8951-9000(แปดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-เก้าพัน) | เลขภาษาอังกฤษ (Count English Numbers)"เลขอะไรที่ท่านชอบ"


สวัสดีครับ วันนี้เรามีเลขภาษาอังกฤษมาฝึกกันครับ ปัจจุบันเราต้องการพัฒนาให้การศึกษาของเด็กไทยหรือคนไทยก้าวไกลเทียบเท่าอารยะประเทศ

บล็อกของเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษครับ เราเป็นที่แรกและที่เดียวที่เริ่มเขียนบล็อกคำอ่านตัวเลขไทย-อังกฤษให้ผู้สนใจเข้ามาติดตามอ่านและนำไปใช้เพื่อช่วยพัฒนาในด้านต่างๆที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนเสริมให้มีความเด่นหรือรายได้เพิ่มขึ้น

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "สามพัน" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "3,000" in words?

ตัวเลข (Number): 8951-8975

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8951 Eight thousand Nine hundred and Fifty One เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน แปดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
8952 Eight thousand Nine hundred and Fifty Two เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู แปดพันเก้าร้อยห้าสิบสอง
8953 Eight thousand Nine hundred and Fifty Three เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี แปดพันเก้าร้อยห้าสิบสาม
8954 Eight thousand Nine hundred and Fifty Four เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ แปดพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
8955 Eight thousand Nine hundred and Fifty Five เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ แปดพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
8956 Eight thousand Nine hundred and Fifty Six เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ แปดพันเก้าร้อยห้าสิบหก
8957 Eight thousand Nine hundred and Fifty Seven เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น แปดพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
8958 Eight thousand Nine hundred and Fifty Eight เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท แปดพันเก้าร้อยห้าสิบแปด
8959 Eight thousand Nine hundred and Fifty Nine เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ แปดพันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
8960 Eight thousand Nine hundred and Sixty เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ แปดพันเก้าร้อยหกสิบ
8961 Eight thousand Nine hundred and Sixty One เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน แปดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
8962 Eight thousand Nine hundred and Sixty Two เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู แปดพันเก้าร้อยหกสิบสอง
8963 Eight thousand Nine hundred and Sixty Three เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี แปดพันเก้าร้อยหกสิบสาม
8964 Eight thousand Nine hundred and Sixty Four เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ แปดพันเก้าร้อยหกสิบสี่
8965 Eight thousand Nine hundred and Sixty Five เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ แปดพันเก้าร้อยหกสิบห้า
8966 Eight thousand Nine hundred and Sixty Six เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ แปดพันเก้าร้อยหกสิบหก
8967 Eight thousand Nine hundred and Sixty Seven เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น แปดพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
8968 Eight thousand Nine hundred and Sixty Eight เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท แปดพันเก้าร้อยหกสิบแปด
8969 Eight thousand Nine hundred and Sixty Nine เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ แปดพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
8970 Eight thousand Nine hundred and Seventy เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
8971 Eight thousand Nine hundred and Seventy One เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
8972 Eight thousand Nine hundred and Seventy Two เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
8973 Eight thousand Nine hundred and Seventy Three เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
8974 Eight thousand Nine hundred and Seventy Four เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
8975 Eight thousand Nine hundred and Seventy Five เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า


ตัวเลข (Number): 8976-9000


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8976 Eight thousand Nine hundred and Seventy Six เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
8977 Eight thousand Nine hundred and Seventy Seven เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
8978 Eight thousand Nine hundred and Seventy Eight เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
8979 Eight thousand Nine hundred and Seventy Nine เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
8980 Eight thousand Nine hundred and Eighty เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ แปดพันเก้าร้อยแปดสิบ
8981 Eight thousand Nine hundred and Eighty One เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน แปดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
8982 Eight thousand Nine hundred and Eighty Two เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู แปดพันเก้าร้อยแปดสิบสอง
8983 Eight thousand Nine hundred and Eighty Three เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี แปดพันเก้าร้อยแปดสิบสาม
8984 Eight thousand Nine hundred and Eighty Four เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ แปดพันเก้าร้อยแปดสิบสี่
8985 Eight thousand Nine hundred and Eighty Five เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ แปดพันเก้าร้อยแปดสิบห้า
8986 Eight thousand Nine hundred and Eighty Six เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ แปดพันเก้าร้อยแปดสิบหก
8987 Eight thousand Nine hundred and Eighty Seven เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น แปดพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
8988 Eight thousand Nine hundred and Eighty Eight เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท แปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปด
8989 Eight thousand Nine hundred and Eighty Nine เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ แปดพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
8990 Eight thousand Nine hundred and Ninety เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบ
8991 Eight thousand Nine hundred and Ninety One เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
8992 Eight thousand Nine hundred and Ninety Two เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
8993 Eight thousand Nine hundred and Ninety Three เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
8994 Eight thousand Nine hundred and Ninety Four เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
8995 Eight thousand Nine hundred and Ninety Five เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
8996 Eight thousand Nine hundred and Ninety Six เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบหก
8997 Eight thousand Nine hundred and Ninety Seven เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
8998 Eight thousand Nine hundred and Ninety Eight เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
8999 Eight thousand Nine hundred and Ninety Nine เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
9000 Nine thousand ไนน์เธาซันดฺ เก้าพัน

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Two thousand.

 b. Twenty-three thousand.

 c. Three thousand.>>: คลิกดูหน่อยว่าเลขอังกฤษ "สามพัน" อ่านยังงี้ป่ะ

ลิ้งค์มีดี 👉 : คลิกเพื่อทำแบบฝึกหัดเลขภาษาได้ที่นี่!

ลิ้งค์ต้องลองคลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

บอกได้เลยว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับการเรียนรู้ เสียเงิน เสียเวลากับเรื่องหลายๆเรื่องที่อาจไร้ประโยชน์มีมากมายที่หลายคนอาจได้เจอกับตัวเองมาแล้ว

แต่จะไม่มีใคร(ในโลกนี้)บ่นว่าไม่น่าเสียเวลากับการเรียนอย่างแน่นอนครับ

ขอบคุณมากที่ติดตาม แล้วพบกันใหม่กับบล็อกเรียนภาษาเคลื่อนที่และฟรีได้ที่นี่ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น