เลขภาษาอังกฤษ 651- 700 "หกร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "เจ็ดร้อย" | บล็อกนับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

651- 700

นับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ 651(หกร้อยห้าสิบเอ็ด) ถึง 700(เจ็ดร้อย)


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 651(หกร้อยห้าสิบเอ็ด) - 675(หกร้อยเจ็ดสิบห้า)


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
651 Six hundred and Fifty One ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หกร้อยห้าสิบเอ็ด
652 Six hundred and Fifty Two ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หกร้อยห้าสิบสอง
653 Six hundred and Fifty Three ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หกร้อยห้าสิบสาม
654 Six hundred and Fifty Four ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หกร้อยห้าสิบสี่
655 Six hundred and Fifty Five ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หกร้อยห้าสิบห้า
656 Six hundred and Fifty Six ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หกร้อยห้าสิบหก
657 Six hundred and Fifty Seven ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หกร้อยห้าสิบเจ็ด
658 Six hundred and Fifty Eight ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หกร้อยห้าสิบแปด
659 Six hundred and Fifty Nine ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หกร้อยห้าสิบเก้า
660 Six hundred and Sixty ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หกร้อยหกสิบ
661 Six hundred and Sixty One ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หกร้อยหกสิบเอ็ด
662 Six hundred and Sixty Two ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หกร้อยหกสิบสอง
663 Six hundred and Sixty Three ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หกร้อยหกสิบสาม
664 Six hundred and Sixty Four ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หกร้อยหกสิบสี่
665 Six hundred and Sixty Five ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หกร้อยหกสิบห้า
666 Six hundred and Sixty Six ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หกร้อยหกสิบหก
667 Six hundred and Sixty Seven ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หกร้อยหกสิบเจ็ด
668 Six hundred and Sixty Eight ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หกร้อยหกสิบแปด
669 Six hundred and Sixty Nine ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หกร้อยหกสิบเก้า
670 Six hundred and Seventy ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หกร้อยเจ็ดสิบ
671 Six hundred and Seventy One ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
672 Six hundred and Seventy Two ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หกร้อยเจ็ดสิบสอง
673 Six hundred and Seventy Three ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หกร้อยเจ็ดสิบสาม
674 Six hundred and Seventy Four ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หกร้อยเจ็ดสิบสี่
675 Six hundred and Seventy Five ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หกร้อยเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 676(หกร้อยเจ็ดสิบหก) - 700(เจ็ดร้อย)


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
676 Six hundred and Seventy Six ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หกร้อยเจ็ดสิบหก
677 Six hundred and Seventy Seven ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
678 Six hundred and Seventy Eight ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หกร้อยเจ็ดสิบแปด
679 Six hundred and Seventy Nine ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หกร้อยเจ็ดสิบเก้า
680 Six hundred and Eighty ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หกร้อยแปดสิบ
681 Six hundred and Eighty One ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หกร้อยแปดสิบเอ็ด
682 Six hundred and Eighty Two ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หกร้อยแปดสิบสอง
683 Six hundred and Eighty Three ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หกร้อยแปดสิบสาม
684 Six hundred and Eighty Four ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หกร้อยแปดสิบสี่
685 Six hundred and Eighty Five ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หกร้อยแปดสิบห้า
686 Six hundred and Eighty Six ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หกร้อยแปดสิบหก
687 Six hundred and Eighty Seven ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หกร้อยแปดสิบเจ็ด
688 Six hundred and Eighty Eight ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หกร้อยแปดสิบแปด
689 Six hundred and Eighty Nine ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หกร้อยแปดสิบเก้า
690 Six hundred and Ninety ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ หกร้อยเก้าสิบ
691 Six hundred and Ninety One ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน หกร้อยเก้าสิบเอ็ด
692 Six hundred and Ninety Two ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู หกร้อยเก้าสิบสอง
693 Six hundred and Ninety Three ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หกร้อยเก้าสิบสาม
694 Six hundred and Ninety Four ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หกร้อยเก้าสิบสี่
695 Six hundred and Ninety Five ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หกร้อยเก้าสิบห้า
696 Six hundred and Ninety Six ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หกร้อยเก้าสิบหก
697 Six hundred and Ninety Seven ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หกร้อยเก้าสิบเจ็ด
698 Six hundred and Ninety Eight ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท หกร้อยเก้าสิบแปด
699 Six hundred and Ninety Nine ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หกร้อยเก้าสิบเก้า
700 Seven hundred เซเว่นฮันเดรด เจ็ดร้อยจัดทำโดยไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น