เลขภาษาอังกฤษ 2,101- 2,150 "สองพันหนึ่งร้อยเอ็ด" ถึง "สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"

ตัวเลข (Number) : 2,101- 2,150

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2101 Two thousand One hundred and One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันหนึ่งร้อยเอ็ด
2102 Two thousand One hundred and Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันหนึ่งร้อยสอง
2103 Two thousand One hundred and Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันหนึ่งร้อยสาม
2104 Two thousand One hundred and Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยสี่
2105 Two thousand One hundred and Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยห้า
2106 Two thousand One hundred and Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยหก
2107 Two thousand One hundred and Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยเจ็ด
2108 Two thousand One hundred and Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันหนึ่งร้อยแปด
2109 Two thousand One hundred and Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยเก้า
2110 Two thousand One hundred and Ten ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เท็น สองพันหนึ่งร้อยสิบ
2111 Two thousand One hundred and Eleven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด
2112 Two thousand One hundred and Twelve ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันหนึ่งร้อยสิบสอง
2113 Two thousand One hundred and Thirteen ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบสาม
2114 Two thousand One hundred and Fourteen ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่
2115 Two thousand One hundred and Fifteen ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบห้า
2116 Two thousand One hundred and Sixteen ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบหก
2117 Two thousand One hundred and Seventeen ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
2118 Two thousand One hundred and Eighteen ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันหนึ่งร้อยสิบแปด
2119 Two thousand One hundred and Nineteen ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองพันหนึ่งร้อยสิบเก้า
2120 Two thousand One hundred and Twenty ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
2121 Two thousand One hundred and Twenty One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
2122 Two thousand One hundred and Twenty Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสอง
2123 Two thousand One hundred and Twenty Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม
2124 Two thousand One hundred and Twenty Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
2125 Two thousand One hundred and Twenty Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า
2126 Two thousand One hundred and Twenty Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบหก
2127 Two thousand One hundred and Twenty Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
2128 Two thousand One hundred and Twenty Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
2129 Two thousand One hundred and Twenty Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
2130 Two thousand One hundred and Thirty ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองพันหนึ่งร้อยสามสิบ
2131 Two thousand One hundred and Thirty One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
2132 Two thousand One hundred and Thirty Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสอง
2133 Two thousand One hundred and Thirty Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสาม
2134 Two thousand One hundred and Thirty Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่
2135 Two thousand One hundred and Thirty Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยสามสิบห้า
2136 Two thousand One hundred and Thirty Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยสามสิบหก
2137 Two thousand One hundred and Thirty Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
2138 Two thousand One hundred and Thirty Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยสามสิบแปด
2139 Two thousand One hundred and Thirty Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้า
2140 Two thousand One hundred and Forty ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
2141 Two thousand One hundred and Forty One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
2142 Two thousand One hundred and Forty Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสอง
2143 Two thousand One hundred and Forty Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสาม
2144 Two thousand One hundred and Forty Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่
2145 Two thousand One hundred and Forty Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้า
2146 Two thousand One hundred and Forty Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหก
2147 Two thousand One hundred and Forty Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
2148 Two thousand One hundred and Forty Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปด
2149 Two thousand One hundred and Forty Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
2150 Two thousand One hundred and Fifty ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบ


See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น