นับเลขภาษาอังกฤษ "4351- 4400" : "สี่พันสามร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันสี่ร้อย" | เว็บ"นับเลขภาษาอังกฤษ"

ตัวเลข (Number) : "4351- 4400"(สี่พันสามร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)- สี่พันสี่ร้อย)


วันนี้คุณฝึกหัดนับเลขภาษาอังกฤษแล้วหรือยังครับ? 
Today, do you practice counting English number?

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4351 Four thousand Three hundred and Fifty One โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สี่พันสามร้อยห้าสิบเอ็ด
4352 Four thousand Three hundred and Fifty Two โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สี่พันสามร้อยห้าสิบสอง
4353 Four thousand Three hundred and Fifty Three โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สี่พันสามร้อยห้าสิบสาม
4354 Four thousand Three hundred and Fifty Four โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สี่พันสามร้อยห้าสิบสี่
4355 Four thousand Three hundred and Fifty Five โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สี่พันสามร้อยห้าสิบห้า
4356 Four thousand Three hundred and Fifty Six โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่พันสามร้อยห้าสิบหก
4357 Four thousand Three hundred and Fifty Seven โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สี่พันสามร้อยห้าสิบเจ็ด
4358 Four thousand Three hundred and Fifty Eight โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สี่พันสามร้อยห้าสิบแปด
4359 Four thousand Three hundred and Fifty Nine โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สี่พันสามร้อยห้าสิบเก้า
4360 Four thousand Three hundred and Sixty โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สี่พันสามร้อยหกสิบ
4361 Four thousand Three hundred and Sixty One โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สี่พันสามร้อยหกสิบเอ็ด
4362 Four thousand Three hundred and Sixty Two โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สี่พันสามร้อยหกสิบสอง
4363 Four thousand Three hundred and Sixty Three โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สี่พันสามร้อยหกสิบสาม
4364 Four thousand Three hundred and Sixty Four โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่พันสามร้อยหกสิบสี่
4365 Four thousand Three hundred and Sixty Five โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่พันสามร้อยหกสิบห้า
4366 Four thousand Three hundred and Sixty Six โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่พันสามร้อยหกสิบหก
4367 Four thousand Three hundred and Sixty Seven โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่พันสามร้อยหกสิบเจ็ด
4368 Four thousand Three hundred and Sixty Eight โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สี่พันสามร้อยหกสิบแปด
4369 Four thousand Three hundred and Sixty Nine โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่พันสามร้อยหกสิบเก้า
4370 Four thousand Three hundred and Seventy โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบ
4371 Four thousand Three hundred and Seventy One โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
4372 Four thousand Three hundred and Seventy Two โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสอง
4373 Four thousand Three hundred and Seventy Three โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสาม
4374 Four thousand Three hundred and Seventy Four โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่
4375 Four thousand Three hundred and Seventy Five โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้า
4376 Four thousand Three hundred and Seventy Six โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบหก
4377 Four thousand Three hundred and Seventy Seven โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
4378 Four thousand Three hundred and Seventy Eight โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบแปด
4379 Four thousand Three hundred and Seventy Nine โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเก้า
4380 Four thousand Three hundred and Eighty โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สี่พันสามร้อยแปดสิบ
4381 Four thousand Three hundred and Eighty One โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สี่พันสามร้อยแปดสิบเอ็ด
4382 Four thousand Three hundred and Eighty Two โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สี่พันสามร้อยแปดสิบสอง
4383 Four thousand Three hundred and Eighty Three โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สี่พันสามร้อยแปดสิบสาม
4384 Four thousand Three hundred and Eighty Four โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สี่พันสามร้อยแปดสิบสี่
4385 Four thousand Three hundred and Eighty Five โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สี่พันสามร้อยแปดสิบห้า
4386 Four thousand Three hundred and Eighty Six โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สี่พันสามร้อยแปดสิบหก
4387 Four thousand Three hundred and Eighty Seven โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สี่พันสามร้อยแปดสิบเจ็ด
4388 Four thousand Three hundred and Eighty Eight โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สี่พันสามร้อยแปดสิบแปด
4389 Four thousand Three hundred and Eighty Nine โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สี่พันสามร้อยแปดสิบเก้า
4390 Four thousand Three hundred and Ninety โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สี่พันสามร้อยเก้าสิบ
4391 Four thousand Three hundred and Ninety One โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สี่พันสามร้อยเก้าสิบเอ็ด
4392 Four thousand Three hundred and Ninety Two โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สี่พันสามร้อยเก้าสิบสอง
4393 Four thousand Three hundred and Ninety Three โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สี่พันสามร้อยเก้าสิบสาม
4394 Four thousand Three hundred and Ninety Four โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สี่พันสามร้อยเก้าสิบสี่
4395 Four thousand Three hundred and Ninety Five โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สี่พันสามร้อยเก้าสิบห้า
4396 Four thousand Three hundred and Ninety Six โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สี่พันสามร้อยเก้าสิบหก
4397 Four thousand Three hundred and Ninety Seven โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สี่พันสามร้อยเก้าสิบเจ็ด
4398 Four thousand Three hundred and Ninety Eight โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สี่พันสามร้อยเก้าสิบแปด
4399 Four thousand Three hundred and Ninety Nine โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สี่พันสามร้อยเก้าสิบเก้า
4400 Four thousand Four hundred โฟร์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ สี่พันสี่ร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น