นับเลขภาษาอังกฤษ "4401- 4450" : "สี่พันสี่ร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันสี่ร้อยห้าสิบ" | เว็บ"นับเลขภาษาอังกฤษ"

มาฝึกนับเลขภาษาอังกฤษกับเว็บ"นับเลขภาษาอังกฤษ" ด้วยกันครับ

สำหรับหมวดที่จะนำเสนอในวันนี้คือ หมวดที่นับจากตัวเลข "4401 = สี่พันสี่ร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "4450 = สี่พันสี่ร้อยห้าสิบ"ครับ

ตัวเลข (Number) :  "4401- 4450" 

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4401 Four thousand Four hundred and One โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่พันสี่ร้อยเอ็ด
4402 Four thousand Four hundred and Two โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่พันสี่ร้อยสอง
4403 Four thousand Four hundred and Three โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่พันสี่ร้อยสาม
4404 Four thousand Four hundred and Four โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่พันสี่ร้อยสี่
4405 Four thousand Four hundred and Five โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สี่พันสี่ร้อยห้า
4406 Four thousand Four hundred and Six โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่พันสี่ร้อยหก
4407 Four thousand Four hundred and Seven โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สี่พันสี่ร้อยเจ็ด
4408 Four thousand Four hundred and Eight โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่พันสี่ร้อยแปด
4409 Four thousand Four hundred and Nine โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่พันสี่ร้อยเก้า
4410 Four thousand Four hundred and Ten โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เท็น สี่พันสี่ร้อยสิบ
4411 Four thousand Four hundred and Eleven โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สี่พันสี่ร้อยสิบเอ็ด
4412 Four thousand Four hundred and Twelve โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่พันสี่ร้อยสิบสอง
4413 Four thousand Four hundred and Thirteen โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่พันสี่ร้อยสิบสาม
4414 Four thousand Four hundred and Fourteen โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่พันสี่ร้อยสิบสี่
4415 Four thousand Four hundred and Fifteen โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่พันสี่ร้อยสิบห้า
4416 Four thousand Four hundred and Sixteen โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่พันสี่ร้อยสิบหก
4417 Four thousand Four hundred and Seventeen โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ด
4418 Four thousand Four hundred and Eighteen โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่พันสี่ร้อยสิบแปด
4419 Four thousand Four hundred and Nineteen โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่พันสี่ร้อยสิบเก้า
4420 Four thousand Four hundred and Twenty โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สี่พันสี่ร้อยยี่สิบ
4421 Four thousand Four hundred and Twenty One โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สี่พันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ด
4422 Four thousand Four hundred and Twenty Two โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สี่พันสี่ร้อยยี่สิบสอง
4423 Four thousand Four hundred and Twenty Three โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สี่พันสี่ร้อยยี่สิบสาม
4424 Four thousand Four hundred and Twenty Four โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันสี่ร้อยยี่สิบสี่
4425 Four thousand Four hundred and Twenty Five โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้า
4426 Four thousand Four hundred and Twenty Six โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันสี่ร้อยยี่สิบหก
4427 Four thousand Four hundred and Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ด
4428 Four thousand Four hundred and Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สี่พันสี่ร้อยยี่สิบแปด
4429 Four thousand Four hundred and Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันสี่ร้อยยี่สิบเก้า
4430 Four thousand Four hundred and Thirty โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สี่พันสี่ร้อยสามสิบ
4431 Four thousand Four hundred and Thirty One โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สี่พันสี่ร้อยสามสิบเอ็ด
4432 Four thousand Four hundred and Thirty Two โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สี่พันสี่ร้อยสามสิบสอง
4433 Four thousand Four hundred and Thirty Three โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สี่พันสี่ร้อยสามสิบสาม
4434 Four thousand Four hundred and Thirty Four โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่
4435 Four thousand Four hundred and Thirty Five โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สี่พันสี่ร้อยสามสิบห้า
4436 Four thousand Four hundred and Thirty Six โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สี่พันสี่ร้อยสามสิบหก
4437 Four thousand Four hundred and Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สี่พันสี่ร้อยสามสิบเจ็ด
4438 Four thousand Four hundred and Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สี่พันสี่ร้อยสามสิบแปด
4439 Four thousand Four hundred and Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สี่พันสี่ร้อยสามสิบเก้า
4440 Four thousand Four hundred and Forty โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สี่พันสี่ร้อยสี่สิบ
4441 Four thousand Four hundred and Forty One โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สี่พันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ด
4442 Four thousand Four hundred and Forty Two โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สี่พันสี่ร้อยสี่สิบสอง
4443 Four thousand Four hundred and Forty Three โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สี่พันสี่ร้อยสี่สิบสาม
4444 Four thousand Four hundred and Forty Four โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่
4445 Four thousand Four hundred and Forty Five โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้า
4446 Four thousand Four hundred and Forty Six โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันสี่ร้อยสี่สิบหก
4447 Four thousand Four hundred and Forty Seven โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด
4448 Four thousand Four hundred and Forty Eight โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปด
4449 Four thousand Four hundred and Forty Nine โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้า
4450 Four thousand Four hundred and Fifty โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สี่พันสี่ร้อยห้าสิบ


See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น