5451- 5500(ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด-ห้าพันห้าร้อย) | สะกดคำอ่านเลขภาษาอังกฤษ

อยากเก่งภาษาอังกฤษมั๊ยครับเพื่อนๆ 


สวัสดีครับ ผมเล้ง ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่การสะกดคำอ่านเลขภาษาอังกฤษกันอีกครั้งกับเลขระหว่าง

5451- 5500


ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "8,105" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "8,105" in words? 

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 5451-5475

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5451 Five thousand Four hundred Fifty One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด
5452 Five thousand Four hundred Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสอง
5453 Five thousand Four hundred Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสาม
5454 Five thousand Four hundred Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสี่
5455 Five thousand Four hundred Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้า
5456 Five thousand Four hundred Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบหก
5457 Five thousand Four hundred Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด
5458 Five thousand Four hundred Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบแปด
5459 Five thousand Four hundred Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า
5460 Five thousand Four hundred Sixty ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ ห้าพันสี่ร้อยหกสิบ
5461 Five thousand Four hundred Sixty One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ด
5462 Five thousand Four hundred Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยหกสิบสอง
5463 Five thousand Four hundred Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยหกสิบสาม
5464 Five thousand Four hundred Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยหกสิบสี่
5465 Five thousand Four hundred Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้า
5466 Five thousand Four hundred Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยหกสิบหก
5467 Five thousand Four hundred Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ด
5468 Five thousand Four hundred Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยหกสิบแปด
5469 Five thousand Four hundred Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยหกสิบเก้า
5470 Five thousand Four hundred Seventy ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
5471 Five thousand Four hundred Seventy One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
5472 Five thousand Four hundred Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง
5473 Five thousand Four hundred Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม
5474 Five thousand Four hundred Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่
5475 Five thousand Four hundred Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 5476 - 5500

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5476 Five thousand Four hundred Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหก
5477 Five thousand Four hundred Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
5478 Five thousand Four hundred Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด
5479 Five thousand Four hundred Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
5480 Five thousand Four hundred Eighty ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบ
5481 Five thousand Four hundred Eighty One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ด
5482 Five thousand Four hundred Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสอง
5483 Five thousand Four hundred Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสาม
5484 Five thousand Four hundred Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่
5485 Five thousand Four hundred Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้า
5486 Five thousand Four hundred Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบหก
5487 Five thousand Four hundred Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ด
5488 Five thousand Four hundred Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปด
5489 Five thousand Four hundred Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเก้า
5490 Five thousand Four hundred Ninety ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบ
5491 Five thousand Four hundred Ninety One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
5492 Five thousand Four hundred Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสอง
5493 Five thousand Four hundred Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม
5494 Five thousand Four hundred Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่
5495 Five thousand Four hundred Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า
5496 Five thousand Four hundred Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหก
5497 Five thousand Four hundred Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
5498 Five thousand Four hundred Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด
5499 Five thousand Four hundred Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
5500 Five thousand Five hundred ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ห้าพันห้าร้อย

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Eight thousand One hundred and Five.

 b. Eight thousand One hundred and Fifty.

 c. Eight thousand One hundred and Fifteen.ดูเฉลย คลิก : ค้นหาคำอ่านเลขอังกฤษ 8101-8150

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณอ่านงานของเราครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

See more related articles:↛

เรียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 5401 to 5450 - ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ด ถึง ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบ

หวัดดีครับ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับ วันนี้เราได้นำตัวเลขภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยครับ

และไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มเรียน เริ่มอ่านกันเลยครับ

ตัวเลข (Number) : 5401 - 5425
ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5401 Five thousand Four hundred One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด วัน ห้าพันสี่ร้อยเอ็ด
5402 Five thousand Four hundred Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทู ห้าพันสี่ร้อยสอง
5403 Five thousand Four hundred Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ธรี ห้าพันสี่ร้อยสาม
5404 Five thousand Four hundred Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยสี่
5405 Five thousand Four hundred Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยห้า
5406 Five thousand Four hundred Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยหก
5407 Five thousand Four hundred Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยเจ็ด
5408 Five thousand Four hundred Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอท ห้าพันสี่ร้อยแปด
5409 Five thousand Four hundred Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยเก้า
5410 Five thousand Four hundred Ten ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เท็น ห้าพันสี่ร้อยสิบ
5411 Five thousand Four hundred Eleven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด อีเลฟเว่น ห้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ด
5412 Five thousand Four hundred Twelve ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเวลฟ์ ห้าพันสี่ร้อยสิบสอง
5413 Five thousand Four hundred Thirteen ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอทีน ห้าพันสี่ร้อยสิบสาม
5414 Five thousand Four hundred Fourteen ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ทีน ห้าพันสี่ร้อยสิบสี่
5415 Five thousand Four hundred Fifteen ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟทีน ห้าพันสี่ร้อยสิบห้า
5416 Five thousand Four hundred Sixteen ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ทีน ห้าพันสี่ร้อยสิบหก
5417 Five thousand Four hundred Seventeen ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นทีน ห้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ด
5418 Five thousand Four hundred Eighteen ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอททีน ห้าพันสี่ร้อยสิบแปด
5419 Five thousand Four hundred Nineteen ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ทีน ห้าพันสี่ร้อยสิบเก้า
5420 Five thousand Four hundred Twenty ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบ
5421 Five thousand Four hundred Twenty One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ด
5422 Five thousand Four hundred Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสอง
5423 Five thousand Four hundred Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสาม
5424 Five thousand Four hundred Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่
5425 Five thousand Four hundred Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้า

ตัวเลข (Number) : 5426 -  5450

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5426 Five thousand Four hundred Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบหก
5427 Five thousand Four hundred Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ด
5428 Five thousand Four hundred Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบแปด
5429 Five thousand Four hundred Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้า
5430 Five thousand Four hundred Thirty ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ ห้าพันสี่ร้อยสามสิบ
5431 Five thousand Four hundred Thirty One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ด
5432 Five thousand Four hundred Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยสามสิบสอง
5433 Five thousand Four hundred Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยสามสิบสาม
5434 Five thousand Four hundred Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยสามสิบสี่
5435 Five thousand Four hundred Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้า
5436 Five thousand Four hundred Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยสามสิบหก
5437 Five thousand Four hundred Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ด
5438 Five thousand Four hundred Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยสามสิบแปด
5439 Five thousand Four hundred Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยสามสิบเก้า
5440 Five thousand Four hundred Forty ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบ
5441 Five thousand Four hundred Forty One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ด
5442 Five thousand Four hundred Forty Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสอง
5443 Five thousand Four hundred Forty Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสาม
5444 Five thousand Four hundred Forty Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่
5445 Five thousand Four hundred Forty Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบห้า
5446 Five thousand Four hundred Forty Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหก
5447 Five thousand Four hundred Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด
5448 Five thousand Four hundred Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปด
5449 Five thousand Four hundred Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้า
5450 Five thousand Four hundred Fifty ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบ

มาถึงช่วงท้ายกันอีกแล้วครับ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบตัวเลขภาษาอังกฤษที่เราได้นำมาแบ่งปันกันนะครับ

ขอบคุณทุกกำลังใจที่เพื่อนๆเขียนส่งกันมานะครับ หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้ทางเราทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เวบของเราพัฒนาไปในทิศทางที่เพื่อนๆชอบ ก็บอกกล่าวกันมาได้เลยครับ

ลาก่อนครับ
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

เรียนเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 5351 to 5400(ห้าพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด ถึง ห้าพันสี่ร้อย)

↪เรียน อัง กิด เอ๊ย! เรียน อังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ ด้วยเว็บบล็อกนับเลขภาษาอังกฤษของเรา ได้ความรู้เต็มประตู ไม่เชื่อก็ลองดูเอา เท่านี้ก็เห็นแร๊ววว จริงป่ะครับ...


ฝึกเขียนตัวเลข (Number) : 5351 - 5375


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5351 Five thousand Three hundred Fifty One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้วัน ห้าพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด
5352 Five thousand Three hundred Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้ทู ห้าพันสามร้อยห้าสิบสอง
5353 Five thousand Three hundred Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี ห้าพันสามร้อยห้าสิบสาม
5354 Five thousand Three hundred Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยห้าสิบสี่
5355 Five thousand Three hundred Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยห้าสิบห้า
5356 Five thousand Three hundred Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยห้าสิบหก
5357 Five thousand Three hundred Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยห้าสิบเจ็ด
5358 Five thousand Three hundred Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้เอท ห้าพันสามร้อยห้าสิบแปด
5359 Five thousand Three hundred Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยห้าสิบเก้า
5360 Five thousand Three hundred Sixty ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้ ห้าพันสามร้อยหกสิบ
5361 Five thousand Three hundred Sixty One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันสามร้อยหกสิบเอ็ด
5362 Five thousand Three hundred Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันสามร้อยหกสิบสอง
5363 Five thousand Three hundred Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันสามร้อยหกสิบสาม
5364 Five thousand Three hundred Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยหกสิบสี่
5365 Five thousand Three hundred Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยหกสิบห้า
5366 Five thousand Three hundred Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยหกสิบหก
5367 Five thousand Three hundred Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ด
5368 Five thousand Three hundred Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันสามร้อยหกสิบแปด
5369 Five thousand Three hundred Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยหกสิบเก้า
5370 Five thousand Three hundred Seventy ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้ ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบ
5371 Five thousand Three hundred Seventy One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้วัน ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
5372 Five thousand Three hundred Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้ทู ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสอง
5373 Five thousand Three hundred Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสาม
5374 Five thousand Three hundred Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่
5375 Five thousand Three hundred Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า

ฝึกเขียนตัวเลข (Number) : 5376 - 5400


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5376 Five thousand Three hundred Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหก
5377 Five thousand Three hundred Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
5378 Five thousand Three hundred Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้เอท ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบแปด
5379 Five thousand Three hundred Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้า
5380 Five thousand Three hundred Eighty ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้ ห้าพันสามร้อยแปดสิบ
5381 Five thousand Three hundred Eighty One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้วัน ห้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ด
5382 Five thousand Three hundred Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้ทู ห้าพันสามร้อยแปดสิบสอง
5383 Five thousand Three hundred Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้ธรี ห้าพันสามร้อยแปดสิบสาม
5384 Five thousand Three hundred Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยแปดสิบสี่
5385 Five thousand Three hundred Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยแปดสิบห้า
5386 Five thousand Three hundred Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยแปดสิบหก
5387 Five thousand Three hundred Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยแปดสิบเจ็ด
5388 Five thousand Three hundred Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้เอท ห้าพันสามร้อยแปดสิบแปด
5389 Five thousand Three hundred Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยแปดสิบเก้า
5390 Five thousand Three hundred Ninety ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้ ห้าพันสามร้อยเก้าสิบ
5391 Five thousand Three hundred Ninety One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้วัน ห้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ด
5392 Five thousand Three hundred Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้ทู ห้าพันสามร้อยเก้าสิบสอง
5393 Five thousand Three hundred Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี ห้าพันสามร้อยเก้าสิบสาม
5394 Five thousand Three hundred Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยเก้าสิบสี่
5395 Five thousand Three hundred Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยเก้าสิบห้า
5396 Five thousand Three hundred Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยเก้าสิบหก
5397 Five thousand Three hundred Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ด
5398 Five thousand Three hundred Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้เอท ห้าพันสามร้อยเก้าสิบแปด
5399 Five thousand Three hundred Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้า
5400 Five thousand Four hundred ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ห้าพันสี่ร้อย

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

เขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 5301 to 5350(ห้าพันสามร้อยเอ็ด ถึง ห้าพันสามร้อยห้าสิบ)

คุณนับเลขภาษาอังกฤษ 5301 ถึง 5350 ได้ไหมครับ?
Can you count the number 5301 to 5350 in English?

ตารางตัวเลข (Number) : 5301 - 5325  


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5301 Five thousand Three hundred One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด วัน ห้าพันสามร้อยเอ็ด
5302 Five thousand Three hundred Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทู ห้าพันสามร้อยสอง
5303 Five thousand Three hundred Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ธรี ห้าพันสามร้อยสาม
5304 Five thousand Three hundred Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ ห้าพันสามร้อยสี่
5305 Five thousand Three hundred Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไฟว์ ห้าพันสามร้อยห้า
5306 Five thousand Three hundred Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยหก
5307 Five thousand Three hundred Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่น ห้าพันสามร้อยเจ็ด
5308 Five thousand Three hundred Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอท ห้าพันสามร้อยแปด
5309 Five thousand Three hundred Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ ห้าพันสามร้อยเก้า
5310 Five thousand Three hundred Ten ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เท็น ห้าพันสามร้อยสิบ
5311 Five thousand Three hundred Eleven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด อีเลฟเว่น ห้าพันสามร้อยสิบเอ็ด
5312 Five thousand Three hundred Twelve ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเวลฟ์ ห้าพันสามร้อยสิบสอง
5313 Five thousand Three hundred Thirteen ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอทีน ห้าพันสามร้อยสิบสาม
5314 Five thousand Three hundred Fourteen ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ทีน ห้าพันสามร้อยสิบสี่
5315 Five thousand Three hundred Fifteen ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟทีน ห้าพันสามร้อยสิบห้า
5316 Five thousand Three hundred Sixteen ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ทีน ห้าพันสามร้อยสิบหก
5317 Five thousand Three hundred Seventeen ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นทีน ห้าพันสามร้อยสิบเจ็ด
5318 Five thousand Three hundred Eighteen ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอททีน ห้าพันสามร้อยสิบแปด
5319 Five thousand Three hundred Nineteen ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ทีน ห้าพันสามร้อยสิบเก้า
5320 Five thousand Three hundred Twenty ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้ ห้าพันสามร้อยยี่สิบ
5321 Five thousand Three hundred Twenty One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้วัน ห้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ด
5322 Five thousand Three hundred Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้ทู ห้าพันสามร้อยยี่สิบสอง
5323 Five thousand Three hundred Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี ห้าพันสามร้อยยี่สิบสาม
5324 Five thousand Three hundred Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยยี่สิบสี่
5325 Five thousand Three hundred Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยยี่สิบห้า

ตารางตัวเลข (Number) : 5326 - 5350
ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5326 Five thousand Three hundred Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยยี่สิบหก
5327 Five thousand Three hundred Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ด
5328 Five thousand Three hundred Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้เอท ห้าพันสามร้อยยี่สิบแปด
5329 Five thousand Three hundred Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยยี่สิบเก้า
5330 Five thousand Three hundred Thirty ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้ ห้าพันสามร้อยสามสิบ
5331 Five thousand Three hundred Thirty One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้วัน ห้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ด
5332 Five thousand Three hundred Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้ทู ห้าพันสามร้อยสามสิบสอง
5333 Five thousand Three hundred Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้ธรี ห้าพันสามร้อยสามสิบสาม
5334 Five thousand Three hundred Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยสามสิบสี่
5335 Five thousand Three hundred Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยสามสิบห้า
5336 Five thousand Three hundred Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยสามสิบหก
5337 Five thousand Three hundred Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยสามสิบเจ็ด
5338 Five thousand Three hundred Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้เอท ห้าพันสามร้อยสามสิบแปด
5339 Five thousand Three hundred Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยสามสิบเก้า
5340 Five thousand Three hundred Forty ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้ ห้าพันสามร้อยสี่สิบ
5341 Five thousand Three hundred Forty One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้วัน ห้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ด
5342 Five thousand Three hundred Forty Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้ทู ห้าพันสามร้อยสี่สิบสอง
5343 Five thousand Three hundred Forty Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี ห้าพันสามร้อยสี่สิบสาม
5344 Five thousand Three hundred Forty Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยสี่สิบสี่
5345 Five thousand Three hundred Forty Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยสี่สิบห้า
5346 Five thousand Three hundred Forty Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยสี่สิบหก
5347 Five thousand Three hundred Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยสี่สิบเจ็ด
5348 Five thousand Three hundred Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้เอท ห้าพันสามร้อยสี่สิบแปด
5349 Five thousand Three hundred Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยสี่สิบเก้า
5350 Five thousand Three hundred Fifty ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้ ห้าพันสามร้อยห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม

เลขแปดแสนภาษาอังกฤษ 800000(เอทฮันเดรดเธาซันดฺ) อ่าน เขียน แปลตัวเลขภาษาอังกฤษ

799,951-800,000


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้ง ขอต้อนรับทุกคนเลย มาฝึกเรียนเลขภาษาอังกฤษด้วยกันที่นี่ครับ

ดูการนับเลขภาษาอังกฤษกันอีกสัก 50 ตัวด้วยกันครับ เริ่มด้วยเลข 799951(เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด) และปิดท้ายด้วยเลข 800000(แปดแสน)

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "5,900" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "5,900" in words? 

ภาษาอังกฤษ(Number) : 799951 - 799975 


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
799951 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty One เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
799952 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Two เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสอง
799953 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Three เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสาม
799954 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Four เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
799955 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Five เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
799956 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Six เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบหก
799957 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Seven เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
799958 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Eight เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปด
799959 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Nine เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรดฟิฟตี้ไนน์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
799960 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบ
799961 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty One เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
799962 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Two เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสอง
799963 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Three เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสาม
799964 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Four เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่
799965 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Five เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้า
799966 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Six เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหก
799967 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Seven เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
799968 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Eight เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบแปด
799969 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Nine เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
799970 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
799971 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy One เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
799972 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Two เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
799973 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Three เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
799974 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Four เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
799975 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Five เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า

ภาษาอังกฤษ(Number) : 799976 - 800000

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
799976 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Six เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
799977 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Seven เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
799978 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Eight เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
799979 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Nine เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
799980 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
799981 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty One เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้วัน เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
799982 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Two เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ทู เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสอง
799983 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Three เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ธรี เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสาม
799984 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Four เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่
799985 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Five เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้า
799986 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Six เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหก
799987 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Seven เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
799988 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Eight เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เอท เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปด
799989 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Nine เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
799990 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
799991 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety One เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
799992 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Two เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
799993 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Three เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
799994 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Four เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
799995 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Five เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
799996 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Six เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหก
799997 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Seven เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
799998 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Eight เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
799999 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Nine เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
800000 Eight hundred thousand เอทฮันเดรดเธาซันดฺ แปดแสน

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a. Five thousand Ninety nine hundred.

 b. Five thousand Nineteen hundred.

 c. Five thousand Nine hundred.ดูเฉลย คลิก : เลขอังกฤษ 5851-5900
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.


ชอบกด Like ใช่กด Share
ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม

นับเลข [5251-5300] ภาษาอังกฤษอ่านว่า "ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้วัน(5251)" และ "ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด(5300)"

ตารางตัวเลขภาษาอังกฤษ (English Number) : 5251 - 5275 
ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5251 Five thousand Two hundred Fifty One ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้วัน ห้าพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
5252 Five thousand Two hundred Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ทู ห้าพันสองร้อยห้าสิบสอง
5253 Five thousand Two hundred Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี ห้าพันสองร้อยห้าสิบสาม
5254 Five thousand Two hundred Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันสองร้อยห้าสิบสี่
5255 Five thousand Two hundred Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันสองร้อยห้าสิบห้า
5256 Five thousand Two hundred Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันสองร้อยห้าสิบหก
5257 Five thousand Two hundred Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันสองร้อยห้าสิบเจ็ด
5258 Five thousand Two hundred Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้เอท ห้าพันสองร้อยห้าสิบแปด
5259 Five thousand Two hundred Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันสองร้อยห้าสิบเก้า
5260 Five thousand Two hundred Sixty ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ ห้าพันสองร้อยหกสิบ
5261 Five thousand Two hundred Sixty One ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันสองร้อยหกสิบเอ็ด
5262 Five thousand Two hundred Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันสองร้อยหกสิบสอง
5263 Five thousand Two hundred Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันสองร้อยหกสิบสาม
5264 Five thousand Two hundred Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันสองร้อยหกสิบสี่
5265 Five thousand Two hundred Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันสองร้อยหกสิบห้า
5266 Five thousand Two hundred Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสองร้อยหกสิบหก
5267 Five thousand Two hundred Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ด
5268 Five thousand Two hundred Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันสองร้อยหกสิบแปด
5269 Five thousand Two hundred Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันสองร้อยหกสิบเก้า
5270 Five thousand Two hundred Seventy ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบ
5271 Five thousand Two hundred Seventy One ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้วัน ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
5272 Five thousand Two hundred Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ทู ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสอง
5273 Five thousand Two hundred Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสาม
5274 Five thousand Two hundred Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่
5275 Five thousand Two hundred Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางตัวเลขภาษาอังกฤษ (English Number) : 5276 - 5300


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5276 Five thousand Two hundred Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหก
5277 Five thousand Two hundred Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
5278 Five thousand Two hundred Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้เอท ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบแปด
5279 Five thousand Two hundred Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้า
5280 Five thousand Two hundred Eighty ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ ห้าพันสองร้อยแปดสิบ
5281 Five thousand Two hundred Eighty One ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้วัน ห้าพันสองร้อยแปดสิบเอ็ด
5282 Five thousand Two hundred Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ทู ห้าพันสองร้อยแปดสิบสอง
5283 Five thousand Two hundred Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ธรี ห้าพันสองร้อยแปดสิบสาม
5284 Five thousand Two hundred Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้โฟร์ ห้าพันสองร้อยแปดสิบสี่
5285 Five thousand Two hundred Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ ห้าพันสองร้อยแปดสิบห้า
5286 Five thousand Two hundred Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันสองร้อยแปดสิบหก
5287 Five thousand Two hundred Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้เซเว่น ห้าพันสองร้อยแปดสิบเจ็ด
5288 Five thousand Two hundred Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้เอท ห้าพันสองร้อยแปดสิบแปด
5289 Five thousand Two hundred Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ไนน์ ห้าพันสองร้อยแปดสิบเก้า
5290 Five thousand Two hundred Ninety ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ ห้าพันสองร้อยเก้าสิบ
5291 Five thousand Two hundred Ninety One ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้วัน ห้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ด
5292 Five thousand Two hundred Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ทู ห้าพันสองร้อยเก้าสิบสอง
5293 Five thousand Two hundred Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี ห้าพันสองร้อยเก้าสิบสาม
5294 Five thousand Two hundred Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันสองร้อยเก้าสิบสี่
5295 Five thousand Two hundred Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันสองร้อยเก้าสิบห้า
5296 Five thousand Two hundred Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสองร้อยเก้าสิบหก
5297 Five thousand Two hundred Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ด
5298 Five thousand Two hundred Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้เอท ห้าพันสองร้อยเก้าสิบแปด
5299 Five thousand Two hundred Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้า
5300 Five thousand Three hundred ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ห้าพันสามร้อย

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม

นับเลข [5201-5250] ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษอ่านว่า "ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด วัน(5201)" และ "ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้(5250)"

5225 : five thousand two hundred twenty five : ห้าพันห้าร้อยยี่สิบห้า 

ฉัน(ท่าน)นับเลขนี้เป็นภาษาอังกฤษอย่างไร?
How can I(You) count this number in English?


นับเลขในตาราง (Number) : 5201 - 5225

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5201 Five thousand Two hundred One ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด วัน ห้าพันสองร้อยเอ็ด
5202 Five thousand Two hundred Two ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทู ห้าพันสองร้อยสอง
5203 Five thousand Two hundred Three ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ธรี ห้าพันสองร้อยสาม
5204 Five thousand Two hundred Four ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ ห้าพันสองร้อยสี่
5205 Five thousand Two hundred Five ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไฟว์ ห้าพันสองร้อยห้า
5206 Five thousand Two hundred Six ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ ห้าพันสองร้อยหก
5207 Five thousand Two hundred Seven ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่น ห้าพันสองร้อยเจ็ด
5208 Five thousand Two hundred Eight ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอท ห้าพันสองร้อยแปด
5209 Five thousand Two hundred Nine ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ ห้าพันสองร้อยเก้า
5210 Five thousand Two hundred Ten ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เท็น ห้าพันสองร้อยสิบ
5211 Five thousand Two hundred Eleven ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด อีเลฟเว่น ห้าพันสองร้อยสิบเอ็ด
5212 Five thousand Two hundred Twelve ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเวลฟ์ ห้าพันสองร้อยสิบสอง
5213 Five thousand Two hundred Thirteen ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอทีน ห้าพันสองร้อยสิบสาม
5214 Five thousand Two hundred Fourteen ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ทีน ห้าพันสองร้อยสิบสี่
5215 Five thousand Two hundred Fifteen ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟทีน ห้าพันสองร้อยสิบห้า
5216 Five thousand Two hundred Sixteen ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ทีน ห้าพันสองร้อยสิบหก
5217 Five thousand Two hundred Seventeen ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นทีน ห้าพันสองร้อยสิบเจ็ด
5218 Five thousand Two hundred Eighteen ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอททีน ห้าพันสองร้อยสิบแปด
5219 Five thousand Two hundred Nineteen ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ทีน ห้าพันสองร้อยสิบเก้า
5220 Five thousand Two hundred Twenty ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ ห้าพันสองร้อยยี่สิบ
5221 Five thousand Two hundred Twenty One ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้วัน ห้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
5222 Five thousand Two hundred Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ทู ห้าพันสองร้อยยี่สิบสอง
5223 Five thousand Two hundred Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี ห้าพันสองร้อยยี่สิบสาม
5224 Five thousand Two hundred Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันสองร้อยยี่สิบสี่

5200 : five thousand two hundred : ห้าพันสองร้อย

นับเลขในตาราง (Number) : 5225 - 5250

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5225 Five thousand Two hundred Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันสองร้อยยี่สิบห้า
5226 Five thousand Two hundred Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันสองร้อยยี่สิบหก
5227 Five thousand Two hundred Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
5228 Five thousand Two hundred Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้เอท ห้าพันสองร้อยยี่สิบแปด
5229 Five thousand Two hundred Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันสองร้อยยี่สิบเก้า
5230 Five thousand Two hundred Thirty ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ ห้าพันสองร้อยสามสิบ
5231 Five thousand Two hundred Thirty One ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้วัน ห้าพันสองร้อยสามสิบเอ็ด
5232 Five thousand Two hundred Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ทู ห้าพันสองร้อยสามสิบสอง
5233 Five thousand Two hundred Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ธรี ห้าพันสองร้อยสามสิบสาม
5234 Five thousand Two hundred Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้โฟร์ ห้าพันสองร้อยสามสิบสี่
5235 Five thousand Two hundred Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ ห้าพันสองร้อยสามสิบห้า
5236 Five thousand Two hundred Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันสองร้อยสามสิบหก
5237 Five thousand Two hundred Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้เซเว่น ห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ด
5238 Five thousand Two hundred Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้เอท ห้าพันสองร้อยสามสิบแปด
5239 Five thousand Two hundred Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ไนน์ ห้าพันสองร้อยสามสิบเก้า
5240 Five thousand Two hundred Forty ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ ห้าพันสองร้อยสี่สิบ
5241 Five thousand Two hundred Forty One ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้วัน ห้าพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
5242 Five thousand Two hundred Forty Two ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ทู ห้าพันสองร้อยสี่สิบสอง
5243 Five thousand Two hundred Forty Three ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี ห้าพันสองร้อยสี่สิบสาม
5244 Five thousand Two hundred Forty Four ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันสองร้อยสี่สิบสี่
5245 Five thousand Two hundred Forty Five ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันสองร้อยสี่สิบห้า
5246 Five thousand Two hundred Forty Six ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสองร้อยสี่สิบหก
5247 Five thousand Two hundred Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
5248 Five thousand Two hundred Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้เอท ห้าพันสองร้อยสี่สิบแปด
5249 Five thousand Two hundred Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันสองร้อยสี่สิบเก้า
5250 Five thousand Two hundred Fifty ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ ห้าพันสองร้อยห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม

5151 - 5200(ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด-ห้าพันสองร้อย) | เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ

5151 - 5200 ตัวเลข (Number) คำอ่านภาษาอังกฤษและคำอ่านภาษาไทย พร้อมความหมาย: 

5200 ภาษาอังกฤษ


สวัสดีครับ ผมเล้ง ยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาตัวเลขภาษาอังกฤษ ที่นี่เรามีตารางคำอ่าน คำแปลตัวเลขภาษาอังกฤษพร้อมใช้งานไว้ให้เพื่อนๆทุกคนครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "8,104" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "8,104" in words? 


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5151 Five thousand One hundred Fifty One ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้วัน ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
5152 Five thousand One hundred Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ทู ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง
5153 Five thousand One hundred Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม
5154 Five thousand One hundred Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
5155 Five thousand One hundred Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้า
5156 Five thousand One hundred Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบหก
5157 Five thousand One hundred Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
5158 Five thousand One hundred Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้เอท ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
5159 Five thousand One hundred Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
5160 Five thousand One hundred Sixty ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบ
5161 Five thousand One hundred Sixty One ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
5162 Five thousand One hundred Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสอง
5163 Five thousand One hundred Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
5164 Five thousand One hundred Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่
5165 Five thousand One hundred Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้า
5166 Five thousand One hundred Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบหก
5167 Five thousand One hundred Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
5168 Five thousand One hundred Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปด
5169 Five thousand One hundred Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า
5170 Five thousand One hundred Seventy ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
5171 Five thousand One hundred Seventy One ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้วัน ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
5172 Five thousand One hundred Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ทู ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
5173 Five thousand One hundred Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
5174 Five thousand One hundred Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
5175 Five thousand One hundred Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
5176 Five thousand One hundred Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
5177 Five thousand One hundred Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
5178 Five thousand One hundred Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้เอท ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
5179 Five thousand One hundred Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
5180 Five thousand One hundred Eighty ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
5181 Five thousand One hundred Eighty One ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้วัน ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
5182 Five thousand One hundred Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ทู ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง
5183 Five thousand One hundred Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ธรี ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
5184 Five thousand One hundred Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้โฟร์ ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
5185 Five thousand One hundred Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
5186 Five thousand One hundred Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหก
5187 Five thousand One hundred Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้เซเว่น ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
5188 Five thousand One hundred Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้เอท ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
5189 Five thousand One hundred Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ไนน์ ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
5190 Five thousand One hundred Ninety ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
5191 Five thousand One hundred Ninety One ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้วัน ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
5192 Five thousand One hundred Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ทู ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
5193 Five thousand One hundred Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
5194 Five thousand One hundred Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
5195 Five thousand One hundred Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
5196 Five thousand One hundred Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหก
5197 Five thousand One hundred Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
5198 Five thousand One hundred Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้เอท ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
5199 Five thousand One hundred Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
5200 Five thousand Two hundred ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ห้าพันสองร้อย


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Eight thousand One hundred and Four.

 b. Eight thousand One hundred and Forty.

 c. Eight thousand One hundred and Fourteen.ดูเฉลย คลิก : เลขอังกฤษ 8101-8150 สะกดอย่างไร

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ ทุกครั้งที่คิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไหร่ ต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

ถ้าเพื่อนๆหาดูตัวเลขที่ต้องการไม่เจอ สามารถฝาก comment ที่ด้านล่างของ post นี้ไว้ได้เลยครับ ทางเราจะจัดมาให้อย่างเร่งด่วน

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ