"ห้าพันหนึ่ง" ภาษาอังกฤษ นับเลข 5001-5050 = ห้าพันหนึ่ง(เอ็ด) ↠ ห้าพันห้าสิบ จะติดใจถ้าได้เงินดอลลาร์

นับเลขอังกฤษ ให้เก่งเด้งดี! ต้องที่นี่เว็บ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" ฝึกนับเลข ห้าพันเอ็ด ถึง ห้าพันห้าสิบ ได้อะไรหลายอย่าง "ไหนขอลองดูหน่อย..."


ผลฟักข้าว(Spring Bitter Cucumber)


How many Spring Bitter Cucumbers are there?
มีฟักข้าวกี่ผล


นับเลข ภาษาอังกฤษ (Number Counting) : ห้าพันหนึ่ง(เอ็ด) ↠ ห้าพันยี่สิบห้า(5001-5025)

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5001 Five thousand One ไฟว์เธาซันดฺ วัน ห้าพันเอ็ด
5002 Five thousand Two ไฟว์เธาซันดฺ ทู ห้าพันสอง
5003 Five thousand Three ไฟว์เธาซันดฺ ธรี ห้าพันสาม
5004 Five thousand Four ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ ห้าพันสี่
5005 Five thousand Five ไฟว์เธาซันดฺ ไฟว์ ห้าพันห้า
5006 Five thousand Six ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ ห้าพันหก
5007 Five thousand Seven ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่น ห้าพันเจ็ด
5008 Five thousand Eight ไฟว์เธาซันดฺ เอท ห้าพันแปด
5009 Five thousand Nine ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ ห้าพันเก้า
5010 Five thousand Ten ไฟว์เธาซันดฺ เท็น ห้าพันสิบ
5011 Five thousand Eleven ไฟว์เธาซันดฺ อีเลฟเว่น ห้าพันสิบเอ็ด
5012 Five thousand Twelve ไฟว์เธาซันดฺ ทเวลฟ์ ห้าพันสิบสอง
5013 Five thousand Thirteen ไฟว์เธาซันดฺ เธอทีน ห้าพันสิบสาม
5014 Five thousand Fourteen ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ทีน ห้าพันสิบสี่
5015 Five thousand Fifteen ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟทีน ห้าพันสิบห้า
5016 Five thousand Sixteen ไฟว์เธาซันดฺ ซิกซ์ทีน ห้าพันสิบหก
5017 Five thousand Seventeen ไฟว์เธาซันดฺ เซเว่นทีน ห้าพันสิบเจ็ด
5018 Five thousand Eighteen ไฟว์เธาซันดฺ เอททีน ห้าพันสิบแปด
5019 Five thousand Nineteen ไฟว์เธาซันดฺ ไนน์ทีน ห้าพันสิบเก้า
5020 Five thousand Twenty ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ ห้าพันยี่สิบ
5021 Five thousand Twenty One ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้วัน ห้าพันยี่สิบเอ็ด
5022 Five thousand Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ทู ห้าพันยี่สิบสอง
5023 Five thousand Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ธรี ห้าพันยี่สิบสาม
5024 Five thousand Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันยี่สิบสี่
5025 Five thousand Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันยี่สิบห้า

I see the 2 Spring Bitter Cucumbers.
ผมเห็นฟักข้าว 2 ผล

นับเลข ภาษาอังกฤษ(Number Counting) : ห้าพันยี่สิบหก ↠ ห้าพันห้าสิบ(5026-5050)


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5026 Five thousand Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันยี่สิบหก
5027 Five thousand Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันยี่สิบเจ็ด
5028 Five thousand Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้เอท ห้าพันยี่สิบแปด
5029 Five thousand Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺ ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันยี่สิบเก้า
5030 Five thousand Thirty ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ ห้าพันสามสิบ
5031 Five thousand Thirty One ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้วัน ห้าพันสามสิบเอ็ด
5032 Five thousand Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ทู ห้าพันสามสิบสอง
5033 Five thousand Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ธรี ห้าพันสามสิบสาม
5034 Five thousand Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้โฟร์ ห้าพันสามสิบสี่
5035 Five thousand Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ไฟว์ ห้าพันสามสิบห้า
5036 Five thousand Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันสามสิบหก
5037 Five thousand Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้เซเว่น ห้าพันสามสิบเจ็ด
5038 Five thousand Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้เอท ห้าพันสามสิบแปด
5039 Five thousand Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺ เธอตี้ไนน์ ห้าพันสามสิบเก้า
5040 Five thousand Forty ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ ห้าพันสี่สิบ
5041 Five thousand Forty One ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้วัน ห้าพันสี่สิบเอ็ด
5042 Five thousand Forty Two ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ทู ห้าพันสี่สิบสอง
5043 Five thousand Forty Three ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ธรี ห้าพันสี่สิบสาม
5044 Five thousand Forty Four ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันสี่สิบสี่
5045 Five thousand Forty Five ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันสี่สิบห้า
5046 Five thousand Forty Six ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่สิบหก
5047 Five thousand Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันสี่สิบเจ็ด
5048 Five thousand Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้เอท ห้าพันสี่สิบแปด
5049 Five thousand Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺ โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันสี่สิบเก้า
5050 Five thousand Fifty ไฟว์เธาซันดฺ ฟิฟตี้ ห้าพันห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น