↳4801-4850↰ นับเลข ภาษาอังกฤษ เลข"สี่พันแปดร้อยหนึ่ง(เอ็ด) ↠ สี่พันแปดร้อยห้าสิบ คุณต้องไม่พลาด ฝรั่งถามอะไร ต้องตอบได้หมด

Can you count the number 4801 up to 4850?

คุณนับเลข "สี่พันแปดร้อยหนึ่ง(เอ็ด) ↠ สี่พันแปดร้อยห้าสิบได้มั๊ยครับ?


4801-4850

คุณนับได้ เก่งมากครับ
ห๋า?...นับไม่ได้เลย เอ๊าะ อ๋อ...กำลังหัดนับอยู่...สู้ๆครับ เป็นกำลังใจให้

เริ่มกันเลย...ตัวเลข (Number) : [4801-4825]

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4801 Four thousand Eight hundred One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด วัน สี่พันแปดร้อยเอ็ด
4802 Four thousand Eight hundred Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทู สี่พันแปดร้อยสอง
4803 Four thousand Eight hundred Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ธรี สี่พันแปดร้อยสาม
4804 Four thousand Eight hundred Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ สี่พันแปดร้อยสี่
4805 Four thousand Eight hundred Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไฟว์ สี่พันแปดร้อยห้า
4806 Four thousand Eight hundred Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยหก
4807 Four thousand Eight hundred Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่น สี่พันแปดร้อยเจ็ด
4808 Four thousand Eight hundred Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอท สี่พันแปดร้อยแปด
4809 Four thousand Eight hundred Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ สี่พันแปดร้อยเก้า
4810 Four thousand Eight hundred Ten โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เท็น สี่พันแปดร้อยสิบ
4811 Four thousand Eight hundred Eleven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด อีเลฟเว่น สี่พันแปดร้อยสิบเอ็ด
4812 Four thousand Eight hundred Twelve โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเวลฟ์ สี่พันแปดร้อยสิบสอง
4813 Four thousand Eight hundred Thirteen โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอทีน สี่พันแปดร้อยสิบสาม
4814 Four thousand Eight hundred Fourteen โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ทีน สี่พันแปดร้อยสิบสี่
4815 Four thousand Eight hundred Fifteen โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟทีน สี่พันแปดร้อยสิบห้า
4816 Four thousand Eight hundred Sixteen โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ทีน สี่พันแปดร้อยสิบหก
4817 Four thousand Eight hundred Seventeen โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นทีน สี่พันแปดร้อยสิบเจ็ด
4818 Four thousand Eight hundred Eighteen โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอททีน สี่พันแปดร้อยสิบแปด
4819 Four thousand Eight hundred Nineteen โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ทีน สี่พันแปดร้อยสิบเก้า
4820 Four thousand Eight hundred Twenty โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ สี่พันแปดร้อยยี่สิบ
4821 Four thousand Eight hundred Twenty One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้วัน สี่พันแปดร้อยยี่สิบเอ็ด
4822 Four thousand Eight hundred Twenty Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ทู สี่พันแปดร้อยยี่สิบสอง
4823 Four thousand Eight hundred Twenty Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี สี่พันแปดร้อยยี่สิบสาม
4824 Four thousand Eight hundred Twenty Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยยี่สิบสี่
4825 Four thousand Eight hundred Twenty Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยยี่สิบห้า

ตามด้วย shot ที่ 2 ครับ ตัวเลข (Number) : [4826-4850]

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4826 Four thousand Eight hundred Twenty Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยยี่สิบหก
4827 Four thousand Eight hundred Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยยี่สิบเจ็ด
4828 Four thousand Eight hundred Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้เอท สี่พันแปดร้อยยี่สิบแปด
4829 Four thousand Eight hundred Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยยี่สิบเก้า
4830 Four thousand Eight hundred Thirty โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ สี่พันแปดร้อยสามสิบ
4831 Four thousand Eight hundred Thirty One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้วัน สี่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
4832 Four thousand Eight hundred Thirty Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ทู สี่พันแปดร้อยสามสิบสอง
4833 Four thousand Eight hundred Thirty Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ธรี สี่พันแปดร้อยสามสิบสาม
4834 Four thousand Eight hundred Thirty Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยสามสิบสี่
4835 Four thousand Eight hundred Thirty Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยสามสิบห้า
4836 Four thousand Eight hundred Thirty Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยสามสิบหก
4837 Four thousand Eight hundred Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยสามสิบเจ็ด
4838 Four thousand Eight hundred Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้เอท สี่พันแปดร้อยสามสิบแปด
4839 Four thousand Eight hundred Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยสามสิบเก้า
4840 Four thousand Eight hundred Forty โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ สี่พันแปดร้อยสี่สิบ
4841 Four thousand Eight hundred Forty One โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้วัน สี่พันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด
4842 Four thousand Eight hundred Forty Two โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ทู สี่พันแปดร้อยสี่สิบสอง
4843 Four thousand Eight hundred Forty Three โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี สี่พันแปดร้อยสี่สิบสาม
4844 Four thousand Eight hundred Forty Four โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันแปดร้อยสี่สิบสี่
4845 Four thousand Eight hundred Forty Five โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันแปดร้อยสี่สิบห้า
4846 Four thousand Eight hundred Forty Six โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันแปดร้อยสี่สิบหก
4847 Four thousand Eight hundred Forty Seven โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
4848 Four thousand Eight hundred Forty Eight โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้เอท สี่พันแปดร้อยสี่สิบแปด
4849 Four thousand Eight hundred Forty Nine โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันแปดร้อยสี่สิบเก้า
4850 Four thousand Eight hundred Fifty โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ สี่พันแปดร้อยห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น