นับเลขภาษาอังกฤษ 1,851- 1,900 "หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันเก้าร้อย" | นับเลขภาษาอังกฤษ

"หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(1851)" - "หนึ่งพันเก้าร้อย(1900)" ภาษาอังกฤษคือ

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 1,851 - 1,875


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1851 One thousand Eight hundred and Fifty One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
1852 One thousand Eight hundred and Fifty Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสอง
1853 One thousand Eight hundred and Fifty Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสาม
1854 One thousand Eight hundred and Fifty Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสี่
1855 One thousand Eight hundred and Fifty Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้า
1856 One thousand Eight hundred and Fifty Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบหก
1857 One thousand Eight hundred and Fifty Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
1858 One thousand Eight hundred and Fifty Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบแปด
1859 One thousand Eight hundred and Fifty Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเก้า
1860 One thousand Eight hundred and Sixty วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบ
1861 One thousand Eight hundred and Sixty One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ด
1862 One thousand Eight hundred and Sixty Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสอง
1863 One thousand Eight hundred and Sixty Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสาม
1864 One thousand Eight hundred and Sixty Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่
1865 One thousand Eight hundred and Sixty Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้า
1866 One thousand Eight hundred and Sixty Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหก
1867 One thousand Eight hundred and Sixty Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
1868 One thousand Eight hundred and Sixty Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปด
1869 One thousand Eight hundred and Sixty Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้า
1870 One thousand Eight hundred and Seventy วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
1871 One thousand Eight hundred and Seventy One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1872 One thousand Eight hundred and Seventy Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
1873 One thousand Eight hundred and Seventy Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม
1874 One thousand Eight hundred and Seventy Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
1875 One thousand Eight hundred and Seventy Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 1,876 - 1,900


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1876 One thousand Eight hundred and Seventy Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหก
1877 One thousand Eight hundred and Seventy Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1878 One thousand Eight hundred and Seventy Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปด
1879 One thousand Eight hundred and Seventy Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
1880 One thousand Eight hundred and Eighty วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบ
1881 One thousand Eight hundred and Eighty One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ด
1882 One thousand Eight hundred and Eighty Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสอง
1883 One thousand Eight hundred and Eighty Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสาม
1884 One thousand Eight hundred and Eighty Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่
1885 One thousand Eight hundred and Eighty Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้า
1886 One thousand Eight hundred and Eighty Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบหก
1887 One thousand Eight hundred and Eighty Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด
1888 One thousand Eight hundred and Eighty Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปด
1889 One thousand Eight hundred and Eighty Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้า
1890 One thousand Eight hundred and Ninety วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบ
1891 One thousand Eight hundred and Ninety One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
1892 One thousand Eight hundred and Ninety Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
1893 One thousand Eight hundred and Ninety Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสาม
1894 One thousand Eight hundred and Ninety Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสี่
1895 One thousand Eight hundred and Ninety Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้า
1896 One thousand Eight hundred and Ninety Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหก
1897 One thousand Eight hundred and Ninety Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
1898 One thousand Eight hundred and Ninety Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปด
1899 One thousand Eight hundred and Ninety Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้า
1900 One thousand Nine hundred วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด หนึ่งพันเก้าร้อย

เราเดินมากันมาไกลเกือบ 2000 milestone กันเลยทีเดียวเชียวล่ะพี่น้องเอ๊ย!

ถ้าเพื่อนๆอ่านได้ พูดได้จนถึงเลข 1900 นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะครับ

แต่ถ้าเพื่อนๆอยากเรียนไปจนถึง 1000000 เราก็จะจัดให้ครับ

ติดตามเราต่อๆๆๆ ไปสิครับ ถ้าท่านมีแรงพอ แต่เราน่ะมีพอครับ แล้วแต่ท่านแล้วล่ะคราวนี้!!!

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

นับเลขภาษาอังกฤษ 1,801- 1,850 "หนึ่งพันแปดร้อยหนึ่ง" ถึง "หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ" | นับเลขภาษาอังกฤษ

1,801- 1,850


ตารางที่ 1/2 ตัวเลข (Number) : 1801-1825


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1801 One thousand Eight hundred and One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันแปดร้อยเอ็ด
1802 One thousand Eight hundred and Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันแปดร้อยสอง
1803 One thousand Eight hundred and Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันแปดร้อยสาม
1804 One thousand Eight hundred and Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยสี่
1805 One thousand Eight hundred and Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยห้า
1806 One thousand Eight hundred and Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยหก
1807 One thousand Eight hundred and Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ด
1808 One thousand Eight hundred and Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันแปดร้อยแปด
1809 One thousand Eight hundred and Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยเก้า
1810 One thousand Eight hundred and Ten วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันแปดร้อยสิบ
1811 One thousand Eight hundred and Eleven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ด
1812 One thousand Eight hundred and Twelve วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันแปดร้อยสิบสอง
1813 One thousand Eight hundred and Thirteen วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบสาม
1814 One thousand Eight hundred and Fourteen วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่
1815 One thousand Eight hundred and Fifteen วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบห้า
1816 One thousand Eight hundred and Sixteen วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบหก
1817 One thousand Eight hundred and Seventeen วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ด
1818 One thousand Eight hundred and Eighteen วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบแปด
1819 One thousand Eight hundred and Nineteen วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้า
1820 One thousand Eight hundred and Twenty วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ
1821 One thousand Eight hundred and Twenty One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ด
1822 One thousand Eight hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสอง
1823 One thousand Eight hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสาม
1824 One thousand Eight hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสี่
1825 One thousand Eight hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2/2 ตัวเลข (Number) : 1826-1850

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1826 One thousand Eight hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหก
1827 One thousand Eight hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ด
1828 One thousand Eight hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปด
1829 One thousand Eight hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเก้า
1830 One thousand Eight hundred and Thirty วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบ
1831 One thousand Eight hundred and Thirty One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
1832 One thousand Eight hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสอง
1833 One thousand Eight hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสาม
1834 One thousand Eight hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่
1835 One thousand Eight hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้า
1836 One thousand Eight hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหก
1837 One thousand Eight hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ด
1838 One thousand Eight hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปด
1839 One thousand Eight hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเก้า
1840 One thousand Eight hundred and Forty วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบ
1841 One thousand Eight hundred and Forty One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด
1842 One thousand Eight hundred and Forty Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสอง
1843 One thousand Eight hundred and Forty Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสาม
1844 One thousand Eight hundred and Forty Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสี่
1845 One thousand Eight hundred and Forty Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้า
1846 One thousand Eight hundred and Forty Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบหก
1847 One thousand Eight hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
1848 One thousand Eight hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแปด
1849 One thousand Eight hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเก้า
1850 One thousand Eight hundred and Fifty วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาเรียนการนับเลขภาษาอังกฤษกันครับ ต่อจากครั้งที่แล้วครับ เริ่มกันที่เลข 1,801 หรืออ่านว่า "วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ วัน" แปลเป็นเลขไทยๆของเราก็คือ "หนึ่งพันแปดร้อยเอ็ด"

และก็เช่นเคยครับ เราจะฝึกนับกันไปคราวละ 50 หมายเลข ดังนั้นก็จะจบลงที่เลข 1,850 ซึ่งก็อ่านว่า "วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้" เท่ากับจำนวนเลขของไทยเราก็คือ "หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ"

ท่านสามารถมาฝึกการนับเลขกับเราที่นี่ได้ตลอดเวลาครับ ที่นี่เราตั้งใจจะทำบล็อกสำหรับคนที่ต้องการฝึกนับเลขภาษาอังกฤษโดยเฉพาะครับ ซึ่งท่านก็จะพบเลข 0(ศูนย์) จนกระทั่งไปถึงเลข 1,000,000(หนึ่งล้าน) กันเลยทีเดียวเชียวครับ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:นับเลขภาษาอังกฤษ 1,751- 1,800 "หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันแปดร้อย" | นับเลขภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number) : 1,751 - 1,800


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1751 One thousand Seven hundred and Fifty One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด
1752 One thousand Seven hundred and Fifty Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสอง
1753 One thousand Seven hundred and Fifty Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสาม
1754 One thousand Seven hundred and Fifty Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่
1755 One thousand Seven hundred and Fifty Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า
1756 One thousand Seven hundred and Fifty Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบหก
1757 One thousand Seven hundred and Fifty Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด
1758 One thousand Seven hundred and Fifty Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปด
1759 One thousand Seven hundred and Fifty Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้า
1760 One thousand Seven hundred and Sixty วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบ
1761 One thousand Seven hundred and Sixty One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด
1762 One thousand Seven hundred and Sixty Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสอง
1763 One thousand Seven hundred and Sixty Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสาม
1764 One thousand Seven hundred and Sixty Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่
1765 One thousand Seven hundred and Sixty Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้า
1766 One thousand Seven hundred and Sixty Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบหก
1767 One thousand Seven hundred and Sixty Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด
1768 One thousand Seven hundred and Sixty Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
1769 One thousand Seven hundred and Sixty Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้า
1770 One thousand Seven hundred and Seventy วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
1771 One thousand Seven hundred and Seventy One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1772 One thousand Seven hundred and Seventy Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
1773 One thousand Seven hundred and Seventy Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
1774 One thousand Seven hundred and Seventy Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
1775 One thousand Seven hundred and Seventy Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า
1776 One thousand Seven hundred and Seventy Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
1777 One thousand Seven hundred and Seventy Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1778 One thousand Seven hundred and Seventy Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด
1779 One thousand Seven hundred and Seventy Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
1780 One thousand Seven hundred and Eighty วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
1781 One thousand Seven hundred and Eighty One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
1782 One thousand Seven hundred and Eighty Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสอง
1783 One thousand Seven hundred and Eighty Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสาม
1784 One thousand Seven hundred and Eighty Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่
1785 One thousand Seven hundred and Eighty Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้า
1786 One thousand Seven hundred and Eighty Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหก
1787 One thousand Seven hundred and Eighty Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด
1788 One thousand Seven hundred and Eighty Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด
1789 One thousand Seven hundred and Eighty Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
1790 One thousand Seven hundred and Ninety วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
1791 One thousand Seven hundred and Ninety One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด
1792 One thousand Seven hundred and Ninety Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสอง
1793 One thousand Seven hundred and Ninety Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
1794 One thousand Seven hundred and Ninety Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่
1795 One thousand Seven hundred and Ninety Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
1796 One thousand Seven hundred and Ninety Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหก
1797 One thousand Seven hundred and Ninety Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ด
1798 One thousand Seven hundred and Ninety Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปด
1799 One thousand Seven hundred and Ninety Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า
1800 One thousand Eight hundred วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด หนึ่งพันแปดร้อย

ตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้การเขียน การแต่ง การแปล การพูด เพราะตัวเลขสามารถบอกจำนวน บอกมูลค่า เกิดการเจรจาต่อรอง การซื้อการขาย

นั่นไง!

ใช่แล้ว...

ต้องเก่งตัวเลขภาษาอังกฤษด้วย แล้วโลกภาษาอังกฤษจะสวยขึ้นอีกเป็นกองพะเนิน

เมื่อเป็นอย่างนี้ จะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้น อย่างที่เป็นๆอยู่อย่างทุกวันนี้หรือ

เริ่มเลย!!! มาเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษกัน

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

นับเลขภาษาอังกฤษ 1,701- 1,750 "หนึ่งพันเจ็ดร้อยเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ" | นับเลขภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number) : 1,701- 1,750 ฝึกเขียน ฝึกอ่าน ฝึกพูด ฝึกนับ 

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1701 One thousand Seven hundred and One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเอ็ด
1702 One thousand Seven hundred and Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยสอง
1703 One thousand Seven hundred and Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยสาม
1704 One thousand Seven hundred and Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่
1705 One thousand Seven hundred and Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้า
1706 One thousand Seven hundred and Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยหก
1707 One thousand Seven hundred and Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ด
1708 One thousand Seven hundred and Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปด
1709 One thousand Seven hundred and Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้า
1710 One thousand Seven hundred and Ten วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบ
1711 One thousand Seven hundred and Eleven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ด
1712 One thousand Seven hundred and Twelve วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสอง
1713 One thousand Seven hundred and Thirteen วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสาม
1714 One thousand Seven hundred and Fourteen วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสี่
1715 One thousand Seven hundred and Fifteen วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้า
1716 One thousand Seven hundred and Sixteen วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหก
1717 One thousand Seven hundred and Seventeen วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ด
1718 One thousand Seven hundred and Eighteen วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปด
1719 One thousand Seven hundred and Nineteen วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเก้า
1720 One thousand Seven hundred and Twenty วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
1721 One thousand Seven hundred and Twenty One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ด
1722 One thousand Seven hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสอง
1723 One thousand Seven hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสาม
1724 One thousand Seven hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่
1725 One thousand Seven hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้า
1726 One thousand Seven hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหก
1727 One thousand Seven hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ด
1728 One thousand Seven hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปด
1729 One thousand Seven hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า
1730 One thousand Seven hundred and Thirty วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบ
1731 One thousand Seven hundred and Thirty One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
1732 One thousand Seven hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสอง
1733 One thousand Seven hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสาม
1734 One thousand Seven hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่
1735 One thousand Seven hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้า
1736 One thousand Seven hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหก
1737 One thousand Seven hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ด
1738 One thousand Seven hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบแปด
1739 One thousand Seven hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้า
1740 One thousand Seven hundred and Forty วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
1741 One thousand Seven hundred and Forty One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ด
1742 One thousand Seven hundred and Forty Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสอง
1743 One thousand Seven hundred and Forty Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสาม
1744 One thousand Seven hundred and Forty Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่
1745 One thousand Seven hundred and Forty Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้า
1746 One thousand Seven hundred and Forty Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหก
1747 One thousand Seven hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ด
1748 One thousand Seven hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปด
1749 One thousand Seven hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้า
1750 One thousand Seven hundred and Fifty วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ

ฝึกภาษาอังกฤษให้คึกคัก ต้องเริ่มรักที่จะอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ หากว่าท่าน fit ตัวเลขภาษาอังกฤษวันใด วันนั้นการพูดการอ่านภาษาอังกฤษของท่านก็คงดีมากแล้วล่ะครับ

ใช้เวลานานหรือสั้นในการเรียน การฝึกนั้นเป็นคำถามที่ 2 ที่ 3 ครับ แล้วคำถามที่ 1 ล่ะมันคืออะไร ผมฝากท่านไปคิดต่อครับ

See more related articles: