นับเลขภาษาอังกฤษ "3,351- 3,400" : "สามพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสี่ร้อย"

ตาราง 4 ช่องตัวเลขภาษาอังกฤษ ช่องแรกเป็นตัวเลข ช่องที่สองเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ ช่องที่สามคือคำอ่านที่เป็นภาษาไทย และช่องที่สี่ช่องสุดท้ายเป็นคำแปลหรือความหมายหรือค่าตัวเลขนั่นเองครับ

อยากเก่งเลขภาษาอังกฤษ ก็ต้องฝึกเขียนและพูดบ่อยๆครับ

Source หรือแหล่งความรู้ที่เป็นตัวเลขภาษาอังกฤษมีอยู่มากมายตามเวบไซต์ต่างๆครับ สำหรับที่นี่ บล็อก "นับเลขภาษาอังกฤษ" ก็เช่นกันครับ เป็นบล็อกอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่เขียนตัวเลขภาษาอังกฤษใว้ให้ผู้สนใจได้ขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวเพื่อติดตัวไว้ใช้ในยามจำเป็น หรือยามหน้าสิ่วหน้าขวานมีฝรั่งเดินผ่านมาถามท่านว่า

"What bus number will take me to the Siam Paragon?"

อ่ะฮะ ถึงตอนนี้ท่านต้องใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเลขมาคุยกับเขาแล้วล่ะครับ...


ตัวเลข (Number) : 3,351- 3,400

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3351 Three thousand Three hundred and Fifty One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สามพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด
3352 Three thousand Three hundred and Fifty Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สามพันสามร้อยห้าสิบสอง
3353 Three thousand Three hundred and Fifty Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สามพันสามร้อยห้าสิบสาม
3354 Three thousand Three hundred and Fifty Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สามพันสามร้อยห้าสิบสี่
3355 Three thousand Three hundred and Fifty Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยห้าสิบห้า
3356 Three thousand Three hundred and Fifty Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยห้าสิบหก
3357 Three thousand Three hundred and Fifty Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สามพันสามร้อยห้าสิบเจ็ด
3358 Three thousand Three hundred and Fifty Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สามพันสามร้อยห้าสิบแปด
3359 Three thousand Three hundred and Fifty Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สามพันสามร้อยห้าสิบเก้า
3360 Three thousand Three hundred and Sixty ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สามพันสามร้อยหกสิบ
3361 Three thousand Three hundred and Sixty One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สามพันสามร้อยหกสิบเอ็ด
3362 Three thousand Three hundred and Sixty Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สามพันสามร้อยหกสิบสอง
3363 Three thousand Three hundred and Sixty Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สามพันสามร้อยหกสิบสาม
3364 Three thousand Three hundred and Sixty Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สามพันสามร้อยหกสิบสี่
3365 Three thousand Three hundred and Sixty Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยหกสิบห้า
3366 Three thousand Three hundred and Sixty Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยหกสิบหก
3367 Three thousand Three hundred and Sixty Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สามพันสามร้อยหกสิบเจ็ด
3368 Three thousand Three hundred and Sixty Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สามพันสามร้อยหกสิบแปด
3369 Three thousand Three hundred and Sixty Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สามพันสามร้อยหกสิบเก้า
3370 Three thousand Three hundred and Seventy ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สามพันสามร้อยเจ็ดสิบ
3371 Three thousand Three hundred and Seventy One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สามพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
3372 Three thousand Three hundred and Seventy Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สามพันสามร้อยเจ็ดสิบสอง
3373 Three thousand Three hundred and Seventy Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สามพันสามร้อยเจ็ดสิบสาม
3374 Three thousand Three hundred and Seventy Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สามพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่
3375 Three thousand Three hundred and Seventy Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า
3376 Three thousand Three hundred and Seventy Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยเจ็ดสิบหก
3377 Three thousand Three hundred and Seventy Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สามพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
3378 Three thousand Three hundred and Seventy Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สามพันสามร้อยเจ็ดสิบแปด
3379 Three thousand Three hundred and Seventy Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้า
3380 Three thousand Three hundred and Eighty ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สามพันสามร้อยแปดสิบ
3381 Three thousand Three hundred and Eighty One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ด
3382 Three thousand Three hundred and Eighty Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สามพันสามร้อยแปดสิบสอง
3383 Three thousand Three hundred and Eighty Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สามพันสามร้อยแปดสิบสาม
3384 Three thousand Three hundred and Eighty Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สามพันสามร้อยแปดสิบสี่
3385 Three thousand Three hundred and Eighty Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยแปดสิบห้า
3386 Three thousand Three hundred and Eighty Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยแปดสิบหก
3387 Three thousand Three hundred and Eighty Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ด
3388 Three thousand Three hundred and Eighty Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สามพันสามร้อยแปดสิบแปด
3389 Three thousand Three hundred and Eighty Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สามพันสามร้อยแปดสิบเก้า
3390 Three thousand Three hundred and Ninety ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สามพันสามร้อยเก้าสิบ
3391 Three thousand Three hundred and Ninety One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สามพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ด
3392 Three thousand Three hundred and Ninety Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สามพันสามร้อยเก้าสิบสอง
3393 Three thousand Three hundred and Ninety Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สามพันสามร้อยเก้าสิบสาม
3394 Three thousand Three hundred and Ninety Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สามพันสามร้อยเก้าสิบสี่
3395 Three thousand Three hundred and Ninety Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยเก้าสิบห้า
3396 Three thousand Three hundred and Ninety Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยเก้าสิบหก
3397 Three thousand Three hundred and Ninety Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สามพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ด
3398 Three thousand Three hundred and Ninety Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สามพันสามร้อยเก้าสิบแปด
3399 Three thousand Three hundred and Ninety Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สามพันสามร้อยเก้าสิบเก้า
3400 Three thousand Four hundred ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด สามพันสี่ร้อย

See more related articles:
 1. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,301- 3,350" : "สามพันสามร้อยเอ็ด" ถึง "สามพันสามร้อยห้าสิบ"
 2. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,251- 3,300" : "สามพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสามร้อย"
 3. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,201- 3,250" : "สามพันสองร้อยเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อยห้าสิบ"
 4. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,151- 3,200" : "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อย"
 5. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,101- 3,150" : "สามพันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"
 6. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,051- 3,100" : "สามพันห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อย" | เลขภาษาอังกฤษ
 7. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,001- 3,050" : "สามพันเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันห้าสิบ" | เลขภาษาอังกฤษ
 8. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,951- 3,000" : "สองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพัน" | เรียนเลขภาษาอังกฤษจากเลข 0 ถึงเลข 1,000,000
 9. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,901- 2,950" : "สองพันเก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อยห้าสิบ"
 10. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,851- 2,900" : "สองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อย"

นับเลขภาษาอังกฤษ "3,301- 3,350" : "สามพันสามร้อยเอ็ด" ถึง "สามพันสามร้อยห้าสิบ"

ตัวเลขเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าไม่อยากจะยุ่งด้วย เพราะทำงานกับตัวเลขหัวจะขาวเร็วกว่าทำงานด้านอื่น

แต่ตัวเลขภาษาอังกฤษนี่มันน่าสนุกและจะกระชากฉุดให้เยาว์วัย 

อา...มันจะเป็นไปได้ยังไงกัน ไม่รู้เหมือนแฮะว่ามันจะจริงหรือเปล่า ก็ต้องลองมาพิสูจน์กันแล้วล่ะครับ

ตัวเลข (Number) : 3,301- 3,350

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3301 Three thousand Three hundred and One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ วัน สามพันสามร้อยเอ็ด
3302 Three thousand Three hundred and Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทู สามพันสามร้อยสอง
3303 Three thousand Three hundred and Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ธรี สามพันสามร้อยสาม
3304 Three thousand Three hundred and Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สามพันสามร้อยสี่
3305 Three thousand Three hundred and Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สามพันสามร้อยห้า
3306 Three thousand Three hundred and Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สามพันสามร้อยหก
3307 Three thousand Three hundred and Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สามพันสามร้อยเจ็ด
3308 Three thousand Three hundred and Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอท สามพันสามร้อยแปด
3309 Three thousand Three hundred and Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สามพันสามร้อยเก้า
3310 Three thousand Three hundred and Ten ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เท็น สามพันสามร้อยสิบ
3311 Three thousand Three hundred and Eleven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สามพันสามร้อยสิบเอ็ด
3312 Three thousand Three hundred and Twelve ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สามพันสามร้อยสิบสอง
3313 Three thousand Three hundred and Thirteen ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สามพันสามร้อยสิบสาม
3314 Three thousand Three hundred and Fourteen ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สามพันสามร้อยสิบสี่
3315 Three thousand Three hundred and Fifteen ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สามพันสามร้อยสิบห้า
3316 Three thousand Three hundred and Sixteen ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สามพันสามร้อยสิบหก
3317 Three thousand Three hundred and Seventeen ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สามพันสามร้อยสิบเจ็ด
3318 Three thousand Three hundred and Eighteen ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอททีน สามพันสามร้อยสิบแปด
3319 Three thousand Three hundred and Nineteen ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สามพันสามร้อยสิบเก้า
3320 Three thousand Three hundred and Twenty ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สามพันสามร้อยยี่สิบ
3321 Three thousand Three hundred and Twenty One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ด
3322 Three thousand Three hundred and Twenty Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สามพันสามร้อยยี่สิบสอง
3323 Three thousand Three hundred and Twenty Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สามพันสามร้อยยี่สิบสาม
3324 Three thousand Three hundred and Twenty Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สามพันสามร้อยยี่สิบสี่
3325 Three thousand Three hundred and Twenty Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยยี่สิบห้า
3326 Three thousand Three hundred and Twenty Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยยี่สิบหก
3327 Three thousand Three hundred and Twenty Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สามพันสามร้อยยี่สิบเจ็ด
3328 Three thousand Three hundred and Twenty Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สามพันสามร้อยยี่สิบแปด
3329 Three thousand Three hundred and Twenty Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สามพันสามร้อยยี่สิบเก้า
3330 Three thousand Three hundred and Thirty ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สามพันสามร้อยสามสิบ
3331 Three thousand Three hundred and Thirty One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สามพันสามร้อยสามสิบเอ็ด
3332 Three thousand Three hundred and Thirty Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สามพันสามร้อยสามสิบสอง
3333 Three thousand Three hundred and Thirty Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สามพันสามร้อยสามสิบสาม
3334 Three thousand Three hundred and Thirty Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สามพันสามร้อยสามสิบสี่
3335 Three thousand Three hundred and Thirty Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยสามสิบห้า
3336 Three thousand Three hundred and Thirty Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยสามสิบหก
3337 Three thousand Three hundred and Thirty Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สามพันสามร้อยสามสิบเจ็ด
3338 Three thousand Three hundred and Thirty Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สามพันสามร้อยสามสิบแปด
3339 Three thousand Three hundred and Thirty Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สามพันสามร้อยสามสิบเก้า
3340 Three thousand Three hundred and Forty ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สามพันสามร้อยสี่สิบ
3341 Three thousand Three hundred and Forty One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สามพันสามร้อยสี่สิบเอ็ด
3342 Three thousand Three hundred and Forty Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สามพันสามร้อยสี่สิบสอง
3343 Three thousand Three hundred and Forty Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สามพันสามร้อยสี่สิบสาม
3344 Three thousand Three hundred and Forty Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สามพันสามร้อยสี่สิบสี่
3345 Three thousand Three hundred and Forty Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยสี่สิบห้า
3346 Three thousand Three hundred and Forty Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยสี่สิบหก
3347 Three thousand Three hundred and Forty Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สามพันสามร้อยสี่สิบเจ็ด
3348 Three thousand Three hundred and Forty Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สามพันสามร้อยสี่สิบแปด
3349 Three thousand Three hundred and Forty Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สามพันสามร้อยสี่สิบเก้า
3350 Three thousand Three hundred and Fifty ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สามพันสามร้อยห้าสิบ

See more related articles:

 1. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,251- 3,300" : "สามพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสามร้อย"
 2. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,201- 3,250" : "สามพันสองร้อยเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อยห้าสิบ"
 3. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,151- 3,200" : "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อย"
 4. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,101- 3,150" : "สามพันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"
 5. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,051- 3,100" : "สามพันห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อย" | เลขภาษาอังกฤษ
 6. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,001- 3,050" : "สามพันเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันห้าสิบ" | เลขภาษาอังกฤษ
 7. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,951- 3,000" : "สองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพัน" | เรียนเลขภาษาอังกฤษจากเลข 0 ถึงเลข 1,000,000
 8. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,901- 2,950" : "สองพันเก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อยห้าสิบ"
 9. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,851- 2,900" : "สองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อย"
 10. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,801- 2,850" : "สองพันแปดร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันแปดร้อยห้าสิบ"

นับเลขภาษาอังกฤษ "3,251- 3,300" : "สามพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสามร้อย"

ถ้าผมให้ตัวหนังสือนี้ "Two hundred Thousand Three Fifty and Six" มาให้เพื่อนๆลองเรียงกันใหม่เป็นตัวเลข 3,256 เพื่อนๆจะทำได้มั๊ยเอ่ย???

ลองฝึกแบบนี้บ่อยๆนะครับ มันจะช่วยให้พี่น้องผองเพื่อนเก่งภาษาอังกฤษหรือที่เขาเรียกว่า "You are an ace in English" อะไรประมาณนั้นครับ สาธุ! ขอให้เป็นจริง...เพื่อนกำลังคิดอย่างนี้อยู่ ใช่ป่ะ?

ตัวเลข (Number) : 3,251- 3,300

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3251 Three thousand Two hundred and Fifty One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สามพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
3252 Three thousand Two hundred and Fifty Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สามพันสองร้อยห้าสิบสอง
3253 Three thousand Two hundred and Fifty Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สามพันสองร้อยห้าสิบสาม
3254 Three thousand Two hundred and Fifty Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สามพันสองร้อยห้าสิบสี่
3255 Three thousand Two hundred and Fifty Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยห้าสิบห้า
3256 Three thousand Two hundred and Fifty Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยห้าสิบหก
3257 Three thousand Two hundred and Fifty Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สามพันสองร้อยห้าสิบเจ็ด
3258 Three thousand Two hundred and Fifty Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สามพันสองร้อยห้าสิบแปด
3259 Three thousand Two hundred and Fifty Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สามพันสองร้อยห้าสิบเก้า
3260 Three thousand Two hundred and Sixty ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สามพันสองร้อยหกสิบ
3261 Three thousand Two hundred and Sixty One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สามพันสองร้อยหกสิบเอ็ด
3262 Three thousand Two hundred and Sixty Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สามพันสองร้อยหกสิบสอง
3263 Three thousand Two hundred and Sixty Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สามพันสองร้อยหกสิบสาม
3264 Three thousand Two hundred and Sixty Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สามพันสองร้อยหกสิบสี่
3265 Three thousand Two hundred and Sixty Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยหกสิบห้า
3266 Three thousand Two hundred and Sixty Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยหกสิบหก
3267 Three thousand Two hundred and Sixty Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สามพันสองร้อยหกสิบเจ็ด
3268 Three thousand Two hundred and Sixty Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สามพันสองร้อยหกสิบแปด
3269 Three thousand Two hundred and Sixty Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สามพันสองร้อยหกสิบเก้า
3270 Three thousand Two hundred and Seventy ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สามพันสองร้อยเจ็ดสิบ
3271 Three thousand Two hundred and Seventy One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สามพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
3272 Three thousand Two hundred and Seventy Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สามพันสองร้อยเจ็ดสิบสอง
3273 Three thousand Two hundred and Seventy Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สามพันสองร้อยเจ็ดสิบสาม
3274 Three thousand Two hundred and Seventy Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สามพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่
3275 Three thousand Two hundred and Seventy Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้า
3276 Three thousand Two hundred and Seventy Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยเจ็ดสิบหก
3277 Three thousand Two hundred and Seventy Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สามพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
3278 Three thousand Two hundred and Seventy Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สามพันสองร้อยเจ็ดสิบแปด
3279 Three thousand Two hundred and Seventy Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สามพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้า
3280 Three thousand Two hundred and Eighty ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สามพันสองร้อยแปดสิบ
3281 Three thousand Two hundred and Eighty One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สามพันสองร้อยแปดสิบเอ็ด
3282 Three thousand Two hundred and Eighty Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สามพันสองร้อยแปดสิบสอง
3283 Three thousand Two hundred and Eighty Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สามพันสองร้อยแปดสิบสาม
3284 Three thousand Two hundred and Eighty Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สามพันสองร้อยแปดสิบสี่
3285 Three thousand Two hundred and Eighty Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยแปดสิบห้า
3286 Three thousand Two hundred and Eighty Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยแปดสิบหก
3287 Three thousand Two hundred and Eighty Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ด
3288 Three thousand Two hundred and Eighty Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สามพันสองร้อยแปดสิบแปด
3289 Three thousand Two hundred and Eighty Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สามพันสองร้อยแปดสิบเก้า
3290 Three thousand Two hundred and Ninety ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สามพันสองร้อยเก้าสิบ
3291 Three thousand Two hundred and Ninety One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สามพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ด
3292 Three thousand Two hundred and Ninety Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สามพันสองร้อยเก้าสิบสอง
3293 Three thousand Two hundred and Ninety Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สามพันสองร้อยเก้าสิบสาม
3294 Three thousand Two hundred and Ninety Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สามพันสองร้อยเก้าสิบสี่
3295 Three thousand Two hundred and Ninety Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยเก้าสิบห้า
3296 Three thousand Two hundred and Ninety Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยเก้าสิบหก
3297 Three thousand Two hundred and Ninety Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สามพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ด
3298 Three thousand Two hundred and Ninety Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สามพันสองร้อยเก้าสิบแปด
3299 Three thousand Two hundred and Ninety Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สามพันสองร้อยเก้าสิบเก้า
3300 Three thousand Three hundred ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด สามพันสามร้อย

See more related articles:
 1. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,201- 3,250" : "สามพันสองร้อยเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อยห้าสิบ"
 2. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,151- 3,200" : "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อย"
 3. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,101- 3,150" : "สามพันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"
 4. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,051- 3,100" : "สามพันห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อย" | เลขภาษาอังกฤษ
 5. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,001- 3,050" : "สามพันเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันห้าสิบ" | เลขภาษาอังกฤษ
 6. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,951- 3,000" : "สองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพัน" | เรียนเลขภาษาอังกฤษจากเลข 0 ถึงเลข 1,000,000
 7. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,901- 2,950" : "สองพันเก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อยห้าสิบ"
 8. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,851- 2,900" : "สองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อย"
 9. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,801- 2,850" : "สองพันแปดร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันแปดร้อยห้าสิบ"
 10. นับเลขภาษาอังกฤษ 2,751- 2,800 : สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง) ถึง สองพันแปดร้อย

นับเลขภาษาอังกฤษ "3,201- 3,250" : "สามพันสองร้อยเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อยห้าสิบ"

ท่านอยากเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ ท่านอยากรู้เทคนิคการเรียนรู้ที่รวดเร็วและได้ผลใช่อีกเช่นกัน ใช่หรือไม่ครับ

ตัวเลขภาษาอังกฤษมีวิธีการจำง่ายๆก็คือ จำหมวดเลข ร้อย(Hundred) พัน(Thousand) (Ten Thousand) (One Hundred Thousand) ให้ได้ซะก่อนครับ และก็จำเลข หนึ่ง(One) ถึง สิบ(Ten)ให้ได้ด้วยครับ

จากนั้นท่านก็เริ่มนำเอาตัวเลขที่ต้องการฝึกมาเขียนและก็เขียนคำอ่านนั้นต่อหลังไปด้วยครับ เหมือนกับที่ผมเขียนในบล็อกให้ท่านได้ฝึกกันอยู่นี่แล่ะครับ ดูตัวอย่างข้างล่างนี้ได้เลยครับ

รับรองครับว่าฝึกไปเรื่อยๆทุกวันๆเดี๋ยวก็จะเก่งไปเองครับ

ตัวอย่าง 

ให้เรียงคำอ่านตัวเลข 3206 ให้ถูกต้อง: Please unscramble the figure; 3206

six three two thousand hundred and

ดูคำเฉลยได้ในตารางด้านล่างนี้ครับ

ตัวเลข (Number) : 3,201- 3,250

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3201 Three thousand Two hundred and One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ วัน สามพันสองร้อยเอ็ด
3202 Three thousand Two hundred and Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทู สามพันสองร้อยสอง
3203 Three thousand Two hundred and Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ธรี สามพันสองร้อยสาม
3204 Three thousand Two hundred and Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สามพันสองร้อยสี่
3205 Three thousand Two hundred and Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สามพันสองร้อยห้า
3206 Three thousand Two hundred and Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สามพันสองร้อยหก
3207 Three thousand Two hundred and Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สามพันสองร้อยเจ็ด
3208 Three thousand Two hundred and Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอท สามพันสองร้อยแปด
3209 Three thousand Two hundred and Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สามพันสองร้อยเก้า
3210 Three thousand Two hundred and Ten ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เท็น สามพันสองร้อยสิบ
3211 Three thousand Two hundred and Eleven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สามพันสองร้อยสิบเอ็ด
3212 Three thousand Two hundred and Twelve ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สามพันสองร้อยสิบสอง
3213 Three thousand Two hundred and Thirteen ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สามพันสองร้อยสิบสาม
3214 Three thousand Two hundred and Fourteen ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สามพันสองร้อยสิบสี่
3215 Three thousand Two hundred and Fifteen ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สามพันสองร้อยสิบห้า
3216 Three thousand Two hundred and Sixteen ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สามพันสองร้อยสิบหก
3217 Three thousand Two hundred and Seventeen ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สามพันสองร้อยสิบเจ็ด
3218 Three thousand Two hundred and Eighteen ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอททีน สามพันสองร้อยสิบแปด
3219 Three thousand Two hundred and Nineteen ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สามพันสองร้อยสิบเก้า
3220 Three thousand Two hundred and Twenty ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สามพันสองร้อยยี่สิบ
3221 Three thousand Two hundred and Twenty One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สามพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
3222 Three thousand Two hundred and Twenty Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สามพันสองร้อยยี่สิบสอง
3223 Three thousand Two hundred and Twenty Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สามพันสองร้อยยี่สิบสาม
3224 Three thousand Two hundred and Twenty Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สามพันสองร้อยยี่สิบสี่
3225 Three thousand Two hundred and Twenty Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยยี่สิบห้า
3226 Three thousand Two hundred and Twenty Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยยี่สิบหก
3227 Three thousand Two hundred and Twenty Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สามพันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
3228 Three thousand Two hundred and Twenty Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สามพันสองร้อยยี่สิบแปด
3229 Three thousand Two hundred and Twenty Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สามพันสองร้อยยี่สิบเก้า
3230 Three thousand Two hundred and Thirty ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สามพันสองร้อยสามสิบ
3231 Three thousand Two hundred and Thirty One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สามพันสองร้อยสามสิบเอ็ด
3232 Three thousand Two hundred and Thirty Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สามพันสองร้อยสามสิบสอง
3233 Three thousand Two hundred and Thirty Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สามพันสองร้อยสามสิบสาม
3234 Three thousand Two hundred and Thirty Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สามพันสองร้อยสามสิบสี่
3235 Three thousand Two hundred and Thirty Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยสามสิบห้า
3236 Three thousand Two hundred and Thirty Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยสามสิบหก
3237 Three thousand Two hundred and Thirty Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สามพันสองร้อยสามสิบเจ็ด
3238 Three thousand Two hundred and Thirty Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สามพันสองร้อยสามสิบแปด
3239 Three thousand Two hundred and Thirty Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สามพันสองร้อยสามสิบเก้า
3240 Three thousand Two hundred and Forty ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สามพันสองร้อยสี่สิบ
3241 Three thousand Two hundred and Forty One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สามพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
3242 Three thousand Two hundred and Forty Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สามพันสองร้อยสี่สิบสอง
3243 Three thousand Two hundred and Forty Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สามพันสองร้อยสี่สิบสาม
3244 Three thousand Two hundred and Forty Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สามพันสองร้อยสี่สิบสี่
3245 Three thousand Two hundred and Forty Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยสี่สิบห้า
3246 Three thousand Two hundred and Forty Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยสี่สิบหก
3247 Three thousand Two hundred and Forty Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สามพันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
3248 Three thousand Two hundred and Forty Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สามพันสองร้อยสี่สิบแปด
3249 Three thousand Two hundred and Forty Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สามพันสองร้อยสี่สิบเก้า
3250 Three thousand Two hundred and Fifty ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สามพันสองร้อยห้าสิบ

See more related articles:

 1. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,151- 3,200" : "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อย"
 2. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,101- 3,150" : "สามพันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"
 3. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,051- 3,100" : "สามพันห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อย" | เลขภาษาอังกฤษ
 4. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,001- 3,050" : "สามพันเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันห้าสิบ" | เลขภาษาอังกฤษ
 5. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,951- 3,000" : "สองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพัน" | เรียนเลขภาษาอังกฤษจากเลข 0 ถึงเลข 1,000,000
 6. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,901- 2,950" : "สองพันเก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อยห้าสิบ"
 7. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,851- 2,900" : "สองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อย"
 8. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,801- 2,850" : "สองพันแปดร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันแปดร้อยห้าสิบ"
 9. นับเลขภาษาอังกฤษ 2,751- 2,800 : สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง) ถึง สองพันแปดร้อย
 10. นับเลขภาษาอังกฤษ 2,701- 2,750 : สองพันเจ็ดร้อยเอ็ด(หนึ่ง) ถึง สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบ

นับเลขภาษาอังกฤษ "3,151- 3,200" : "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อย"

ภาษาอังกฤษที่เป็นตัวเลขก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวอักษรหรือรูปประโยค โครงสร้างต่างๆ พูดง่ายๆก็คือ ถ้าจะฝึกภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเริ่มจากส่วนก็ได้ ขอให้ได้เริ่มฝึกเป็นอันใช้ได้

ที่นี่เป็นบล็อกที่นำตัวเลขภาษาอังกฤษมาเขียน มาบอกให้ผู้สนใจได้เข้ามาฝึกกันครับ เราตั้งใจที่จะเป็นบล็อกแรกในโลกที่เขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ(แปลเป็นไทย)ครบทั้งสิ้นจำนวน 1,000,000 เลขด้วยกัน เริ่มกันตั้งแต่เลขศูนย์ไปจนถึงเลขล้านกันเลยครับ

ท่านที่สนใจก็สามารถเข้ามาดู มาชม มาหาความรู้เลขภาษาอังกฤษกันได้ที่บล็อกนี้แล่ะครับ

แบบของบล็อกเราก็ไม่มีอะไรซับซ้อนให้ท่านฉงนงงงวยแต่อย่างไดครับ เราแบ่งการเขียน(การโพสต์)ไว้คราวละ 50 หมายเลขต่อการโพสต์แต่ละครั้งครับ การโพสต์ก็จะเริ่มจากเลขน้อยไปหาเลขมาก ไล่กันไปต้องแต่ 0(ศูนย์)เรื่อยไปจน 50(ห้าสิบ)ก็จะหมดและจะเริ่มเลขที่ 51(ห้าสิบเอ็ด)ไปจนถึง 100(หนึ่งร้อย)...และจะทำการโพสต์แบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเลข 1,000,000(หนึ่งล้าน) กันเลยทีเดียวครับ

สิ่งที่ผมทำอยู่นี้นับว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยและใช้เวลาพอมากเลยครับ เพราะว่าผมจะใช้วิธีการโพสต์แบบแมนนวล(Manual) หรือแปลเป็นภาษาไทยเราก็คือเขียนด้วยมือ ทำด้วยมือแบบธรรมดาๆเรานี่แล่ะครับ ไม่ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ไฮเทคที่ไหมมาช่วยเลยล่ะครับ

อย่างไรก็ดี ด้วยความชอบภาษาอังกฤษ ชอบเรียนตั้งแต่เป็นเด็กเรียนชั้นประถมเลยล่ะครับ ผมจึงได้หาโอกาส หาเวลาศึกษา อ่าน เขียน เรียนด้วยตัวเองมาตลอดครับ

ดังนั้นในการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญาที่มีอยู่เพื่อที่จะทำในสิ่งที่ตนเองชอบและรักและสามารถที่จะแบ่งปันความรู้นี้ต่อเพื่อนๆที่ชอบที่สนใจในสิ่งที่คล้ายๆกัน ผมจึงมีความสุขอย่างยิ่งที่จะทำและทำต่อไปอย่างต่อเนื่องจนจะถึงจุดหมายปลายทาง ธงชัยหรือเหรียญทองที่รอผมอยู่ก็คือเมื่อวันนั้นผมสามารถโพสต์ตัวเลขที่ 1,000,000 ได้เมื่อใดก็เมื่อนั้นเป็นอันว่า mission ของผมไปถึงจุด climax ของผมครับ

ตัวเลข (Number) : 3,151- 3,200

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3151 Three thousand One hundred and Fifty One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
3152 Three thousand One hundred and Fifty Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง
3153 Three thousand One hundred and Fifty Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม
3154 Three thousand One hundred and Fifty Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
3155 Three thousand One hundred and Fifty Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้า
3156 Three thousand One hundred and Fifty Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบหก
3157 Three thousand One hundred and Fifty Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
3158 Three thousand One hundred and Fifty Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
3159 Three thousand One hundred and Fifty Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
3160 Three thousand One hundred and Sixty ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สามพันหนึ่งร้อยหกสิบ
3161 Three thousand One hundred and Sixty One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
3162 Three thousand One hundred and Sixty Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสอง
3163 Three thousand One hundred and Sixty Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
3164 Three thousand One hundred and Sixty Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่
3165 Three thousand One hundred and Sixty Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยหกสิบห้า
3166 Three thousand One hundred and Sixty Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยหกสิบหก
3167 Three thousand One hundred and Sixty Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
3168 Three thousand One hundred and Sixty Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยหกสิบแปด
3169 Three thousand One hundred and Sixty Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า
3170 Three thousand One hundred and Seventy ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
3171 Three thousand One hundred and Seventy One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
3172 Three thousand One hundred and Seventy Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
3173 Three thousand One hundred and Seventy Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
3174 Three thousand One hundred and Seventy Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
3175 Three thousand One hundred and Seventy Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
3176 Three thousand One hundred and Seventy Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
3177 Three thousand One hundred and Seventy Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
3178 Three thousand One hundred and Seventy Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
3179 Three thousand One hundred and Seventy Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
3180 Three thousand One hundred and Eighty ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
3181 Three thousand One hundred and Eighty One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
3182 Three thousand One hundred and Eighty Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง
3183 Three thousand One hundred and Eighty Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
3184 Three thousand One hundred and Eighty Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
3185 Three thousand One hundred and Eighty Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
3186 Three thousand One hundred and Eighty Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบหก
3187 Three thousand One hundred and Eighty Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
3188 Three thousand One hundred and Eighty Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
3189 Three thousand One hundred and Eighty Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
3190 Three thousand One hundred and Ninety ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
3191 Three thousand One hundred and Ninety One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
3192 Three thousand One hundred and Ninety Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
3193 Three thousand One hundred and Ninety Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
3194 Three thousand One hundred and Ninety Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
3195 Three thousand One hundred and Ninety Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
3196 Three thousand One hundred and Ninety Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหก
3197 Three thousand One hundred and Ninety Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
3198 Three thousand One hundred and Ninety Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
3199 Three thousand One hundred and Ninety Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
3200 Three thousand Two hundred ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ สามพันสองร้อย


See more related articles:

นับเลขภาษาอังกฤษ "3,101- 3,150" : "สามพันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"

ตัวเลข (Number) : 3,101- 3,150 นับเลขภาษาอังกฤษระหว่าง สามพันหนึ่งร้อยหนึ่งถึงสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3101 Three thousand One hundred and One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ วัน สามพันหนึ่งร้อยเอ็ด
3102 Three thousand One hundred and Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทู สามพันหนึ่งร้อยสอง
3103 Three thousand One hundred and Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ธรี สามพันหนึ่งร้อยสาม
3104 Three thousand One hundred and Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยสี่
3105 Three thousand One hundred and Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยห้า
3106 Three thousand One hundred and Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยหก
3107 Three thousand One hundred and Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยเจ็ด
3108 Three thousand One hundred and Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอท สามพันหนึ่งร้อยแปด
3109 Three thousand One hundred and Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยเก้า
3110 Three thousand One hundred and Ten ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เท็น สามพันหนึ่งร้อยสิบ
3111 Three thousand One hundred and Eleven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สามพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด
3112 Three thousand One hundred and Twelve ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สามพันหนึ่งร้อยสิบสอง
3113 Three thousand One hundred and Thirteen ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สามพันหนึ่งร้อยสิบสาม
3114 Three thousand One hundred and Fourteen ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สามพันหนึ่งร้อยสิบสี่
3115 Three thousand One hundred and Fifteen ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สามพันหนึ่งร้อยสิบห้า
3116 Three thousand One hundred and Sixteen ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สามพันหนึ่งร้อยสิบหก
3117 Three thousand One hundred and Seventeen ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
3118 Three thousand One hundred and Eighteen ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอททีน สามพันหนึ่งร้อยสิบแปด
3119 Three thousand One hundred and Nineteen ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สามพันหนึ่งร้อยสิบเก้า
3120 Three thousand One hundred and Twenty ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
3121 Three thousand One hundred and Twenty One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
3122 Three thousand One hundred and Twenty Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสอง
3123 Three thousand One hundred and Twenty Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม
3124 Three thousand One hundred and Twenty Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
3125 Three thousand One hundred and Twenty Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า
3126 Three thousand One hundred and Twenty Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหก
3127 Three thousand One hundred and Twenty Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
3128 Three thousand One hundred and Twenty Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
3129 Three thousand One hundred and Twenty Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
3130 Three thousand One hundred and Thirty ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สามพันหนึ่งร้อยสามสิบ
3131 Three thousand One hundred and Thirty One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
3132 Three thousand One hundred and Thirty Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยสามสิบสอง
3133 Three thousand One hundred and Thirty Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยสามสิบสาม
3134 Three thousand One hundred and Thirty Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่
3135 Three thousand One hundred and Thirty Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยสามสิบห้า
3136 Three thousand One hundred and Thirty Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยสามสิบหก
3137 Three thousand One hundred and Thirty Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
3138 Three thousand One hundred and Thirty Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยสามสิบแปด
3139 Three thousand One hundred and Thirty Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้า
3140 Three thousand One hundred and Forty ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
3141 Three thousand One hundred and Forty One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
3142 Three thousand One hundred and Forty Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสอง
3143 Three thousand One hundred and Forty Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสาม
3144 Three thousand One hundred and Forty Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่
3145 Three thousand One hundred and Forty Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้า
3146 Three thousand One hundred and Forty Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบหก
3147 Three thousand One hundred and Forty Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
3148 Three thousand One hundred and Forty Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปด
3149 Three thousand One hundred and Forty Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
3150 Three thousand One hundred and Fifty ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ


See more related articles:

นับเลขภาษาอังกฤษ "3,051- 3,100" : "สามพันห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อย" | เลขภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number) : "3,051- 3,100"


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3051 Three thousand and Fifty One ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้วัน สามพันห้าสิบเอ็ด
3052 Three thousand and Fifty Two ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ทู สามพันห้าสิบสอง
3053 Three thousand and Fifty Three ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สามพันห้าสิบสาม
3054 Three thousand and Fifty Four ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สามพันห้าสิบสี่
3055 Three thousand and Fifty Five ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สามพันห้าสิบห้า
3056 Three thousand and Fifty Six ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สามพันห้าสิบหก
3057 Three thousand and Fifty Seven ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สามพันห้าสิบเจ็ด
3058 Three thousand and Fifty Eight ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้เอท สามพันห้าสิบแปด
3059 Three thousand and Fifty Nine ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สามพันห้าสิบเก้า
3060 Three thousand and Sixty ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ สามพันหกสิบ
3061 Three thousand and Sixty One ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สามพันหกสิบเอ็ด
3062 Three thousand and Sixty Two ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สามพันหกสิบสอง
3063 Three thousand and Sixty Three ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สามพันหกสิบสาม
3064 Three thousand and Sixty Four ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สามพันหกสิบสี่
3065 Three thousand and Sixty Five ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สามพันหกสิบห้า
3066 Three thousand and Sixty Six ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สามพันหกสิบหก
3067 Three thousand and Sixty Seven ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สามพันหกสิบเจ็ด
3068 Three thousand and Sixty Eight ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สามพันหกสิบแปด
3069 Three thousand and Sixty Nine ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สามพันหกสิบเก้า
3070 Three thousand and Seventy ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ สามพันเจ็ดสิบ
3071 Three thousand and Seventy One ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้วัน สามพันเจ็ดสิบเอ็ด
3072 Three thousand and Seventy Two ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ทู สามพันเจ็ดสิบสอง
3073 Three thousand and Seventy Three ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สามพันเจ็ดสิบสาม
3074 Three thousand and Seventy Four ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สามพันเจ็ดสิบสี่
3075 Three thousand and Seventy Five ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สามพันเจ็ดสิบห้า
3076 Three thousand and Seventy Six ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สามพันเจ็ดสิบหก
3077 Three thousand and Seventy Seven ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สามพันเจ็ดสิบเจ็ด
3078 Three thousand and Seventy Eight ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้เอท สามพันเจ็ดสิบแปด
3079 Three thousand and Seventy Nine ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สามพันเจ็ดสิบเก้า
3080 Three thousand and Eighty ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ สามพันแปดสิบ
3081 Three thousand and Eighty One ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้วัน สามพันแปดสิบเอ็ด
3082 Three thousand and Eighty Two ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ทู สามพันแปดสิบสอง
3083 Three thousand and Eighty Three ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ธรี สามพันแปดสิบสาม
3084 Three thousand and Eighty Four ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้โฟร์ สามพันแปดสิบสี่
3085 Three thousand and Eighty Five ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สามพันแปดสิบห้า
3086 Three thousand and Eighty Six ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สามพันแปดสิบหก
3087 Three thousand and Eighty Seven ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้เซเว่น สามพันแปดสิบเจ็ด
3088 Three thousand and Eighty Eight ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้เอท สามพันแปดสิบแปด
3089 Three thousand and Eighty Nine ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ไนน์ สามพันแปดสิบเก้า
3090 Three thousand and Ninety ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ สามพันเก้าสิบ
3091 Three thousand and Ninety One ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้วัน สามพันเก้าสิบเอ็ด
3092 Three thousand and Ninety Two ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ทู สามพันเก้าสิบสอง
3093 Three thousand and Ninety Three ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สามพันเก้าสิบสาม
3094 Three thousand and Ninety Four ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สามพันเก้าสิบสี่
3095 Three thousand and Ninety Five ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สามพันเก้าสิบห้า
3096 Three thousand and Ninety Six ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สามพันเก้าสิบหก
3097 Three thousand and Ninety Seven ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สามพันเก้าสิบเจ็ด
3098 Three thousand and Ninety Eight ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้เอท สามพันเก้าสิบแปด
3099 Three thousand and Ninety Nine ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สามพันเก้าสิบเก้า
3100 Three thousand One hundred ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด สามพันหนึ่งร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

นับเลขภาษาอังกฤษ "3,001- 3,050" : "สามพันเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันห้าสิบ" | เลขภาษาอังกฤษ

ถ้าเราอยากเก่งเลขภาษาอังกฤษ เราต้องฝึกพูด อ่าน เขียน จากเลขศูนย์ (0) ขึ้นไปเรื่อยๆครับ ในใจของท่านอาจจะมีระดับตัวเลขที่ท่านอยากจะนับหรือว่าอยากพูดอยากจะใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับ

บล็อก "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" ของเรานั้นมีความตั้งใจจะเขียนเลขภาษาอังกฤษเริ่มตั้งแต่เลขศูนย์(0) ไปจนถึงเลขหนึ่งล้าน(1,000,000)ครับ

ส่วนท่านจะเจาะจงอ่านหรือใช้ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งเท่านั้นก็ไม่ยากครับ บล็อกของเราจะทำการโพสต์หลายเลขไว้คราวละ 50 ตัวเลขด้วยกันครับ เรียงกันไปตั้งแต่เลขน้อยสุดไปจนถึงมากครับ

ตัวเลข (Number) : 3,001- 3,050

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3001 Three thousand and One ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ วัน สามพันเอ็ด
3002 Three thousand and Two ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทู สามพันสอง
3003 Three thousand and Three ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ธรี สามพันสาม
3004 Three thousand and Four ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ สามพันสี่
3005 Three thousand and Five ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไฟว์ สามพันห้า
3006 Three thousand and Six ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ สามพันหก
3007 Three thousand and Seven ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่น สามพันเจ็ด
3008 Three thousand and Eight ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เอท สามพันแปด
3009 Three thousand and Nine ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ สามพันเก้า
3010 Three thousand and Ten ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เท็น สามพันสิบ
3011 Three thousand and Eleven ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ อีเลฟเว่น สามพันสิบเอ็ด
3012 Three thousand and Twelve ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเวลฟ์ สามพันสิบสอง
3013 Three thousand and Thirteen ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอทีน สามพันสิบสาม
3014 Three thousand and Fourteen ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ทีน สามพันสิบสี่
3015 Three thousand and Fifteen ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟทีน สามพันสิบห้า
3016 Three thousand and Sixteen ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ทีน สามพันสิบหก
3017 Three thousand and Seventeen ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นทีน สามพันสิบเจ็ด
3018 Three thousand and Eighteen ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เอททีน สามพันสิบแปด
3019 Three thousand and Nineteen ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ทีน สามพันสิบเก้า
3020 Three thousand and Twenty ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ สามพันยี่สิบ
3021 Three thousand and Twenty One ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้วัน สามพันยี่สิบเอ็ด
3022 Three thousand and Twenty Two ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ทู สามพันยี่สิบสอง
3023 Three thousand and Twenty Three ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สามพันยี่สิบสาม
3024 Three thousand and Twenty Four ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สามพันยี่สิบสี่
3025 Three thousand and Twenty Five ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สามพันยี่สิบห้า
3026 Three thousand and Twenty Six ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สามพันยี่สิบหก
3027 Three thousand and Twenty Seven ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สามพันยี่สิบเจ็ด
3028 Three thousand and Twenty Eight ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เอท สามพันยี่สิบแปด
3029 Three thousand and Twenty Nine ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สามพันยี่สิบเก้า
3030 Three thousand and Thirty ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ สามพันสามสิบ
3031 Three thousand and Thirty One ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้วัน สามพันสามสิบเอ็ด
3032 Three thousand and Thirty Two ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ทู สามพันสามสิบสอง
3033 Three thousand and Thirty Three ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ธรี สามพันสามสิบสาม
3034 Three thousand and Thirty Four ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้โฟร์ สามพันสามสิบสี่
3035 Three thousand and Thirty Five ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สามพันสามสิบห้า
3036 Three thousand and Thirty Six ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สามพันสามสิบหก
3037 Three thousand and Thirty Seven ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้เซเว่น สามพันสามสิบเจ็ด
3038 Three thousand and Thirty Eight ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้เอท สามพันสามสิบแปด
3039 Three thousand and Thirty Nine ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ไนน์ สามพันสามสิบเก้า
3040 Three thousand and Forty ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ สามพันสี่สิบ
3041 Three thousand and Forty One ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้วัน สามพันสี่สิบเอ็ด
3042 Three thousand and Forty Two ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ทู สามพันสี่สิบสอง
3043 Three thousand and Forty Three ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สามพันสี่สิบสาม
3044 Three thousand and Forty Four ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สามพันสี่สิบสี่
3045 Three thousand and Forty Five ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สามพันสี่สิบห้า
3046 Three thousand and Forty Six ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สามพันสี่สิบหก
3047 Three thousand and Forty Seven ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สามพันสี่สิบเจ็ด
3048 Three thousand and Forty Eight ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เอท สามพันสี่สิบแปด
3049 Three thousand and Forty Nine ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สามพันสี่สิบเก้า
3050 Three thousand and Fifty ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ สามพันห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles: