"สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(399951)" ถึง "สี่แสน(400000)

คุณนับเลขภาษาอังกฤษถึง สี่แสน(400,000)ได้หรือไม่?
Can you count the number up to 400,000(Four hundred thousand)?

"399,951" ถึง "399,975"

ตัว เลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
399951 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty One ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
399952 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Two ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสอง
399953 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Three ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสาม
399954 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Four ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
399955 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Five ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
399956 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Six ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบหก
399957 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Seven ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
399958 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Eight ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปด
399959 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Nine ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
399960 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โอ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบ
399961 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty One ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
399962 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Two ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสอง
399963 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Three ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสาม
399964 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Four ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่
399965 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Five ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้า
399966 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Six ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหก
399967 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Seven ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
399968 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Eight ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบแปด
399969 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Nine ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
399970 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้โอ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
399971 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy One ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
399972 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Two ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
399973 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Three ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
399974 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Four ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
399975 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Five ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า

"399,976" ถึง "400,000"

ตัว
เลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
399976 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Six ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
399977 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Seven ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
399978 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Eight ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
399979 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Nine ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
399980 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้โอ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
399981 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty One ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้วัน สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
399982 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Two ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ทู สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสอง
399983 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Three ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ธรี สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสาม
399984 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Four ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่
399985 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Five ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้า
399986 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Six ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหก
399987 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Seven ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
399988 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Eight ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เอท สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปด
399989 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Nine ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
399990 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้โอ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
399991 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety One ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
399992 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Two ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
399993 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Three ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
399994 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Four ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
399995 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Five ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
399996 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Six ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหก
399997 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Seven ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
399998 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Eight ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
399999 Three hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Nine ทรีฮันเดรดไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
400000 Four hundred thousand โฟฮันเดรดเธาซันดฺ สี่แสน

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม

"ห้าพันห้าสิบเอ็ด(5051)" ถึง "ห้าพันหนึ่งร้อย(5100)" นับเลขและการเขียนภาษาอังกฤษ

คุณนับเลขภาษาอังกฤษ "ห้าพันห้าสิบเอ็ด "ได้หรือไม่ Can you count the number 5051?


นับเลข ภาษาอังกฤษ (Number Counting) : 5051-5075

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5051 Five thousand Fifty One ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้วัน ห้าพันห้าสิบเอ็ด
5052 Five thousand Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ทู ห้าพันห้าสิบสอง
5053 Five thousand Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ธรี ห้าพันห้าสิบสาม
5054 Five thousand Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันห้าสิบสี่
5055 Five thousand Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันห้าสิบห้า
5056 Five thousand Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันห้าสิบหก
5057 Five thousand Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันห้าสิบเจ็ด
5058 Five thousand Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้เอท ห้าพันห้าสิบแปด
5059 Five thousand Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันห้าสิบเก้า
5060 Five thousand Sixty ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ ห้าพันหกสิบ
5061 Five thousand Sixty One ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันหกสิบเอ็ด
5062 Five thousand Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันหกสิบสอง
5063 Five thousand Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันหกสิบสาม
5064 Five thousand Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันหกสิบสี่
5065 Five thousand Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันหกสิบห้า
5066 Five thousand Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันหกสิบหก
5067 Five thousand Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันหกสิบเจ็ด
5068 Five thousand Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันหกสิบแปด
5069 Five thousand Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันหกสิบเก้า
5070 Five thousand Seventy ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ ห้าพันเจ็ดสิบ
5071 Five thousand Seventy One ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้วัน ห้าพันเจ็ดสิบเอ็ด
5072 Five thousand Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ทู ห้าพันเจ็ดสิบสอง
5073 Five thousand Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ธรี ห้าพันเจ็ดสิบสาม
5074 Five thousand Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันเจ็ดสิบสี่
5075 Five thousand Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันเจ็ดสิบห้า

นับเลข ภาษาอังกฤษ (Number Counting) 5076-5100

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5076 Five thousand Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันเจ็ดสิบหก
5077 Five thousand Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันเจ็ดสิบเจ็ด
5078 Five thousand Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้เอท ห้าพันเจ็ดสิบแปด
5079 Five thousand Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันเจ็ดสิบเก้า
5080 Five thousand Eighty ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ ห้าพันแปดสิบ
5081 Five thousand Eighty One ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้วัน ห้าพันแปดสิบเอ็ด
5082 Five thousand Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ทู ห้าพันแปดสิบสอง
5083 Five thousand Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ธรี ห้าพันแปดสิบสาม
5084 Five thousand Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้โฟร์ ห้าพันแปดสิบสี่
5085 Five thousand Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ไฟว์ ห้าพันแปดสิบห้า
5086 Five thousand Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดสิบหก
5087 Five thousand Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้เซเว่น ห้าพันแปดสิบเจ็ด
5088 Five thousand Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้เอท ห้าพันแปดสิบแปด
5089 Five thousand Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ไนน์ ห้าพันแปดสิบเก้า
5090 Five thousand Ninety ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ ห้าพันเก้าสิบ
5091 Five thousand Ninety One ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้วัน ห้าพันเก้าสิบเอ็ด
5092 Five thousand Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ทู ห้าพันเก้าสิบสอง
5093 Five thousand Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ธรี ห้าพันเก้าสิบสาม
5094 Five thousand Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันเก้าสิบสี่
5095 Five thousand Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันเก้าสิบห้า
5096 Five thousand Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันเก้าสิบหก
5097 Five thousand Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันเก้าสิบเจ็ด
5098 Five thousand Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้เอท ห้าพันเก้าสิบแปด
5099 Five thousand Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันเก้าสิบเก้า
5100 Five thousand One hundred ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ห้าพันหนึ่งร้อย

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม

"ห้าพันหนึ่ง" ภาษาอังกฤษ นับเลข 5001-5050 = ห้าพันหนึ่ง(เอ็ด) ↠ ห้าพันห้าสิบ จะติดใจถ้าได้เงินดอลลาร์

นับเลขอังกฤษ ให้เก่งเด้งดี! ต้องที่นี่เว็บ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" ฝึกนับเลข ห้าพันเอ็ด ถึง ห้าพันห้าสิบ ได้อะไรหลายอย่าง "ไหนขอลองดูหน่อย..."


ผลฟักข้าว(Spring Bitter Cucumber)


How many Spring Bitter Cucumbers are there?
มีฟักข้าวกี่ผล


นับเลข ภาษาอังกฤษ (Number Counting) : ห้าพันหนึ่ง(เอ็ด) ↠ ห้าพันยี่สิบห้า(5001-5025)

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5001 Five thousand One ไฟว์เธาซันดฺ วัน ห้าพันเอ็ด
5002 Five thousand Two ไฟว์เธาซันดฺ ทู ห้าพันสอง
5003 Five thousand Three ไฟว์เธาซันดฺ ธรี ห้าพันสาม
5004 Five thousand Four ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ ห้าพันสี่
5005 Five thousand Five ไฟว์เธาซันดฺ ไฟว์ ห้าพันห้า
5006 Five thousand Six ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ ห้าพันหก
5007 Five thousand Seven ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่น ห้าพันเจ็ด
5008 Five thousand Eight ไฟว์เธาซันดฺ เอท ห้าพันแปด
5009 Five thousand Nine ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ ห้าพันเก้า
5010 Five thousand Ten ไฟว์เธาซันดฺ เท็น ห้าพันสิบ
5011 Five thousand Eleven ไฟว์เธาซันดฺ อีเลฟเว่น ห้าพันสิบเอ็ด
5012 Five thousand Twelve ไฟว์เธาซันดฺ ทเวลฟ์ ห้าพันสิบสอง
5013 Five thousand Thirteen ไฟว์เธาซันดฺ เธอทีน ห้าพันสิบสาม
5014 Five thousand Fourteen ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ทีน ห้าพันสิบสี่
5015 Five thousand Fifteen ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟทีน ห้าพันสิบห้า
5016 Five thousand Sixteen ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ทีน ห้าพันสิบหก
5017 Five thousand Seventeen ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นทีน ห้าพันสิบเจ็ด
5018 Five thousand Eighteen ไฟว์เธาซันดฺ เอททีน ห้าพันสิบแปด
5019 Five thousand Nineteen ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ทีน ห้าพันสิบเก้า
5020 Five thousand Twenty ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ ห้าพันยี่สิบ
5021 Five thousand Twenty One ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้วัน ห้าพันยี่สิบเอ็ด
5022 Five thousand Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ทู ห้าพันยี่สิบสอง
5023 Five thousand Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ธรี ห้าพันยี่สิบสาม
5024 Five thousand Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันยี่สิบสี่
5025 Five thousand Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันยี่สิบห้า

I see the 2 Spring Bitter Cucumbers.
ผมเห็นฟักข้าว 2 ผล

นับเลข ภาษาอังกฤษ(Number Counting) : ห้าพันยี่สิบหก ↠ ห้าพันห้าสิบ(5026-5050)


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5026 Five thousand Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันยี่สิบหก
5027 Five thousand Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันยี่สิบเจ็ด
5028 Five thousand Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้เอท ห้าพันยี่สิบแปด
5029 Five thousand Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันยี่สิบเก้า
5030 Five thousand Thirty ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ ห้าพันสามสิบ
5031 Five thousand Thirty One ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้วัน ห้าพันสามสิบเอ็ด
5032 Five thousand Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ทู ห้าพันสามสิบสอง
5033 Five thousand Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ธรี ห้าพันสามสิบสาม
5034 Five thousand Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้โฟร์ ห้าพันสามสิบสี่
5035 Five thousand Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ไฟว์ ห้าพันสามสิบห้า
5036 Five thousand Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันสามสิบหก
5037 Five thousand Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้เซเว่น ห้าพันสามสิบเจ็ด
5038 Five thousand Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้เอท ห้าพันสามสิบแปด
5039 Five thousand Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ไนน์ ห้าพันสามสิบเก้า
5040 Five thousand Forty ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ ห้าพันสี่สิบ
5041 Five thousand Forty One ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้วัน ห้าพันสี่สิบเอ็ด
5042 Five thousand Forty Two ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ทู ห้าพันสี่สิบสอง
5043 Five thousand Forty Three ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ธรี ห้าพันสี่สิบสาม
5044 Five thousand Forty Four ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันสี่สิบสี่
5045 Five thousand Forty Five ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันสี่สิบห้า
5046 Five thousand Forty Six ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่สิบหก
5047 Five thousand Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันสี่สิบเจ็ด
5048 Five thousand Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้เอท ห้าพันสี่สิบแปด
5049 Five thousand Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันสี่สิบเก้า
5050 Five thousand Fifty ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ ห้าพันห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม

[ห้าพัน ภาษาอังกฤษ] นับเลข *4951-5000* = *สี่พันเก้าร้อยห้าสิบหนึ่ง(เอ็ด)* ↠ *ห้าพัน* พูดฝรั่งได้ มีแต่ได้ ไม่มีเสีย

สี่พันเก้าร้อยห้าสิบหนึ่ง(เอ็ด) - ห้าพัน ภาษาอังกฤษ คือ


ถึงแล้ว! เลข 5000...ฝึกนับ เขียน อ่าน เลขภาษาอังกฤษ รับรองจะติดใจ ถ้าเก่งภาษาอังกฤษเมื่อไร เดินทางไกลก็ไร้กังวล...จริงป่ะ?


หวัดดีครับเพื่อนๆทุกคน วันนี้เรามาฝึกนับเลขภาษาอังกฤษกันต่อครับ เป็นเลขอะไรกันบ้าง เราไปดูด้วยกันเลยครับ

ก๋วยเตี๋ยวหมูมีลูกชิ้นกี่ลูก
"How many meatballs are in the bowl of noodles?
มีลูกชิ้นกี่ลูกในก๋วยเตี๋ยวชามนี้"

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) :  *4951-4975*


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4951 Four thousand Nine hundred Fifty One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน สี่พันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
4952 Four thousand Nine hundred Fifty Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู สี่พันเก้าร้อยห้าสิบสอง
4953 Four thousand Nine hundred Fifty Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยห้าสิบสาม
4954 Four thousand Nine hundred Fifty Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบสี่
4955 Four thousand Nine hundred Fifty Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบห้า
4956 Four thousand Nine hundred Fifty Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบหก
4957 Four thousand Nine hundred Fifty Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
4958 Four thousand Nine hundred Fifty Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท สี่พันเก้าร้อยห้าสิบแปด
4959 Four thousand Nine hundred Fifty Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
496 Four thousand Nine hundred Sixty โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ สี่พันเก้าร้อยหกสิบ
4961 Four thousand Nine hundred Sixty One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน สี่พันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
4962 Four thousand Nine hundred Sixty Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู สี่พันเก้าร้อยหกสิบสอง
4963 Four thousand Nine hundred Sixty Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยหกสิบสาม
4964 Four thousand Nine hundred Sixty Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยหกสิบสี่
4965 Four thousand Nine hundred Sixty Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยหกสิบห้า
4966 Four thousand Nine hundred Sixty Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยหกสิบหก
4967 Four thousand Nine hundred Sixty Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
4968 Four thousand Nine hundred Sixty Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท สี่พันเก้าร้อยหกสิบแปด
4969 Four thousand Nine hundred Sixty Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยหกสิบเก้า
497 Four thousand Nine hundred Seventy โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
4971 Four thousand Nine hundred Seventy One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
4972 Four thousand Nine hundred Seventy Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
4973 Four thousand Nine hundred Seventy Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
4974 Four thousand Nine hundred Seventy Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
4975 Four thousand Nine hundred Seventy Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : *4976 - 5000*

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4976 Four thousand Nine hundred Seventy Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
4977 Four thousand Nine hundred Seventy Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
4978 Four thousand Nine hundred Seventy Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
4979 Four thousand Nine hundred Seventy Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
498 Four thousand Nine hundred Eighty โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ สี่พันเก้าร้อยแปดสิบ
4981 Four thousand Nine hundred Eighty One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้วัน สี่พันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
4982 Four thousand Nine hundred Eighty Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ทู สี่พันเก้าร้อยแปดสิบสอง
4983 Four thousand Nine hundred Eighty Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยแปดสิบสาม
4984 Four thousand Nine hundred Eighty Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่
4985 Four thousand Nine hundred Eighty Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้า
4986 Four thousand Nine hundred Eighty Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยแปดสิบหก
4987 Four thousand Nine hundred Eighty Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
4988 Four thousand Nine hundred Eighty Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เอท สี่พันเก้าร้อยแปดสิบแปด
4989 Four thousand Nine hundred Eighty Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
499 Four thousand Nine hundred Ninety โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบ
4991 Four thousand Nine hundred Ninety One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
4992 Four thousand Nine hundred Ninety Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
4993 Four thousand Nine hundred Ninety Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
4994 Four thousand Nine hundred Ninety Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
4995 Four thousand Nine hundred Ninety Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
4996 Four thousand Nine hundred Ninety Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบหก
4997 Four thousand Nine hundred Ninety Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
4998 Four thousand Nine hundred Ninety Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
4999 Four thousand Nine hundred Ninety Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
5000 Five thousand ไฟว์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ห้าพัน

There are 7 meatballs in the bowl of noodles.
มีลูกชิ้น 7 ลูกในชามก๋วยเตี๋ยว

มาถึงช่วงท้ายกันอีกแล้ว ถึงเวลาต้องลากันไปก่อน หวังว่าตัวเลขภาษาอังกฤษที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะถูกอกถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ

ลาก่อนครับ
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

*4901-4950* = *สี่พันเก้าร้อยหนึ่ง(เอ็ด) ↠ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบ นั่นไง! ทำอย่างไร ถึงจะไปถึงดวงดาว ภาษาอังกฤษช่วยได้

"Can You Count The Number 4901 to 4950?"

"I Am Not Sure I Can Do That Or Not." "However, Let Me Try Now First."ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4901 Four thousand Nine hundred One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด วัน สี่พันเก้าร้อยเอ็ด
4902 Four thousand Nine hundred Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทู สี่พันเก้าร้อยสอง
4903 Four thousand Nine hundred Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ธรี สี่พันเก้าร้อยสาม
4904 Four thousand Nine hundred Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ สี่พันเก้าร้อยสี่
4905 Four thousand Nine hundred Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยห้า
4906 Four thousand Nine hundred Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยหก
4907 Four thousand Nine hundred Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่น สี่พันเก้าร้อยเจ็ด
4908 Four thousand Nine hundred Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอท สี่พันเก้าร้อยแปด
4909 Four thousand Nine hundred Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ สี่พันเก้าร้อยเก้า
4910 Four thousand Nine hundred Ten โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เท็น สี่พันเก้าร้อยสิบ
4911 Four thousand Nine hundred Eleven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด อีเลฟเว่น สี่พันเก้าร้อยสิบเอ็ด
4912 Four thousand Nine hundred Twelve โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเวลฟ์ สี่พันเก้าร้อยสิบสอง
4913 Four thousand Nine hundred Thirteen โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอทีน สี่พันเก้าร้อยสิบสาม
4914 Four thousand Nine hundred Fourteen โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ทีน สี่พันเก้าร้อยสิบสี่
4915 Four thousand Nine hundred Fifteen โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟทีน สี่พันเก้าร้อยสิบห้า
4916 Four thousand Nine hundred Sixteen โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ทีน สี่พันเก้าร้อยสิบหก
4917 Four thousand Nine hundred Seventeen โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นทีน สี่พันเก้าร้อยสิบเจ็ด
4918 Four thousand Nine hundred Eighteen โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอททีน สี่พันเก้าร้อยสิบแปด
4919 Four thousand Nine hundred Nineteen โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ทีน สี่พันเก้าร้อยสิบเก้า
4920 Four thousand Nine hundred Twenty โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ สี่พันเก้าร้อยยี่สิบ
4921 Four thousand Nine hundred Twenty One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้วัน สี่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ด
4922 Four thousand Nine hundred Twenty Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ทู สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสอง
4923 Four thousand Nine hundred Twenty Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสาม
4924 Four thousand Nine hundred Twenty Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสี่
4925 Four thousand Nine hundred Twenty Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้า

"Oh yeah, I can do that!"


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4926 Four thousand Nine hundred Twenty Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยยี่สิบหก
4927 Four thousand Nine hundred Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ด
4928 Four thousand Nine hundred Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้เอท สี่พันเก้าร้อยยี่สิบแปด
4929 Four thousand Nine hundred Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยยี่สิบเก้า
4930 Four thousand Nine hundred Thirty โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ สี่พันเก้าร้อยสามสิบ
4931 Four thousand Nine hundred Thirty One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้วัน สี่พันเก้าร้อยสามสิบเอ็ด
4932 Four thousand Nine hundred Thirty Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ทู สี่พันเก้าร้อยสามสิบสอง
4933 Four thousand Nine hundred Thirty Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยสามสิบสาม
4934 Four thousand Nine hundred Thirty Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยสามสิบสี่
4935 Four thousand Nine hundred Thirty Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยสามสิบห้า
4936 Four thousand Nine hundred Thirty Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยสามสิบหก
4937 Four thousand Nine hundred Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยสามสิบเจ็ด
4938 Four thousand Nine hundred Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้เอท สี่พันเก้าร้อยสามสิบแปด
4939 Four thousand Nine hundred Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยสามสิบเก้า
4940 Four thousand Nine hundred Forty โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ สี่พันเก้าร้อยสี่สิบ
4941 Four thousand Nine hundred Forty One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้วัน สี่พันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ด
4942 Four thousand Nine hundred Forty Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ทู สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสอง
4943 Four thousand Nine hundred Forty Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสาม
4944 Four thousand Nine hundred Forty Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสี่
4945 Four thousand Nine hundred Forty Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยสี่สิบห้า
4946 Four thousand Nine hundred Forty Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยสี่สิบหก
4947 Four thousand Nine hundred Forty Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด
4948 Four thousand Nine hundred Forty Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้เอท สี่พันเก้าร้อยสี่สิบแปด
4949 Four thousand Nine hundred Forty Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยสี่สิบเก้า
4950 Four thousand Nine hundred Fifty โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

*4851-4900* = *สี่พันแปดร้อยห้าสิบหนึ่ง(เอ็ด) ↠ สี่พันเก้าร้อย(ถ้วน) ถ้ามีคนฝรั่งถามคุณว่า "How many....?" คุณจะตอบอย่างไร?

สี่พันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด - สี่พันเก้าร้อย


ฝึกนับเลขภาษาอังกฤษ

เดาไม่ถูกละสิ!! ลองทายสิครับว่า มีปลากี่ตัว หรือ ปลามีกี่ตัว เฮ้อ! ภาษาไทยก็ดิ้นได้เหมือนกันนะ ไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น!!!


"Can you guess how many fishes are in this image?"


google images
นับเลข (Number count) : 

4851 - 4876


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4851 Four thousand Eight hundred Fifty One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้วัน สี่พันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
4852 Four thousand Eight hundred Fifty Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ทู สี่พันแปดร้อยห้าสิบสอง
4853 Four thousand Eight hundred Fifty Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี สี่พันแปดร้อยห้าสิบสาม
4854 Four thousand Eight hundred Fifty Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยห้าสิบสี่
4855 Four thousand Eight hundred Fifty Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยห้าสิบห้า
4856 Four thousand Eight hundred Fifty Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยห้าสิบหก
4857 Four thousand Eight hundred Fifty Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
4858 Four thousand Eight hundred Fifty Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้เอท สี่พันแปดร้อยห้าสิบแปด
4859 Four thousand Eight hundred Fifty Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยห้าสิบเก้า
4860 Four thousand Eight hundred Sixty โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ สี่พันแปดร้อยหกสิบ
4861 Four thousand Eight hundred Sixty One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน สี่พันแปดร้อยหกสิบเอ็ด
4862 Four thousand Eight hundred Sixty Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู สี่พันแปดร้อยหกสิบสอง
4863 Four thousand Eight hundred Sixty Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี สี่พันแปดร้อยหกสิบสาม
4864 Four thousand Eight hundred Sixty Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยหกสิบสี่
4865 Four thousand Eight hundred Sixty Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยหกสิบห้า
4866 Four thousand Eight hundred Sixty Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยหกสิบหก
4867 Four thousand Eight hundred Sixty Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
4868 Four thousand Eight hundred Sixty Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท สี่พันแปดร้อยหกสิบแปด
4869 Four thousand Eight hundred Sixty Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยหกสิบเก้า
4870 Four thousand Eight hundred Seventy โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบ
4871 Four thousand Eight hundred Seventy One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้วัน สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
4872 Four thousand Eight hundred Seventy Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ทู สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
4873 Four thousand Eight hundred Seventy Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม
4874 Four thousand Eight hundred Seventy Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
4875 Four thousand Eight hundred Seventy Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า
4876 Four thousand Eight hundred Seventy Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบหก

นับเลข (Number count) : 

4877 - 4900


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
4877 Four thousand Eight hundred Seventy Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
4878 Four thousand Eight hundred Seventy Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้เอท สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปด
4879 Four thousand Eight hundred Seventy Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
4880 Four thousand Eight hundred Eighty โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ สี่พันแปดร้อยแปดสิบ
4881 Four thousand Eight hundred Eighty One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้วัน สี่พันแปดร้อยแปดสิบเอ็ด
4882 Four thousand Eight hundred Eighty Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ทู สี่พันแปดร้อยแปดสิบสอง
4883 Four thousand Eight hundred Eighty Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ธรี สี่พันแปดร้อยแปดสิบสาม
4884 Four thousand Eight hundred Eighty Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยแปดสิบสี่
4885 Four thousand Eight hundred Eighty Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยแปดสิบห้า
4886 Four thousand Eight hundred Eighty Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยแปดสิบหก
4887 Four thousand Eight hundred Eighty Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด
4888 Four thousand Eight hundred Eighty Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้เอท สี่พันแปดร้อยแปดสิบแปด
4889 Four thousand Eight hundred Eighty Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยแปดสิบเก้า
4890 Four thousand Eight hundred Ninety โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ สี่พันแปดร้อยเก้าสิบ
4891 Four thousand Eight hundred Ninety One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้วัน สี่พันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
4892 Four thousand Eight hundred Ninety Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ทู สี่พันแปดร้อยเก้าสิบสอง
4893 Four thousand Eight hundred Ninety Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี สี่พันแปดร้อยเก้าสิบสาม
4894 Four thousand Eight hundred Ninety Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยเก้าสิบสี่
4895 Four thousand Eight hundred Ninety Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยเก้าสิบห้า
4896 Four thousand Eight hundred Ninety Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยเก้าสิบหก
4897 Four thousand Eight hundred Ninety Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
4898 Four thousand Eight hundred Ninety Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้เอท สี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปด
4899 Four thousand Eight hundred Ninety Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยเก้าสิบเก้า
4900 Four thousand Nine hundred โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด สี่พันเก้าร้อย

"I guess there are sixteen fishes in the image."

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง


See more related articles:

↳4801-4850↰ นับเลข ภาษาอังกฤษ เลข"สี่พันแปดร้อยหนึ่ง(เอ็ด) ↠ สี่พันแปดร้อยห้าสิบ คุณต้องไม่พลาด ฝรั่งถามอะไร ต้องตอบได้หมด

Can you count the number 4801 up to 4850?

คุณนับเลข "สี่พันแปดร้อยหนึ่ง(เอ็ด) ↠ สี่พันแปดร้อยห้าสิบได้มั๊ยครับ?


4801-4850

คุณนับได้ เก่งมากครับ
ห๋า?...นับไม่ได้เลย เอ๊าะ อ๋อ...กำลังหัดนับอยู่...สู้ๆครับ เป็นกำลังใจให้

เริ่มกันเลย...ตัวเลข (Number) : [4801-4825]

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4801 Four thousand Eight hundred One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด วัน สี่พันแปดร้อยเอ็ด
4802 Four thousand Eight hundred Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทู สี่พันแปดร้อยสอง
4803 Four thousand Eight hundred Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ธรี สี่พันแปดร้อยสาม
4804 Four thousand Eight hundred Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ สี่พันแปดร้อยสี่
4805 Four thousand Eight hundred Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไฟว์ สี่พันแปดร้อยห้า
4806 Four thousand Eight hundred Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยหก
4807 Four thousand Eight hundred Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่น สี่พันแปดร้อยเจ็ด
4808 Four thousand Eight hundred Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอท สี่พันแปดร้อยแปด
4809 Four thousand Eight hundred Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ สี่พันแปดร้อยเก้า
4810 Four thousand Eight hundred Ten โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เท็น สี่พันแปดร้อยสิบ
4811 Four thousand Eight hundred Eleven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด อีเลฟเว่น สี่พันแปดร้อยสิบเอ็ด
4812 Four thousand Eight hundred Twelve โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเวลฟ์ สี่พันแปดร้อยสิบสอง
4813 Four thousand Eight hundred Thirteen โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอทีน สี่พันแปดร้อยสิบสาม
4814 Four thousand Eight hundred Fourteen โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ทีน สี่พันแปดร้อยสิบสี่
4815 Four thousand Eight hundred Fifteen โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟทีน สี่พันแปดร้อยสิบห้า
4816 Four thousand Eight hundred Sixteen โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ทีน สี่พันแปดร้อยสิบหก
4817 Four thousand Eight hundred Seventeen โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นทีน สี่พันแปดร้อยสิบเจ็ด
4818 Four thousand Eight hundred Eighteen โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอททีน สี่พันแปดร้อยสิบแปด
4819 Four thousand Eight hundred Nineteen โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ทีน สี่พันแปดร้อยสิบเก้า
4820 Four thousand Eight hundred Twenty โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ สี่พันแปดร้อยยี่สิบ
4821 Four thousand Eight hundred Twenty One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้วัน สี่พันแปดร้อยยี่สิบเอ็ด
4822 Four thousand Eight hundred Twenty Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ทู สี่พันแปดร้อยยี่สิบสอง
4823 Four thousand Eight hundred Twenty Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี สี่พันแปดร้อยยี่สิบสาม
4824 Four thousand Eight hundred Twenty Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยยี่สิบสี่
4825 Four thousand Eight hundred Twenty Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยยี่สิบห้า

ตามด้วย shot ที่ 2 ครับ ตัวเลข (Number) : [4826-4850]

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4826 Four thousand Eight hundred Twenty Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยยี่สิบหก
4827 Four thousand Eight hundred Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยยี่สิบเจ็ด
4828 Four thousand Eight hundred Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้เอท สี่พันแปดร้อยยี่สิบแปด
4829 Four thousand Eight hundred Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยยี่สิบเก้า
4830 Four thousand Eight hundred Thirty โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ สี่พันแปดร้อยสามสิบ
4831 Four thousand Eight hundred Thirty One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้วัน สี่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
4832 Four thousand Eight hundred Thirty Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ทู สี่พันแปดร้อยสามสิบสอง
4833 Four thousand Eight hundred Thirty Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ธรี สี่พันแปดร้อยสามสิบสาม
4834 Four thousand Eight hundred Thirty Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยสามสิบสี่
4835 Four thousand Eight hundred Thirty Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยสามสิบห้า
4836 Four thousand Eight hundred Thirty Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยสามสิบหก
4837 Four thousand Eight hundred Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยสามสิบเจ็ด
4838 Four thousand Eight hundred Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้เอท สี่พันแปดร้อยสามสิบแปด
4839 Four thousand Eight hundred Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยสามสิบเก้า
4840 Four thousand Eight hundred Forty โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ สี่พันแปดร้อยสี่สิบ
4841 Four thousand Eight hundred Forty One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้วัน สี่พันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด
4842 Four thousand Eight hundred Forty Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ทู สี่พันแปดร้อยสี่สิบสอง
4843 Four thousand Eight hundred Forty Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี สี่พันแปดร้อยสี่สิบสาม
4844 Four thousand Eight hundred Forty Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยสี่สิบสี่
4845 Four thousand Eight hundred Forty Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยสี่สิบห้า
4846 Four thousand Eight hundred Forty Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยสี่สิบหก
4847 Four thousand Eight hundred Forty Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
4848 Four thousand Eight hundred Forty Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้เอท สี่พันแปดร้อยสี่สิบแปด
4849 Four thousand Eight hundred Forty Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยสี่สิบเก้า
4850 Four thousand Eight hundred Fifty โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ สี่พันแปดร้อยห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ฝึกนับเลขภาษาอังกฤษ [4,751- 4,800] = [สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)] - [สี่พันแปดร้อย] ทำอย่างไรถึงจะเก่งภาษา

⎇ 1 2 3! Let's go... เริ่มกันวันนี้ เรียนภาษาอังกฤษยิ่งเริ่มเร็ว ก็เป็นเร็ว เริ่มช้า ปาเข้าไปจะ40 ปากยังขมุบขมิบ พูดภาษาอังกฤษเป็นพระบวชใหม่ไปได้...ฮ่าฮ่า

puzzlersworld.com
ห๋า?!?! ฝึกอีกแล้ว...เหมือนทหารเกณฑ์ฝึกซะที่ไหนล่ะ เบากว่ากันเยอะเล๊ย!!! 

ตัวเลข (Number) : นับกันไปครับ วันนี้เริ่มจาก

                                  >> สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง) >>

                                  >>ไปจนถึง>>สี่พันแปดร้อย >>>>>>to wherever as you want it to be!

เรื่อยๆ สบายๆ แค่ 50 หมายเองครับ...อย่าลืมหยุดพัก(ในยามที่คุณเมื่อย เหนื่อย หรือท้อแท้...)

Find the Answer with Explanation for the above puzzle numbers? Click! See the Answer and คำอธิบาย

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4751 Four thous Seven hundred Fifty One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด
4752 Four thous Seven hundred Fifty Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสอง
4753 Four thous Seven hundred Fifty Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสาม
4754 Four thous Seven hundred Fifty Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่
4755 Four thous Seven hundred Fifty Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า
4756 Four thous Seven hundred Fifty Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบหก
4757 Four thous Seven hundred Fifty Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด
4758 Four thous Seven hundred Fifty Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบแปด
4759 Four thous Seven hundred Fifty Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้า
4760 Four thous Seven hundred Sixty โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบ
4761 Four thous Seven hundred Sixty One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด
4762 Four thous Seven hundred Sixty Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสอง
4763 Four thous Seven hundred Sixty Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสาม
4764 Four thous Seven hundred Sixty Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสี่
4765 Four thous Seven hundred Sixty Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้า
4766 Four thous Seven hundred Sixty Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหก
4767 Four thous Seven hundred Sixty Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด
4768 Four thous Seven hundred Sixty Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
4769 Four thous Seven hundred Sixty Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเก้า
4770 Four thous Seven hundred Seventy โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
4771 Four thous Seven hundred Seventy One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
4772 Four thous Seven hundred Seventy Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
4773 Four thous Seven hundred Seventy Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
4774 Four thous Seven hundred Seventy Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
4775 Four thous Seven hundred Seventy Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า
4776 Four thous Seven hundred Seventy Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
4777 Four thous Seven hundred Seventy Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
4778 Four thous Seven hundred Seventy Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด
4779 Four thous Seven hundred Seventy Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
4780 Four thous Seven hundred Eighty โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบ
4781 Four thous Seven hundred Eighty One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
4782 Four thous Seven hundred Eighty Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสอง
4783 Four thous Seven hundred Eighty Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสาม
4784 Four thous Seven hundred Eighty Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่
4785 Four thous Seven hundred Eighty Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบห้า
4786 Four thous Seven hundred Eighty Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบหก
4787 Four thous Seven hundred Eighty Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด
4788 Four thous Seven hundred Eighty Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด
4789 Four thous Seven hundred Eighty Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
4790 Four thous Seven hundred Ninety โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
4791 Four thous Seven hundred Ninety One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด
4792 Four thous Seven hundred Ninety Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสอง
4793 Four thous Seven hundred Ninety Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
4794 Four thous Seven hundred Ninety Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่
4795 Four thous Seven hundred Ninety Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
4796 Four thous Seven hundred Ninety Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบหก
4797 Four thous Seven hundred Ninety Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ด
4798 Four thous Seven hundred Ninety Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปด
4799 Four thous Seven hundred Ninety Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า
4800 Four thous Eight hundred โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด สี่พันแปดร้อย

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

[4,701- 4,750] = [สี่พันเจ็ดร้อยเอ็ด(หนึ่ง)] ถึง [สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบ] อยู่อย่างไรในยุคนี้ถ้าคุณภาษาอังกฤษไม่มีภาษี

😉แปลกใหม่ไม่น่าเซ็ง!!! ถามว่าเรื่องการเรียน เขียน อ่าน ใครๆก็มักจะบอก "กูละเซ็งแม่งชะมัดยาดเลย!!!" ท่านกำลังจะหัดนับเลขภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่าครับ ท่านก็คงจะเหนื่อยและเบื่อหน่ายเช่นกัน โดยเฉพาะไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขด้วยแล้ว มันน่าปวดหัว...เห็นแล้วไข้แทบจับ...


เรามาแก้เบื่อแก้เซ็งกับการค้นหาคำถามตามด้วยคำตอบด้วยกันครับ ตารางคำเฉลยที่ท่านเห็นอยู่ข้างล่างนี่ มันเป็นคำเฉลยของคำถามที่ว่า: Can you solve this?

ตารางตัวเลขด้านล่างเป็นเลขภาษาอังกฤษช่วงระหว่าง 4,701- 4,750 ครับ ลองฝึกกันดูนะครับ รับรองว่าท่านจะต้องเป็นกูรูแห่งตัวเลขอย่างแน่นอน...

I believe in you!!! Therefore, don't you believe yourself?

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4701 Four thousand Seven hundred One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด วัน สี่พันเจ็ดร้อยเอ็ด
4702 Four thousand Seven hundred Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทู สี่พันเจ็ดร้อยสอง
4703 Four thousand Seven hundred Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ธรี สี่พันเจ็ดร้อยสาม
4704 Four thousand Seven hundred Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยสี่
4705 Four thousand Seven hundred Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยห้า
4706 Four thousand Seven hundred Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยหก
4707 Four thousand Seven hundred Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ด
4708 Four thousand Seven hundred Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอท สี่พันเจ็ดร้อยแปด
4709 Four thousand Seven hundred Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยเก้า
4710 Four thousand Seven hundred Ten โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เท็น สี่พันเจ็ดร้อยสิบ
4711 Four thousand Seven hundred Eleven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด อีเลฟเว่น สี่พันเจ็ดร้อยสิบเอ็ด
4712 Four thousand Seven hundred Twelve โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเวลฟ์ สี่พันเจ็ดร้อยสิบสอง
4713 Four thousand Seven hundred Thirteen โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอทีน สี่พันเจ็ดร้อยสิบสาม
4714 Four thousand Seven hundred Fourteen โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ทีน สี่พันเจ็ดร้อยสิบสี่
4715 Four thousand Seven hundred Fifteen โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟทีน สี่พันเจ็ดร้อยสิบห้า
4716 Four thousand Seven hundred Sixteen โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ทีน สี่พันเจ็ดร้อยสิบหก
4717 Four thousand Seven hundred Seventeen โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นทีน สี่พันเจ็ดร้อยสิบเจ็ด
4718 Four thousand Seven hundred Eighteen โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอททีน สี่พันเจ็ดร้อยสิบแปด
4719 Four thousand Seven hundred Nineteen โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ทีน สี่พันเจ็ดร้อยสิบเก้า
4720 Four thousand Seven hundred Twenty โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบ
4721 Four thousand Seven hundred Twenty One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ด
4722 Four thousand Seven hundred Twenty Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสอง
4723 Four thousand Seven hundred Twenty Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสาม
4724 Four thousand Seven hundred Twenty Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่
4725 Four thousand Seven hundred Twenty Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้า
4726 Four thousand Seven hundred Twenty Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบหก
4727 Four thousand Seven hundred Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ด
4728 Four thousand Seven hundred Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบแปด
4729 Four thousand Seven hundred Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า
4730 Four thousand Seven hundred Thirty โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบ
4731 Four thousand Seven hundred Thirty One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
4732 Four thousand Seven hundred Thirty Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสอง
4733 Four thousand Seven hundred Thirty Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสาม
4734 Four thousand Seven hundred Thirty Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสี่
4735 Four thousand Seven hundred Thirty Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบห้า
4736 Four thousand Seven hundred Thirty Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบหก
4737 Four thousand Seven hundred Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ด
4738 Four thousand Seven hundred Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบแปด
4739 Four thousand Seven hundred Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเก้า
4740 Four thousand Seven hundred Forty โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบ
4741 Four thousand Seven hundred Forty One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ด
4742 Four thousand Seven hundred Forty Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสอง
4743 Four thousand Seven hundred Forty Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสาม
4744 Four thousand Seven hundred Forty Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่
4745 Four thousand Seven hundred Forty Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้า
4746 Four thousand Seven hundred Forty Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบหก
4747 Four thousand Seven hundred Forty Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ด
4748 Four thousand Seven hundred Forty Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบแปด
4749 Four thousand Seven hundred Forty Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้า
4750 Four thousand Seven hundred Fifty โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

แนะนำเพิ่มเติม: