เลขภาษาอังกฤษ 2,351- 2,400 "สองพันสามห้าสิบเอ็ด" ถึง "สองพันสี่ร้อย"

ตัวเลข (Number) : 2,351- 2,400

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2351 Two thousand Three hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด
2352 Two thousand Three hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันสามร้อยห้าสิบสอง
2353 Two thousand Three hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันสามร้อยห้าสิบสาม
2354 Two thousand Three hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันสามร้อยห้าสิบสี่
2355 Two thousand Three hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันสามร้อยห้าสิบห้า
2356 Two thousand Three hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันสามร้อยห้าสิบหก
2357 Two thousand Three hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันสามร้อยห้าสิบเจ็ด
2358 Two thousand Three hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันสามร้อยห้าสิบแปด
2359 Two thousand Three hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันสามร้อยห้าสิบเก้า
2360 Two thousand Three hundred and Sixty ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันสามร้อยหกสิบ
2361 Two thousand Three hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันสามร้อยหกสิบเอ็ด
2362 Two thousand Three hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันสามร้อยหกสิบสอง
2363 Two thousand Three hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันสามร้อยหกสิบสาม
2364 Two thousand Three hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันสามร้อยหกสิบสี่
2365 Two thousand Three hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันสามร้อยหกสิบห้า
2366 Two thousand Three hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันสามร้อยหกสิบหก
2367 Two thousand Three hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันสามร้อยหกสิบเจ็ด
2368 Two thousand Three hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันสามร้อยหกสิบแปด
2369 Two thousand Three hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันสามร้อยหกสิบเก้า
2370 Two thousand Three hundred and Seventy ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันสามร้อยเจ็ดสิบ
2371 Two thousand Three hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2372 Two thousand Three hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันสามร้อยเจ็ดสิบสอง
2373 Two thousand Three hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันสามร้อยเจ็ดสิบสาม
2374 Two thousand Three hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่
2375 Two thousand Three hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า
2376 Two thousand Three hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันสามร้อยเจ็ดสิบหก
2377 Two thousand Three hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2378 Two thousand Three hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันสามร้อยเจ็ดสิบแปด
2379 Two thousand Three hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้า
2380 Two thousand Three hundred and Eighty ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองพันสามร้อยแปดสิบ
2381 Two thousand Three hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันสามร้อยแปดสิบเอ็ด
2382 Two thousand Three hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันสามร้อยแปดสิบสอง
2383 Two thousand Three hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันสามร้อยแปดสิบสาม
2384 Two thousand Three hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันสามร้อยแปดสิบสี่
2385 Two thousand Three hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันสามร้อยแปดสิบห้า
2386 Two thousand Three hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันสามร้อยแปดสิบหก
2387 Two thousand Three hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ด
2388 Two thousand Three hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันสามร้อยแปดสิบแปด
2389 Two thousand Three hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันสามร้อยแปดสิบเก้า
2390 Two thousand Three hundred and Ninety ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันสามร้อยเก้าสิบ
2391 Two thousand Three hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ด
2392 Two thousand Three hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันสามร้อยเก้าสิบสอง
2393 Two thousand Three hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันสามร้อยเก้าสิบสาม
2394 Two thousand Three hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันสามร้อยเก้าสิบสี่
2395 Two thousand Three hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันสามร้อยเก้าสิบห้า
2396 Two thousand Three hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันสามร้อยเก้าสิบหก
2397 Two thousand Three hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ด
2398 Two thousand Three hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันสามร้อยเก้าสิบแปด
2399 Two thousand Three hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันสามร้อยเก้าสิบเก้า
2400 Two thousand Four hundred ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด สองพันสี่ร้อย

See more related articles:

เลขภาษาอังกฤษ 2,301- 2,350 "สองพันสามร้อยเอ็ด" ถึง "สองพันสามร้อยห้าสิบถ้วน"

ตัวเลขภาษาอังกฤษ เป็น trick ที่จะช่วยให้เราเรียนภาษอังกฤษได้มันส์ขึ้น หากว่าท่านชอบตัวเลขด้วยแล้ว ยิ่งเป็นเร็ว

ถ้ามีเกมส์แข่งนับภาษาอังกฤษศูนย์ถึงล้าน ถ้าใครนับได้เร็วและถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ รับไปหนึ่งล้านท่านจะเอามั๊ย เอามั๊ย???

เอาซี...หลายบอกมันมีจริงหรือเปล่าวะไอ้เกมที่ว่าเนี่ย

เรามาลองเล่นกันเองก็ได้นี่ครับ

ตัวเลข (Number) : 2,301- 2,350

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2301 Two thousand Three hundred and One ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันสามร้อยเอ็ด
2302 Two thousand Three hundred and Two ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันสามร้อยสอง
2303 Two thousand Three hundred and Three ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันสามร้อยสาม
2304 Two thousand Three hundred and Four ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองพันสามร้อยสี่
2305 Two thousand Three hundred and Five ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สองพันสามร้อยห้า
2306 Two thousand Three hundred and Six ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองพันสามร้อยหก
2307 Two thousand Three hundred and Seven ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองพันสามร้อยเจ็ด
2308 Two thousand Three hundred and Eight ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันสามร้อยแปด
2309 Two thousand Three hundred and Nine ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันสามร้อยเก้า
2310 Two thousand Three hundred and Ten ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เท็น สองพันสามร้อยสิบ
2311 Two thousand Three hundred and Eleven ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันสามร้อยสิบเอ็ด
2312 Two thousand Three hundred and Twelve ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันสามร้อยสิบสอง
2313 Two thousand Three hundred and Thirteen ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันสามร้อยสิบสาม
2314 Two thousand Three hundred and Fourteen ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองพันสามร้อยสิบสี่
2315 Two thousand Three hundred and Fifteen ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันสามร้อยสิบห้า
2316 Two thousand Three hundred and Sixteen ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันสามร้อยสิบหก
2317 Two thousand Three hundred and Seventeen ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองพันสามร้อยสิบเจ็ด
2318 Two thousand Three hundred and Eighteen ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันสามร้อยสิบแปด
2319 Two thousand Three hundred and Nineteen ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองพันสามร้อยสิบเก้า
2320 Two thousand Three hundred and Twenty ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันสามร้อยยี่สิบ
2321 Two thousand Three hundred and Twenty One ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ด
2322 Two thousand Three hundred and Twenty Two ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันสามร้อยยี่สิบสอง
2323 Two thousand Three hundred and Twenty Three ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันสามร้อยยี่สิบสาม
2324 Two thousand Three hundred and Twenty Four ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันสามร้อยยี่สิบสี่
2325 Two thousand Three hundred and Twenty Five ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันสามร้อยยี่สิบห้า
2326 Two thousand Three hundred and Twenty Six ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันสามร้อยยี่สิบหก
2327 Two thousand Three hundred and Twenty Seven ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันสามร้อยยี่สิบเจ็ด
2328 Two thousand Three hundred and Twenty Eight ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันสามร้อยยี่สิบแปด
2329 Two thousand Three hundred and Twenty Nine ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันสามร้อยยี่สิบเก้า
2330 Two thousand Three hundred and Thirty ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองพันสามร้อยสามสิบ
2331 Two thousand Three hundred and Thirty One ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองพันสามร้อยสามสิบเอ็ด
2332 Two thousand Three hundred and Thirty Two ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองพันสามร้อยสามสิบสอง
2333 Two thousand Three hundred and Thirty Three ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันสามร้อยสามสิบสาม
2334 Two thousand Three hundred and Thirty Four ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันสามร้อยสามสิบสี่
2335 Two thousand Three hundred and Thirty Five ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันสามร้อยสามสิบห้า
2336 Two thousand Three hundred and Thirty Six ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันสามร้อยสามสิบหก
2337 Two thousand Three hundred and Thirty Seven ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันสามร้อยสามสิบเจ็ด
2338 Two thousand Three hundred and Thirty Eight ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองพันสามร้อยสามสิบแปด
2339 Two thousand Three hundred and Thirty Nine ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันสามร้อยสามสิบเก้า
2340 Two thousand Three hundred and Forty ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันสามร้อยสี่สิบ
2341 Two thousand Three hundred and Forty One ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันสามร้อยสี่สิบเอ็ด
2342 Two thousand Three hundred and Forty Two ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันสามร้อยสี่สิบสอง
2343 Two thousand Three hundred and Forty Three ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันสามร้อยสี่สิบสาม
2344 Two thousand Three hundred and Forty Four ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันสามร้อยสี่สิบสี่
2345 Two thousand Three hundred and Forty Five ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันสามร้อยสี่สิบห้า
2346 Two thousand Three hundred and Forty Six ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันสามร้อยสี่สิบหก
2347 Two thousand Three hundred and Forty Seven ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันสามร้อยสี่สิบเจ็ด
2348 Two thousand Three hundred and Forty Eight ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันสามร้อยสี่สิบแปด
2349 Two thousand Three hundred and Forty Nine ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันสามร้อยสี่สิบเก้า
2350 Two thousand Three hundred and Fifty ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันสามร้อยห้าสิบ

See more related articles:

เลขภาษาอังกฤษ 2,251- 2,300 "สองพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สองพันสามร้อยถ้วน"



ตัวเลข (Number) : 2,251- 2,300


เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2251 Two thousand Two hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
2252 Two thousand Two hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันสองร้อยห้าสิบสอง
2253 Two thousand Two hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันสองร้อยห้าสิบสาม
2254 Two thousand Two hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันสองร้อยห้าสิบสี่
2255 Two thousand Two hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยห้าสิบห้า
2256 Two thousand Two hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยห้าสิบหก
2257 Two thousand Two hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันสองร้อยห้าสิบเจ็ด
2258 Two thousand Two hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันสองร้อยห้าสิบแปด
2259 Two thousand Two hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันสองร้อยห้าสิบเก้า
2260 Two thousand Two hundred and Sixty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันสองร้อยหกสิบ
2261 Two thousand Two hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันสองร้อยหกสิบเอ็ด
2262 Two thousand Two hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันสองร้อยหกสิบสอง
2263 Two thousand Two hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันสองร้อยหกสิบสาม
2264 Two thousand Two hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันสองร้อยหกสิบสี่
2265 Two thousand Two hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยหกสิบห้า
2266 Two thousand Two hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยหกสิบหก
2267 Two thousand Two hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันสองร้อยหกสิบเจ็ด
2268 Two thousand Two hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันสองร้อยหกสิบแปด
2269 Two thousand Two hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันสองร้อยหกสิบเก้า
2270 Two thousand Two hundred and Seventy ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันสองร้อยเจ็ดสิบ
2271 Two thousand Two hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2272 Two thousand Two hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสอง
2273 Two thousand Two hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสาม
2274 Two thousand Two hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่
2275 Two thousand Two hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยเจ็ดสิบห้า
2276 Two thousand Two hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยเจ็ดสิบหก
2277 Two thousand Two hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2278 Two thousand Two hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันสองร้อยเจ็ดสิบแปด
2279 Two thousand Two hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้า
2280 Two thousand Two hundred and Eighty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองพันสองร้อยแปดสิบ
2281 Two thousand Two hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันสองร้อยแปดสิบเอ็ด
2282 Two thousand Two hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันสองร้อยแปดสิบสอง
2283 Two thousand Two hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันสองร้อยแปดสิบสาม
2284 Two thousand Two hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันสองร้อยแปดสิบสี่
2285 Two thousand Two hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยแปดสิบห้า
2286 Two thousand Two hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยแปดสิบหก
2287 Two thousand Two hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันสองร้อยแปดสิบเจ็ด
2288 Two thousand Two hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันสองร้อยแปดสิบแปด
2289 Two thousand Two hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันสองร้อยแปดสิบเก้า
2290 Two thousand Two hundred and Ninety ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันสองร้อยเก้าสิบ
2291 Two thousand Two hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ด
2292 Two thousand Two hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันสองร้อยเก้าสิบสอง
2293 Two thousand Two hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันสองร้อยเก้าสิบสาม
2294 Two thousand Two hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันสองร้อยเก้าสิบสี่
2295 Two thousand Two hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยเก้าสิบห้า
2296 Two thousand Two hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยเก้าสิบหก
2297 Two thousand Two hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ด
2298 Two thousand Two hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันสองร้อยเก้าสิบแปด
2299 Two thousand Two hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันสองร้อยเก้าสิบเก้า
2300 Two thousand Three hundred ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด สองพันสามร้อย

See more related articles: 

เลขภาษาอังกฤษ 2,201- 2,250 "สองพันสองร้อยหนึ่ง" ถึง "สองพันสองร้อยห้าสิบ"

ตัวเลข (Number) : 2,201- 2,250

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2201 Two thousand Two hundred and One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันสองร้อยเอ็ด
2202 Two thousand Two hundred and Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันสองร้อยสอง
2203 Two thousand Two hundred and Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันสองร้อยสาม
2204 Two thousand Two hundred and Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองพันสองร้อยสี่
2205 Two thousand Two hundred and Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สองพันสองร้อยห้า
2206 Two thousand Two hundred and Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองพันสองร้อยหก
2207 Two thousand Two hundred and Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองพันสองร้อยเจ็ด
2208 Two thousand Two hundred and Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันสองร้อยแปด
2209 Two thousand Two hundred and Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันสองร้อยเก้า
2210 Two thousand Two hundred and Ten ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เท็น สองพันสองร้อยสิบ
2211 Two thousand Two hundred and Eleven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันสองร้อยสิบเอ็ด
2212 Two thousand Two hundred and Twelve ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันสองร้อยสิบสอง
2213 Two thousand Two hundred and Thirteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันสองร้อยสิบสาม
2214 Two thousand Two hundred and Fourteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองพันสองร้อยสิบสี่
2215 Two thousand Two hundred and Fifteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันสองร้อยสิบห้า
2216 Two thousand Two hundred and Sixteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันสองร้อยสิบหก
2217 Two thousand Two hundred and Seventeen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองพันสองร้อยสิบเจ็ด
2218 Two thousand Two hundred and Eighteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันสองร้อยสิบแปด
2219 Two thousand Two hundred and Nineteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองพันสองร้อยสิบเก้า
2220 Two thousand Two hundred and Twenty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันสองร้อยยี่สิบ
2221 Two thousand Two hundred and Twenty One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
2222 Two thousand Two hundred and Twenty Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันสองร้อยยี่สิบสอง
2223 Two thousand Two hundred and Twenty Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันสองร้อยยี่สิบสาม
2224 Two thousand Two hundred and Twenty Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันสองร้อยยี่สิบสี่
2225 Two thousand Two hundred and Twenty Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยยี่สิบห้า
2226 Two thousand Two hundred and Twenty Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยยี่สิบหก
2227 Two thousand Two hundred and Twenty Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
2228 Two thousand Two hundred and Twenty Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันสองร้อยยี่สิบแปด
2229 Two thousand Two hundred and Twenty Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันสองร้อยยี่สิบเก้า
2230 Two thousand Two hundred and Thirty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองพันสองร้อยสามสิบ
2231 Two thousand Two hundred and Thirty One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองพันสองร้อยสามสิบเอ็ด
2232 Two thousand Two hundred and Thirty Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองพันสองร้อยสามสิบสอง
2233 Two thousand Two hundred and Thirty Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันสองร้อยสามสิบสาม
2234 Two thousand Two hundred and Thirty Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันสองร้อยสามสิบสี่
2235 Two thousand Two hundred and Thirty Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยสามสิบห้า
2236 Two thousand Two hundred and Thirty Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยสามสิบหก
2237 Two thousand Two hundred and Thirty Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันสองร้อยสามสิบเจ็ด
2238 Two thousand Two hundred and Thirty Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองพันสองร้อยสามสิบแปด
2239 Two thousand Two hundred and Thirty Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันสองร้อยสามสิบเก้า
2240 Two thousand Two hundred and Forty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันสองร้อยสี่สิบ
2241 Two thousand Two hundred and Forty One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
2242 Two thousand Two hundred and Forty Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันสองร้อยสี่สิบสอง
2243 Two thousand Two hundred and Forty Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันสองร้อยสี่สิบสาม
2244 Two thousand Two hundred and Forty Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันสองร้อยสี่สิบสี่
2245 Two thousand Two hundred and Forty Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยสี่สิบห้า
2246 Two thousand Two hundred and Forty Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยสี่สิบหก
2247 Two thousand Two hundred and Forty Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
2248 Two thousand Two hundred and Forty Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันสองร้อยสี่สิบแปด
2249 Two thousand Two hundred and Forty Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันสองร้อยสี่สิบเก้า
2250 Two thousand Two hundred and Fifty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันสองร้อยห้าสิบ

See more related articles:

เลขภาษาอังกฤษ 2,151- 2,200 "สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สองพันสองร้อย"

ตัวเลข (Number) : 2,151- 2,200

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2151 Two thousand One hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
2152 Two thousand One hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง
2153 Two thousand One hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม
2154 Two thousand One hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
2155 Two thousand One hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้า
2156 Two thousand One hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบหก
2157 Two thousand One hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
2158 Two thousand One hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
2159 Two thousand One hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
2160 Two thousand One hundred and Sixty ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันหนึ่งร้อยหกสิบ
2161 Two thousand One hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
2162 Two thousand One hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยหกสิบสอง
2163 Two thousand One hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
2164 Two thousand One hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่
2165 Two thousand One hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้า
2166 Two thousand One hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยหกสิบหก
2167 Two thousand One hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
2168 Two thousand One hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปด
2169 Two thousand One hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า
2170 Two thousand One hundred and Seventy ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
2171 Two thousand One hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2172 Two thousand One hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
2173 Two thousand One hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
2174 Two thousand One hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
2175 Two thousand One hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
2176 Two thousand One hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
2177 Two thousand One hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2178 Two thousand One hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
2179 Two thousand One hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
2180 Two thousand One hundred and Eighty ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
2181 Two thousand One hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
2182 Two thousand One hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง
2183 Two thousand One hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
2184 Two thousand One hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
2185 Two thousand One hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
2186 Two thousand One hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหก
2187 Two thousand One hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
2188 Two thousand One hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
2189 Two thousand One hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
2190 Two thousand One hundred and Ninety ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
2191 Two thousand One hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
2192 Two thousand One hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
2193 Two thousand One hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
2194 Two thousand One hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
2195 Two thousand One hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
2196 Two thousand One hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหก
2197 Two thousand One hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
2198 Two thousand One hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
2199 Two thousand One hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
2200 Two thousand Two hundred ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด สองพันสองร้อย

See more related articles:

เลขภาษาอังกฤษ 2,101- 2,150 "สองพันหนึ่งร้อยเอ็ด" ถึง "สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"

ตัวเลข (Number) : 2,101- 2,150

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2101 Two thousand One hundred and One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันหนึ่งร้อยเอ็ด
2102 Two thousand One hundred and Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันหนึ่งร้อยสอง
2103 Two thousand One hundred and Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันหนึ่งร้อยสาม
2104 Two thousand One hundred and Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยสี่
2105 Two thousand One hundred and Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยห้า
2106 Two thousand One hundred and Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยหก
2107 Two thousand One hundred and Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยเจ็ด
2108 Two thousand One hundred and Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันหนึ่งร้อยแปด
2109 Two thousand One hundred and Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยเก้า
2110 Two thousand One hundred and Ten ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เท็น สองพันหนึ่งร้อยสิบ
2111 Two thousand One hundred and Eleven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด
2112 Two thousand One hundred and Twelve ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันหนึ่งร้อยสิบสอง
2113 Two thousand One hundred and Thirteen ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบสาม
2114 Two thousand One hundred and Fourteen ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่
2115 Two thousand One hundred and Fifteen ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบห้า
2116 Two thousand One hundred and Sixteen ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบหก
2117 Two thousand One hundred and Seventeen ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
2118 Two thousand One hundred and Eighteen ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันหนึ่งร้อยสิบแปด
2119 Two thousand One hundred and Nineteen ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบเก้า
2120 Two thousand One hundred and Twenty ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
2121 Two thousand One hundred and Twenty One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
2122 Two thousand One hundred and Twenty Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสอง
2123 Two thousand One hundred and Twenty Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม
2124 Two thousand One hundred and Twenty Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
2125 Two thousand One hundred and Twenty Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า
2126 Two thousand One hundred and Twenty Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบหก
2127 Two thousand One hundred and Twenty Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
2128 Two thousand One hundred and Twenty Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
2129 Two thousand One hundred and Twenty Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
2130 Two thousand One hundred and Thirty ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองพันหนึ่งร้อยสามสิบ
2131 Two thousand One hundred and Thirty One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
2132 Two thousand One hundred and Thirty Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสอง
2133 Two thousand One hundred and Thirty Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสาม
2134 Two thousand One hundred and Thirty Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่
2135 Two thousand One hundred and Thirty Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยสามสิบห้า
2136 Two thousand One hundred and Thirty Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยสามสิบหก
2137 Two thousand One hundred and Thirty Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
2138 Two thousand One hundred and Thirty Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยสามสิบแปด
2139 Two thousand One hundred and Thirty Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้า
2140 Two thousand One hundred and Forty ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
2141 Two thousand One hundred and Forty One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
2142 Two thousand One hundred and Forty Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสอง
2143 Two thousand One hundred and Forty Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสาม
2144 Two thousand One hundred and Forty Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่
2145 Two thousand One hundred and Forty Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้า
2146 Two thousand One hundred and Forty Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหก
2147 Two thousand One hundred and Forty Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
2148 Two thousand One hundred and Forty Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปด
2149 Two thousand One hundred and Forty Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
2150 Two thousand One hundred and Fifty ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบ


See more related articles:

เลขภาษาอังกฤษ 2,051- 2,100 "สองพันห้าสิบเอ็ด" ถึง "สองพันหนึ่งร้อย" | บล็อกนับเลขภาษาอังกฤษหนึ่งถึงล้าน

ตัวเลข (Number) : 2,051- 2,100

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2051 Two thousand and Fifty One ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันห้าสิบเอ็ด
2052 Two thousand and Fifty Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันห้าสิบสอง
2053 Two thousand and Fifty Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันห้าสิบสาม
2054 Two thousand and Fifty Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันห้าสิบสี่
2055 Two thousand and Fifty Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันห้าสิบห้า
2056 Two thousand and Fifty Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันห้าสิบหก
2057 Two thousand and Fifty Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันห้าสิบเจ็ด
2058 Two thousand and Fifty Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันห้าสิบแปด
2059 Two thousand and Fifty Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันห้าสิบเก้า
2060 Two thousand and Sixty ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันหกสิบ
2061 Two thousand and Sixty One ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันหกสิบเอ็ด
2062 Two thousand and Sixty Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันหกสิบสอง
2063 Two thousand and Sixty Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันหกสิบสาม
2064 Two thousand and Sixty Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันหกสิบสี่
2065 Two thousand and Sixty Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันหกสิบห้า
2066 Two thousand and Sixty Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันหกสิบหก
2067 Two thousand and Sixty Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันหกสิบเจ็ด
2068 Two thousand and Sixty Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันหกสิบแปด
2069 Two thousand and Sixty Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันหกสิบเก้า
2070 Two thousand and Seventy ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันเจ็ดสิบ
2071 Two thousand and Seventy One ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันเจ็ดสิบเอ็ด
2072 Two thousand and Seventy Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันเจ็ดสิบสอง
2073 Two thousand and Seventy Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันเจ็ดสิบสาม
2074 Two thousand and Seventy Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันเจ็ดสิบสี่
2075 Two thousand and Seventy Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันเจ็ดสิบห้า
2076 Two thousand and Seventy Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันเจ็ดสิบหก
2077 Two thousand and Seventy Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันเจ็ดสิบเจ็ด
2078 Two thousand and Seventy Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันเจ็ดสิบแปด
2079 Two thousand and Seventy Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันเจ็ดสิบเก้า
2080 Two thousand and Eighty ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ สองพันแปดสิบ
2081 Two thousand and Eighty One ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้วัน สองพันแปดสิบเอ็ด
2082 Two thousand and Eighty Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ทู สองพันแปดสิบสอง
2083 Two thousand and Eighty Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันแปดสิบสาม
2084 Two thousand and Eighty Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันแปดสิบสี่
2085 Two thousand and Eighty Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันแปดสิบห้า
2086 Two thousand and Eighty Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันแปดสิบหก
2087 Two thousand and Eighty Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันแปดสิบเจ็ด
2088 Two thousand and Eighty Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้เอท สองพันแปดสิบแปด
2089 Two thousand and Eighty Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันแปดสิบเก้า
2090 Two thousand and Ninety ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันเก้าสิบ
2091 Two thousand and Ninety One ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันเก้าสิบเอ็ด
2092 Two thousand and Ninety Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันเก้าสิบสอง
2093 Two thousand and Ninety Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันเก้าสิบสาม
2094 Two thousand and Ninety Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันเก้าสิบสี่
2095 Two thousand and Ninety Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันเก้าสิบห้า
2096 Two thousand and Ninety Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันเก้าสิบหก
2097 Two thousand and Ninety Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันเก้าสิบเจ็ด
2098 Two thousand and Ninety Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันเก้าสิบแปด
2099 Two thousand and Ninety Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันเก้าสิบเก้า
2100 Two thousand One hundred ทูเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด สองพันหนึ่งร้อย

See more related articles: 

"2001- 2050(สองพันเอ็ด-สองพันห้าสิบ)" | นับเลขภาษาอังกฤษ หนึ่ง - หนึ่งล้าน



"2001 - 2050"

ฝึกนับเลขภาษาอังกฤษ


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 2,001- 2,025


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2001 Two thousand and One ทูเธาซันดฺ แอนด์ วัน สองพันเอ็ด
2002 Two thousand and Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทู สองพันสอง
2003 Two thousand and Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ ธรี สองพันสาม
2004 Two thousand and Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ สองพันสี่
2005 Two thousand and Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไฟว์ สองพันห้า
2006 Two thousand and Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ สองพันหก
2007 Two thousand and Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่น สองพันเจ็ด
2008 Two thousand and Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอท สองพันแปด
2009 Two thousand and Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ สองพันเก้า
2010 Two thousand and Ten ทูเธาซันดฺ แอนด์ เท็น สองพันสิบ
2011 Two thousand and Eleven ทูเธาซันดฺ แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันสิบเอ็ด
2012 Two thousand and Twelve ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันสิบสอง
2013 Two thousand and Thirteen ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอทีน สองพันสิบสาม
2014 Two thousand and Fourteen ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ทีน สองพันสิบสี่
2015 Two thousand and Fifteen ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟทีน สองพันสิบห้า
2016 Two thousand and Sixteen ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันสิบหก
2017 Two thousand and Seventeen ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นทีน สองพันสิบเจ็ด
2018 Two thousand and Eighteen ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอททีน สองพันสิบแปด
2019 Two thousand and Nineteen ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ทีน สองพันสิบเก้า
2020 Two thousand and Twenty ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันยี่สิบ
2021 Two thousand and Twenty One ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันยี่สิบเอ็ด
2022 Two thousand and Twenty Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันยี่สิบสอง
2023 Two thousand and Twenty Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันยี่สิบสาม
2024 Two thousand and Twenty Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันยี่สิบสี่
2025 Two thousand and Twenty Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันยี่สิบห้า


ของฝากจากผู้เขียน
แน่ใจนะว่าลิ้งค์พวกนี้เป็นเพียง 🔺เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน🔺 ก็เท่านั้น!"



ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 2,026 - 2,050


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2026 Two thousand and Twenty Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันยี่สิบหก
2027 Two thousand and Twenty Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันยี่สิบเจ็ด
2028 Two thousand and Twenty Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันยี่สิบแปด
2029 Two thousand and Twenty Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันยี่สิบเก้า
2030 Two thousand and Thirty ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ สองพันสามสิบ
2031 Two thousand and Thirty One ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้วัน สองพันสามสิบเอ็ด
2032 Two thousand and Thirty Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ทู สองพันสามสิบสอง
2033 Two thousand and Thirty Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันสามสิบสาม
2034 Two thousand and Thirty Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันสามสิบสี่
2035 Two thousand and Thirty Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันสามสิบห้า
2036 Two thousand and Thirty Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันสามสิบหก
2037 Two thousand and Thirty Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันสามสิบเจ็ด
2038 Two thousand and Thirty Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้เอท สองพันสามสิบแปด
2039 Two thousand and Thirty Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันสามสิบเก้า
2040 Two thousand and Forty ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันสี่สิบ
2041 Two thousand and Forty One ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันสี่สิบเอ็ด
2042 Two thousand and Forty Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันสี่สิบสอง
2043 Two thousand and Forty Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันสี่สิบสาม
2044 Two thousand and Forty Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันสี่สิบสี่
2045 Two thousand and Forty Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันสี่สิบห้า
2046 Two thousand and Forty Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันสี่สิบหก
2047 Two thousand and Forty Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันสี่สิบเจ็ด
2048 Two thousand and Forty Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันสี่สิบแปด
2049 Two thousand and Forty Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันสี่สิบเก้า
2050 Two thousand and Fifty ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันห้าสิบ

Thanks for reading.

Posted by: Michael Leng


I've known, then I've grown.







"1951-2000(หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-สองพัน)" | นับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000000




"หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(1951)"-"สองพัน(2000)" เลขภาษาอังกฤษ / English numbers


ดีจ้าเพื่อนๆทุกคนทุกท่าน ทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ครับ เรามาพบกันอีกครั้งครับกลับการ post ตัวเลขภาษาอังกฤษอีก 50 หมายเลขด้วยกันครับ

ขออนุญาตแนะนำตัวเองสักนิดนึงครับ ผม ไมเคิล เล้ง จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจเอกการโรงแรมครับ ที่ผมเลือกเรียนการโรงแรมเพราะว่า ผมเป็นคนชอบภาษาอังกฤษและมีใจรักการบริการครับ

ปัญหาของผมตอนแรกก็คือ ผมยังไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนั่นเองครับ แต่ด้วยที่มีต้นทุนคือความชอบอยู่ในสายเลือดเต็มร้อยอยู่แล้ว ผมจึงตั้งหน้าตั้งตาอ่าน ศึกษา หาความรู้ภาษาอังกฤษอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานับแรมปี หลายเดือนหลายปี...

จนเมื่อเวลาผ่านไปเหมือนกับเรื่องราวนิยายโกหกเรื่องหนึ่ง ผมมารู้ตัวว่าภาษาอังกฤษของผมเริ่มงอกเงยเหมือนกับถั่งงอกยังไงยังงั้นเลยพี่น้องเอ๋ย

ผมเริ่มฝึกการนับเลขภาษาอังกฤษ คิดเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษ ปัจจุบันผมสามารถพูด(ตัวเลข)ภาษาอังกฤษจาก 1 ถึง 1,000,000 ได้อย่างสบายๆ

แน่นอนทำไมท่านถึงได้เห็นบทความของในวันนี้ แบบนี้ เช่นข้างล่างนี้ เป็นเพราะผมได้นำมาแบ่งปันสำหรับท่านที่สนใจฝึกพูด อ่าน เขียนตัวเลขภาษาอังกฤษยังไงล่ะครับ ลองติดตามเราดูครับ มันไม่ได้เสียหายอะไรตรงไหน ผมว่ามันมีแต่ได้กับได้ครับ

วันนี้เราจะฝึกการพูด อ่าน เขียนเลข:

สมมุติว่า ท่านไปได้ยินประโยคนี้ "May I change 100 dollars to Baht, please?" พนักงานเค้าเตอร์ Currency Exchange ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขนาดไหน ท่านเคยทราบมั้ย ช่วยบอกผมที ผม(เสือก)อยากรู้!



ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 1,951- 1,975


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1951 One thousand Nine hundred and Fifty One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
1952 One thousand Nine hundred and Fifty Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสอง
1953 One thousand Nine hundred and Fifty Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสาม
1954 One thousand Nine hundred and Fifty Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
1955 One thousand Nine hundred and Fifty Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
1956 One thousand Nine hundred and Fifty Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบหก
1957 One thousand Nine hundred and Fifty Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
1958 One thousand Nine hundred and Fifty Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปด
1959 One thousand Nine hundred and Fifty Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
1960 One thousand Nine hundred and Sixty วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบ
1961 One thousand Nine hundred and Sixty One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
1962 One thousand Nine hundred and Sixty Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสอง
1963 One thousand Nine hundred and Sixty Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสาม
1964 One thousand Nine hundred and Sixty Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสี่
1965 One thousand Nine hundred and Sixty Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้า
1966 One thousand Nine hundred and Sixty Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหก
1967 One thousand Nine hundred and Sixty Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
1968 One thousand Nine hundred and Sixty Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปด
1969 One thousand Nine hundred and Sixty Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
1970 One thousand Nine hundred and Seventy วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
1971 One thousand Nine hundred and Seventy One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1972 One thousand Nine hundred and Seventy Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
1973 One thousand Nine hundred and Seventy Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
1974 One thousand Nine hundred and Seventy Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
1975 One thousand Nine hundred and Seventy Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า

ของฝากจากผู้เขียน
แน่ใจนะว่าลิ้งค์พวกนี้เป็นเพียง 🔺เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน🔺 ก็เท่านั้น!"



ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 1,975- 2,000


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1976 One thousand Nine hundred and Seventy Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
1977 One thousand Nine hundred and Seventy Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1978 One thousand Nine hundred and Seventy Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
1979 One thousand Nine hundred and Seventy Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
1980 One thousand Nine hundred and Eighty วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบ
1981 One thousand Nine hundred and Eighty One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
1982 One thousand Nine hundred and Eighty Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสอง
1983 One thousand Nine hundred and Eighty Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสาม
1984 One thousand Nine hundred and Eighty Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่
1985 One thousand Nine hundred and Eighty Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้า
1986 One thousand Nine hundred and Eighty Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหก
1987 One thousand Nine hundred and Eighty Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
1988 One thousand Nine hundred and Eighty Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปด
1989 One thousand Nine hundred and Eighty Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
1990 One thousand Nine hundred and Ninety วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ
1991 One thousand Nine hundred and Ninety One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
1992 One thousand Nine hundred and Ninety Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
1993 One thousand Nine hundred and Ninety Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
1994 One thousand Nine hundred and Ninety Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
1995 One thousand Nine hundred and Ninety Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
1996 One thousand Nine hundred and Ninety Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหก
1997 One thousand Nine hundred and Ninety Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
1998 One thousand Nine hundred and Ninety Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
1999 One thousand Nine hundred and Ninety Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
2000 Two thousand ทูเธาซันดฺ สองพัน

ขอบคุณที่ติดตามเวบ "นับเลขภาษาอังกฤษ" ของเรานะครับ แล้วพบกับผมได้ใหม่หรืออ่านบทความเก่าๆได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael Leng


I've known, then I've grown.





See more related articles:

นับเลขภาษาอังกฤษ 1,901- 1,950 "หนึ่งพันเก้าร้อยเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ" | นับเลขภาษาอังกฤษ

Hello, วันนี้ทักทายท่านเป็นภาษาอังกฤษกันซักกะหน่อย จะได้รู้สึกไม่หงอยเหมือนไก่เป็นโรคไงล่ะครับ ชีวิตของคนเรามันก็ไม่ได้ยืนยาวอะไรนัก จะช้าจะเร็วเราก็จะต้องหวนกลับไปสู่ที่มานั่นเอง เรียกว่า มาทางไหนก็ไปทางนั้น พูดง่ายๆ เขาให้เรากลับตรงประทางเข้าครับ

แต่ละหว่างที่เรากำลังเดินทางเร่ร่อนอยู่บนโลกใบนี้ ที่สำคัญที่สุดคือเราได้ทำความดีอะไรหลงเหลือไว้บ้าง

สำหรับผมเอง ก็เห็นๆอย่างหนึ่งชัดเจนก็คือ ผมจะใช้เวลาว่างเขียนเวบ postข้อความ เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับผู้สนใจทั่วๆไปครับ ซึ่งไอ้สิ่งที่ผมทำก็คือสิ่งที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี่แหละครับ

ผมเขียนเวบ "นับเลขภาษาอังกฤษ" ขึ้นมาก็เพื่อนที่จะแบ่งปันความรู้หรือว่าสิ่งที่ผมพอจะขวนขวายหามาได้นั้นเอามาเขียนลงในเวบนี้ครับ ลองติดตามกันดูนะครับ

ตัวเลข (Number) : 1,901 - 1,925


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1901 One thousand Nine hundred and One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันเก้าร้อยเอ็ด
1902 One thousand Nine hundred and Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันเก้าร้อยสอง
1903 One thousand Nine hundred and Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยสาม
1904 One thousand Nine hundred and Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่
1905 One thousand Nine hundred and Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยห้า
1906 One thousand Nine hundred and Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยหก
1907 One thousand Nine hundred and Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ด
1908 One thousand Nine hundred and Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันเก้าร้อยแปด
1909 One thousand Nine hundred and Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้า
1910 One thousand Nine hundred and Ten วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันเก้าร้อยสิบ
1911 One thousand Nine hundred and Eleven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ด
1912 One thousand Nine hundred and Twelve วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสอง
1913 One thousand Nine hundred and Thirteen วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสาม
1914 One thousand Nine hundred and Fourteen วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่
1915 One thousand Nine hundred and Fifteen วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้า
1916 One thousand Nine hundred and Sixteen วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบหก
1917 One thousand Nine hundred and Seventeen วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ด
1918 One thousand Nine hundred and Eighteen วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปด
1919 One thousand Nine hundred and Nineteen วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้า
1920 One thousand Nine hundred and Twenty วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบ
1921 One thousand Nine hundred and Twenty One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ด
1922 One thousand Nine hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสอง
1923 One thousand Nine hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสาม
1924 One thousand Nine hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสี่
1925 One thousand Nine hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้า

ตัวเลข (Number) : 1,926 - 1,950


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1926 One thousand Nine hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหก
1927 One thousand Nine hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ด
1928 One thousand Nine hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปด
1929 One thousand Nine hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้า
1930 One thousand Nine hundred and Thirty วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบ
1931 One thousand Nine hundred and Thirty One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ด
1932 One thousand Nine hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสอง
1933 One thousand Nine hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสาม
1934 One thousand Nine hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสี่
1935 One thousand Nine hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้า
1936 One thousand Nine hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบหก
1937 One thousand Nine hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ด
1938 One thousand Nine hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบแปด
1939 One thousand Nine hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้า
1940 One thousand Nine hundred and Forty วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบ
1941 One thousand Nine hundred and Forty One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ด
1942 One thousand Nine hundred and Forty Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสอง
1943 One thousand Nine hundred and Forty Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสาม
1944 One thousand Nine hundred and Forty Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสี่
1945 One thousand Nine hundred and Forty Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้า
1946 One thousand Nine hundred and Forty Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบหก
1947 One thousand Nine hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด
1948 One thousand Nine hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแปด
1949 One thousand Nine hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้า
1950 One thousand Nine hundred and Fifty วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ

ขอบคุณที่ติดตามบทความของเรานะครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles: