ห้าพันสองร้อย ภาษาอังกฤษ - "ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด(5151)" ถึง "ห้าพันสองร้อย(5200)"

5151 - 5200 ตัวเลข (Number) คำอ่านภาษาอังกฤษและคำอ่านภาษาไทย พร้อมความหมาย : 


ท่านกำลังมองหาตัวเลขจำนวนเท่าไหร่อยู่ครับ ถ้านับดูแล้วไม่เจอ ท่านสามารถฝาก comment ที่ด้านล่างของ post นี้ไว้ได้เลยครับ ทางเราจะจัดมาให้อย่างเร่งด่วนครับ

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5151 Five thousand One hundred Fifty One ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้วัน ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
5152 Five thousand One hundred Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ทู ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง
5153 Five thousand One hundred Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม
5154 Five thousand One hundred Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
5155 Five thousand One hundred Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้า
5156 Five thousand One hundred Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบหก
5157 Five thousand One hundred Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
5158 Five thousand One hundred Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้เอท ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
5159 Five thousand One hundred Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
5160 Five thousand One hundred Sixty ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบ
5161 Five thousand One hundred Sixty One ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
5162 Five thousand One hundred Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสอง
5163 Five thousand One hundred Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
5164 Five thousand One hundred Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่
5165 Five thousand One hundred Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้า
5166 Five thousand One hundred Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบหก
5167 Five thousand One hundred Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
5168 Five thousand One hundred Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปด
5169 Five thousand One hundred Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า
5170 Five thousand One hundred Seventy ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
5171 Five thousand One hundred Seventy One ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้วัน ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
5172 Five thousand One hundred Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ทู ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
5173 Five thousand One hundred Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
5174 Five thousand One hundred Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
5175 Five thousand One hundred Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
5176 Five thousand One hundred Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
5177 Five thousand One hundred Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
5178 Five thousand One hundred Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้เอท ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
5179 Five thousand One hundred Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
5180 Five thousand One hundred Eighty ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
5181 Five thousand One hundred Eighty One ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้วัน ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
5182 Five thousand One hundred Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ทู ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง
5183 Five thousand One hundred Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ธรี ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
5184 Five thousand One hundred Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้โฟร์ ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
5185 Five thousand One hundred Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
5186 Five thousand One hundred Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหก
5187 Five thousand One hundred Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้เซเว่น ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
5188 Five thousand One hundred Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้เอท ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
5189 Five thousand One hundred Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ไนน์ ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
5190 Five thousand One hundred Ninety ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
5191 Five thousand One hundred Ninety One ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้วัน ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
5192 Five thousand One hundred Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ทู ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
5193 Five thousand One hundred Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
5194 Five thousand One hundred Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
5195 Five thousand One hundred Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
5196 Five thousand One hundred Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหก
5197 Five thousand One hundred Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
5198 Five thousand One hundred Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้เอท ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
5199 Five thousand One hundred Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
5200 Five thousand Two hundred ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ห้าพันสองร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น