8851-8900(แปดพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดพันเก้าร้อย) | เลขภาษาอังกฤษ (Count English Numbers)"8851-8900"


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้ง ขอต้อนรับทุกคนมาเขียนและสะกดตัวเลขภาษาอังกฤษอีก 50 ตัวเลข

เป็นตัวเลขอะไรบ้าง เพื่อนๆลองค้นหาคำตอบด้วยตนเองดังตารางด้านล่างต่อไปนี้ได้เลยครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าเลข "7,900" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "7,900" in words? 

ตัวเลข (Number): 8851-8875

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8851 Eight thousand Eight hundred and Fifty One เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน แปดพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
8852 Eight thousand Eight hundred and Fifty Two เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู แปดพันแปดร้อยห้าสิบสอง
8853 Eight thousand Eight hundred and Fifty Three เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี แปดพันแปดร้อยห้าสิบสาม
8854 Eight thousand Eight hundred and Fifty Four เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ แปดพันแปดร้อยห้าสิบสี่
8855 Eight thousand Eight hundred and Fifty Five เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ แปดพันแปดร้อยห้าสิบห้า
8856 Eight thousand Eight hundred and Fifty Six เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ แปดพันแปดร้อยห้าสิบหก
8857 Eight thousand Eight hundred and Fifty Seven เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น แปดพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
8858 Eight thousand Eight hundred and Fifty Eight เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท แปดพันแปดร้อยห้าสิบแปด
8859 Eight thousand Eight hundred and Fifty Nine เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ แปดพันแปดร้อยห้าสิบเก้า
8860 Eight thousand Eight hundred and Sixty เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ แปดพันแปดร้อยหกสิบ
8861 Eight thousand Eight hundred and Sixty One เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน แปดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ด
8862 Eight thousand Eight hundred and Sixty Two เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู แปดพันแปดร้อยหกสิบสอง
8863 Eight thousand Eight hundred and Sixty Three เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี แปดพันแปดร้อยหกสิบสาม
8864 Eight thousand Eight hundred and Sixty Four เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ แปดพันแปดร้อยหกสิบสี่
8865 Eight thousand Eight hundred and Sixty Five เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ แปดพันแปดร้อยหกสิบห้า
8866 Eight thousand Eight hundred and Sixty Six เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ แปดพันแปดร้อยหกสิบหก
8867 Eight thousand Eight hundred and Sixty Seven เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น แปดพันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
8868 Eight thousand Eight hundred and Sixty Eight เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท แปดพันแปดร้อยหกสิบแปด
8869 Eight thousand Eight hundred and Sixty Nine เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ แปดพันแปดร้อยหกสิบเก้า
8870 Eight thousand Eight hundred and Seventy เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
8871 Eight thousand Eight hundred and Seventy One เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
8872 Eight thousand Eight hundred and Seventy Two เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
8873 Eight thousand Eight hundred and Seventy Three เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม
8874 Eight thousand Eight hundred and Seventy Four เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
8875 Eight thousand Eight hundred and Seventy Five เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า


ตัวเลข (Number): 8876-8900

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8876 Eight thousand Eight hundred and Seventy Six เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบหก
8877 Eight thousand Eight hundred and Seventy Seven เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
8878 Eight thousand Eight hundred and Seventy Eight เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปด
8879 Eight thousand Eight hundred and Seventy Nine เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
8880 Eight thousand Eight hundred and Eighty เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ แปดพันแปดร้อยแปดสิบ
8881 Eight thousand Eight hundred and Eighty One เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน แปดพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ด
8882 Eight thousand Eight hundred and Eighty Two เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู แปดพันแปดร้อยแปดสิบสอง
8883 Eight thousand Eight hundred and Eighty Three เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี แปดพันแปดร้อยแปดสิบสาม
8884 Eight thousand Eight hundred and Eighty Four เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ แปดพันแปดร้อยแปดสิบสี่
8885 Eight thousand Eight hundred and Eighty Five เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ แปดพันแปดร้อยแปดสิบห้า
8886 Eight thousand Eight hundred and Eighty Six เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ แปดพันแปดร้อยแปดสิบหก
8887 Eight thousand Eight hundred and Eighty Seven เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น แปดพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด
8888 Eight thousand Eight hundred and Eighty Eight เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท แปดพันแปดร้อยแปดสิบแปด
8889 Eight thousand Eight hundred and Eighty Nine เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ แปดพันแปดร้อยแปดสิบเก้า
8890 Eight thousand Eight hundred and Ninety เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ แปดพันแปดร้อยเก้าสิบ
8891 Eight thousand Eight hundred and Ninety One เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน แปดพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
8892 Eight thousand Eight hundred and Ninety Two เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู แปดพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
8893 Eight thousand Eight hundred and Ninety Three เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี แปดพันแปดร้อยเก้าสิบสาม
8894 Eight thousand Eight hundred and Ninety Four เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ แปดพันแปดร้อยเก้าสิบสี่
8895 Eight thousand Eight hundred and Ninety Five เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ แปดพันแปดร้อยเก้าสิบห้า
8896 Eight thousand Eight hundred and Ninety Six เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ แปดพันแปดร้อยเก้าสิบหก
8897 Eight thousand Eight hundred and Ninety Seven เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น แปดพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
8898 Eight thousand Eight hundred and Ninety Eight เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท แปดพันแปดร้อยเก้าสิบแปด
8899 Eight thousand Eight hundred and Ninety Nine เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ แปดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้า
8900 Eight thousand Nine hundred เอทเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แปดพันเก้าร้อย

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด

 b. เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด

 c. เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรดดูเฉลย คลิก : เลขอังกฤษ 7,900 สะกดคำอ่านภาษาไทยยังไง
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษของเรามายังเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับ

หากว่าสิ่งที่เรานำเสนอมีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วย share ไปให้เยอะๆนะครับ

ขอบคุณ แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

8801-8850(แปดพันแปดร้อยเอ็ด-แปดพันแปดร้อยห้าสิบ) | เลขภาษาอังกฤษ (Count English Numbers)"8801-8850"


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้ง ขอต้อนรับเพื่อนๆที่สนใจเลขภาษาอังกฤษทุกคนครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "7,800" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "7,800" in words? 

หากเพื่อนๆที่เล่น YouTube เป็นประจำ จะต้องเห็น Video ที่สอนภาษาอังกฤษอยู่เป็นจำนวนมากเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าสังเกตุดูแล้วจะหา Video ที่ทำเกี่ยวกับตัวเลขภาษาอังกฤษแบบละเอียดเลยนั้นจะไม่ค่อยมีครับ

ดังนั้น ผมจึงได้ทำตารางตัวเลขที่มีทั้งคำอ่านและคำแปลตัวเลขและนำมาลงที่นี่เพื่อให้เพื่อนๆได้นำเอาไปใช้กันครับ

ตัวเลข (Number): 8801-8825

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8801 Eight thousand Eight hundred and One เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ วัน แปดพันแปดร้อยเอ็ด
8802 Eight thousand Eight hundred and Two เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทู แปดพันแปดร้อยสอง
8803 Eight thousand Eight hundred and Three เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ธรี แปดพันแปดร้อยสาม
8804 Eight thousand Eight hundred and Four เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปดพันแปดร้อยสี่
8805 Eight thousand Eight hundred and Five เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ แปดพันแปดร้อยห้า
8806 Eight thousand Eight hundred and Six เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปดพันแปดร้อยหก
8807 Eight thousand Eight hundred and Seven เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่น แปดพันแปดร้อยเจ็ด
8808 Eight thousand Eight hundred and Eight เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอท แปดพันแปดร้อยแปด
8809 Eight thousand Eight hundred and Nine เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปดพันแปดร้อยเก้า
8810 Eight thousand Eight hundred and Ten เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เท็น แปดพันแปดร้อยสิบ
8811 Eight thousand Eight hundred and Eleven เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น แปดพันแปดร้อยสิบเอ็ด
8812 Eight thousand Eight hundred and Twelve เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปดพันแปดร้อยสิบสอง
8813 Eight thousand Eight hundred and Thirteen เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปดพันแปดร้อยสิบสาม
8814 Eight thousand Eight hundred and Fourteen เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปดพันแปดร้อยสิบสี่
8815 Eight thousand Eight hundred and Fifteen เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปดพันแปดร้อยสิบห้า
8816 Eight thousand Eight hundred and Sixteen เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปดพันแปดร้อยสิบหก
8817 Eight thousand Eight hundred and Seventeen เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน แปดพันแปดร้อยสิบเจ็ด
8818 Eight thousand Eight hundred and Eighteen เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปดพันแปดร้อยสิบแปด
8819 Eight thousand Eight hundred and Nineteen เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปดพันแปดร้อยสิบเก้า
8820 Eight thousand Eight hundred and Twenty เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ แปดพันแปดร้อยยี่สิบ
8821 Eight thousand Eight hundred and Twenty One เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน แปดพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ด
8822 Eight thousand Eight hundred and Twenty Two เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู แปดพันแปดร้อยยี่สิบสอง
8823 Eight thousand Eight hundred and Twenty Three เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี แปดพันแปดร้อยยี่สิบสาม
8824 Eight thousand Eight hundred and Twenty Four เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ แปดพันแปดร้อยยี่สิบสี่
8825 Eight thousand Eight hundred and Twenty Five เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ แปดพันแปดร้อยยี่สิบห้า


ตัวเลข (Number): 8826-8850

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8826 Eight thousand Eight hundred and Twenty Six เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ แปดพันแปดร้อยยี่สิบหก
8827 Eight thousand Eight hundred and Twenty Seven เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น แปดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ด
8828 Eight thousand Eight hundred and Twenty Eight เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท แปดพันแปดร้อยยี่สิบแปด
8829 Eight thousand Eight hundred and Twenty Nine เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ แปดพันแปดร้อยยี่สิบเก้า
8830 Eight thousand Eight hundred and Thirty เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ แปดพันแปดร้อยสามสิบ
8831 Eight thousand Eight hundred and Thirty One เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน แปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
8832 Eight thousand Eight hundred and Thirty Two เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู แปดพันแปดร้อยสามสิบสอง
8833 Eight thousand Eight hundred and Thirty Three เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี แปดพันแปดร้อยสามสิบสาม
8834 Eight thousand Eight hundred and Thirty Four เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ แปดพันแปดร้อยสามสิบสี่
8835 Eight thousand Eight hundred and Thirty Five เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ แปดพันแปดร้อยสามสิบห้า
8836 Eight thousand Eight hundred and Thirty Six เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ แปดพันแปดร้อยสามสิบหก
8837 Eight thousand Eight hundred and Thirty Seven เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น แปดพันแปดร้อยสามสิบเจ็ด
8838 Eight thousand Eight hundred and Thirty Eight เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท แปดพันแปดร้อยสามสิบแปด
8839 Eight thousand Eight hundred and Thirty Nine เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ แปดพันแปดร้อยสามสิบเก้า
8840 Eight thousand Eight hundred and Forty เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ แปดพันแปดร้อยสี่สิบ
8841 Eight thousand Eight hundred and Forty One เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน แปดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด
8842 Eight thousand Eight hundred and Forty Two เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู แปดพันแปดร้อยสี่สิบสอง
8843 Eight thousand Eight hundred and Forty Three เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี แปดพันแปดร้อยสี่สิบสาม
8844 Eight thousand Eight hundred and Forty Four เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ แปดพันแปดร้อยสี่สิบสี่
8845 Eight thousand Eight hundred and Forty Five เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ แปดพันแปดร้อยสี่สิบห้า
8846 Eight thousand Eight hundred and Forty Six เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ แปดพันแปดร้อยสี่สิบหก
8847 Eight thousand Eight hundred and Forty Seven เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น แปดพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
8848 Eight thousand Eight hundred and Forty Eight เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท แปดพันแปดร้อยสี่สิบแปด
8849 Eight thousand Eight hundred and Forty Nine เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ แปดพันแปดร้อยสี่สิบเก้า
8850 Eight thousand Eight hundred and Fifty เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ แปดพันแปดร้อยห้าสิบ

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a. เซเว่นเธาซันดฺ เอทตี๊เอทฮันเดรด

 b. เซเว่นเธาซันดฺ เอทตี้ฮันเดรด

 c. เซเว่นเธาซันดฺ เอทฮันเดรดดูเฉลย คลิก : เลขอังกฤษ 7800 อ่านยังไง
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

หากเพื่อนต้องติดตามงานของเราก็สามารถ Subscribe กันได้เลยครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

8751-8800(แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดพันแปดร้อย) | สะกดคำอ่านเลขภาษาอังกฤษ

"8751-8800"สวัสดีครับ ผมชื่อเล้ง ขอต้อนรับทุกคนมาฝึกเรียนภาษาอังกฤษ(สะกดตัวเลข)ด้วยกันเพื่อฝึกการแปลไปในตัวครับ
เรียนภาษาอังกฤษแปลตัวเลข
ISTOCK
วันนี้เพื่อนๆจะได้เห็นการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข)กันที่นี่อีก 50 ตัวครับ

ผมได้จัดทำรูปแบบตัวเลขภาษาอังกฤษใว้เป็นตารางตั้งแต่ 0 ถึง ล้าน ติดตามเราสิครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เพื่อนๆสะกดเลข "900" ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Can you spell the number "900" in words? 

ตัวเลข (Number): 8751-8775

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8751 Eight thousand Seven hundred and Fifty One เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด
8752 Eight thousand Seven hundred and Fifty Two เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสอง
8753 Eight thousand Seven hundred and Fifty Three เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสาม
8754 Eight thousand Seven hundred and Fifty Four เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่
8755 Eight thousand Seven hundred and Fifty Five เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า
8756 Eight thousand Seven hundred and Fifty Six เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบหก
8757 Eight thousand Seven hundred and Fifty Seven เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด
8758 Eight thousand Seven hundred and Fifty Eight เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปด
8759 Eight thousand Seven hundred and Fifty Nine เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้า
8760 Eight thousand Seven hundred and Sixty เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบ
8761 Eight thousand Seven hundred and Sixty One เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด
8762 Eight thousand Seven hundred and Sixty Two เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสอง
8763 Eight thousand Seven hundred and Sixty Three เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสาม
8764 Eight thousand Seven hundred and Sixty Four เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่
8765 Eight thousand Seven hundred and Sixty Five เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้า
8766 Eight thousand Seven hundred and Sixty Six เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบหก
8767 Eight thousand Seven hundred and Sixty Seven เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด
8768 Eight thousand Seven hundred and Sixty Eight เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
8769 Eight thousand Seven hundred and Sixty Nine เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้า
8770 Eight thousand Seven hundred and Seventy เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
8771 Eight thousand Seven hundred and Seventy One เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
8772 Eight thousand Seven hundred and Seventy Two เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
8773 Eight thousand Seven hundred and Seventy Three เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
8774 Eight thousand Seven hundred and Seventy Four เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
8775 Eight thousand Seven hundred and Seventy Five เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า


ตัวเลข (Number): 8776-8800

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8776 Eight thousand Seven hundred and Seventy Six เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
8777 Eight thousand Seven hundred and Seventy Seven เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
8778 Eight thousand Seven hundred and Seventy Eight เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด
8779 Eight thousand Seven hundred and Seventy Nine เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
8780 Eight thousand Seven hundred and Eighty เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
8781 Eight thousand Seven hundred and Eighty One เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
8782 Eight thousand Seven hundred and Eighty Two เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสอง
8783 Eight thousand Seven hundred and Eighty Three เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสาม
8784 Eight thousand Seven hundred and Eighty Four เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่
8785 Eight thousand Seven hundred and Eighty Five เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้า
8786 Eight thousand Seven hundred and Eighty Six เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหก
8787 Eight thousand Seven hundred and Eighty Seven เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด
8788 Eight thousand Seven hundred and Eighty Eight เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด
8789 Eight thousand Seven hundred and Eighty Nine เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
8790 Eight thousand Seven hundred and Ninety เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
8791 Eight thousand Seven hundred and Ninety One เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด
8792 Eight thousand Seven hundred and Ninety Two เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสอง
8793 Eight thousand Seven hundred and Ninety Three เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
8794 Eight thousand Seven hundred and Ninety Four เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่
8795 Eight thousand Seven hundred and Ninety Five เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
8796 Eight thousand Seven hundred and Ninety Six เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหก
8797 Eight thousand Seven hundred and Ninety Seven เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ด
8798 Eight thousand Seven hundred and Ninety Eight เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปด
8799 Eight thousand Seven hundred and Ninety Nine เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า
8800 Eight thousand Eight hundred เอทเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ แปดพันแปดร้อย

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Nine hundred and Nine.

 b. Ninteen hundred.

 c. Nine hundred.ดูเฉลย คลิก : สะกดตัวเลขอังกฤษ 900
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : คุณลูกค้าจองห้องล่วงหน้าใว้หรือเปล่าคะ

ขอบคุณที่ติดตามการฝึกเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษกับเราที่นี่ครับ

อยากอ่านตัวเลขชุดต่อๆไปโดยไม่พลาดแม้แต่ครั้งเดียวหรือไม่ Subscribe เพื่อติดตามตอนนี้ได้เลย

มีคนจำนวนมากต้องการหาแหล่งเรียนภาษาอังกฤษ แต่เพื่อนๆเจอแล้วใช่ไหมครับ

โดย: ไมเคิล เล้งI've known, then I've grown.ช่วยกด Share ด้วยครับ