นับเลขภาษาอังกฤษ 1601- 1650 "หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันหกร้อย" | นับเลขภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number) : 1601 - 1650

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1601 One thousand Six hundred and One วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันหกร้อยเอ็ด
1602 One thousand Six hundred and Two วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันหกร้อยสอง
1603 One thousand Six hundred and Three วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันหกร้อยสาม
1604 One thousand Six hundred and Four วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันหกร้อยสี่
1605 One thousand Six hundred and Five วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันหกร้อยห้า
1606 One thousand Six hundred and Six วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันหกร้อยหก
1607 One thousand Six hundred and Seven วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันหกร้อยเจ็ด
1608 One thousand Six hundred and Eight วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันหกร้อยแปด
1609 One thousand Six hundred and Nine วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยเก้า
1610 One thousand Six hundred and Ten วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันหกร้อยสิบ
1611 One thousand Six hundred and Eleven วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ด
1612 One thousand Six hundred and Twelve วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันหกร้อยสิบสอง
1613 One thousand Six hundred and Thirteen วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบสาม
1614 One thousand Six hundred and Fourteen วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบสี่
1615 One thousand Six hundred and Fifteen วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบห้า
1616 One thousand Six hundred and Sixteen วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบหก
1617 One thousand Six hundred and Seventeen วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ด
1618 One thousand Six hundred and Eighteen วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันหกร้อยสิบแปด
1619 One thousand Six hundred and Nineteen วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบเก้า
1620 One thousand Six hundred and Twenty วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบ
1621 One thousand Six hundred and Twenty One วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ด
1622 One thousand Six hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสอง
1623 One thousand Six hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสาม
1624 One thousand Six hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่
1625 One thousand Six hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้า
1626 One thousand Six hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบหก
1627 One thousand Six hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเจ็ด
1628 One thousand Six hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปด
1629 One thousand Six hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเก้า
1630 One thousand Six hundred and Thirty วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันหกร้อยสามสิบ
1631 One thousand Six hundred and Thirty One วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเอ็ด
1632 One thousand Six hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสอง
1633 One thousand Six hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสาม
1634 One thousand Six hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่
1635 One thousand Six hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้า
1636 One thousand Six hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหกร้อยสามสิบหก
1637 One thousand Six hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ด
1638 One thousand Six hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปด
1639 One thousand Six hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเก้า
1640 One thousand Six hundred and Forty วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบ
1641 One thousand Six hundred and Forty One วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเอ็ด
1642 One thousand Six hundred and Forty Two วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสอง
1643 One thousand Six hundred and Forty Three วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสาม
1644 One thousand Six hundred and Forty Four วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่
1645 One thousand Six hundred and Forty Five วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้า
1646 One thousand Six hundred and Forty Six วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบหก
1647 One thousand Six hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเจ็ด
1648 One thousand Six hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบแปด
1649 One thousand Six hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเก้า
1650 One thousand Six hundred and Fifty วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบ


See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น