นับเลขภาษาอังกฤษ "4,651- 4,700" : "สี่พันหกร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันเจ็ดร้อย" | เว็บ(นับเลขภาษาอังกฤษ)

4651 ถึง 4700 เลขเด็ดๆที่ต้องหัดนับ หัดพูดให้ได้ มันจะตายก็ให้มันรู้ไปสิน่า...มันจะหนักหนาอะไรกะอีแค่ตัวเลขง่ายๆ ฝึกๆไปเดี๋ยวพูดได้สบายแฮ...
How many fish are beneath curry soup ?
เฮา แมนี่ ฟิช อาร์ บินีธ' เคอร์รี่ ซุบ
มีปลากี่ตัวอยู่ใต้น้ำแกงเอ่ย?

ตัวเลข (Number) : "4,651- 4,700" 


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4651 Four thousand Six hundred and Fifty One โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สี่พันหกร้อยห้าสิบเอ็ด
4652 Four thousand Six hundred and Fifty Two โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สี่พันหกร้อยห้าสิบสอง
4653 Four thousand Six hundred and Fifty Three โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สี่พันหกร้อยห้าสิบสาม
4654 Four thousand Six hundred and Fifty Four โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สี่พันหกร้อยห้าสิบสี่
4655 Four thousand Six hundred and Fifty Five โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สี่พันหกร้อยห้าสิบห้า
4656 Four thousand Six hundred and Fifty Six โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่พันหกร้อยห้าสิบหก
4657 Four thousand Six hundred and Fifty Seven โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สี่พันหกร้อยห้าสิบเจ็ด
4658 Four thousand Six hundred and Fifty Eight โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สี่พันหกร้อยห้าสิบแปด
4659 Four thousand Six hundred and Fifty Nine โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สี่พันหกร้อยห้าสิบเก้า
4660 Four thousand Six hundred and Sixty โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สี่พันหกร้อยหกสิบ
4661 Four thousand Six hundred and Sixty One โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สี่พันหกร้อยหกสิบเอ็ด
4662 Four thousand Six hundred and Sixty Two โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สี่พันหกร้อยหกสิบสอง
4663 Four thousand Six hundred and Sixty Three โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สี่พันหกร้อยหกสิบสาม
4664 Four thousand Six hundred and Sixty Four โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่พันหกร้อยหกสิบสี่
4665 Four thousand Six hundred and Sixty Five โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่พันหกร้อยหกสิบห้า
4666 Four thousand Six hundred and Sixty Six โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่พันหกร้อยหกสิบหก
4667 Four thousand Six hundred and Sixty Seven โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่พันหกร้อยหกสิบเจ็ด
4668 Four thousand Six hundred and Sixty Eight โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สี่พันหกร้อยหกสิบแปด
4669 Four thousand Six hundred and Sixty Nine โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่พันหกร้อยหกสิบเก้า
4670 Four thousand Six hundred and Seventy โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบ
4671 Four thousand Six hundred and Seventy One โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
4672 Four thousand Six hundred and Seventy Two โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสอง
4673 Four thousand Six hundred and Seventy Three โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสาม
4674 Four thousand Six hundred and Seventy Four โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสี่
4675 Four thousand Six hundred and Seventy Five โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้า
4676 Four thousand Six hundred and Seventy Six โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบหก
4677 Four thousand Six hundred and Seventy Seven โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
4678 Four thousand Six hundred and Seventy Eight โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบแปด
4679 Four thousand Six hundred and Seventy Nine โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเก้า
4680 Four thousand Six hundred and Eighty โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สี่พันหกร้อยแปดสิบ
4681 Four thousand Six hundred and Eighty One โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สี่พันหกร้อยแปดสิบเอ็ด
4682 Four thousand Six hundred and Eighty Two โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สี่พันหกร้อยแปดสิบสอง
4683 Four thousand Six hundred and Eighty Three โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สี่พันหกร้อยแปดสิบสาม
4684 Four thousand Six hundred and Eighty Four โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สี่พันหกร้อยแปดสิบสี่
4685 Four thousand Six hundred and Eighty Five โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สี่พันหกร้อยแปดสิบห้า
4686 Four thousand Six hundred and Eighty Six โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สี่พันหกร้อยแปดสิบหก
4687 Four thousand Six hundred and Eighty Seven โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สี่พันหกร้อยแปดสิบเจ็ด
4688 Four thousand Six hundred and Eighty Eight โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สี่พันหกร้อยแปดสิบแปด
4689 Four thousand Six hundred and Eighty Nine โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สี่พันหกร้อยแปดสิบเก้า
4690 Four thousand Six hundred and Ninety โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สี่พันหกร้อยเก้าสิบ
4691 Four thousand Six hundred and Ninety One โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สี่พันหกร้อยเก้าสิบเอ็ด
4692 Four thousand Six hundred and Ninety Two โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สี่พันหกร้อยเก้าสิบสอง
4693 Four thousand Six hundred and Ninety Three โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สี่พันหกร้อยเก้าสิบสาม
4694 Four thousand Six hundred and Ninety Four โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สี่พันหกร้อยเก้าสิบสี่
4695 Four thousand Six hundred and Ninety Five โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สี่พันหกร้อยเก้าสิบห้า
4696 Four thousand Six hundred and Ninety Six โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สี่พันหกร้อยเก้าสิบหก
4697 Four thousand Six hundred and Ninety Seven โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สี่พันหกร้อยเก้าสิบเจ็ด
4698 Four thousand Six hundred and Ninety Eight โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สี่พันหกร้อยเก้าสิบแปด
4699 Four thousand Six hundred and Ninety Nine โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สี่พันหกร้อยเก้าสิบเก้า
4700 Four thousand Seven hundred โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด สี่พันเจ็ดร้อย

There is only one fish.
แธร์ อิส ออนลี่ วัน ฟิช
มีปลาแค่ตัวเดียวครับ
หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น