นับเลขภาษาอังกฤษ "4,601- 4,650" : "สี่พันหกร้อยสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันหกร้อยห้าสิบ" | เว็บ"นับเลขภาษาอังกฤษ"

Can you count the lights on the photo below ?
แคน ยู เคาทฺ เดอะ ไลท์ส ออน เดอะ โฟ'โท บิโล'
คุณนับไฟในรูปด้านล่างนี้ให้หน่อยครับว่าได้เท่าไหร่

ตัวเลข (Number) : "4,601- 4,650"

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4601 Four thousand Six hundred and One โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่พันหกร้อยเอ็ด
4602 Four thousand Six hundred and Two โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่พันหกร้อยสอง
4603 Four thousand Six hundred and Three โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่พันหกร้อยสาม
4604 Four thousand Six hundred and Four โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่พันหกร้อยสี่
4605 Four thousand Six hundred and Five โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สี่พันหกร้อยห้า
4606 Four thousand Six hundred and Six โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่พันหกร้อยหก
4607 Four thousand Six hundred and Seven โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สี่พันหกร้อยเจ็ด
4608 Four thousand Six hundred and Eight โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่พันหกร้อยแปด
4609 Four thousand Six hundred and Nine โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่พันหกร้อยเก้า
4610 Four thousand Six hundred and Ten โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เท็น สี่พันหกร้อยสิบ
4611 Four thousand Six hundred and Eleven โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สี่พันหกร้อยสิบเอ็ด
4612 Four thousand Six hundred and Twelve โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่พันหกร้อยสิบสอง
4613 Four thousand Six hundred and Thirteen โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่พันหกร้อยสิบสาม
4614 Four thousand Six hundred and Fourteen โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่พันหกร้อยสิบสี่
4615 Four thousand Six hundred and Fifteen โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่พันหกร้อยสิบห้า
4616 Four thousand Six hundred and Sixteen โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่พันหกร้อยสิบหก
4617 Four thousand Six hundred and Seventeen โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สี่พันหกร้อยสิบเจ็ด
4618 Four thousand Six hundred and Eighteen โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่พันหกร้อยสิบแปด
4619 Four thousand Six hundred and Nineteen โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่พันหกร้อยสิบเก้า
4620 Four thousand Six hundred and Twenty โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สี่พันหกร้อยยี่สิบ
4621 Four thousand Six hundred and Twenty One โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สี่พันหกร้อยยี่สิบเอ็ด
4622 Four thousand Six hundred and Twenty Two โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สี่พันหกร้อยยี่สิบสอง
4623 Four thousand Six hundred and Twenty Three โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สี่พันหกร้อยยี่สิบสาม
4624 Four thousand Six hundred and Twenty Four โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันหกร้อยยี่สิบสี่
4625 Four thousand Six hundred and Twenty Five โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันหกร้อยยี่สิบห้า
4626 Four thousand Six hundred and Twenty Six โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันหกร้อยยี่สิบหก
4627 Four thousand Six hundred and Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันหกร้อยยี่สิบเจ็ด
4628 Four thousand Six hundred and Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สี่พันหกร้อยยี่สิบแปด
4629 Four thousand Six hundred and Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันหกร้อยยี่สิบเก้า
4630 Four thousand Six hundred and Thirty โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สี่พันหกร้อยสามสิบ
4631 Four thousand Six hundred and Thirty One โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สี่พันหกร้อยสามสิบเอ็ด
4632 Four thousand Six hundred and Thirty Two โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สี่พันหกร้อยสามสิบสอง
4633 Four thousand Six hundred and Thirty Three โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สี่พันหกร้อยสามสิบสาม
4634 Four thousand Six hundred and Thirty Four โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สี่พันหกร้อยสามสิบสี่
4635 Four thousand Six hundred and Thirty Five โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สี่พันหกร้อยสามสิบห้า
4636 Four thousand Six hundred and Thirty Six โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สี่พันหกร้อยสามสิบหก
4637 Four thousand Six hundred and Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สี่พันหกร้อยสามสิบเจ็ด
4638 Four thousand Six hundred and Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สี่พันหกร้อยสามสิบแปด
4639 Four thousand Six hundred and Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สี่พันหกร้อยสามสิบเก้า
4640 Four thousand Six hundred and Forty โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สี่พันหกร้อยสี่สิบ
4641 Four thousand Six hundred and Forty One โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สี่พันหกร้อยสี่สิบเอ็ด
4642 Four thousand Six hundred and Forty Two โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สี่พันหกร้อยสี่สิบสอง
4643 Four thousand Six hundred and Forty Three โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สี่พันหกร้อยสี่สิบสาม
4644 Four thousand Six hundred and Forty Four โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันหกร้อยสี่สิบสี่
4645 Four thousand Six hundred and Forty Five โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันหกร้อยสี่สิบห้า
4646 Four thousand Six hundred and Forty Six โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันหกร้อยสี่สิบหก
4647 Four thousand Six hundred and Forty Seven โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันหกร้อยสี่สิบเจ็ด
4648 Four thousand Six hundred and Forty Eight โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สี่พันหกร้อยสี่สิบแปด
4649 Four thousand Six hundred and Forty Nine โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันหกร้อยสี่สิบเก้า
4650 Four thousand Six hundred and Fifty โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สี่พันหกร้อยห้าสิบ

See more related articles:

นับเลขภาษาอังกฤษ "4,551- 4,600" : "สี่พันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันหกร้อย" | เว็บ"นับเลขภาษาอังกฤษ"

ตัวเลข (Number) : "4,551- 4,600"เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4551 Four thousand Five hundred and Fifty One โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สี่พันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
4552 Four thousand Five hundred and Fifty Two โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สี่พันห้าร้อยห้าสิบสอง
4553 Four thousand Five hundred and Fifty Three โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สี่พันห้าร้อยห้าสิบสาม
4554 Four thousand Five hundred and Fifty Four โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สี่พันห้าร้อยห้าสิบสี่
4555 Four thousand Five hundred and Fifty Five โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สี่พันห้าร้อยห้าสิบห้า
4556 Four thousand Five hundred and Fifty Six โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่พันห้าร้อยห้าสิบหก
4557 Four thousand Five hundred and Fifty Seven โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สี่พันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
4558 Four thousand Five hundred and Fifty Eight โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สี่พันห้าร้อยห้าสิบแปด
4559 Four thousand Five hundred and Fifty Nine โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สี่พันห้าร้อยห้าสิบเก้า
4560 Four thousand Five hundred and Sixty โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สี่พันห้าร้อยหกสิบ
4561 Four thousand Five hundred and Sixty One โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สี่พันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
4562 Four thousand Five hundred and Sixty Two โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สี่พันห้าร้อยหกสิบสอง
4563 Four thousand Five hundred and Sixty Three โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สี่พันห้าร้อยหกสิบสาม
4564 Four thousand Five hundred and Sixty Four โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่พันห้าร้อยหกสิบสี่
4565 Four thousand Five hundred and Sixty Five โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่พันห้าร้อยหกสิบห้า
4566 Four thousand Five hundred and Sixty Six โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่พันห้าร้อยหกสิบหก
4567 Four thousand Five hundred and Sixty Seven โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
4568 Four thousand Five hundred and Sixty Eight โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สี่พันห้าร้อยหกสิบแปด
4569 Four thousand Five hundred and Sixty Nine โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่พันห้าร้อยหกสิบเก้า
4570 Four thousand Five hundred and Seventy โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบ
4571 Four thousand Five hundred and Seventy One โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
4572 Four thousand Five hundred and Seventy Two โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสอง
4573 Four thousand Five hundred and Seventy Three โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
4574 Four thousand Five hundred and Seventy Four โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่
4575 Four thousand Five hundred and Seventy Five โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้า
4576 Four thousand Five hundred and Seventy Six โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหก
4577 Four thousand Five hundred and Seventy Seven โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
4578 Four thousand Five hundred and Seventy Eight โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบแปด
4579 Four thousand Five hundred and Seventy Nine โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
4580 Four thousand Five hundred and Eighty โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สี่พันห้าร้อยแปดสิบ
4581 Four thousand Five hundred and Eighty One โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สี่พันห้าร้อยแปดสิบเอ็ด
4582 Four thousand Five hundred and Eighty Two โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สี่พันห้าร้อยแปดสิบสอง
4583 Four thousand Five hundred and Eighty Three โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สี่พันห้าร้อยแปดสิบสาม
4584 Four thousand Five hundred and Eighty Four โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สี่พันห้าร้อยแปดสิบสี่
4585 Four thousand Five hundred and Eighty Five โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สี่พันห้าร้อยแปดสิบห้า
4586 Four thousand Five hundred and Eighty Six โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สี่พันห้าร้อยแปดสิบหก
4587 Four thousand Five hundred and Eighty Seven โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สี่พันห้าร้อยแปดสิบเจ็ด
4588 Four thousand Five hundred and Eighty Eight โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สี่พันห้าร้อยแปดสิบแปด
4589 Four thousand Five hundred and Eighty Nine โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สี่พันห้าร้อยแปดสิบเก้า
4590 Four thousand Five hundred and Ninety โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สี่พันห้าร้อยเก้าสิบ
4591 Four thousand Five hundred and Ninety One โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สี่พันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
4592 Four thousand Five hundred and Ninety Two โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สี่พันห้าร้อยเก้าสิบสอง
4593 Four thousand Five hundred and Ninety Three โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สี่พันห้าร้อยเก้าสิบสาม
4594 Four thousand Five hundred and Ninety Four โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สี่พันห้าร้อยเก้าสิบสี่
4595 Four thousand Five hundred and Ninety Five โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สี่พันห้าร้อยเก้าสิบห้า
4596 Four thousand Five hundred and Ninety Six โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สี่พันห้าร้อยเก้าสิบหก
4597 Four thousand Five hundred and Ninety Seven โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สี่พันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
4598 Four thousand Five hundred and Ninety Eight โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สี่พันห้าร้อยเก้าสิบแปด
4599 Four thousand Five hundred and Ninety Nine โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สี่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้า
4600 Four thousand Six hundred โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ สี่พันหกร้อย

See more related articles:

นับเลขภาษาอังกฤษ "4,501- 4,550" : "สี่พันห้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันห้าร้อยห้าสิบ" | เว็บ"นับเลขภาษาอังกฤษ"

อยากเก่งเลขภาษาอังกฤษใช่มั๊ยจ๊ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ? มาฝึกนับ ฝึกเขียนแล้วก็ฝึกพูดกับเราที่นี่ได้เลย!How many potatoes are there ?
เฮา แมนี่ พะเท'โท'ส อาร์ แธร์
มีมันฝรั่งกี่หัว
ถ้าสังเกตดูดีๆ ใครกันนี่มาถามว่า "มีมันฝรั่งกี่หัว?" นั่นมันมะเขือเทศสิไม่ว่า!

ขอโทษที งั้นเอาใหม่ครับ

How many tomatoes are there ?
เฮา แมนี่ ทะเม'โท'ส อาร์ แธร์
มีมะเขือเทศกี่...?(เขาเรียกว่า "ลูก" หรือว่า "ผล"เอ่ย?)
ไม่เป็นไรครับ ลูก หรือ ผล ไม่ใช่ point ของเราครับ แต่ที่มันจำเป็นคือ หาคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยสิครับเพื่อนๆ

ตัวเลข (Number) : "4,501- 4,550"

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4501 Four thousand Five hundred and One โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่พันห้าร้อยเอ็ด
4502 Four thousand Five hundred and Two โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่พันห้าร้อยสอง
4503 Four thousand Five hundred and Three โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่พันห้าร้อยสาม
4504 Four thousand Five hundred and Four โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่พันห้าร้อยสี่
4505 Four thousand Five hundred and Five โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สี่พันห้าร้อยห้า
4506 Four thousand Five hundred and Six โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่พันห้าร้อยหก
4507 Four thousand Five hundred and Seven โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สี่พันห้าร้อยเจ็ด
4508 Four thousand Five hundred and Eight โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่พันห้าร้อยแปด
4509 Four thousand Five hundred and Nine โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่พันห้าร้อยเก้า
4510 Four thousand Five hundred and Ten โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เท็น สี่พันห้าร้อยสิบ
4511 Four thousand Five hundred and Eleven โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สี่พันห้าร้อยสิบเอ็ด
4512 Four thousand Five hundred and Twelve โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่พันห้าร้อยสิบสอง
4513 Four thousand Five hundred and Thirteen โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่พันห้าร้อยสิบสาม
4514 Four thousand Five hundred and Fourteen โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่พันห้าร้อยสิบสี่
4515 Four thousand Five hundred and Fifteen โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่พันห้าร้อยสิบห้า
4516 Four thousand Five hundred and Sixteen โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่พันห้าร้อยสิบหก
4517 Four thousand Five hundred and Seventeen โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สี่พันห้าร้อยสิบเจ็ด
4518 Four thousand Five hundred and Eighteen โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่พันห้าร้อยสิบแปด
4519 Four thousand Five hundred and Nineteen โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่พันห้าร้อยสิบเก้า
4520 Four thousand Five hundred and Twenty โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สี่พันห้าร้อยยี่สิบ
4521 Four thousand Five hundred and Twenty One โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สี่พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
4522 Four thousand Five hundred and Twenty Two โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สี่พันห้าร้อยยี่สิบสอง
4523 Four thousand Five hundred and Twenty Three โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สี่พันห้าร้อยยี่สิบสาม
4524 Four thousand Five hundred and Twenty Four โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันห้าร้อยยี่สิบสี่
4525 Four thousand Five hundred and Twenty Five โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันห้าร้อยยี่สิบห้า
4526 Four thousand Five hundred and Twenty Six โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันห้าร้อยยี่สิบหก
4527 Four thousand Five hundred and Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
4528 Four thousand Five hundred and Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สี่พันห้าร้อยยี่สิบแปด
4529 Four thousand Five hundred and Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันห้าร้อยยี่สิบเก้า
4530 Four thousand Five hundred and Thirty โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สี่พันห้าร้อยสามสิบ
4531 Four thousand Five hundred and Thirty One โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สี่พันห้าร้อยสามสิบเอ็ด
4532 Four thousand Five hundred and Thirty Two โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สี่พันห้าร้อยสามสิบสอง
4533 Four thousand Five hundred and Thirty Three โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สี่พันห้าร้อยสามสิบสาม
4534 Four thousand Five hundred and Thirty Four โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สี่พันห้าร้อยสามสิบสี่
4535 Four thousand Five hundred and Thirty Five โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สี่พันห้าร้อยสามสิบห้า
4536 Four thousand Five hundred and Thirty Six โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สี่พันห้าร้อยสามสิบหก
4537 Four thousand Five hundred and Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สี่พันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
4538 Four thousand Five hundred and Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สี่พันห้าร้อยสามสิบแปด
4539 Four thousand Five hundred and Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สี่พันห้าร้อยสามสิบเก้า
4540 Four thousand Five hundred and Forty โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สี่พันห้าร้อยสี่สิบ
4541 Four thousand Five hundred and Forty One โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สี่พันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
4542 Four thousand Five hundred and Forty Two โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สี่พันห้าร้อยสี่สิบสอง
4543 Four thousand Five hundred and Forty Three โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สี่พันห้าร้อยสี่สิบสาม
4544 Four thousand Five hundred and Forty Four โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันห้าร้อยสี่สิบสี่
4545 Four thousand Five hundred and Forty Five โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันห้าร้อยสี่สิบห้า
4546 Four thousand Five hundred and Forty Six โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันห้าร้อยสี่สิบหก
4547 Four thousand Five hundred and Forty Seven โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
4548 Four thousand Five hundred and Forty Eight โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สี่พันห้าร้อยสี่สิบแปด
4549 Four thousand Five hundred and Forty Nine โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันห้าร้อยสี่สิบเก้า
4550 Four thousand Five hundred and Fifty โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สี่พันห้าร้อยห้าสิบ


See more related articles:

นับเลขภาษาอังกฤษ "4,451- 4,500" : "สี่พันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันห้าร้อย" | ตัวเลขราคารูปภาพของโรงแรมแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่ถูกขโมย

ตัวเลข (Number) : 4,451- 4,500


วันนี้เรามาฝึกการนับเลขภาษาอังกฤษจากจำนวน 4,451(โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน) = สี่พันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด ไปจนถึงตัวเลขภาษาอังกฤษที่จำนวน 4,500(โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด) = สี่พันห้าร้อยด้วยกันครับ

แล้วทำไมมันเกี่ยวข้องกับรูปนางเอก AV ที่ชื่อ "ซาโอริ ฮาระ"(AV ย่อมาจาก Adult Video หรือหนังสำหรับผู้ใหญ่หรือหนังโป้ครับ เป็นหนังที่มีขายทั่วไปในญี่ปุ่น มีข้อห้ามอยู่อย่างเดียวก็คือห้ามขายให้ลูกค้าอายุต่ำกว่า 18 ปี)

เรื่องมันมีอยู่ว่า รูปที่เป็นภาพวาดนั้นถูกขโมยน่ะสิครับ ราคาก็ไม่ได้แพงหนักหนาสาหัสอะไรนักหรอกนะครับ ว่ากันว่าราคาอยู่ที่ 15,000 เยนหรือเท่ากันเงินไทยของเราก็ราวๆประมาณ 4,500 บาท

เลข 4,500 จึงเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากว่าภาษาอังกฤษเขียนและอ่านอย่างไร เนื่องจากข่าวเรื่องขโมยภาพราคา 4,500 บาทดังที่ว่ามานั้นมันเป็นข่าวใหญ่ แผ่ไปในวงกว้าง โดยเฉพาะในโลก Social ด้วยแล้ว มีผู้คนออกมาให้ความเห็นมากมายก่ายกอง...

ฝึกเลขภาษาอังกฤษให้แม่นๆครับ เผื่อท่านมีโอกาสไปญี่ปุ่นแล้วต้องการหาซื้อภาพหรือสิ่งของต่างๆนาๆ ก็จะได้สามารถบอกเขาได้ครับ หรือว่าจะต่อรองราคาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขจิ้มกันไปจิ้มกันมาเหมือนร้านค้าที่บ้านเราที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้เป็นส่วนใหญ่ยังไงล่ะครับ

แต่จะว่าแล้ว เมื่อครั้งกะโน้น คนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยสนใจภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่หรอกนะครับ แต่ปัจจุบันมันกลับตาลปัตรแล้วครับ คนรุ่นใหม่ๆเขาพัฒนาไปมาก ทั้ง physical body และ Technology แล้วก็ภาษา English

ร่างกายสูงใหญ่ขึ้น เทคโนโลยีล้ำ ภาษาอังกฤษเลิศ

หันกลับมามองที่ตัวเรา พี่ไทยเรายังไม่ค่อยกระดิกกระเดี๊ยกับเขาซักเท่าไหร่ อยู่ยังไง ก็อยู่อย่างนั้น เคยอยู่แบบไหน ก็อยู่ๆกันไปแบบเดิมๆ ไม่ได้คิดเติมเสริมแต่งอะไรกับเขาเท่าที่ควร ฮัดเช๊ย!

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4451 Four thousand Four hundred and Fifty One โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สี่พันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด
4452 Four thousand Four hundred and Fifty Two โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สี่พันสี่ร้อยห้าสิบสอง
4453 Four thousand Four hundred and Fifty Three โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สี่พันสี่ร้อยห้าสิบสาม
4454 Four thousand Four hundred and Fifty Four โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สี่พันสี่ร้อยห้าสิบสี่
4455 Four thousand Four hundred and Fifty Five โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สี่พันสี่ร้อยห้าสิบห้า
4456 Four thousand Four hundred and Fifty Six โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่พันสี่ร้อยห้าสิบหก
4457 Four thousand Four hundred and Fifty Seven โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สี่พันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด
4458 Four thousand Four hundred and Fifty Eight โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สี่พันสี่ร้อยห้าสิบแปด
4459 Four thousand Four hundred and Fifty Nine โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สี่พันสี่ร้อยห้าสิบเก้า
4460 Four thousand Four hundred and Sixty โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สี่พันสี่ร้อยหกสิบ
4461 Four thousand Four hundred and Sixty One โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สี่พันสี่ร้อยหกสิบเอ็ด
4462 Four thousand Four hundred and Sixty Two โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สี่พันสี่ร้อยหกสิบสอง
4463 Four thousand Four hundred and Sixty Three โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สี่พันสี่ร้อยหกสิบสาม
4464 Four thousand Four hundred and Sixty Four โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่
4465 Four thousand Four hundred and Sixty Five โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่พันสี่ร้อยหกสิบห้า
4466 Four thousand Four hundred and Sixty Six โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่พันสี่ร้อยหกสิบหก
4467 Four thousand Four hundred and Sixty Seven โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่พันสี่ร้อยหกสิบเจ็ด
4468 Four thousand Four hundred and Sixty Eight โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สี่พันสี่ร้อยหกสิบแปด
4469 Four thousand Four hundred and Sixty Nine โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่พันสี่ร้อยหกสิบเก้า
4470 Four thousand Four hundred and Seventy โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
4471 Four thousand Four hundred and Seventy One โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
4472 Four thousand Four hundred and Seventy Two โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง
4473 Four thousand Four hundred and Seventy Three โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม
4474 Four thousand Four hundred and Seventy Four โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่
4475 Four thousand Four hundred and Seventy Five โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า
4476 Four thousand Four hundred and Seventy Six โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบหก
4477 Four thousand Four hundred and Seventy Seven โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
4478 Four thousand Four hundred and Seventy Eight โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด
4479 Four thousand Four hundred and Seventy Nine โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
4480 Four thousand Four hundred and Eighty โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สี่พันสี่ร้อยแปดสิบ
4481 Four thousand Four hundred and Eighty One โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สี่พันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ด
4482 Four thousand Four hundred and Eighty Two โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สี่พันสี่ร้อยแปดสิบสอง
4483 Four thousand Four hundred and Eighty Three โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สี่พันสี่ร้อยแปดสิบสาม
4484 Four thousand Four hundred and Eighty Four โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สี่พันสี่ร้อยแปดสิบสี่
4485 Four thousand Four hundred and Eighty Five โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้า
4486 Four thousand Four hundred and Eighty Six โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สี่พันสี่ร้อยแปดสิบหก
4487 Four thousand Four hundred and Eighty Seven โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สี่พันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ด
4488 Four thousand Four hundred and Eighty Eight โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สี่พันสี่ร้อยแปดสิบแปด
4489 Four thousand Four hundred and Eighty Nine โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สี่พันสี่ร้อยแปดสิบเก้า
4490 Four thousand Four hundred and Ninety โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบ
4491 Four thousand Four hundred and Ninety One โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
4492 Four thousand Four hundred and Ninety Two โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสอง
4493 Four thousand Four hundred and Ninety Three โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสาม
4494 Four thousand Four hundred and Ninety Four โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่
4495 Four thousand Four hundred and Ninety Five โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบห้า
4496 Four thousand Four hundred and Ninety Six โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบหก
4497 Four thousand Four hundred and Ninety Seven โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
4498 Four thousand Four hundred and Ninety Eight โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบแปด
4499 Four thousand Four hundred and Ninety Nine โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
4500 Four thousand Five hundred โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด สี่พันห้าร้อย

ท่านเก่งมักมาก!!! ถ้าท่านมาถึงด่านที่"นับภาษาอังกฤษ" ที่เลข 4,500(สี่พันห้าร้อย)ได้ครับ ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่เกือบจะถึงเลขครึ่งหมื่นอยู่รอมร่อแล้วครับ

มันเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่น้อยน่ะสิครับ ท่านเดินทางมาถึงขั้นนี้ได้นั่นก็หมายความว่าท่านสามารถที่จะเดินทางต่อไปถึงเลข 100,000(หนึ่งแสน) ได้อย่างแน่นอนครับ

ถ้าให้ผมเดาเงินเดือนของหลายๆคนที่อายุการทำงานพอสมควร พอสมควรของผมก็คือประมาณ 10 ปีขึ้นไปครับ เงินของท่านก็คงจะอยู่ในหลักครึ่งแสนนี่แหละครับ

เทคนิคที่จะช่วยให้ท่านมีแรงบันดาลใจในการนับเลข(ภาษาอังกฤษ)ให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งก็คือ ท่านต้องตั้งคำถามกับตัวท่านเองว่าท้ายสุด สุดท้ายแล้วท่านอยากมีเงินสูงกี่บาทกี่สตางค์ หรือว่ามีเงินเก็บในบัญชีธนาคารกี่บาท กี่พัน กี่แสน กี่หมื่น กี่ล้านกัน!!! เมื่อท่านได้คำตอบออกมาแล้วว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่ จากนั้นให้ท่านนับเลขภาษาอังกฤษให้ไปถึงตัวเลขที่ท่านตั้งเป้าไว้ให้ได้ครับ

สุมมุตติว่าท่านตั้งใจอยากเก็บเงินตุนไว้ในกระเป๋าให้เย็นใจสัก 700,000(เจ็ดแสนบาท) ท่านก็นับเลขภาษาอังกฤษไปให้ได้เจ็ดแสน ถึงตอนนั้นท่านก็เก็บเงินสะสมเงินไปด้วยครับ พอท่านนับเลขภาษาอังกฤษได้เจ็ดแสนท่านก็จะสามารถเก็บเงินได้เจ็ดแสนหรือมากกว่าก็เป็นได้ครับ

ไม่แน่ ท่านอาจจะนับเลขภาษาอังกฤษได้เร็ว ได้มากกว่าการเก็บเงินก็เป็นไปได้ครับ แต่สุดท้ายแล้วท่านมีแต่ได้กับได้ครับ ท่านอาจจะได้ทั้งสองอย่างเลบก็คือเก็บเงินสะสมได้และนับเลขภาษาอังกฤษได้ด้วย หรือไม่ก็อาจจะเก็บเงินได้มากตามเป้าแต่ภาษาอังกฤษยังนับยังจำไม่ได้ครบถ้วน หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือท่านอาจจะเก็บเงินไม่ได้เลยแต่การนับเลขภาษาอังกฤษของท่านมันช่างทะลุปรุโปร่งไปซะจนเกือบถึงเลขหลักแสนหลักล้านก็เป็นไปได้ครับ

See more related articles:

นับเลขภาษาอังกฤษ "4401- 4450" : "สี่พันสี่ร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันสี่ร้อยห้าสิบ" | เว็บ"นับเลขภาษาอังกฤษ"

มาฝึกนับเลขภาษาอังกฤษกับเว็บ"นับเลขภาษาอังกฤษ" ด้วยกันครับ

สำหรับหมวดที่จะนำเสนอในวันนี้คือ หมวดที่นับจากตัวเลข "4401 = สี่พันสี่ร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "4450 = สี่พันสี่ร้อยห้าสิบ"ครับ

ตัวเลข (Number) :  "4401- 4450" 

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4401 Four thousand Four hundred and One โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่พันสี่ร้อยเอ็ด
4402 Four thousand Four hundred and Two โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่พันสี่ร้อยสอง
4403 Four thousand Four hundred and Three โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่พันสี่ร้อยสาม
4404 Four thousand Four hundred and Four โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่พันสี่ร้อยสี่
4405 Four thousand Four hundred and Five โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สี่พันสี่ร้อยห้า
4406 Four thousand Four hundred and Six โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่พันสี่ร้อยหก
4407 Four thousand Four hundred and Seven โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สี่พันสี่ร้อยเจ็ด
4408 Four thousand Four hundred and Eight โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่พันสี่ร้อยแปด
4409 Four thousand Four hundred and Nine โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่พันสี่ร้อยเก้า
4410 Four thousand Four hundred and Ten โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เท็น สี่พันสี่ร้อยสิบ
4411 Four thousand Four hundred and Eleven โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สี่พันสี่ร้อยสิบเอ็ด
4412 Four thousand Four hundred and Twelve โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่พันสี่ร้อยสิบสอง
4413 Four thousand Four hundred and Thirteen โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่พันสี่ร้อยสิบสาม
4414 Four thousand Four hundred and Fourteen โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่พันสี่ร้อยสิบสี่
4415 Four thousand Four hundred and Fifteen โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่พันสี่ร้อยสิบห้า
4416 Four thousand Four hundred and Sixteen โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่พันสี่ร้อยสิบหก
4417 Four thousand Four hundred and Seventeen โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ด
4418 Four thousand Four hundred and Eighteen โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่พันสี่ร้อยสิบแปด
4419 Four thousand Four hundred and Nineteen โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่พันสี่ร้อยสิบเก้า
4420 Four thousand Four hundred and Twenty โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สี่พันสี่ร้อยยี่สิบ
4421 Four thousand Four hundred and Twenty One โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สี่พันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ด
4422 Four thousand Four hundred and Twenty Two โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สี่พันสี่ร้อยยี่สิบสอง
4423 Four thousand Four hundred and Twenty Three โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สี่พันสี่ร้อยยี่สิบสาม
4424 Four thousand Four hundred and Twenty Four โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันสี่ร้อยยี่สิบสี่
4425 Four thousand Four hundred and Twenty Five โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้า
4426 Four thousand Four hundred and Twenty Six โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันสี่ร้อยยี่สิบหก
4427 Four thousand Four hundred and Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ด
4428 Four thousand Four hundred and Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สี่พันสี่ร้อยยี่สิบแปด
4429 Four thousand Four hundred and Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันสี่ร้อยยี่สิบเก้า
4430 Four thousand Four hundred and Thirty โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สี่พันสี่ร้อยสามสิบ
4431 Four thousand Four hundred and Thirty One โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สี่พันสี่ร้อยสามสิบเอ็ด
4432 Four thousand Four hundred and Thirty Two โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สี่พันสี่ร้อยสามสิบสอง
4433 Four thousand Four hundred and Thirty Three โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สี่พันสี่ร้อยสามสิบสาม
4434 Four thousand Four hundred and Thirty Four โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่
4435 Four thousand Four hundred and Thirty Five โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สี่พันสี่ร้อยสามสิบห้า
4436 Four thousand Four hundred and Thirty Six โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สี่พันสี่ร้อยสามสิบหก
4437 Four thousand Four hundred and Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สี่พันสี่ร้อยสามสิบเจ็ด
4438 Four thousand Four hundred and Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สี่พันสี่ร้อยสามสิบแปด
4439 Four thousand Four hundred and Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สี่พันสี่ร้อยสามสิบเก้า
4440 Four thousand Four hundred and Forty โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สี่พันสี่ร้อยสี่สิบ
4441 Four thousand Four hundred and Forty One โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สี่พันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ด
4442 Four thousand Four hundred and Forty Two โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สี่พันสี่ร้อยสี่สิบสอง
4443 Four thousand Four hundred and Forty Three โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สี่พันสี่ร้อยสี่สิบสาม
4444 Four thousand Four hundred and Forty Four โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่
4445 Four thousand Four hundred and Forty Five โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้า
4446 Four thousand Four hundred and Forty Six โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันสี่ร้อยสี่สิบหก
4447 Four thousand Four hundred and Forty Seven โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด
4448 Four thousand Four hundred and Forty Eight โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปด
4449 Four thousand Four hundred and Forty Nine โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้า
4450 Four thousand Four hundred and Fifty โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สี่พันสี่ร้อยห้าสิบ


See more related articles:

นับเลขภาษาอังกฤษ "4351- 4400" : "สี่พันสามร้อยห้าเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันสี่ร้อย" | เว็บ"นับเลขภาษาอังกฤษ"

ตัวเลข (Number) : "4351- 4400"(สี่พันสามร้อยห้าเอ็ด(หนึ่ง)- สี่พันสี่ร้อย)


วันนี้คุณฝึกหัดนับเลขภาษาอังกฤษแล้วหรือยังครับ? 
Today, do you practice counting English number?

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4351 Four thousand Three hundred and Fifty One โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สี่พันสามร้อยห้าสิบเอ็ด
4352 Four thousand Three hundred and Fifty Two โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สี่พันสามร้อยห้าสิบสอง
4353 Four thousand Three hundred and Fifty Three โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สี่พันสามร้อยห้าสิบสาม
4354 Four thousand Three hundred and Fifty Four โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สี่พันสามร้อยห้าสิบสี่
4355 Four thousand Three hundred and Fifty Five โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สี่พันสามร้อยห้าสิบห้า
4356 Four thousand Three hundred and Fifty Six โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่พันสามร้อยห้าสิบหก
4357 Four thousand Three hundred and Fifty Seven โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สี่พันสามร้อยห้าสิบเจ็ด
4358 Four thousand Three hundred and Fifty Eight โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สี่พันสามร้อยห้าสิบแปด
4359 Four thousand Three hundred and Fifty Nine โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สี่พันสามร้อยห้าสิบเก้า
4360 Four thousand Three hundred and Sixty โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สี่พันสามร้อยหกสิบ
4361 Four thousand Three hundred and Sixty One โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สี่พันสามร้อยหกสิบเอ็ด
4362 Four thousand Three hundred and Sixty Two โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สี่พันสามร้อยหกสิบสอง
4363 Four thousand Three hundred and Sixty Three โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สี่พันสามร้อยหกสิบสาม
4364 Four thousand Three hundred and Sixty Four โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่พันสามร้อยหกสิบสี่
4365 Four thousand Three hundred and Sixty Five โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่พันสามร้อยหกสิบห้า
4366 Four thousand Three hundred and Sixty Six โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่พันสามร้อยหกสิบหก
4367 Four thousand Three hundred and Sixty Seven โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่พันสามร้อยหกสิบเจ็ด
4368 Four thousand Three hundred and Sixty Eight โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สี่พันสามร้อยหกสิบแปด
4369 Four thousand Three hundred and Sixty Nine โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่พันสามร้อยหกสิบเก้า
4370 Four thousand Three hundred and Seventy โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบ
4371 Four thousand Three hundred and Seventy One โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
4372 Four thousand Three hundred and Seventy Two โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสอง
4373 Four thousand Three hundred and Seventy Three โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสาม
4374 Four thousand Three hundred and Seventy Four โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่
4375 Four thousand Three hundred and Seventy Five โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้า
4376 Four thousand Three hundred and Seventy Six โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบหก
4377 Four thousand Three hundred and Seventy Seven โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
4378 Four thousand Three hundred and Seventy Eight โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบแปด
4379 Four thousand Three hundred and Seventy Nine โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเก้า
4380 Four thousand Three hundred and Eighty โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สี่พันสามร้อยแปดสิบ
4381 Four thousand Three hundred and Eighty One โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สี่พันสามร้อยแปดสิบเอ็ด
4382 Four thousand Three hundred and Eighty Two โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สี่พันสามร้อยแปดสิบสอง
4383 Four thousand Three hundred and Eighty Three โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สี่พันสามร้อยแปดสิบสาม
4384 Four thousand Three hundred and Eighty Four โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สี่พันสามร้อยแปดสิบสี่
4385 Four thousand Three hundred and Eighty Five โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สี่พันสามร้อยแปดสิบห้า
4386 Four thousand Three hundred and Eighty Six โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สี่พันสามร้อยแปดสิบหก
4387 Four thousand Three hundred and Eighty Seven โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สี่พันสามร้อยแปดสิบเจ็ด
4388 Four thousand Three hundred and Eighty Eight โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สี่พันสามร้อยแปดสิบแปด
4389 Four thousand Three hundred and Eighty Nine โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สี่พันสามร้อยแปดสิบเก้า
4390 Four thousand Three hundred and Ninety โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สี่พันสามร้อยเก้าสิบ
4391 Four thousand Three hundred and Ninety One โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สี่พันสามร้อยเก้าสิบเอ็ด
4392 Four thousand Three hundred and Ninety Two โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สี่พันสามร้อยเก้าสิบสอง
4393 Four thousand Three hundred and Ninety Three โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สี่พันสามร้อยเก้าสิบสาม
4394 Four thousand Three hundred and Ninety Four โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สี่พันสามร้อยเก้าสิบสี่
4395 Four thousand Three hundred and Ninety Five โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สี่พันสามร้อยเก้าสิบห้า
4396 Four thousand Three hundred and Ninety Six โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สี่พันสามร้อยเก้าสิบหก
4397 Four thousand Three hundred and Ninety Seven โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สี่พันสามร้อยเก้าสิบเจ็ด
4398 Four thousand Three hundred and Ninety Eight โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สี่พันสามร้อยเก้าสิบแปด
4399 Four thousand Three hundred and Ninety Nine โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สี่พันสามร้อยเก้าสิบเก้า
4400 Four thousand Four hundred โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ สี่พันสี่ร้อย

See more related articles:

เลขภาษาอังกฤษ "4301- 4350" : "สี่พันสามร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันสามร้อยห้าสิบ" | เว็บ(นับเลขภาษาอังกฤษ)

ตัวเลข (Number) :  "4,301- 4,350"

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4301 Four thousand Three hundred and One โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ วัน สี่พันสามร้อยเอ็ด
4302 Four thousand Three hundred and Two โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทู สี่พันสามร้อยสอง
4303 Four thousand Three hundred and Three โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่พันสามร้อยสาม
4304 Four thousand Three hundred and Four โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่พันสามร้อยสี่
4305 Four thousand Three hundred and Five โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สี่พันสามร้อยห้า
4306 Four thousand Three hundred and Six โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่พันสามร้อยหก
4307 Four thousand Three hundred and Seven โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สี่พันสามร้อยเจ็ด
4308 Four thousand Three hundred and Eight โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอท สี่พันสามร้อยแปด
4309 Four thousand Three hundred and Nine โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่พันสามร้อยเก้า
4310 Four thousand Three hundred and Ten โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เท็น สี่พันสามร้อยสิบ
4311 Four thousand Three hundred and Eleven โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สี่พันสามร้อยสิบเอ็ด
4312 Four thousand Three hundred and Twelve โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่พันสามร้อยสิบสอง
4313 Four thousand Three hundred and Thirteen โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่พันสามร้อยสิบสาม
4314 Four thousand Three hundred and Fourteen โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่พันสามร้อยสิบสี่
4315 Four thousand Three hundred and Fifteen โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่พันสามร้อยสิบห้า
4316 Four thousand Three hundred and Sixteen โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่พันสามร้อยสิบหก
4317 Four thousand Three hundred and Seventeen โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สี่พันสามร้อยสิบเจ็ด
4318 Four thousand Three hundred and Eighteen โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่พันสามร้อยสิบแปด
4319 Four thousand Three hundred and Nineteen โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่พันสามร้อยสิบเก้า
4320 Four thousand Three hundred and Twenty โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สี่พันสามร้อยยี่สิบ
4321 Four thousand Three hundred and Twenty One โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ด
4322 Four thousand Three hundred and Twenty Two โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สี่พันสามร้อยยี่สิบสอง
4323 Four thousand Three hundred and Twenty Three โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สี่พันสามร้อยยี่สิบสาม
4324 Four thousand Three hundred and Twenty Four โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันสามร้อยยี่สิบสี่
4325 Four thousand Three hundred and Twenty Five โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันสามร้อยยี่สิบห้า
4326 Four thousand Three hundred and Twenty Six โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันสามร้อยยี่สิบหก
4327 Four thousand Three hundred and Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันสามร้อยยี่สิบเจ็ด
4328 Four thousand Three hundred and Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สี่พันสามร้อยยี่สิบแปด
4329 Four thousand Three hundred and Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันสามร้อยยี่สิบเก้า
4330 Four thousand Three hundred and Thirty โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สี่พันสามร้อยสามสิบ
4331 Four thousand Three hundred and Thirty One โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สี่พันสามร้อยสามสิบเอ็ด
4332 Four thousand Three hundred and Thirty Two โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สี่พันสามร้อยสามสิบสอง
4333 Four thousand Three hundred and Thirty Three โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สี่พันสามร้อยสามสิบสาม
4334 Four thousand Three hundred and Thirty Four โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สี่พันสามร้อยสามสิบสี่
4335 Four thousand Three hundred and Thirty Five โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สี่พันสามร้อยสามสิบห้า
4336 Four thousand Three hundred and Thirty Six โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สี่พันสามร้อยสามสิบหก
4337 Four thousand Three hundred and Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สี่พันสามร้อยสามสิบเจ็ด
4338 Four thousand Three hundred and Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สี่พันสามร้อยสามสิบแปด
4339 Four thousand Three hundred and Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สี่พันสามร้อยสามสิบเก้า
4340 Four thousand Three hundred and Forty โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สี่พันสามร้อยสี่สิบ
4341 Four thousand Three hundred and Forty One โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สี่พันสามร้อยสี่สิบเอ็ด
4342 Four thousand Three hundred and Forty Two โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สี่พันสามร้อยสี่สิบสอง
4343 Four thousand Three hundred and Forty Three โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สี่พันสามร้อยสี่สิบสาม
4344 Four thousand Three hundred and Forty Four โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันสามร้อยสี่สิบสี่
4345 Four thousand Three hundred and Forty Five โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันสามร้อยสี่สิบห้า
4346 Four thousand Three hundred and Forty Six โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันสามร้อยสี่สิบหก
4347 Four thousand Three hundred and Forty Seven โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันสามร้อยสี่สิบเจ็ด
4348 Four thousand Three hundred and Forty Eight โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สี่พันสามร้อยสี่สิบแปด
4349 Four thousand Three hundred and Forty Nine โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันสามร้อยสี่สิบเก้า
4350 Four thousand Three hundred and Fifty โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สี่พันสามร้อยห้าสิบ


See more related articles: