*4851-4900* = *สี่พันแปดร้อยห้าสิบหนึ่ง(เอ็ด) ↠ สี่พันเก้าร้อย(ถ้วน) ถ้ามีคนฝรั่งถามคุณว่า "How many....?" คุณจะตอบอย่างไร?

สี่พันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด - สี่พันเก้าร้อย


ฝึกนับเลขภาษาอังกฤษ

เดาไม่ถูกละสิ!! ลองทายสิครับว่า มีปลากี่ตัว หรือ ปลามีกี่ตัว เฮ้อ! ภาษาไทยก็ดิ้นได้เหมือนกันนะ ไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น!!!


"Can you guess how many fishes are in this image?"


google images
นับเลข (Number count) : 

4851 - 4876


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4851 Four thousand Eight hundred Fifty One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้วัน สี่พันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
4852 Four thousand Eight hundred Fifty Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ทู สี่พันแปดร้อยห้าสิบสอง
4853 Four thousand Eight hundred Fifty Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี สี่พันแปดร้อยห้าสิบสาม
4854 Four thousand Eight hundred Fifty Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยห้าสิบสี่
4855 Four thousand Eight hundred Fifty Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยห้าสิบห้า
4856 Four thousand Eight hundred Fifty Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยห้าสิบหก
4857 Four thousand Eight hundred Fifty Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
4858 Four thousand Eight hundred Fifty Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้เอท สี่พันแปดร้อยห้าสิบแปด
4859 Four thousand Eight hundred Fifty Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยห้าสิบเก้า
4860 Four thousand Eight hundred Sixty โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ สี่พันแปดร้อยหกสิบ
4861 Four thousand Eight hundred Sixty One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน สี่พันแปดร้อยหกสิบเอ็ด
4862 Four thousand Eight hundred Sixty Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู สี่พันแปดร้อยหกสิบสอง
4863 Four thousand Eight hundred Sixty Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี สี่พันแปดร้อยหกสิบสาม
4864 Four thousand Eight hundred Sixty Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยหกสิบสี่
4865 Four thousand Eight hundred Sixty Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยหกสิบห้า
4866 Four thousand Eight hundred Sixty Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยหกสิบหก
4867 Four thousand Eight hundred Sixty Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
4868 Four thousand Eight hundred Sixty Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท สี่พันแปดร้อยหกสิบแปด
4869 Four thousand Eight hundred Sixty Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยหกสิบเก้า
4870 Four thousand Eight hundred Seventy โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบ
4871 Four thousand Eight hundred Seventy One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้วัน สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
4872 Four thousand Eight hundred Seventy Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ทู สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
4873 Four thousand Eight hundred Seventy Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม
4874 Four thousand Eight hundred Seventy Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
4875 Four thousand Eight hundred Seventy Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า
4876 Four thousand Eight hundred Seventy Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบหก

นับเลข (Number count) : 

4877 - 4900


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
4877 Four thousand Eight hundred Seventy Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
4878 Four thousand Eight hundred Seventy Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้เอท สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปด
4879 Four thousand Eight hundred Seventy Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
4880 Four thousand Eight hundred Eighty โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ สี่พันแปดร้อยแปดสิบ
4881 Four thousand Eight hundred Eighty One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้วัน สี่พันแปดร้อยแปดสิบเอ็ด
4882 Four thousand Eight hundred Eighty Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ทู สี่พันแปดร้อยแปดสิบสอง
4883 Four thousand Eight hundred Eighty Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ธรี สี่พันแปดร้อยแปดสิบสาม
4884 Four thousand Eight hundred Eighty Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยแปดสิบสี่
4885 Four thousand Eight hundred Eighty Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยแปดสิบห้า
4886 Four thousand Eight hundred Eighty Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยแปดสิบหก
4887 Four thousand Eight hundred Eighty Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด
4888 Four thousand Eight hundred Eighty Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้เอท สี่พันแปดร้อยแปดสิบแปด
4889 Four thousand Eight hundred Eighty Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยแปดสิบเก้า
4890 Four thousand Eight hundred Ninety โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ สี่พันแปดร้อยเก้าสิบ
4891 Four thousand Eight hundred Ninety One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้วัน สี่พันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
4892 Four thousand Eight hundred Ninety Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ทู สี่พันแปดร้อยเก้าสิบสอง
4893 Four thousand Eight hundred Ninety Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี สี่พันแปดร้อยเก้าสิบสาม
4894 Four thousand Eight hundred Ninety Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยเก้าสิบสี่
4895 Four thousand Eight hundred Ninety Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยเก้าสิบห้า
4896 Four thousand Eight hundred Ninety Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยเก้าสิบหก
4897 Four thousand Eight hundred Ninety Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
4898 Four thousand Eight hundred Ninety Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้เอท สี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปด
4899 Four thousand Eight hundred Ninety Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยเก้าสิบเก้า
4900 Four thousand Nine hundred โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด สี่พันเก้าร้อย

"I guess there are sixteen fishes in the image."

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง


See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น