ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบ
5491 Five thousand Four hundred Ninety One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
5492 Five thousand Four hundred Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสอง
5493 Five thousand Four hundred Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม
5494 Five thousand Four hundred Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่
5495 Five thousand Four hundred Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า
5496 Five thousand Four hundred Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหก
5497 Five thousand Four hundred Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
5498 Five thousand Four hundred Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด
5499 Five thousand Four hundred Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
5500 Five thousand Five hundred ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ห้าพันห้าร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛