8651-8700(แปดพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดพันเจ็ดร้อย) | เลขภาษาอังกฤษ (Count English Numbers)

"8651-8700"สวัสดีครับ ผมชื่อเล้ง ขอต้อนรับทุกคนเลย มาฝึกเรียนเลขภาษาอังกฤษด้วยกันที่นี่ครับ

แปดพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดพันเจ็ดร้อย แปลไทยเป็นอังกฤษ

คนที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษนั้นจะมีแบบที่เขาเลือก บางคนเรียนด้วยตัวเอง บางคนเรียนออนไลน์ ฯ

แต่มีหนึ่งวิธีที่คนไม่มีอินเตอร์เน็ตสามารถเรียนได้คือการฝึกเรียน เขียน อ่านจากบล็อกครับ

ผมมาอยู่ตรงนี้ก็เพื่อจะเขียนบล็อกนับเลขจาก 1-1 ล้านครับ วันนี้เป็นเลขระหว่าง 8651-8700 ครับ

เพื่อนๆเลื่อนดูตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "7,800" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "7,800" in words? 

ตัวเลข (Number): 8651-8675


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8651 Eight thousand Six hundred and Fifty One เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน แปดพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด
8652 Eight thousand Six hundred and Fifty Two เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู แปดพันหกร้อยห้าสิบสอง
8653 Eight thousand Six hundred and Fifty Three เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี แปดพันหกร้อยห้าสิบสาม
8654 Eight thousand Six hundred and Fifty Four เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ แปดพันหกร้อยห้าสิบสี่
8655 Eight thousand Six hundred and Fifty Five เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ แปดพันหกร้อยห้าสิบห้า
8656 Eight thousand Six hundred and Fifty Six เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ แปดพันหกร้อยห้าสิบหก
8657 Eight thousand Six hundred and Fifty Seven เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น แปดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ด
8658 Eight thousand Six hundred and Fifty Eight เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท แปดพันหกร้อยห้าสิบแปด
8659 Eight thousand Six hundred and Fifty Nine เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ แปดพันหกร้อยห้าสิบเก้า
8660 Eight thousand Six hundred and Sixty เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ แปดพันหกร้อยหกสิบ
8661 Eight thousand Six hundred and Sixty One เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน แปดพันหกร้อยหกสิบเอ็ด
8662 Eight thousand Six hundred and Sixty Two เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู แปดพันหกร้อยหกสิบสอง
8663 Eight thousand Six hundred and Sixty Three เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี แปดพันหกร้อยหกสิบสาม
8664 Eight thousand Six hundred and Sixty Four เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ แปดพันหกร้อยหกสิบสี่
8665 Eight thousand Six hundred and Sixty Five เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ แปดพันหกร้อยหกสิบห้า
8666 Eight thousand Six hundred and Sixty Six เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ แปดพันหกร้อยหกสิบหก
8667 Eight thousand Six hundred and Sixty Seven เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น แปดพันหกร้อยหกสิบเจ็ด
8668 Eight thousand Six hundred and Sixty Eight เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท แปดพันหกร้อยหกสิบแปด
8669 Eight thousand Six hundred and Sixty Nine เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ แปดพันหกร้อยหกสิบเก้า
8670 Eight thousand Six hundred and Seventy เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบ
8671 Eight thousand Six hundred and Seventy One เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
8672 Eight thousand Six hundred and Seventy Two เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสอง
8673 Eight thousand Six hundred and Seventy Three เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสาม
8674 Eight thousand Six hundred and Seventy Four เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่
8675 Eight thousand Six hundred and Seventy Five เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้า


ตัวเลข (Number): 8676-8700


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8676 Eight thousand Six hundred and Seventy Six เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบหก
8677 Eight thousand Six hundred and Seventy Seven เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
8678 Eight thousand Six hundred and Seventy Eight เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบแปด
8679 Eight thousand Six hundred and Seventy Nine เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้า
8680 Eight thousand Six hundred and Eighty เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ แปดพันหกร้อยแปดสิบ
8681 Eight thousand Six hundred and Eighty One เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน แปดพันหกร้อยแปดสิบเอ็ด
8682 Eight thousand Six hundred and Eighty Two เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู แปดพันหกร้อยแปดสิบสอง
8683 Eight thousand Six hundred and Eighty Three เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี แปดพันหกร้อยแปดสิบสาม
8684 Eight thousand Six hundred and Eighty Four เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ แปดพันหกร้อยแปดสิบสี่
8685 Eight thousand Six hundred and Eighty Five เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ แปดพันหกร้อยแปดสิบห้า
8686 Eight thousand Six hundred and Eighty Six เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ แปดพันหกร้อยแปดสิบหก
8687 Eight thousand Six hundred and Eighty Seven เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น แปดพันหกร้อยแปดสิบเจ็ด
8688 Eight thousand Six hundred and Eighty Eight เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท แปดพันหกร้อยแปดสิบแปด
8689 Eight thousand Six hundred and Eighty Nine เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ แปดพันหกร้อยแปดสิบเก้า
8690 Eight thousand Six hundred and Ninety เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ แปดพันหกร้อยเก้าสิบ
8691 Eight thousand Six hundred and Ninety One เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน แปดพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ด
8692 Eight thousand Six hundred and Ninety Two เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู แปดพันหกร้อยเก้าสิบสอง
8693 Eight thousand Six hundred and Ninety Three เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี แปดพันหกร้อยเก้าสิบสาม
8694 Eight thousand Six hundred and Ninety Four เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ แปดพันหกร้อยเก้าสิบสี่
8695 Eight thousand Six hundred and Ninety Five เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ แปดพันหกร้อยเก้าสิบห้า
8696 Eight thousand Six hundred and Ninety Six เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ แปดพันหกร้อยเก้าสิบหก
8697 Eight thousand Six hundred and Ninety Seven เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น แปดพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ด
8698 Eight thousand Six hundred and Ninety Eight เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท แปดพันหกร้อยเก้าสิบแปด
8699 Eight thousand Six hundred and Ninety Nine เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ แปดพันหกร้อยเก้าสิบเก้า
8700 Eight thousand Seven hundred เอทเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แปดพันเจ็ดร้อย

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a. Seven thousand Eight hundred.

 b. Seven thousand Eightteen hundred.

 c. Seven thousand Eighty hundred.ดูเฉลย คลิก: 7751-7800 เลขอังกฤษเขียนแบบไหน
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

ถ้าตัวเลขในบล็อกนี้ดี กรุณาช่วย share ต่อด้วยนะครับ

ขอบคุณมากและพบกันใหม่

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

8601-8650(แปดพันหกร้อยเอ็ด-แปดพันหกร้อยห้าสิบ) | เลขภาษาอังกฤษ (Count English Numbers)

"8601-8650"

Article นี้มี affiliate ลิ้งค์

สวัสดีครับ ผมชื่อเล้ง ยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่การตารางตัวเลขภาษาอังกฤษเช่นเคยครับ เป็นเลขระหว่าง 8601-8650 ดังตารางด้านล่างๆครับ

ว่ากันว่าในช่วงที่เข้าใกล้เทศกาลปีใหม่จะมีสินค้าจากแหล่งออนไลน์แห่กัน dump ราคาขายถูกกันอย่างมโหฬาร

ประโยชน์จะเกิดทั้งสองฝ่ายคือผู้ซื้อและก็ผู้ขายเองครับ ผู้ขายได้ระบายสินค้า ผู้ซื้อได้ของถูก พร้อมทั้งได้ Idea for New Year Gift เพื่อเลือกสินค้าไปฝากเป็นของขวัญปีใหม่อีกด้วย หรือว่าจะใช้เองก็ดี

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าถ้าจะพูดว่า "ครีมซ่อมแซมผิวรักษาสิวหัวดำลด 58%" ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร?

ตัวเลข (Number): 8601-8625


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8601 Eight thousand Six hundred and One เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ วัน แปดพันหกร้อยเอ็ด
8602 Eight thousand Six hundred and Two เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทู แปดพันหกร้อยสอง
8603 Eight thousand Six hundred and Three เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปดพันหกร้อยสาม
8604 Eight thousand Six hundred and Four เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปดพันหกร้อยสี่
8605 Eight thousand Six hundred and Five เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ แปดพันหกร้อยห้า
8606 Eight thousand Six hundred and Six เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปดพันหกร้อยหก
8607 Eight thousand Six hundred and Seven เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น แปดพันหกร้อยเจ็ด
8608 Eight thousand Six hundred and Eight เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอท แปดพันหกร้อยแปด
8609 Eight thousand Six hundred and Nine เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปดพันหกร้อยเก้า
8610 Eight thousand Six hundred and Ten เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เท็น แปดพันหกร้อยสิบ
8611 Eight thousand Six hundred and Eleven เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น แปดพันหกร้อยสิบเอ็ด
8612 Eight thousand Six hundred and Twelve เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปดพันหกร้อยสิบสอง
8613 Eight thousand Six hundred and Thirteen เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปดพันหกร้อยสิบสาม
8614 Eight thousand Six hundred and Fourteen เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปดพันหกร้อยสิบสี่
8615 Eight thousand Six hundred and Fifteen เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปดพันหกร้อยสิบห้า
8616 Eight thousand Six hundred and Sixteen เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปดพันหกร้อยสิบหก
8617 Eight thousand Six hundred and Seventeen เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน แปดพันหกร้อยสิบเจ็ด
8618 Eight thousand Six hundred and Eighteen เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปดพันหกร้อยสิบแปด
8619 Eight thousand Six hundred and Nineteen เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปดพันหกร้อยสิบเก้า
8620 Eight thousand Six hundred and Twenty เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ แปดพันหกร้อยยี่สิบ
8621 Eight thousand Six hundred and Twenty One เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน แปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ด
8622 Eight thousand Six hundred and Twenty Two เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู แปดพันหกร้อยยี่สิบสอง
8623 Eight thousand Six hundred and Twenty Three เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี แปดพันหกร้อยยี่สิบสาม
8624 Eight thousand Six hundred and Twenty Four เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ แปดพันหกร้อยยี่สิบสี่
8625 Eight thousand Six hundred and Twenty Five เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ แปดพันหกร้อยยี่สิบห้า


ตัวเลข (Number): 8626-8650


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8626 Eight thousand Six hundred and Twenty Six เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ แปดพันหกร้อยยี่สิบหก
8627 Eight thousand Six hundred and Twenty Seven เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น แปดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ด
8628 Eight thousand Six hundred and Twenty Eight เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท แปดพันหกร้อยยี่สิบแปด
8629 Eight thousand Six hundred and Twenty Nine เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ แปดพันหกร้อยยี่สิบเก้า
8630 Eight thousand Six hundred and Thirty เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ แปดพันหกร้อยสามสิบ
8631 Eight thousand Six hundred and Thirty One เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน แปดพันหกร้อยสามสิบเอ็ด
8632 Eight thousand Six hundred and Thirty Two เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู แปดพันหกร้อยสามสิบสอง
8633 Eight thousand Six hundred and Thirty Three เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี แปดพันหกร้อยสามสิบสาม
8634 Eight thousand Six hundred and Thirty Four เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ แปดพันหกร้อยสามสิบสี่
8635 Eight thousand Six hundred and Thirty Five เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ แปดพันหกร้อยสามสิบห้า
8636 Eight thousand Six hundred and Thirty Six เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ แปดพันหกร้อยสามสิบหก
8637 Eight thousand Six hundred and Thirty Seven เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น แปดพันหกร้อยสามสิบเจ็ด
8638 Eight thousand Six hundred and Thirty Eight เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท แปดพันหกร้อยสามสิบแปด
8639 Eight thousand Six hundred and Thirty Nine เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ แปดพันหกร้อยสามสิบเก้า
8640 Eight thousand Six hundred and Forty เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ แปดพันหกร้อยสี่สิบ
8641 Eight thousand Six hundred and Forty One เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน แปดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ด
8642 Eight thousand Six hundred and Forty Two เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู แปดพันหกร้อยสี่สิบสอง
8643 Eight thousand Six hundred and Forty Three เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี แปดพันหกร้อยสี่สิบสาม
8644 Eight thousand Six hundred and Forty Four เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ แปดพันหกร้อยสี่สิบสี่
8645 Eight thousand Six hundred and Forty Five เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ แปดพันหกร้อยสี่สิบห้า
8646 Eight thousand Six hundred and Forty Six เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ แปดพันหกร้อยสี่สิบหก
8647 Eight thousand Six hundred and Forty Seven เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น แปดพันหกร้อยสี่สิบเจ็ด
8648 Eight thousand Six hundred and Forty Eight เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท แปดพันหกร้อยสี่สิบแปด
8649 Eight thousand Six hundred and Forty Nine เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ แปดพันหกร้อยสี่สิบเก้า
8650 Eight thousand Six hundred and Fifty เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ แปดพันหกร้อยห้าสิบ

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Acne Scar Stretch Mark is discounted fifty-eight %.

 b. Acne Scar Stretch Mark is discounted sixty-eight %.

 c. Acne Scar Stretch Mark is discounted fifty-nine %.คลิกดูสินค้าตัวอย่าง : แหล่งสินค้าความสวย ความงาม

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

อย่าลืม Subscribe และเขียน Comment มาให้ทราบกันบ้างนะครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

8551-8600(แปดพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดพันหกร้อย) | เลขภาษาอังกฤษ (Count English Numbers)

สวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ตารางตัวเลขอังกฤษพร้อมคำอ่านไทย-อังกฤษกันอีก 50 ตัวเหมือนเดิมครับ 

ผมชื่อเล้งครับ เป็น Coach คอย Stand by ให้คำแนะนำเพื่อนๆที่สนใจหรืออยากเก่งภาษาอังกฤษ วันนี้จะเป็นเลขระหว่าง 8551-8600 ครับ


ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "8,043" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "8,043" in words? 

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number): 8551 - 8575


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8551 Eight thousand Five hundred and Fifty One เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน แปดพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
8552 Eight thousand Five hundred and Fifty Two เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู แปดพันห้าร้อยห้าสิบสอง
8553 Eight thousand Five hundred and Fifty Three เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี แปดพันห้าร้อยห้าสิบสาม
8554 Eight thousand Five hundred and Fifty Four เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ แปดพันห้าร้อยห้าสิบสี่
8555 Eight thousand Five hundred and Fifty Five เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ แปดพันห้าร้อยห้าสิบห้า
8556 Eight thousand Five hundred and Fifty Six เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ แปดพันห้าร้อยห้าสิบหก
8557 Eight thousand Five hundred and Fifty Seven เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น แปดพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
8558 Eight thousand Five hundred and Fifty Eight เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท แปดพันห้าร้อยห้าสิบแปด
8559 Eight thousand Five hundred and Fifty Nine เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ แปดพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
8560 Eight thousand Five hundred and Sixty เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ แปดพันห้าร้อยหกสิบ
8561 Eight thousand Five hundred and Sixty One เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน แปดพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
8562 Eight thousand Five hundred and Sixty Two เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู แปดพันห้าร้อยหกสิบสอง
8563 Eight thousand Five hundred and Sixty Three เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี แปดพันห้าร้อยหกสิบสาม
8564 Eight thousand Five hundred and Sixty Four เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ แปดพันห้าร้อยหกสิบสี่
8565 Eight thousand Five hundred and Sixty Five เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ แปดพันห้าร้อยหกสิบห้า
8566 Eight thousand Five hundred and Sixty Six เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ แปดพันห้าร้อยหกสิบหก
8567 Eight thousand Five hundred and Sixty Seven เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น แปดพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
8568 Eight thousand Five hundred and Sixty Eight เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท แปดพันห้าร้อยหกสิบแปด
8569 Eight thousand Five hundred and Sixty Nine เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ แปดพันห้าร้อยหกสิบเก้า
8570 Eight thousand Five hundred and Seventy เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
8571 Eight thousand Five hundred and Seventy One เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
8572 Eight thousand Five hundred and Seventy Two เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสอง
8573 Eight thousand Five hundred and Seventy Three เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
8574 Eight thousand Five hundred and Seventy Four เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่
8575 Eight thousand Five hundred and Seventy Five เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number): 8576 - 8600

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8576 Eight thousand Five hundred and Seventy Six เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหก
8577 Eight thousand Five hundred and Seventy Seven เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
8578 Eight thousand Five hundred and Seventy Eight เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปด
8579 Eight thousand Five hundred and Seventy Nine เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
8580 Eight thousand Five hundred and Eighty เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ แปดพันห้าร้อยแปดสิบ
8581 Eight thousand Five hundred and Eighty One เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน แปดพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ด
8582 Eight thousand Five hundred and Eighty Two เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู แปดพันห้าร้อยแปดสิบสอง
8583 Eight thousand Five hundred and Eighty Three เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี แปดพันห้าร้อยแปดสิบสาม
8584 Eight thousand Five hundred and Eighty Four เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ แปดพันห้าร้อยแปดสิบสี่
8585 Eight thousand Five hundred and Eighty Five เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ แปดพันห้าร้อยแปดสิบห้า
8586 Eight thousand Five hundred and Eighty Six เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ แปดพันห้าร้อยแปดสิบหก
8587 Eight thousand Five hundred and Eighty Seven เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น แปดพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ด
8588 Eight thousand Five hundred and Eighty Eight เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท แปดพันห้าร้อยแปดสิบแปด
8589 Eight thousand Five hundred and Eighty Nine เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ แปดพันห้าร้อยแปดสิบเก้า
8590 Eight thousand Five hundred and Ninety เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ แปดพันห้าร้อยเก้าสิบ
8591 Eight thousand Five hundred and Ninety One เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน แปดพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
8592 Eight thousand Five hundred and Ninety Two เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู แปดพันห้าร้อยเก้าสิบสอง
8593 Eight thousand Five hundred and Ninety Three เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี แปดพันห้าร้อยเก้าสิบสาม
8594 Eight thousand Five hundred and Ninety Four เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ แปดพันห้าร้อยเก้าสิบสี่
8595 Eight thousand Five hundred and Ninety Five เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ แปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้า
8596 Eight thousand Five hundred and Ninety Six เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ แปดพันห้าร้อยเก้าสิบหก
8597 Eight thousand Five hundred and Ninety Seven เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น แปดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
8598 Eight thousand Five hundred and Ninety Eight เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท แปดพันห้าร้อยเก้าสิบแปด
8599 Eight thousand Five hundred and Ninety Nine เอทเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ แปดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้า
8600 Eight thousand Six hundred เอทเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แปดพันหกร้อย


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Eight thousand One hundred and Thirty.

 b. Eight thousand One hundred and Three.

 c. Eight thousand One hundred.ดูเฉลย คลิก : สะกดเลขภาษาอังกฤษ 8101-8150
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามเราครับ

Bye and thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.

ชอบกด Like / ใช่กด Share
อ่านเพิ่ม:↛