"ห้าพันห้าสิบเอ็ด(5051)" ถึง "ห้าพันหนึ่งร้อย(5100)" นับเลขและการเขียนภาษาอังกฤษ

คุณนับเลขภาษาอังกฤษ "ห้าพันห้าสิบเอ็ด "ได้หรือไม่ Can you count the number 5051?


นับเลข ภาษาอังกฤษ (Number Counting) : 5051-5075

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5051 Five thousand Fifty One ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้วัน ห้าพันห้าสิบเอ็ด
5052 Five thousand Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ทู ห้าพันห้าสิบสอง
5053 Five thousand Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ธรี ห้าพันห้าสิบสาม
5054 Five thousand Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันห้าสิบสี่
5055 Five thousand Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันห้าสิบห้า
5056 Five thousand Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันห้าสิบหก
5057 Five thousand Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันห้าสิบเจ็ด
5058 Five thousand Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้เอท ห้าพันห้าสิบแปด
5059 Five thousand Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันห้าสิบเก้า
5060 Five thousand Sixty ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ ห้าพันหกสิบ
5061 Five thousand Sixty One ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันหกสิบเอ็ด
5062 Five thousand Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันหกสิบสอง
5063 Five thousand Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันหกสิบสาม
5064 Five thousand Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันหกสิบสี่
5065 Five thousand Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันหกสิบห้า
5066 Five thousand Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันหกสิบหก
5067 Five thousand Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันหกสิบเจ็ด
5068 Five thousand Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันหกสิบแปด
5069 Five thousand Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันหกสิบเก้า
5070 Five thousand Seventy ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ ห้าพันเจ็ดสิบ
5071 Five thousand Seventy One ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้วัน ห้าพันเจ็ดสิบเอ็ด
5072 Five thousand Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ทู ห้าพันเจ็ดสิบสอง
5073 Five thousand Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ธรี ห้าพันเจ็ดสิบสาม
5074 Five thousand Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันเจ็ดสิบสี่
5075 Five thousand Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันเจ็ดสิบห้า

นับเลข ภาษาอังกฤษ (Number Counting) 5076-5100

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5076 Five thousand Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันเจ็ดสิบหก
5077 Five thousand Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันเจ็ดสิบเจ็ด
5078 Five thousand Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้เอท ห้าพันเจ็ดสิบแปด
5079 Five thousand Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันเจ็ดสิบเก้า
5080 Five thousand Eighty ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ ห้าพันแปดสิบ
5081 Five thousand Eighty One ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้วัน ห้าพันแปดสิบเอ็ด
5082 Five thousand Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ทู ห้าพันแปดสิบสอง
5083 Five thousand Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ธรี ห้าพันแปดสิบสาม
5084 Five thousand Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้โฟร์ ห้าพันแปดสิบสี่
5085 Five thousand Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ไฟว์ ห้าพันแปดสิบห้า
5086 Five thousand Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดสิบหก
5087 Five thousand Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้เซเว่น ห้าพันแปดสิบเจ็ด
5088 Five thousand Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้เอท ห้าพันแปดสิบแปด
5089 Five thousand Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺ เอทตี้ไนน์ ห้าพันแปดสิบเก้า
5090 Five thousand Ninety ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ ห้าพันเก้าสิบ
5091 Five thousand Ninety One ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้วัน ห้าพันเก้าสิบเอ็ด
5092 Five thousand Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ทู ห้าพันเก้าสิบสอง
5093 Five thousand Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ธรี ห้าพันเก้าสิบสาม
5094 Five thousand Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันเก้าสิบสี่
5095 Five thousand Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันเก้าสิบห้า
5096 Five thousand Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันเก้าสิบหก
5097 Five thousand Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันเก้าสิบเจ็ด
5098 Five thousand Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้เอท ห้าพันเก้าสิบแปด
5099 Five thousand Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันเก้าสิบเก้า
5100 Five thousand One hundred ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ห้าพันหนึ่งร้อย

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น