2,651- 2,700(สองพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง) ถึง สองพันเจ็ดร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number): 2,651- 2,700

สวัสดีครับ วันนี้ผมไมเคิล เล้งเอาตัวภาษาอังกฤษช่วง 2,651- 2,700 มาเขียนคำอ่านให้เพื่อนๆที่ชอบภาษาอังกฤษได้อ่านกันดังตารางด้านล่างนี้ครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่เลข "999" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "999" in words? 

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2651 Two thousand Six hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด
2652 Two thousand Six hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันหกร้อยห้าสิบสอง
2653 Two thousand Six hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันหกร้อยห้าสิบสาม
2654 Two thousand Six hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันหกร้อยห้าสิบสี่
2655 Two thousand Six hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยห้าสิบห้า
2656 Two thousand Six hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยห้าสิบหก
2657 Two thousand Six hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันหกร้อยห้าสิบเจ็ด
2658 Two thousand Six hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันหกร้อยห้าสิบแปด
2659 Two thousand Six hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันหกร้อยห้าสิบเก้า
2660 Two thousand Six hundred and Sixty ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันหกร้อยหกสิบ
2661 Two thousand Six hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันหกร้อยหกสิบเอ็ด
2662 Two thousand Six hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันหกร้อยหกสิบสอง
2663 Two thousand Six hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันหกร้อยหกสิบสาม
2664 Two thousand Six hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันหกร้อยหกสิบสี่
2665 Two thousand Six hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยหกสิบห้า
2666 Two thousand Six hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยหกสิบหก
2667 Two thousand Six hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันหกร้อยหกสิบเจ็ด
2668 Two thousand Six hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันหกร้อยหกสิบแปด
2669 Two thousand Six hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันหกร้อยหกสิบเก้า
2670 Two thousand Six hundred and Seventy ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันหกร้อยเจ็ดสิบ
2671 Two thousand Six hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2672 Two thousand Six hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันหกร้อยเจ็ดสิบสอง
2673 Two thousand Six hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันหกร้อยเจ็ดสิบสาม
2674 Two thousand Six hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่
2675 Two thousand Six hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยเจ็ดสิบห้า
2676 Two thousand Six hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยเจ็ดสิบหก
2677 Two thousand Six hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2678 Two thousand Six hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันหกร้อยเจ็ดสิบแปด
2679 Two thousand Six hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้า
2680 Two thousand Six hundred and Eighty ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองพันหกร้อยแปดสิบ
2681 Two thousand Six hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันหกร้อยแปดสิบเอ็ด
2682 Two thousand Six hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันหกร้อยแปดสิบสอง
2683 Two thousand Six hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันหกร้อยแปดสิบสาม
2684 Two thousand Six hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันหกร้อยแปดสิบสี่
2685 Two thousand Six hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยแปดสิบห้า
2686 Two thousand Six hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยแปดสิบหก
2687 Two thousand Six hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ด
2688 Two thousand Six hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันหกร้อยแปดสิบแปด
2689 Two thousand Six hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันหกร้อยแปดสิบเก้า
2690 Two thousand Six hundred and Ninety ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันหกร้อยเก้าสิบ
2691 Two thousand Six hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ด
2692 Two thousand Six hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันหกร้อยเก้าสิบสอง
2693 Two thousand Six hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันหกร้อยเก้าสิบสาม
2694 Two thousand Six hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันหกร้อยเก้าสิบสี่
2695 Two thousand Six hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยเก้าสิบห้า
2696 Two thousand Six hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยเก้าสิบหก
2697 Two thousand Six hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ด
2698 Two thousand Six hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันหกร้อยเก้าสิบแปด
2699 Two thousand Six hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันหกร้อยเก้าสิบเก้า
2700 Two thousand Seven hundred ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด สองพันเจ็ดร้อย


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Nine hundred and Nineteen.

 b. Nine hundred and Ninety.

 c. Nine hundred and Ninety Nine.ดูเฉลย คลิก : 999 อ่านเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ครับ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU


ฝึกการพูด อ่านและเขียนเลขภาษาอังกฤษระหว่าง 2,651(สองพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง))ถึง 2,700(สองพันเจ็ดร้อย)
การฝึกภาษาอังกฤษนั้นไม่ยาก จะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ไม่ได้มีกฎอะไรตายตัวมากมายนัก ที่สำคัญคือท่านผู้ที่ต้องการจะฝึกจะต้องมีศัทธาอันแรงกล้าที่จะเรียนรู้มัน

ณ ที่นี้ เป็นอีกที่แห่งหนึ่งที่มีตัวเลขภาษาอังกฤษไว้ให้แก่ผู้ที่ต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยเรียนจากการฝึกพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษจากตัวเลข

ในบล็อก "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" นี้จะมีการ post เลขภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านภาษาไทย การ post จะทำทุกๆวันหรืออาจจะมีเว้นว่างไปบ้างเป็นบางวันเนื่องจากความไม่สะดวกของเจ้าของบล็อก

อย่างไรก็ดี ข้อดีของบล็อกนี้ก็คือ การ post จะเป็นตัวเลขที่แบ่งเป็นช่วงๆ ช่วงละ 50 เลข โดยตั้งเป้าไว้ที่เลข 1 ถึง 1000000

ถ้าลองคิดคร่าวดูแล้วอาจต้องใช้เวลาการเขียนบล็อกนี้นับเป็นเวลากันเป็นสิบๆปีเลยครับ แต่ก็ไม่ย่อท้อครับ ผู้เขียนบล็อกตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำให้ถึงเลขที่หนึ่งล้านให้ได้ ตั้งใจว่าจะทำไปจนหมดเรี่ยวหมดแรงหรือว่าสิ้นลมหายใจกันไปเลยทีเดียวครับ ฮาฮาฮา

เพราะเราต้องการ share ในสิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เรารัก สิ่งที่เรารู้แก่ทุกๆคนที่ใคร่รู้ในสิ่งที่เราทำ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

2,601- 2,650(สองพันหกร้อยเอ็ด(หนึ่ง) ถึง สองพันหกร้อยห้าสิบ) | นับเลขภาษาอังกฤษ

"2,601- 2,650"

2,650 อ่านเลขอังกฤษ

สวัสดีครับ ผมไมเคิล เล้งครับ ผมเอาตัวเลขภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนกันอีกแล้วครับ เป็นเลขที่น่าสนใจ ถ้าใครนับได้ พูดได้ อนาคตไกลครับ

ตัวเลข (Number) : 2,601- 2,625


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2601 Two thousand Six hundred One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด วัน สองพันหกร้อยเอ็ด
2602 Two thousand Six hundred Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทู สองพันหกร้อยสอง
2603 Two thousand Six hundred Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ธรี สองพันหกร้อยสาม
2604 Two thousand Six hundred Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ สองพันหกร้อยสี่
2605 Two thousand Six hundred Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไฟว์ สองพันหกร้อยห้า
2606 Two thousand Six hundred Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ สองพันหกร้อยหก
2607 Two thousand Six hundred Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่น สองพันหกร้อยเจ็ด
2608 Two thousand Six hundred Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอท สองพันหกร้อยแปด
2609 Two thousand Six hundred Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ สองพันหกร้อยเก้า
2610 Two thousand Six hundred Ten ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เท็น สองพันหกร้อยสิบ
2611 Two thousand Six hundred Eleven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด อีเลฟเว่น สองพันหกร้อยสิบเอ็ด
2612 Two thousand Six hundred Twelve ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเวลฟ์ สองพันหกร้อยสิบสอง
2613 Two thousand Six hundred Thirteen ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอทีน สองพันหกร้อยสิบสาม
2614 Two thousand Six hundred Fourteen ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ทีน สองพันหกร้อยสิบสี่
2615 Two thousand Six hundred Fifteen ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟทีน สองพันหกร้อยสิบห้า
2616 Two thousand Six hundred Sixteen ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ทีน สองพันหกร้อยสิบหก
2617 Two thousand Six hundred Seventeen ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นทีน สองพันหกร้อยสิบเจ็ด
2618 Two thousand Six hundred Eighteen ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอททีน สองพันหกร้อยสิบแปด
2619 Two thousand Six hundred Nineteen ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ทีน สองพันหกร้อยสิบเก้า
2620 Two thousand Six hundred Twenty ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ สองพันหกร้อยยี่สิบ
2621 Two thousand Six hundred Twenty One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้วัน สองพันหกร้อยยี่สิบเอ็ด
2622 Two thousand Six hundred Twenty Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ทู สองพันหกร้อยยี่สิบสอง
2623 Two thousand Six hundred Twenty Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี สองพันหกร้อยยี่สิบสาม
2624 Two thousand Six hundred Twenty Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ สองพันหกร้อยยี่สิบสี่
2625 Two thousand Six hundred Twenty Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยยี่สิบห้าตัวเลข (Number) : 2,626- 2,250


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2626 Two thousand Six hundred Twenty Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยยี่สิบหก
2627 Two thousand Six hundred Twenty Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น สองพันหกร้อยยี่สิบเจ็ด
2628 Two thousand Six hundred Twenty Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้เอท สองพันหกร้อยยี่สิบแปด
2629 Two thousand Six hundred Twenty Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ สองพันหกร้อยยี่สิบเก้า
2630 Two thousand Six hundred Thirty ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ สองพันหกร้อยสามสิบ
2631 Two thousand Six hundred Thirty One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้วัน สองพันหกร้อยสามสิบเอ็ด
2632 Two thousand Six hundred Thirty Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ทู สองพันหกร้อยสามสิบสอง
2633 Two thousand Six hundred Thirty Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ธรี สองพันหกร้อยสามสิบสาม
2634 Two thousand Six hundred Thirty Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้โฟร์ สองพันหกร้อยสามสิบสี่
2635 Two thousand Six hundred Thirty Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยสามสิบห้า
2636 Two thousand Six hundred Thirty Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยสามสิบหก
2637 Two thousand Six hundred Thirty Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้เซเว่น สองพันหกร้อยสามสิบเจ็ด
2638 Two thousand Six hundred Thirty Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้เอท สองพันหกร้อยสามสิบแปด
2639 Two thousand Six hundred Thirty Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ไนน์ สองพันหกร้อยสามสิบเก้า
2640 Two thousand Six hundred Forty ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ สองพันหกร้อยสี่สิบ
2641 Two thousand Six hundred Forty One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้วัน สองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ด
2642 Two thousand Six hundred Forty Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ทู สองพันหกร้อยสี่สิบสอง
2643 Two thousand Six hundred Forty Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี สองพันหกร้อยสี่สิบสาม
2644 Two thousand Six hundred Forty Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ สองพันหกร้อยสี่สิบสี่
2645 Two thousand Six hundred Forty Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยสี่สิบห้า
2646 Two thousand Six hundred Forty Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยสี่สิบหก
2647 Two thousand Six hundred Forty Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น สองพันหกร้อยสี่สิบเจ็ด
2648 Two thousand Six hundred Forty Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้เอท สองพันหกร้อยสี่สิบแปด
2649 Two thousand Six hundred Forty Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ สองพันหกร้อยสี่สิบเก้า
2650 Two thousand Six hundred Fifty ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้ สองพันหกร้อยห้าสิบ

หากว่าท่านนับเลขภาษาอังกฤษได้จนถึงหลัก สองพันห้า สองพันหกได้นี่จัดว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับ ขอให้พยายามต่อไปนะครับ เวปของเราจะลงไปถึงเลขหลักล้านครับ ขอให้คอยติดตามเวปเราไปอย่างต่อเนื่องครับ

ต้องลากันไปก่อนแล้วครับสำหรับวันนี้

See you tomorrow.

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

See more related articles:

2551-2600(สองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด-สองพันหกร้อย) | สะกดเลขอังกฤษ"2551-2600"


ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนครับ ผมชื่อเล้ง ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

เลขภาษาอังกฤษเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ วันนี้ เช่นเดิม ผมจะพาเพื่อนๆไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยการนับ อ่าน เขียนเลขภาษาอังกฤษด้วยกันครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "5,900" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "5,900" in words? 
รับรองว่าจะเป็นการช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของเพื่อนๆให้ดีได้เช่นกัน และเป็นที่น่าลองครับ

ฝึกนับและเขียนตัวเลข (Number) ภาษาอังกฤษ: 2,551- 2,575


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2551 Two thousand Five hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
2552 Two thousand Five hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันห้าร้อยห้าสิบสอง
2553 Two thousand Five hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
2554 Two thousand Five hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
2555 Two thousand Five hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
2556 Two thousand Five hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยห้าสิบหก
2557 Two thousand Five hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
2558 Two thousand Five hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
2559 Two thousand Five hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
2560 Two thousand Five hundred and Sixty ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันห้าร้อยหกสิบ
2561 Two thousand Five hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
2562 Two thousand Five hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันห้าร้อยหกสิบสอง
2563 Two thousand Five hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันห้าร้อยหกสิบสาม
2564 Two thousand Five hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยหกสิบสี่
2565 Two thousand Five hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยหกสิบห้า
2566 Two thousand Five hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยหกสิบหก
2567 Two thousand Five hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
2568 Two thousand Five hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันห้าร้อยหกสิบแปด
2569 Two thousand Five hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยหกสิบเก้า
2570 Two thousand Five hundred and Seventy ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
2571 Two thousand Five hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2572 Two thousand Five hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสอง
2573 Two thousand Five hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
2574 Two thousand Five hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่
2575 Two thousand Five hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 2,576 - 2,600

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2576 Two thousand Five hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหก
2577 Two thousand Five hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2578 Two thousand Five hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปด
2579 Two thousand Five hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
2580 Two thousand Five hundred and Eighty ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองพันห้าร้อยแปดสิบ
2581 Two thousand Five hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ด
2582 Two thousand Five hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันห้าร้อยแปดสิบสอง
2583 Two thousand Five hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันห้าร้อยแปดสิบสาม
2584 Two thousand Five hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยแปดสิบสี่
2585 Two thousand Five hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยแปดสิบห้า
2586 Two thousand Five hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยแปดสิบหก
2587 Two thousand Five hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ด
2588 Two thousand Five hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันห้าร้อยแปดสิบแปด
2589 Two thousand Five hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยแปดสิบเก้า
2590 Two thousand Five hundred and Ninety ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันห้าร้อยเก้าสิบ
2591 Two thousand Five hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
2592 Two thousand Five hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันห้าร้อยเก้าสิบสอง
2593 Two thousand Five hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันห้าร้อยเก้าสิบสาม
2594 Two thousand Five hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยเก้าสิบสี่
2595 Two thousand Five hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยเก้าสิบห้า
2596 Two thousand Five hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยเก้าสิบหก
2597 Two thousand Five hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
2598 Two thousand Five hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันห้าร้อยเก้าสิบแปด
2599 Two thousand Five hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้า
2600 Two thousand Six hundred ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด สองพันหกร้อย

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Five thousand Ninety nine hundred.

 b. Five thousand Nineteen hundred.

 c. Five thousand Nine hundred.ดูเฉลย คลิก : เลขอังกฤษ 5851-5900
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ ขอตัวล่ะครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.

ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ
See more related articles:

2501-2550(สองพันห้าร้อย(เอ็ด)หนึ่ง-สองพันห้าร้อยห้าสิบ) | นับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000000"2501-2550"

2501 สะกดคำอ่านไทย

เพื่อนๆจะได้พบกับการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ตาม Highlight นี้เลย...

ตัวเลขภาษาอังกฤษ 50 หมายเลข


English numbers in  English and Thai words.


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้!" - คำถามทิ้งท้าย


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ สำหรับวันนี้ผมจะขอเสนอตัวเลข..."2501-2550"... ที่เอามา Post คำอ่าน คำแปลเป็นทั้งภาษาอังกฤษและไทยครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข 2476 สะกดเป็นคำภาษาอังกฤษอย่างไร?

Do you know how to spell the number 2476 in words? 

ตัวเลข (Number): 2501-2525


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2501 Two thousand Five hundred and One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันห้าร้อยเอ็ด
2502 Two thousand Five hundred and Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันห้าร้อยสอง
2503 Two thousand Five hundred and Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันห้าร้อยสาม
2504 Two thousand Five hundred and Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองพันห้าร้อยสี่
2505 Two thousand Five hundred and Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สองพันห้าร้อยห้า
2506 Two thousand Five hundred and Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองพันห้าร้อยหก
2507 Two thousand Five hundred and Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองพันห้าร้อยเจ็ด
2508 Two thousand Five hundred and Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันห้าร้อยแปด
2509 Two thousand Five hundred and Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันห้าร้อยเก้า
2510 Two thousand Five hundred and Ten ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เท็น สองพันห้าร้อยสิบ
2511 Two thousand Five hundred and Eleven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันห้าร้อยสิบเอ็ด
2512 Two thousand Five hundred and Twelve ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันห้าร้อยสิบสอง
2513 Two thousand Five hundred and Thirteen ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันห้าร้อยสิบสาม
2514 Two thousand Five hundred and Fourteen ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองพันห้าร้อยสิบสี่
2515 Two thousand Five hundred and Fifteen ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันห้าร้อยสิบห้า
2516 Two thousand Five hundred and Sixteen ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันห้าร้อยสิบหก
2517 Two thousand Five hundred and Seventeen ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองพันห้าร้อยสิบเจ็ด
2518 Two thousand Five hundred and Eighteen ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันห้าร้อยสิบแปด
2519 Two thousand Five hundred and Nineteen ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองพันห้าร้อยสิบเก้า
2520 Two thousand Five hundred and Twenty ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันห้าร้อยยี่สิบ
2521 Two thousand Five hundred and Twenty One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
2522 Two thousand Five hundred and Twenty Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
2523 Two thousand Five hundred and Twenty Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันห้าร้อยยี่สิบสาม
2524 Two thousand Five hundred and Twenty Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยยี่สิบสี่
2525 Two thousand Five hundred and Twenty Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยยี่สิบห้า


ตัวเลข (Number): 2526-2550

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2526 Two thousand Five hundred and Twenty Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยยี่สิบหก
2527 Two thousand Five hundred and Twenty Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
2528 Two thousand Five hundred and Twenty Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันห้าร้อยยี่สิบแปด
2529 Two thousand Five hundred and Twenty Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยยี่สิบเก้า
2530 Two thousand Five hundred and Thirty ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองพันห้าร้อยสามสิบ
2531 Two thousand Five hundred and Thirty One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด
2532 Two thousand Five hundred and Thirty Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองพันห้าร้อยสามสิบสอง
2533 Two thousand Five hundred and Thirty Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันห้าร้อยสามสิบสาม
2534 Two thousand Five hundred and Thirty Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยสามสิบสี่
2535 Two thousand Five hundred and Thirty Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยสามสิบห้า
2536 Two thousand Five hundred and Thirty Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยสามสิบหก
2537 Two thousand Five hundred and Thirty Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
2538 Two thousand Five hundred and Thirty Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองพันห้าร้อยสามสิบแปด
2539 Two thousand Five hundred and Thirty Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยสามสิบเก้า
2540 Two thousand Five hundred and Forty ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันห้าร้อยสี่สิบ
2541 Two thousand Five hundred and Forty One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
2542 Two thousand Five hundred and Forty Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันห้าร้อยสี่สิบสอง
2543 Two thousand Five hundred and Forty Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันห้าร้อยสี่สิบสาม
2544 Two thousand Five hundred and Forty Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยสี่สิบสี่
2545 Two thousand Five hundred and Forty Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยสี่สิบห้า
2546 Two thousand Five hundred and Forty Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยสี่สิบหก
2547 Two thousand Five hundred and Forty Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
2548 Two thousand Five hundred and Forty Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
2549 Two thousand Five hundred and Forty Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
2550 Two thousand Five hundred and Fifty ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันห้าร้อยห้าสิบ

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Two thousand Four hundred and Six.

 b. Two thousand Four hundred and Seventy.

 c. Two thousand Four hundred and Seventy Sixดูคำอ่าน 2476 คลิก : เลขอังกฤษ 2451-2500

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

ถ้าชอบ กด + ถ้าใช่ ช่วย share

วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ

แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.


ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

See more related articles:

2451-2500(สองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด-สองพันห้าร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ"2451- 2500"

วันนี้เพื่อนๆจะได้พบกับการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ที่ Works สุดๆ ดังตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

⟴ ตัวเลขอังกฤษ-ไทย 50 หมายเลข


⟴ English numbers in  English and Thai words.


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้ตอบได้ - ให้ 1 ล้าน!" - คำถามทิ้งท้าย


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่แปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษทุกคนได้หัดฝึกเขียนตามครับ

ตัวเลข..."2451-2500"...สะกดอย่างไร หลังจากที่เพื่อนๆอ่านตัวเลขที่ผมนำมา Post ในวันนี้แล้วจะได้ทราบกันครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "789" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "789" in words? 

ตัวเลข (Number): 2451- 2500


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2451 Two thousand Four hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด
2452 Two thousand Four hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันสี่ร้อยห้าสิบสอง
2453 Two thousand Four hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันสี่ร้อยห้าสิบสาม
2454 Two thousand Four hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่
2455 Two thousand Four hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันสี่ร้อยห้าสิบห้า
2456 Two thousand Four hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันสี่ร้อยห้าสิบหก
2457 Two thousand Four hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด
2458 Two thousand Four hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันสี่ร้อยห้าสิบแปด
2459 Two thousand Four hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า
2460 Two thousand Four hundred and Sixty ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โอ สองพันสี่ร้อยหกสิบ
2461 Two thousand Four hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ด
2462 Two thousand Four hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันสี่ร้อยหกสิบสอง
2463 Two thousand Four hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันสี่ร้อยหกสิบสาม
2464 Two thousand Four hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันสี่ร้อยหกสิบสี่
2465 Two thousand Four hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันสี่ร้อยหกสิบห้า
2466 Two thousand Four hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันสี่ร้อยหกสิบหก
2467 Two thousand Four hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ด
2468 Two thousand Four hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันสี่ร้อยหกสิบแปด
2469 Two thousand Four hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันสี่ร้อยหกสิบเก้า
2470 Two thousand Four hundred and Seventy ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โอ สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
2471 Two thousand Four hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2472 Two thousand Four hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง
2473 Two thousand Four hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม
2474 Two thousand Four hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่
2475 Two thousand Four hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า
2476 Two thousand Four hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหก
2477 Two thousand Four hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2478 Two thousand Four hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด
2479 Two thousand Four hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
2480 Two thousand Four hundred and Eighty ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โอ สองพันสี่ร้อยแปดสิบ
2481 Two thousand Four hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ด
2482 Two thousand Four hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันสี่ร้อยแปดสิบสอง
2483 Two thousand Four hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันสี่ร้อยแปดสิบสาม
2484 Two thousand Four hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่
2485 Two thousand Four hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันสี่ร้อยแปดสิบห้า
2486 Two thousand Four hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันสี่ร้อยแปดสิบหก
2487 Two thousand Four hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ด
2488 Two thousand Four hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันสี่ร้อยแปดสิบแปด
2489 Two thousand Four hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้า
2490 Two thousand Four hundred and Ninety ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โอ สองพันสี่ร้อยเก้าสิบ
2491 Two thousand Four hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
2492 Two thousand Four hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสอง
2493 Two thousand Four hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม
2494 Two thousand Four hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่
2495 Two thousand Four hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า
2496 Two thousand Four hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันสี่ร้อยเก้าสิบหก
2497 Two thousand Four hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
2498 Two thousand Four hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด
2499 Two thousand Four hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
2500 Two thousand Five hundred ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ 0โอ สองพันห้าร้อย

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a. Seventeen hundred and Eighty Nine.

 b. Seventy hundred and Eighty Nine.

 c. Seven hundred and Eighty Nine.ดูเฉลย คลิก : 751- 800(เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และถ้าเพื่อนๆคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษครั้งใด เพื่อนๆต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ / Thanks for reading.

2,401- 2,450(สองพันสี่ร้อยเอ็ด-สองพันสี่ร้อยห้าสิบ) | นับเลขภาษาอังกฤษ

2,401- 2,450

2,450 = สองพันสี่ร้อยห้าสิบ เขียนเลขอังกฤษ

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2401 Two thousand Four hundred and One ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันสี่ร้อยเอ็ด
2402 Two thousand Four hundred and Two ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันสี่ร้อยสอง
2403 Two thousand Four hundred and Three ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันสี่ร้อยสาม
2404 Two thousand Four hundred and Four ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองพันสี่ร้อยสี่
2405 Two thousand Four hundred and Five ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สองพันสี่ร้อยห้า
2406 Two thousand Four hundred and Six ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองพันสี่ร้อยหก
2407 Two thousand Four hundred and Seven ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองพันสี่ร้อยเจ็ด
2408 Two thousand Four hundred and Eight ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันสี่ร้อยแปด
2409 Two thousand Four hundred and Nine ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันสี่ร้อยเก้า
2410 Two thousand Four hundred and Ten ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เท็น สองพันสี่ร้อยสิบ
2411 Two thousand Four hundred and Eleven ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันสี่ร้อยสิบเอ็ด
2412 Two thousand Four hundred and Twelve ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันสี่ร้อยสิบสอง
2413 Two thousand Four hundred and Thirteen ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันสี่ร้อยสิบสาม
2414 Two thousand Four hundred and Fourteen ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองพันสี่ร้อยสิบสี่
2415 Two thousand Four hundred and Fifteen ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันสี่ร้อยสิบห้า
2416 Two thousand Four hundred and Sixteen ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันสี่ร้อยสิบหก
2417 Two thousand Four hundred and Seventeen ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองพันสี่ร้อยสิบเจ็ด
2418 Two thousand Four hundred and Eighteen ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันสี่ร้อยสิบแปด
2419 Two thousand Four hundred and Nineteen ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองพันสี่ร้อยสิบเก้า
2420 Two thousand Four hundred and Twenty ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันสี่ร้อยยี่สิบ
2421 Two thousand Four hundred and Twenty One ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ด
2422 Two thousand Four hundred and Twenty Two ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันสี่ร้อยยี่สิบสอง
2423 Two thousand Four hundred and Twenty Three ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันสี่ร้อยยี่สิบสาม
2424 Two thousand Four hundred and Twenty Four ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่
2425 Two thousand Four hundred and Twenty Five ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันสี่ร้อยยี่สิบห้า
2426 Two thousand Four hundred and Twenty Six ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันสี่ร้อยยี่สิบหก
2427 Two thousand Four hundred and Twenty Seven ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ด
2428 Two thousand Four hundred and Twenty Eight ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันสี่ร้อยยี่สิบแปด
2429 Two thousand Four hundred and Twenty Nine ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้า
2430 Two thousand Four hundred and Thirty ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองพันสี่ร้อยสามสิบ
2431 Two thousand Four hundred and Thirty One ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ด
2432 Two thousand Four hundred and Thirty Two ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองพันสี่ร้อยสามสิบสอง
2433 Two thousand Four hundred and Thirty Three ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันสี่ร้อยสามสิบสาม
2434 Two thousand Four hundred and Thirty Four ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันสี่ร้อยสามสิบสี่
2435 Two thousand Four hundred and Thirty Five ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันสี่ร้อยสามสิบห้า
2436 Two thousand Four hundred and Thirty Six ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันสี่ร้อยสามสิบหก
2437 Two thousand Four hundred and Thirty Seven ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ด
2438 Two thousand Four hundred and Thirty Eight ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองพันสี่ร้อยสามสิบแปด
2439 Two thousand Four hundred and Thirty Nine ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันสี่ร้อยสามสิบเก้า
2440 Two thousand Four hundred and Forty ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันสี่ร้อยสี่สิบ
2441 Two thousand Four hundred and Forty One ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ด
2442 Two thousand Four hundred and Forty Two ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันสี่ร้อยสี่สิบสอง
2443 Two thousand Four hundred and Forty Three ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันสี่ร้อยสี่สิบสาม
2444 Two thousand Four hundred and Forty Four ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่
2445 Two thousand Four hundred and Forty Five ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันสี่ร้อยสี่สิบห้า
2446 Two thousand Four hundred and Forty Six ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันสี่ร้อยสี่สิบหก
2447 Two thousand Four hundred and Forty Seven ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด
2448 Two thousand Four hundred and Forty Eight ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันสี่ร้อยสี่สิบแปด
2449 Two thousand Four hundred and Forty Nine ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันสี่ร้อยสี่สิบเก้า
2450 Two thousand Four hundred and Fifty ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันสี่ร้อยห้าสิบ

ขอขอบคุณมากที่ติดตามบล็อกตัวเลขภาษาอังกฤษ 0-1000000 ของเรานะครับ

แล้วพบกันใหม่นะครับ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง


See more related articles: