[หกพันแปดร้อยหนึ่ง(6801)] - [หกพันแปดร้อยห้าสิบ(ุ6850)] : เขียนเลขภาษาอังกฤษ

"เลขภาษาอังกฤษ 6801" เขียนยังไง 

ผม ไมเคิล เล้ง จะมาเก็งภาษาอังกฤษ(นับเลข)ให้กับเพื่อนๆที่สนใจครับ ท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเลย สมัยก่อน เรารู้เพียงว่าเมื่อเรียนชั้นประถมปีที่ 5 เราต้องเรียนภาษาอังกฤษด้วย เพราะเป็นหลักสูตรที่เขากำหนดไว้

เราเป็นเด็ก เขาให้เรียนเราก็เรียนกันไปแบบเสียไม่ได้ ให้เรียนก็เรียน ให้สอบก็สอบ แต่ยังไม่รู้เลยว่าตำรา"ออกฟอร์มปกสีฟ้า"กับ"แกรมม่าปกสีน้ำตาล"นั้นมันมีความสำคัญอย่างไร

เมื่อเวลาผ่านไป ผ่านไป แล้วก็ผ่านไปจวบจนถึงทุกวันนี้ เราคงพอจะเห็นภาพ overview มากขึ้นว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างไร ที่เห็นชัดมากขึ้นมาอีกก็เมื่อมีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทและใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช่แล้วครับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้กันในอินเตอร์เน็ตครับ แปลว่าถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษก็เปรียบเสมือมีเรือยนต์เรือยอร์ชเอาไว้โลดแล่นในการใช้งานหรือทำธุรกิจไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับคนที่ภาษาอังกฤษไม่ได้


ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6801-6825


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6801 Six thousand Eight hundred One ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด วัน หกพันแปดร้อยเอ็ด
6802 Six thousand Eight hundred Two ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทู หกพันแปดร้อยสอง
6803 Six thousand Eight hundred Three ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ธรี หกพันแปดร้อยสาม
6804 Six thousand Eight hundred Four ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ หกพันแปดร้อยสี่
6805 Six thousand Eight hundred Five ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไฟว์ หกพันแปดร้อยห้า
6806 Six thousand Eight hundred Six ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ หกพันแปดร้อยหก
6807 Six thousand Eight hundred Seven ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่น หกพันแปดร้อยเจ็ด
6808 Six thousand Eight hundred Eight ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอท หกพันแปดร้อยแปด
6809 Six thousand Eight hundred Nine ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ หกพันแปดร้อยเก้า
6810 Six thousand Eight hundred Ten ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เท็น หกพันแปดร้อยสิบ
6811 Six thousand Eight hundred Eleven ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด อีเลฟเว่น หกพันแปดร้อยสิบเอ็ด
6812 Six thousand Eight hundred Twelve ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเวลฟ์ หกพันแปดร้อยสิบสอง
6813 Six thousand Eight hundred Thirteen ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอทีน หกพันแปดร้อยสิบสาม
6814 Six thousand Eight hundred Fourteen ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ทีน หกพันแปดร้อยสิบสี่
6815 Six thousand Eight hundred Fifteen ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟทีน หกพันแปดร้อยสิบห้า
6816 Six thousand Eight hundred Sixteen ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ทีน หกพันแปดร้อยสิบหก
6817 Six thousand Eight hundred Seventeen ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นทีน หกพันแปดร้อยสิบเจ็ด
6818 Six thousand Eight hundred Eighteen ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอททีน หกพันแปดร้อยสิบแปด
6819 Six thousand Eight hundred Nineteen ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ทีน หกพันแปดร้อยสิบเก้า
6820 Six thousand Eight hundred Twenty ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ หกพันแปดร้อยยี่สิบ
6821 Six thousand Eight hundred Twenty One ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้วัน หกพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ด
6822 Six thousand Eight hundred Twenty Two ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ทู หกพันแปดร้อยยี่สิบสอง
6823 Six thousand Eight hundred Twenty Three ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี หกพันแปดร้อยยี่สิบสาม
6824 Six thousand Eight hundred Twenty Four ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ หกพันแปดร้อยยี่สิบสี่
6825 Six thousand Eight hundred Twenty Five ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ หกพันแปดร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6826-6850


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6826 Six thousand Eight hundred Twenty Six ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ หกพันแปดร้อยยี่สิบหก
6827 Six thousand Eight hundred Twenty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น หกพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ด
6828 Six thousand Eight hundred Twenty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้เอท หกพันแปดร้อยยี่สิบแปด
6829 Six thousand Eight hundred Twenty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ หกพันแปดร้อยยี่สิบเก้า
6830 Six thousand Eight hundred Thirty ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ หกพันแปดร้อยสามสิบ
6831 Six thousand Eight hundred Thirty One ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้วัน หกพันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
6832 Six thousand Eight hundred Thirty Two ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ทู หกพันแปดร้อยสามสิบสอง
6833 Six thousand Eight hundred Thirty Three ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ธรี หกพันแปดร้อยสามสิบสาม
6834 Six thousand Eight hundred Thirty Four ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้โฟร์ หกพันแปดร้อยสามสิบสี่
6835 Six thousand Eight hundred Thirty Five ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ หกพันแปดร้อยสามสิบห้า
6836 Six thousand Eight hundred Thirty Six ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ หกพันแปดร้อยสามสิบหก
6837 Six thousand Eight hundred Thirty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้เซเว่น หกพันแปดร้อยสามสิบเจ็ด
6838 Six thousand Eight hundred Thirty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้เอท หกพันแปดร้อยสามสิบแปด
6839 Six thousand Eight hundred Thirty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ไนน์ หกพันแปดร้อยสามสิบเก้า
6840 Six thousand Eight hundred Forty ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ หกพันแปดร้อยสี่สิบ
6841 Six thousand Eight hundred Forty One ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้วัน หกพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด
6842 Six thousand Eight hundred Forty Two ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ทู หกพันแปดร้อยสี่สิบสอง
6843 Six thousand Eight hundred Forty Three ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี หกพันแปดร้อยสี่สิบสาม
6844 Six thousand Eight hundred Forty Four ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ หกพันแปดร้อยสี่สิบสี่
6845 Six thousand Eight hundred Forty Five ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ หกพันแปดร้อยสี่สิบห้า
6846 Six thousand Eight hundred Forty Six ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ หกพันแปดร้อยสี่สิบหก
6847 Six thousand Eight hundred Forty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น หกพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
6848 Six thousand Eight hundred Forty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้เอท หกพันแปดร้อยสี่สิบแปด
6849 Six thousand Eight hundred Forty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ หกพันแปดร้อยสี่สิบเก้า
6850 Six thousand Eight hundred Fifty ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ หกพันแปดร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

[หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด(6751)] - [หกพันแปดร้อย(ุ6800)] : ภาษาอังกฤษฮิตตลอดกาล(นับเลข)

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มจากนับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ 

นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6751-6725

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6751 Six thousand Seven hundred Fifty One ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้วัน หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด
6752 Six thousand Seven hundred Fifty Two ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ทู หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบสอง
6753 Six thousand Seven hundred Fifty Three ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบสาม
6754 Six thousand Seven hundred Fifty Four ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่
6755 Six thousand Seven hundred Fifty Five ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า
6756 Six thousand Seven hundred Fifty Six ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบหก
6757 Six thousand Seven hundred Fifty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด
6758 Six thousand Seven hundred Fifty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้เอท หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปด
6759 Six thousand Seven hundred Fifty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้า
6760 Six thousand Seven hundred Sixty ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ หกพันเจ็ดร้อยหกสิบ
6761 Six thousand Seven hundred Sixty One ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน หกพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด
6762 Six thousand Seven hundred Sixty Two ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู หกพันเจ็ดร้อยหกสิบสอง
6763 Six thousand Seven hundred Sixty Three ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี หกพันเจ็ดร้อยหกสิบสาม
6764 Six thousand Seven hundred Sixty Four ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ หกพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่
6765 Six thousand Seven hundred Sixty Five ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ หกพันเจ็ดร้อยหกสิบห้า
6766 Six thousand Seven hundred Sixty Six ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หกพันเจ็ดร้อยหกสิบหก
6767 Six thousand Seven hundred Sixty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น หกพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด
6768 Six thousand Seven hundred Sixty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท หกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
6769 Six thousand Seven hundred Sixty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ หกพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้า
6770 Six thousand Seven hundred Seventy ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
6771 Six thousand Seven hundred Seventy One ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้วัน หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
6772 Six thousand Seven hundred Seventy Two ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ทู หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
6773 Six thousand Seven hundred Seventy Three ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
6774 Six thousand Seven hundred Seventy Four ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
6775 Six thousand Seven hundred Seventy Five ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6776-6800


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6776 Six thousand Seven hundred Seventy Six ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
6777 Six thousand Seven hundred Seventy Seven ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
6778 Six thousand Seven hundred Seventy Eight ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้เอท หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด
6779 Six thousand Seven hundred Seventy Nine ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
6780 Six thousand Seven hundred Eighty ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
6781 Six thousand Seven hundred Eighty One ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้วัน หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
6782 Six thousand Seven hundred Eighty Two ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ทู หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสอง
6783 Six thousand Seven hundred Eighty Three ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ธรี หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสาม
6784 Six thousand Seven hundred Eighty Four ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้โฟร์ หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่
6785 Six thousand Seven hundred Eighty Five ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้า
6786 Six thousand Seven hundred Eighty Six ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหก
6787 Six thousand Seven hundred Eighty Seven ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้เซเว่น หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด
6788 Six thousand Seven hundred Eighty Eight ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้เอท หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด
6789 Six thousand Seven hundred Eighty Nine ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ไนน์ หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
6790 Six thousand Seven hundred Ninety ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
6791 Six thousand Seven hundred Ninety One ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้วัน หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด
6792 Six thousand Seven hundred Ninety Two ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ทู หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสอง
6793 Six thousand Seven hundred Ninety Three ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
6794 Six thousand Seven hundred Ninety Four ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่
6795 Six thousand Seven hundred Ninety Five ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
6796 Six thousand Seven hundred Ninety Six ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหก
6797 Six thousand Seven hundred Ninety Seven ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ด
6798 Six thousand Seven hundred Ninety Eight ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้เอท หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปด
6799 Six thousand Seven hundred Ninety Nine ซิกซ์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า
6800 Six thousand Eight hundred ซิกซ์เธาซันดฺเอทฮันเดรด หกพันแปดร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛