นับเลขภาษาอังกฤษ 301-350 "สามร้อยเอ็ด" ถึง "สามร้อยห้าสิบ"

301(สามร้อยเอ็ด) ภาษาอังกฤษ - 350(สามร้อยห้าสิบ) ภาษาอังกฤษ คือ?


3,150 บาท! เขียนตัวหนังสือยังไง? ถ้ามีคนมาบอกให้ท่านเขียนเช็ค check หรือ cheque ที่แปลว่า ใบเสร็จ, ใบรับ, ใบสั่งจ่าย เป็นจำนวนเงิน 3,150 บาทโดยที่เขียนเป็นตัวหนังสือว่า "Three hundred thousand one hundred and fifty" 


ท่านจะเชื่อเขามั๊ยว่าจำนวนตัวเลขที่เป็นตัวหนังสือ(Amount in words)นั้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว?

ไม่มั่นใจ ก็ต้องพิสูจน์ว่าตัวหนังสือที่ถูกต้องมันคืออะไร เขียนอย่างไร เพื่อนๆสามารถหาคำตอบได้ที่เว็บของเราที่นี่แหละครับตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 301 - 325

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
301 Three hundred and One ธรีฮันเดรด แอนด์ วัน สามร้อยเอ็ด
302 Three hundred and Two ธรีฮันเดรด แอนด์ ทู สามร้อยสอง
303 Three hundred and Three ธรีฮันเดรด แอนด์ ธรี สามร้อยสาม
304 Three hundred and Four ธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สามร้อยสี่
305 Three hundred and Five ธรีฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สามร้อยห้า
306 Three hundred and Six ธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สามร้อยหก
307 Three hundred and Seven ธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สามร้อยเจ็ด
308 Three hundred and Eight ธรีฮันเดรด แอนด์ เอท สามร้อยแปด
309 Three hundred and Nine ธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สามร้อยเก้า
310 Three hundred and Ten ธรีฮันเดรด แอนด์ เท็น สามร้อยสิบ
311 Three hundred and Eleven ธรีฮันเดรด แอนด์ อีเลเว่น สามร้อยสิบเอ็ด
312 Three hundred and Twelve ธรีฮันเดรด แอนด์ ทเวล์ฟ สามร้อยสิบสอง
313 Three hundred and Thirteen ธรีฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สามร้อยสิบสาม
314 Three hundred and Fourteen ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ทีน สามร้อยสิบสี่
315 Three hundred and Fifteen ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สามร้อยสิบห้า
316 Three hundred and Sixteen ธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สามร้อยสิบหก
317 Three hundred and Seventeen ธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สามร้อยสิบเจ็ด
318 Three hundred and Eighteen ธรีฮันเดรด แอนด์ เอททีน สามร้อยสิบแปด
319 Three hundred and Nineteen ธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สามร้อยสิบเก้า
320 Three hundred and Twenty ธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สามร้อยยี่สิบ
321 Three hundred and Twenty One ธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สามร้อยยี่สิบเอ็ด
322 Three hundred and Twenty Two ธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สามร้อยยี่สิบสอง
323 Three hundred and Twenty Three ธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สามร้อยยี่สิบสาม
324 Three hundred and Twenty Four ธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สามร้อยยี่สิบสี่
325 Three hundred and Twenty Five ธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สามร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 326 - 350


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
326 Three hundred and Twenty Six ธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สามร้อยยี่สิบหก
327 Three hundred and Twenty Seven ธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สามร้อยยี่สิบเจ็ด
328 Three hundred and Twenty Eight ธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สามร้อยยี่สิบแปด
329 Three hundred and Twenty Nine ธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สามร้อยยี่สิบเก้า
330 Three hundred and Thirty ธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สามร้อยสามสิบ
331 Three hundred and Thirty One ธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สามร้อยสามสิบเอ็ด
332 Three hundred and Thirty Two ธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สามร้อยสามสิบสอง
333 Three hundred and Thirty Three ธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สามร้อยสามสิบสาม
334 Three hundred and Thirty Four ธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สามร้อยสามสิบสี่
335 Three hundred and Thirty Five ธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สามร้อยสามสิบห้า
336 Three hundred and Thirty Six ธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สามร้อยสามสิบหก
337 Three hundred and Thirty Seven ธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สามร้อยสามสิบเจ็ด
338 Three hundred and Thirty Eight ธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สามร้อยสามสิบแปด
339 Three hundred and Thirty Nine ธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สามร้อยสามสิบเก้า
340 Three hundred and Forty ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ สามร้อยสี่สิบ
341 Three hundred and Forty One ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้วัน สามร้อยสี่สิบเอ็ด
342 Three hundred and Forty Two ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ทู สามร้อยสี่สิบสอง
343 Three hundred and Forty Three ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ธรี สามร้อยสี่สิบสาม
344 Three hundred and Forty Four ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้โฟร์ สามร้อยสี่สิบสี่
345 Three hundred and Forty Five ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ไฟว์ สามร้อยสี่สิบห้า
346 Three hundred and Forty Six ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ซิกซ์ สามร้อยสี่สิบหก
347 Three hundred and Forty Seven ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้เซเว่น สามร้อยสี่สิบเจ็ด
348 Three hundred and Forty Eight ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้เอท สามร้อยสี่สิบแปด
349 Three hundred and Forty Nine ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ไนน์ สามร้อยสี่สิบเก้า
350 Three hundred and Fifty ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สามร้อยห้าสิบจัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ19 สิงหาคม 2559 06:28

    นับเลขภาษาอังกฤษเป็น อ่านภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษได้ ชาตินี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกินแล้วล่ะครับ

    ตอบลบ