นับเลขภาษาอังกฤษ "4,601- 4,650" : "สี่พันหกร้อยสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันหกร้อยห้าสิบ" | เว็บ"นับเลขภาษาอังกฤษ"

Can you count the lights on the photo below ?
แคน ยู เคาทฺ เดอะ ไลท์ส ออน เดอะ โฟ'โท บิโล'
คุณนับไฟในรูปด้านล่างนี้ให้หน่อยครับว่าได้เท่าไหร่

ตัวเลข (Number) : "4,601- 4,650"

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4601 Four thousand Six hundred and One โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่พันหกร้อยเอ็ด
4602 Four thousand Six hundred and Two โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่พันหกร้อยสอง
4603 Four thousand Six hundred and Three โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่พันหกร้อยสาม
4604 Four thousand Six hundred and Four โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่พันหกร้อยสี่
4605 Four thousand Six hundred and Five โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สี่พันหกร้อยห้า
4606 Four thousand Six hundred and Six โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่พันหกร้อยหก
4607 Four thousand Six hundred and Seven โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สี่พันหกร้อยเจ็ด
4608 Four thousand Six hundred and Eight โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่พันหกร้อยแปด
4609 Four thousand Six hundred and Nine โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่พันหกร้อยเก้า
4610 Four thousand Six hundred and Ten โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เท็น สี่พันหกร้อยสิบ
4611 Four thousand Six hundred and Eleven โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สี่พันหกร้อยสิบเอ็ด
4612 Four thousand Six hundred and Twelve โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่พันหกร้อยสิบสอง
4613 Four thousand Six hundred and Thirteen โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่พันหกร้อยสิบสาม
4614 Four thousand Six hundred and Fourteen โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่พันหกร้อยสิบสี่
4615 Four thousand Six hundred and Fifteen โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่พันหกร้อยสิบห้า
4616 Four thousand Six hundred and Sixteen โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่พันหกร้อยสิบหก
4617 Four thousand Six hundred and Seventeen โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สี่พันหกร้อยสิบเจ็ด
4618 Four thousand Six hundred and Eighteen โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่พันหกร้อยสิบแปด
4619 Four thousand Six hundred and Nineteen โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่พันหกร้อยสิบเก้า
4620 Four thousand Six hundred and Twenty โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สี่พันหกร้อยยี่สิบ
4621 Four thousand Six hundred and Twenty One โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สี่พันหกร้อยยี่สิบเอ็ด
4622 Four thousand Six hundred and Twenty Two โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สี่พันหกร้อยยี่สิบสอง
4623 Four thousand Six hundred and Twenty Three โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สี่พันหกร้อยยี่สิบสาม
4624 Four thousand Six hundred and Twenty Four โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันหกร้อยยี่สิบสี่
4625 Four thousand Six hundred and Twenty Five โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันหกร้อยยี่สิบห้า
4626 Four thousand Six hundred and Twenty Six โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันหกร้อยยี่สิบหก
4627 Four thousand Six hundred and Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันหกร้อยยี่สิบเจ็ด
4628 Four thousand Six hundred and Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สี่พันหกร้อยยี่สิบแปด
4629 Four thousand Six hundred and Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันหกร้อยยี่สิบเก้า
4630 Four thousand Six hundred and Thirty โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สี่พันหกร้อยสามสิบ
4631 Four thousand Six hundred and Thirty One โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สี่พันหกร้อยสามสิบเอ็ด
4632 Four thousand Six hundred and Thirty Two โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สี่พันหกร้อยสามสิบสอง
4633 Four thousand Six hundred and Thirty Three โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สี่พันหกร้อยสามสิบสาม
4634 Four thousand Six hundred and Thirty Four โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สี่พันหกร้อยสามสิบสี่
4635 Four thousand Six hundred and Thirty Five โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สี่พันหกร้อยสามสิบห้า
4636 Four thousand Six hundred and Thirty Six โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สี่พันหกร้อยสามสิบหก
4637 Four thousand Six hundred and Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สี่พันหกร้อยสามสิบเจ็ด
4638 Four thousand Six hundred and Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สี่พันหกร้อยสามสิบแปด
4639 Four thousand Six hundred and Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สี่พันหกร้อยสามสิบเก้า
4640 Four thousand Six hundred and Forty โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สี่พันหกร้อยสี่สิบ
4641 Four thousand Six hundred and Forty One โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สี่พันหกร้อยสี่สิบเอ็ด
4642 Four thousand Six hundred and Forty Two โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สี่พันหกร้อยสี่สิบสอง
4643 Four thousand Six hundred and Forty Three โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สี่พันหกร้อยสี่สิบสาม
4644 Four thousand Six hundred and Forty Four โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันหกร้อยสี่สิบสี่
4645 Four thousand Six hundred and Forty Five โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันหกร้อยสี่สิบห้า
4646 Four thousand Six hundred and Forty Six โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันหกร้อยสี่สิบหก
4647 Four thousand Six hundred and Forty Seven โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันหกร้อยสี่สิบเจ็ด
4648 Four thousand Six hundred and Forty Eight โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สี่พันหกร้อยสี่สิบแปด
4649 Four thousand Six hundred and Forty Nine โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันหกร้อยสี่สิบเก้า
4650 Four thousand Six hundred and Fifty โฟร์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สี่พันหกร้อยห้าสิบ

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น