เลขภาษาอังกฤษ "4251- 4300" : "สี่พันสองร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันสามร้อย"

credit: http://muppet.wikia.com
แม้แต่ท่านเค้าท์(count=นับ) ยังต้องนับเลข แล้วเราล่ะเป็นใครจะไม่สนใจเลขภาษาอังกฤษอย่างนั้นหรือ???

ตัวเลข (Number) :  "4251- 4300"

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4251 Four thousand Two hundred and Fifty One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สี่พันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
4252 Four thousand Two hundred and Fifty Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สี่พันสองร้อยห้าสิบสอง
4253 Four thousand Two hundred and Fifty Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สี่พันสองร้อยห้าสิบสาม
4254 Four thousand Two hundred and Fifty Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยห้าสิบสี่
4255 Four thousand Two hundred and Fifty Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยห้าสิบห้า
4256 Four thousand Two hundred and Fifty Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยห้าสิบหก
4257 Four thousand Two hundred and Fifty Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยห้าสิบเจ็ด
4258 Four thousand Two hundred and Fifty Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สี่พันสองร้อยห้าสิบแปด
4259 Four thousand Two hundred and Fifty Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยห้าสิบเก้า
4260 Four thousand Two hundred and Sixty โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สี่พันสองร้อยหกสิบ
4261 Four thousand Two hundred and Sixty One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สี่พันสองร้อยหกสิบเอ็ด
4262 Four thousand Two hundred and Sixty Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สี่พันสองร้อยหกสิบสอง
4263 Four thousand Two hundred and Sixty Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สี่พันสองร้อยหกสิบสาม
4264 Four thousand Two hundred and Sixty Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยหกสิบสี่
4265 Four thousand Two hundred and Sixty Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยหกสิบห้า
4266 Four thousand Two hundred and Sixty Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยหกสิบหก
4267 Four thousand Two hundred and Sixty Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยหกสิบเจ็ด
4268 Four thousand Two hundred and Sixty Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สี่พันสองร้อยหกสิบแปด
4269 Four thousand Two hundred and Sixty Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยหกสิบเก้า
4270 Four thousand Two hundred and Seventy โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบ
4271 Four thousand Two hundred and Seventy One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
4272 Four thousand Two hundred and Seventy Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสอง
4273 Four thousand Two hundred and Seventy Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสาม
4274 Four thousand Two hundred and Seventy Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสี่
4275 Four thousand Two hundred and Seventy Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบห้า
4276 Four thousand Two hundred and Seventy Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบหก
4277 Four thousand Two hundred and Seventy Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
4278 Four thousand Two hundred and Seventy Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบแปด
4279 Four thousand Two hundred and Seventy Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเก้า
4280 Four thousand Two hundred and Eighty โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สี่พันสองร้อยแปดสิบ
4281 Four thousand Two hundred and Eighty One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สี่พันสองร้อยแปดสิบเอ็ด
4282 Four thousand Two hundred and Eighty Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สี่พันสองร้อยแปดสิบสอง
4283 Four thousand Two hundred and Eighty Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สี่พันสองร้อยแปดสิบสาม
4284 Four thousand Two hundred and Eighty Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยแปดสิบสี่
4285 Four thousand Two hundred and Eighty Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยแปดสิบห้า
4286 Four thousand Two hundred and Eighty Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยแปดสิบหก
4287 Four thousand Two hundred and Eighty Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยแปดสิบเจ็ด
4288 Four thousand Two hundred and Eighty Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สี่พันสองร้อยแปดสิบแปด
4289 Four thousand Two hundred and Eighty Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยแปดสิบเก้า
4290 Four thousand Two hundred and Ninety โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สี่พันสองร้อยเก้าสิบ
4291 Four thousand Two hundred and Ninety One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สี่พันสองร้อยเก้าสิบเอ็ด
4292 Four thousand Two hundred and Ninety Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สี่พันสองร้อยเก้าสิบสอง
4293 Four thousand Two hundred and Ninety Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สี่พันสองร้อยเก้าสิบสาม
4294 Four thousand Two hundred and Ninety Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยเก้าสิบสี่
4295 Four thousand Two hundred and Ninety Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยเก้าสิบห้า
4296 Four thousand Two hundred and Ninety Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยเก้าสิบหก
4297 Four thousand Two hundred and Ninety Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยเก้าสิบเจ็ด
4298 Four thousand Two hundred and Ninety Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สี่พันสองร้อยเก้าสิบแปด
4299 Four thousand Two hundred and Ninety Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยเก้าสิบเก้า
4300 Four thousand Three hundred โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด สี่พันสามร้อย

See more related articles:

เลขภาษาอังกฤษ "4201- 4250" : "สี่พันสองร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันสองร้อยห้าสิบ"

ตัวเลข (Number) : 4201-4250


เดินทางกันมาได้สักพักใหญ่ คงจะเหน็ดเหนื่อยกันบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดา เหนื่อยก็พัก พักเอาแรง

แรงมาแล้วค่อยมาว่ากันใหม่

เป้าหมายสูงสุดเราคือไปให้ถึง 1000000(หนึ่งล้าน) จะว่าไปแล้ว เลขสี่พันก่าๆ มันไม่ได้ดูเยอะแยะตาแป๊ะไก่ตรงไหนเลยใช่ไหมครับ กว่าจะไปถึงหนึ่งล้านได้ ถึงตอนนั้นดินอาจจะกรบหน้าคนเขียนแล้วก็ได้

โห! จะพูดทำไม ยิ่งไม่อยากแก่อยู่ ฮ่าๆ

เคยได้ยินมาว่า ภาษาต่างที่แตกต่างจะช่วยลับสมองให้ผู้ใช้ได้ฝึกสมองเป็นสองมิติเมื่อพูดสองภาษาในเวลาเดียวกัน เหมือนเรา off - on ไฟยังไงยังงั้น เอ! คิดไปคิดมา re-think ดูแล้ว คงจะเปรียบเทียบกับการเปิด-ปิดหลอดไฟเห็นคงจะไม่ได้ เพราะมันจะมืดๆ สว่างๆ คงเปรียบยามใช้ภาษาไทยเป็น off พอพูดภาษาประกฤษเปรียบได้กับการ on คงจะไม่ได้

ต้องเปรียบการใช้ภาษาสองภาษากับการเปิด-ปิด two-way switch เปิดข้างล่าง ปิดข้างบน เปิดข้างบน ปิดข้างล่าง

ปวดหัว! คุณหมอครับ ขอยาสักเม็ดเหอะ

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4201 Four thousand Two hundred and One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ วัน สี่พันสองร้อยเอ็ด
4202 Four thousand Two hundred and Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทู สี่พันสองร้อยสอง
4203 Four thousand Two hundred and Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่พันสองร้อยสาม
4204 Four thousand Two hundred and Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่พันสองร้อยสี่
4205 Four thousand Two hundred and Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สี่พันสองร้อยห้า
4206 Four thousand Two hundred and Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่พันสองร้อยหก
4207 Four thousand Two hundred and Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สี่พันสองร้อยเจ็ด
4208 Four thousand Two hundred and Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอท สี่พันสองร้อยแปด
4209 Four thousand Two hundred and Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่พันสองร้อยเก้า
4210 Four thousand Two hundred and Ten โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เท็น สี่พันสองร้อยสิบ
4211 Four thousand Two hundred and Eleven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สี่พันสองร้อยสิบเอ็ด
4212 Four thousand Two hundred and Twelve โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่พันสองร้อยสิบสอง
4213 Four thousand Two hundred and Thirteen โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่พันสองร้อยสิบสาม
4214 Four thousand Two hundred and Fourteen โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่พันสองร้อยสิบสี่
4215 Four thousand Two hundred and Fifteen โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่พันสองร้อยสิบห้า
4216 Four thousand Two hundred and Sixteen โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่พันสองร้อยสิบหก
4217 Four thousand Two hundred and Seventeen โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สี่พันสองร้อยสิบเจ็ด
4218 Four thousand Two hundred and Eighteen โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่พันสองร้อยสิบแปด
4219 Four thousand Two hundred and Nineteen โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่พันสองร้อยสิบเก้า
4220 Four thousand Two hundred and Twenty โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สี่พันสองร้อยยี่สิบ
4221 Four thousand Two hundred and Twenty One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สี่พันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
4222 Four thousand Two hundred and Twenty Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สี่พันสองร้อยยี่สิบสอง
4223 Four thousand Two hundred and Twenty Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สี่พันสองร้อยยี่สิบสาม
4224 Four thousand Two hundred and Twenty Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยยี่สิบสี่
4225 Four thousand Two hundred and Twenty Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยยี่สิบห้า
4226 Four thousand Two hundred and Twenty Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยยี่สิบหก
4227 Four thousand Two hundred and Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
4228 Four thousand Two hundred and Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สี่พันสองร้อยยี่สิบแปด
4229 Four thousand Two hundred and Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยยี่สิบเก้า
4230 Four thousand Two hundred and Thirty โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สี่พันสองร้อยสามสิบ
4231 Four thousand Two hundred and Thirty One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สี่พันสองร้อยสามสิบเอ็ด
4232 Four thousand Two hundred and Thirty Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สี่พันสองร้อยสามสิบสอง
4233 Four thousand Two hundred and Thirty Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สี่พันสองร้อยสามสิบสาม
4234 Four thousand Two hundred and Thirty Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยสามสิบสี่
4235 Four thousand Two hundred and Thirty Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยสามสิบห้า
4236 Four thousand Two hundred and Thirty Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยสามสิบหก
4237 Four thousand Two hundred and Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ด
4238 Four thousand Two hundred and Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สี่พันสองร้อยสามสิบแปด
4239 Four thousand Two hundred and Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยสามสิบเก้า
4240 Four thousand Two hundred and Forty โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สี่พันสองร้อยสี่สิบ
4241 Four thousand Two hundred and Forty One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สี่พันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
4242 Four thousand Two hundred and Forty Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สี่พันสองร้อยสี่สิบสอง
4243 Four thousand Two hundred and Forty Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สี่พันสองร้อยสี่สิบสาม
4244 Four thousand Two hundred and Forty Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยสี่สิบสี่
4245 Four thousand Two hundred and Forty Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยสี่สิบห้า
4246 Four thousand Two hundred and Forty Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยสี่สิบหก
4247 Four thousand Two hundred and Forty Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
4248 Four thousand Two hundred and Forty Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สี่พันสองร้อยสี่สิบแปด
4249 Four thousand Two hundred and Forty Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยสี่สิบเก้า
4250 Four thousand Two hundred and Fifty โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สี่พันสองร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

เลขภาษาอังกฤษ "4151- 4200" : "สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันสองร้อย"

ตัวเลข (Number) : 4151- 4200


ที่มาของตัวเลขเกิดขึ้นได้อย่างไร? ที่ไหน? เป็นสิ่งที่น่าคิด น่าติดตาม

แต่ประโยชน์ของมันคืออะไรถ้าเราได้รู้ที่มาที่ไปของ"ตัวเลข"

ในทางกลับกัน ถ้าเราจะเลิกค้นหาอดีตความเป็นมาของตัวเลข แต่เราจะเปลี่ยนมาเป็นศึกษา ท่องจำและนำไปฝึก นำไปใช้งานจะดีกว่าหรือไม่ อย่างไร จุดนี้ต่างหากล่ะที่น่าสนใจ

หากเราจำตัวเลขภาษาอังกฤษได้ พูดภาษาอังกฤษ ใครเห็นเข้า เขาจะต้องร้อง โถ โถ โถ มันแน่โว้ยยยย!

แน่อย่างไร? อะไรที่ว่าแน่?

ว่ากันว่า Human being จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วและจำได้แม่นแบบติดหูติดตาไปจนตายก็คือได้เรียนรู้ตั้งแต่สมองเริ่มทำงานเก็บข้อมูลเป็น ถ้าจะเปรียบเทียบสมองของคนกับ flash drive memory ทั้งสองอย่างมีข้อแตกต่างกันตรงที่

สมองของมนุษย์เป็นเนื้อเซลเนื้อเยื่อที่รับรู้สิ่งต่างๆผ่านประสาทต่างๆของอวัยวะร่างกายของเรา เช่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้วมันก็จะส่งผ่านไปยังสมองเพื่อเก็บบันทึกใว้ในสมอง เมื่อ memory ในสมองเรียบร้อยแล้ว มันจะถูกเก็บไว้แบบยั่งยืนถาวรกันเลยทีเดียว ท่านจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ได้ แต่ผมมีตัวอย่างที่เกิดกับตัวผมเองเอามาเล่าสู่กันฟัง

สมัยผมอยู่ในวันสะรุ่น ประมาณสิบห้าหยกๆ สิบหกหย่อนๆ ผมได้เรียนหลักสูตรธรรมชั้นตรี โทและเอก

พระอาจารย์ที่สอนท่านบอกว่า จำง่ายๆว่า หลักสูตรนักธรรมนั้นมีวิชาที่ต้องเรียนหลักๆด้วยกัน 4 วิชา ประกอบด้วย

1. วิชากระทู้
2. วิชาธรรมะ
3.วิชาพุทธะ
4.วิชาวินัย

หรือพูดสั้นๆว่า กระทู้ ธรรมะ พุทธะ วินัย

ท่านเชื่อผมมั๊ยครับว่า ผมจะคำ 4 คำนี้แม่นยำไม่เคยลืมเลยครับ

แต่ที่มากกว่านั้นก็คือ พระอาจารย์ท่านสอนว่า การสอบวิชากระทู้นั้น อย่างน้อยต้องเขียนหรือแต่งคำบรรยายขยายความคำสอนของพระพุทธเจ้า 2 บทที่โจทย์ให้มา โดยบรรยายให้เนื้อหาสอดรับกันและความยาวทั้งหมดประมาณ 3 หน้ากระดาษฟุลสแก๊ป(กระดาษสีขาว มีเส้นบรรทัดขนาดประมาณ 43 x 34 เซนติเมตร พับทบตรงกลาง ใช้สำหรับเขียนหนังสือ)

ตัวอย่าง เช่น

กระทู้บทที่ 1

อตตาฺ หเว ชิต เสยฺโย. = ชนะตนนั่นแหละเป็นดี

กระทู้บทที่ 2

อตตาฺ หิ กิร ทุทฺทโม. = ได้ยินว่าตนแล ฝึกได้ยาก

ข้อสอบกำหนดที่ความยาว 3 หน้ากระดาษฟุลสแก๊ป มันยาวไม่ใช่น้อยเลยนะครับ ลองจินตนาการดูนะครับว่า ผู้สอบจะต้องคิดและเขียนบรรยายให้ความหมายและความยาวตามข้อกำหนดของการทำข้อสอบ

ท่านสอนเทคนิคมาอย่างหนึ่งก็คือ ให้นักเรียนธรรมะที่จะสอบวิชาการแต่งกระทู้ธรรมจำคำอารัมบทให้ได้เพื่อที่จะช่วยให้มีเนื้อหาในการสอบได้มากขึ้น หรือพูดง่ายๆว่า มีของตายอยู่แล้วเกือบจะครึ่งหน้ากระดาษ ส่วนที่เหลือก็คิดคำบรรยายกันเอาเองตามโจทย์ที่ได้รับมา

มาถึงตรงนี้ ไม่ทราบว่าท่านเบื่อไปก่อนแล้วหรือยัง? บทไม้ตายที่ช่วยให้ผมรอดตายจากสนามสอบธรรมะมีดังต่อไปนี้ครับ

 ณ บัดนี้จักได้พรรณาความตามกระทู้ธรรมภาษิต ที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้น 
เพื่อจะได้เป็นแนวทางแห่งการศึกษา และเพื่อเป็นปฏิปทา สัมมาปฏิบัติ 
กล่าวคือเพื่อเป็นแนวทางแห่งความประพฤติดี ปฏิบัติชอบของพุทธบริษัททั้งหลายสืบต่อไปตามสมควรแก่กาลเวลาดังต่อไปนี้
(ถ้าเป็นการเทศน์ ก็เหมือนกับพระท่านได้หยิบใบลานขึ้นมาถือไว้ในมือและเริ่ม Kick-off ด้วยบทนำตามนั้น)

ต่อจากคำเกริ่นนำข้างต้น ผมก็จะเอากระทู้โจทย์มาเขียนต่อ จากนั้นก็ด้นสดไปเรื่อยๆโดยแต่งเนื้อหาให้มาตามทิศทางของตัวโจทย์กระทู้ตัวที่สองนั่นเองครับ

เป็น content ที่ผมท่องจำ by head จนขึ้นใจและนำไปใช้ไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียน ห้องสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ในสมัยโน้นเพียงเท่านั้น แม้กระทั่งในปัจจุบัน ผมยังได้ใช้คำดังกล่าวในบางครั้ง บางคราว บางโอกาส

และนั่นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่า แม้วันเวลาจะผ่านไปนานแสนนาน ก็ไม่สามารถที่จะลบความจำที่ขึ้นใจให้เลือนลางหายไปได้โดยง่าย

มันมาเข้าล็อค(Proceed according to one's plan)ตรงที่ว่าหากว่าใครได้เรียนอะไรตอนเป็นเด็กๆ ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องห่าเหวอะไรก็ตามที สิ่งต่างๆเหล่านั้นย่อมจะติดอยู่ในหยักสมองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้และวันต่อๆไป

นักเรียนที่เรียนในโรงเรียน Bilingual ตั้งแต่เด็กๆ แน่นอนละ พวกเขาโชคดีกว่าคนอื่นๆอย่างแน่นอนตรงที่อย่างน้อยพวกเขาเรียนรู้ภาษามากกว่าหนึ่ง รู้และจำและสื่อสารได้

หันมามองกลุ่มที่แตกต่างออกไป ดังเช่น กลุ่มที่เป็นเด็กเรียนแต่ Single language ก็จะรู้แม่งแค่ภาษาเดียว(ก็ยังดีกว่าเด็กอีกมากมายที่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้เข้าโรงเรียน)

กลุ่มคนที่เรียนมาแบบภาษาเดียว เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่ใคร่ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม สมองของเราแม้ว่ามันจะเริ่มเสื่อมถอยหรือว่าฝ่อไปบ้าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สามารถเติมเต็มอะไรได้อีกแล้ว

สามารถ Kick-off ได้ที่นี่ตลอดเวลา ก็ในเมื่อท่านถวิลหาความรู้(ตัวเลข)ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเริ่มช้าไปนิด หรือว่ารอท่านานไปหน่อย แต่ขออย่าได้ถอย ต้องเข้าประชิด ติดแบบประจัญบาน แล้วจะต้องมีสักวันหนึ่งที่ท่านจะภูมิใจในสิ่งที่ท่านเริ่มลงมือทำ "Just do it"

เลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4151 Four thousand One hundred Fifty One โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้วัน สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
4152 Four thousand One hundred Fifty Two โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ทู สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง
4153 Four thousand One hundred Fifty Three โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม
4154 Four thousand One hundred Fifty Four โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
4155 Four thousand One hundred Fifty Five โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบห้า
4156 Four thousand One hundred Fifty Six โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบหก
4157 Four thousand One hundred Fifty Seven โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
4158 Four thousand One hundred Fifty Eight โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้เอท สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
4159 Four thousand One hundred Fifty Nine โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
4160 Four thousand One hundred Sixty โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบ
4161 Four thousand One hundred Sixty One โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
4162 Four thousand One hundred Sixty Two โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสอง
4163 Four thousand One hundred Sixty Three โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
4164 Four thousand One hundred Sixty Four โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสี่
4165 Four thousand One hundred Sixty Five โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้า
4166 Four thousand One hundred Sixty Six โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบหก
4167 Four thousand One hundred Sixty Seven โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
4168 Four thousand One hundred Sixty Eight โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบแปด
4169 Four thousand One hundred Sixty Nine โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า
4170 Four thousand One hundred Seventy โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
4171 Four thousand One hundred Seventy One โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้วัน สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
4172 Four thousand One hundred Seventy Two โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ทู สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
4173 Four thousand One hundred Seventy Three โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
4174 Four thousand One hundred Seventy Four โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
4175 Four thousand One hundred Seventy Five โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
4176 Four thousand One hundred Seventy Six โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
4177 Four thousand One hundred Seventy Seven โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
4178 Four thousand One hundred Seventy Eight โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้เอท สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
4179 Four thousand One hundred Seventy Nine โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
4180 Four thousand One hundred Eighty โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบ
4181 Four thousand One hundred Eighty One โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้วัน สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
4182 Four thousand One hundred Eighty Two โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ทู สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง
4183 Four thousand One hundred Eighty Three โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ธรี สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
4184 Four thousand One hundred Eighty Four โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้โฟร์ สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
4185 Four thousand One hundred Eighty Five โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
4186 Four thousand One hundred Eighty Six โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบหก
4187 Four thousand One hundred Eighty Seven โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้เซเว่น สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
4188 Four thousand One hundred Eighty Eight โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้เอท สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
4189 Four thousand One hundred Eighty Nine โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ไนน์ สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
4190 Four thousand One hundred Ninety โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
4191 Four thousand One hundred Ninety One โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้วัน สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
4192 Four thousand One hundred Ninety Two โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ทู สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
4193 Four thousand One hundred Ninety Three โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
4194 Four thousand One hundred Ninety Four โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
4195 Four thousand One hundred Ninety Five โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
4196 Four thousand One hundred Ninety Six โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบหก
4197 Four thousand One hundred Ninety Seven โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
4198 Four thousand One hundred Ninety Eight โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้เอท สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
4199 Four thousand One hundred Ninety Nine โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
4200 Four thousand Two hundred โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด สี่พันสองร้อย