"สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(399951)" ถึง "สี่แสน(400000)

คุณนับเลขภาษาอังกฤษถึง สี่แสน(400,000)ได้หรือไม่?
Can you count the number up to 400,000(Four hundred thousand)?

"399,951" ถึง "399,975"

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
399951 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty One ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
399952 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Two ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสอง
399953 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Three ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสาม
399954 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Four ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
399955 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Five ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
399956 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Six ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบหก
399957 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Seven ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
399958 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Eight ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปด
399959 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Nine ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
399960 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โอ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบ
399961 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty One ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
399962 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Two ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสอง
399963 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Three ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสาม
399964 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Four ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่
399965 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Five ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้า
399966 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Six ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหก
399967 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Seven ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
399968 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Eight ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบแปด
399969 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Nine ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
399970 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้โอ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
399971 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy One ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
399972 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Two ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
399973 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Three ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
399974 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Four ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
399975 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Five ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า

"399,976" ถึง "400,000"

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
399976 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Six ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
399977 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Seven ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
399978 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Eight ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
399979 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Nine ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
399980 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้โอ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
399981 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty One ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้วัน สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
399982 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Two ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ทู สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสอง
399983 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Three ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ธรี สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสาม
399984 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Four ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่
399985 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Five ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้า
399986 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Six ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหก
399987 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Seven ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
399988 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Eight ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เอท สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปด
399989 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Nine ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
399990 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้โอ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
399991 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety One ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
399992 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Two ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
399993 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Three ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
399994 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Four ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
399995 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Five ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
399996 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Six ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหก
399997 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Seven ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
399998 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Eight ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
399999 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Nine ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
400000 Four hundred thousand โฟฮันเดรดเธาซันดฺ สี่แสน

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม

"ห้าพันห้าสิบเอ็ด(5051)" ถึง "ห้าพันห้าหนึ่งร้อย(5100)" นับเลขและการเขียนภาษาอังกฤษ

คุณนับเลขภาษาอังกฤษ "ห้าพันห้าสิบเอ็ด "ได้หรือไม่ Can you count the number 5051?


นับเลข ภาษาอังกฤษ (Number Counting) : 5051-5075

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5051 Five thousand Fifty One ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้วัน ห้าพันห้าสิบเอ็ด
5052 Five thousand Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ทู ห้าพันห้าสิบสอง
5053 Five thousand Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ธรี ห้าพันห้าสิบสาม
5054 Five thousand Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันห้าสิบสี่
5055 Five thousand Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันห้าสิบห้า
5056 Five thousand Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันห้าสิบหก
5057 Five thousand Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันห้าสิบเจ็ด
5058 Five thousand Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้เอท ห้าพันห้าสิบแปด
5059 Five thousand Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันห้าสิบเก้า
5060 Five thousand Sixty ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ ห้าพันหกสิบ
5061 Five thousand Sixty One ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันหกสิบเอ็ด
5062 Five thousand Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันหกสิบสอง
5063 Five thousand Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันหกสิบสาม
5064 Five thousand Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันหกสิบสี่
5065 Five thousand Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันหกสิบห้า
5066 Five thousand Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันหกสิบหก
5067 Five thousand Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันหกสิบเจ็ด
5068 Five thousand Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันหกสิบแปด
5069 Five thousand Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันหกสิบเก้า
5070 Five thousand Seventy ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ ห้าพันเจ็ดสิบ
5071 Five thousand Seventy One ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้วัน ห้าพันเจ็ดสิบเอ็ด
5072 Five thousand Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ทู ห้าพันเจ็ดสิบสอง
5073 Five thousand Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ธรี ห้าพันเจ็ดสิบสาม
5074 Five thousand Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันเจ็ดสิบสี่
5075 Five thousand Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันเจ็ดสิบห้า

นับเลข ภาษาอังกฤษ (Number Counting) 5076-5100

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5076 Five thousand Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันเจ็ดสิบหก
5077 Five thousand Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันเจ็ดสิบเจ็ด
5078 Five thousand Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้เอท ห้าพันเจ็ดสิบแปด
5079 Five thousand Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันเจ็ดสิบเก้า
5080 Five thousand Eighty ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ ห้าพันแปดสิบ
5081 Five thousand Eighty One ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้วัน ห้าพันแปดสิบเอ็ด
5082 Five thousand Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ทู ห้าพันแปดสิบสอง
5083 Five thousand Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ธรี ห้าพันแปดสิบสาม
5084 Five thousand Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้โฟร์ ห้าพันแปดสิบสี่
5085 Five thousand Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ไฟว์ ห้าพันแปดสิบห้า
5086 Five thousand Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดสิบหก
5087 Five thousand Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้เซเว่น ห้าพันแปดสิบเจ็ด
5088 Five thousand Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้เอท ห้าพันแปดสิบแปด
5089 Five thousand Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ไนน์ ห้าพันแปดสิบเก้า
5090 Five thousand Ninety ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ ห้าพันเก้าสิบ
5091 Five thousand Ninety One ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้วัน ห้าพันเก้าสิบเอ็ด
5092 Five thousand Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ทู ห้าพันเก้าสิบสอง
5093 Five thousand Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ธรี ห้าพันเก้าสิบสาม
5094 Five thousand Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันเก้าสิบสี่
5095 Five thousand Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันเก้าสิบห้า
5096 Five thousand Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันเก้าสิบหก
5097 Five thousand Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันเก้าสิบเจ็ด
5098 Five thousand Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้เอท ห้าพันเก้าสิบแปด
5099 Five thousand Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันเก้าสิบเก้า
5100 Five thousand One hundred ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ห้าพันหนึ่งร้อย

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม

"ห้าพันหนึ่ง" ภาษาอังกฤษ นับเลข 5001-5050 = ห้าพันหนึ่ง(เอ็ด) ↠ ห้าพันห้าสิบ จะติดใจถ้าได้เงินดอลลาร์

นับเลขอังกฤษ ให้เก่งเด้งดี! ต้องที่นี่เว็บ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" ฝึกนับเลข ห้าพันเอ็ด ถึง ห้าพันห้าสิบ ได้อะไรหลายอย่าง "ไหนขอลองดูหน่อย..."


ผลฟักข้าว(Spring Bitter Cucumber)


How many Spring Bitter Cucumbers are there?
มีฟักข้าวกี่ผล


นับเลข ภาษาอังกฤษ (Number Counting) : ห้าพันหนึ่ง(เอ็ด) ↠ ห้าพันยี่สิบห้า(5001-5025)

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5001 Five thousand One ไฟว์เธาซันดฺ วัน ห้าพันเอ็ด
5002 Five thousand Two ไฟว์เธาซันดฺ ทู ห้าพันสอง
5003 Five thousand Three ไฟว์เธาซันดฺ ธรี ห้าพันสาม
5004 Five thousand Four ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ ห้าพันสี่
5005 Five thousand Five ไฟว์เธาซันดฺ ไฟว์ ห้าพันห้า
5006 Five thousand Six ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ ห้าพันหก
5007 Five thousand Seven ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่น ห้าพันเจ็ด
5008 Five thousand Eight ไฟว์เธาซันดฺ เอท ห้าพันแปด
5009 Five thousand Nine ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ ห้าพันเก้า
5010 Five thousand Ten ไฟว์เธาซันดฺ เท็น ห้าพันสิบ
5011 Five thousand Eleven ไฟว์เธาซันดฺ อีเลฟเว่น ห้าพันสิบเอ็ด
5012 Five thousand Twelve ไฟว์เธาซันดฺ ทเวลฟ์ ห้าพันสิบสอง
5013 Five thousand Thirteen ไฟว์เธาซันดฺ เธอทีน ห้าพันสิบสาม
5014 Five thousand Fourteen ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ทีน ห้าพันสิบสี่
5015 Five thousand Fifteen ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟทีน ห้าพันสิบห้า
5016 Five thousand Sixteen ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ทีน ห้าพันสิบหก
5017 Five thousand Seventeen ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นทีน ห้าพันสิบเจ็ด
5018 Five thousand Eighteen ไฟว์เธาซันดฺ เอททีน ห้าพันสิบแปด
5019 Five thousand Nineteen ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ทีน ห้าพันสิบเก้า
5020 Five thousand Twenty ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ ห้าพันยี่สิบ
5021 Five thousand Twenty One ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้วัน ห้าพันยี่สิบเอ็ด
5022 Five thousand Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ทู ห้าพันยี่สิบสอง
5023 Five thousand Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ธรี ห้าพันยี่สิบสาม
5024 Five thousand Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันยี่สิบสี่
5025 Five thousand Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันยี่สิบห้า

I see the 2 Spring Bitter Cucumbers.
ผมเห็นฟักข้าว 2 ผล

นับเลข ภาษาอังกฤษ(Number Counting) : ห้าพันยี่สิบหก ↠ ห้าพันห้าสิบ(5026-5050)


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5026 Five thousand Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันยี่สิบหก
5027 Five thousand Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันยี่สิบเจ็ด
5028 Five thousand Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้เอท ห้าพันยี่สิบแปด
5029 Five thousand Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันยี่สิบเก้า
5030 Five thousand Thirty ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ ห้าพันสามสิบ
5031 Five thousand Thirty One ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้วัน ห้าพันสามสิบเอ็ด
5032 Five thousand Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ทู ห้าพันสามสิบสอง
5033 Five thousand Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ธรี ห้าพันสามสิบสาม
5034 Five thousand Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้โฟร์ ห้าพันสามสิบสี่
5035 Five thousand Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ไฟว์ ห้าพันสามสิบห้า
5036 Five thousand Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันสามสิบหก
5037 Five thousand Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้เซเว่น ห้าพันสามสิบเจ็ด
5038 Five thousand Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้เอท ห้าพันสามสิบแปด
5039 Five thousand Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ไนน์ ห้าพันสามสิบเก้า
5040 Five thousand Forty ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ ห้าพันสี่สิบ
5041 Five thousand Forty One ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้วัน ห้าพันสี่สิบเอ็ด
5042 Five thousand Forty Two ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ทู ห้าพันสี่สิบสอง
5043 Five thousand Forty Three ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ธรี ห้าพันสี่สิบสาม
5044 Five thousand Forty Four ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันสี่สิบสี่
5045 Five thousand Forty Five ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันสี่สิบห้า
5046 Five thousand Forty Six ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่สิบหก
5047 Five thousand Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันสี่สิบเจ็ด
5048 Five thousand Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้เอท ห้าพันสี่สิบแปด
5049 Five thousand Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันสี่สิบเก้า
5050 Five thousand Fifty ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ ห้าพันห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม