ห้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(5851) - ห้าพันเก้าร้อย(5900) ภาษาอังกฤษคือ | เลขภาษาอังกฤษ ตัวหนังสือ สะกดอังกฤษ สะกดไทย

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มจากนับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ หัวข้อนี้นับเลขภาษาอังกฤษจาก 5851 - 5900


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 5851 - 5875 


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5851 Five thousand Eight hundred Fifty One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้วัน ห้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
5852 Five thousand Eight hundred Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ทู ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสอง
5853 Five thousand Eight hundred Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสาม
5854 Five thousand Eight hundred Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่
5855 Five thousand Eight hundred Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยห้าสิบห้า
5856 Five thousand Eight hundred Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยห้าสิบหก
5857 Five thousand Eight hundred Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
5858 Five thousand Eight hundred Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้เอท ห้าพันแปดร้อยห้าสิบแปด
5859 Five thousand Eight hundred Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยห้าสิบเก้า
5860 Five thousand Eight hundred Sixty ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ ห้าพันแปดร้อยหกสิบ
5861 Five thousand Eight hundred Sixty One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ด
5862 Five thousand Eight hundred Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันแปดร้อยหกสิบสอง
5863 Five thousand Eight hundred Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยหกสิบสาม
5864 Five thousand Eight hundred Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยหกสิบสี่
5865 Five thousand Eight hundred Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยหกสิบห้า
5866 Five thousand Eight hundred Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยหกสิบหก
5867 Five thousand Eight hundred Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
5868 Five thousand Eight hundred Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันแปดร้อยหกสิบแปด
5869 Five thousand Eight hundred Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยหกสิบเก้า
5870 Five thousand Eight hundred Seventy ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
5871 Five thousand Eight hundred Seventy One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้วัน ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
5872 Five thousand Eight hundred Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ทู ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
5873 Five thousand Eight hundred Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม
5874 Five thousand Eight hundred Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
5875 Five thousand Eight hundred Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 5876 - 5900

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5876 Five thousand Eight hundred Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหก
5877 Five thousand Eight hundred Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
5878 Five thousand Eight hundred Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้เอท ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปด
5879 Five thousand Eight hundred Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
5880 Five thousand Eight hundred Eighty ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ ห้าพันแปดร้อยแปดสิบ
5881 Five thousand Eight hundred Eighty One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้วัน ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ด
5882 Five thousand Eight hundred Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ทู ห้าพันแปดร้อยแปดสิบสอง
5883 Five thousand Eight hundred Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยแปดสิบสาม
5884 Five thousand Eight hundred Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยแปดสิบสี่
5885 Five thousand Eight hundred Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้า
5886 Five thousand Eight hundred Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยแปดสิบหก
5887 Five thousand Eight hundred Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด
5888 Five thousand Eight hundred Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้เอท ห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปด
5889 Five thousand Eight hundred Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้า
5890 Five thousand Eight hundred Ninety ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบ
5891 Five thousand Eight hundred Ninety One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้วัน ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
5892 Five thousand Eight hundred Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ทู ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
5893 Five thousand Eight hundred Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสาม
5894 Five thousand Eight hundred Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่
5895 Five thousand Eight hundred Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้า
5896 Five thousand Eight hundred Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบหก
5897 Five thousand Eight hundred Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
5898 Five thousand Eight hundred Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้เอท ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปด
5899 Five thousand Eight hundred Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้า
5900 Five thousand Nine hundred ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ห้าพันเก้าร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛