2,651- 2,700(สองพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง) ถึง สองพันเจ็ดร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number): 2,651- 2,700

สวัสดีครับ วันนี้ผมไมเคิล เล้งเอาตัวภาษาอังกฤษช่วง 2,651- 2,700 มาเขียนคำอ่านให้เพื่อนๆที่ชอบภาษาอังกฤษได้อ่านกันดังตารางด้านล่างนี้ครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่เลข "999" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "999" in words? 

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2651 Two thousand Six hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด
2652 Two thousand Six hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันหกร้อยห้าสิบสอง
2653 Two thousand Six hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันหกร้อยห้าสิบสาม
2654 Two thousand Six hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันหกร้อยห้าสิบสี่
2655 Two thousand Six hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยห้าสิบห้า
2656 Two thousand Six hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยห้าสิบหก
2657 Two thousand Six hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันหกร้อยห้าสิบเจ็ด
2658 Two thousand Six hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันหกร้อยห้าสิบแปด
2659 Two thousand Six hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันหกร้อยห้าสิบเก้า
2660 Two thousand Six hundred and Sixty ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันหกร้อยหกสิบ
2661 Two thousand Six hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันหกร้อยหกสิบเอ็ด
2662 Two thousand Six hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันหกร้อยหกสิบสอง
2663 Two thousand Six hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันหกร้อยหกสิบสาม
2664 Two thousand Six hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันหกร้อยหกสิบสี่
2665 Two thousand Six hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยหกสิบห้า
2666 Two thousand Six hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยหกสิบหก
2667 Two thousand Six hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันหกร้อยหกสิบเจ็ด
2668 Two thousand Six hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันหกร้อยหกสิบแปด
2669 Two thousand Six hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันหกร้อยหกสิบเก้า
2670 Two thousand Six hundred and Seventy ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันหกร้อยเจ็ดสิบ
2671 Two thousand Six hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2672 Two thousand Six hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันหกร้อยเจ็ดสิบสอง
2673 Two thousand Six hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันหกร้อยเจ็ดสิบสาม
2674 Two thousand Six hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่
2675 Two thousand Six hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยเจ็ดสิบห้า
2676 Two thousand Six hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยเจ็ดสิบหก
2677 Two thousand Six hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2678 Two thousand Six hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันหกร้อยเจ็ดสิบแปด
2679 Two thousand Six hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้า
2680 Two thousand Six hundred and Eighty ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองพันหกร้อยแปดสิบ
2681 Two thousand Six hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันหกร้อยแปดสิบเอ็ด
2682 Two thousand Six hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันหกร้อยแปดสิบสอง
2683 Two thousand Six hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันหกร้อยแปดสิบสาม
2684 Two thousand Six hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันหกร้อยแปดสิบสี่
2685 Two thousand Six hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยแปดสิบห้า
2686 Two thousand Six hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยแปดสิบหก
2687 Two thousand Six hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ด
2688 Two thousand Six hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันหกร้อยแปดสิบแปด
2689 Two thousand Six hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันหกร้อยแปดสิบเก้า
2690 Two thousand Six hundred and Ninety ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันหกร้อยเก้าสิบ
2691 Two thousand Six hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ด
2692 Two thousand Six hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันหกร้อยเก้าสิบสอง
2693 Two thousand Six hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันหกร้อยเก้าสิบสาม
2694 Two thousand Six hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันหกร้อยเก้าสิบสี่
2695 Two thousand Six hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยเก้าสิบห้า
2696 Two thousand Six hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยเก้าสิบหก
2697 Two thousand Six hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ด
2698 Two thousand Six hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันหกร้อยเก้าสิบแปด
2699 Two thousand Six hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันหกร้อยเก้าสิบเก้า
2700 Two thousand Seven hundred ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด สองพันเจ็ดร้อย


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Nine hundred and Nineteen.

 b. Nine hundred and Ninety.

 c. Nine hundred and Ninety Nine.ดูเฉลย คลิก : 999 อ่านเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ครับ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU


ฝึกการพูด อ่านและเขียนเลขภาษาอังกฤษระหว่าง 2,651(สองพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง))ถึง 2,700(สองพันเจ็ดร้อย)
การฝึกภาษาอังกฤษนั้นไม่ยาก จะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ไม่ได้มีกฎอะไรตายตัวมากมายนัก ที่สำคัญคือท่านผู้ที่ต้องการจะฝึกจะต้องมีศัทธาอันแรงกล้าที่จะเรียนรู้มัน

ณ ที่นี้ เป็นอีกที่แห่งหนึ่งที่มีตัวเลขภาษาอังกฤษไว้ให้แก่ผู้ที่ต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยเรียนจากการฝึกพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษจากตัวเลข

ในบล็อก "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" นี้จะมีการ post เลขภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านภาษาไทย การ post จะทำทุกๆวันหรืออาจจะมีเว้นว่างไปบ้างเป็นบางวันเนื่องจากความไม่สะดวกของเจ้าของบล็อก

อย่างไรก็ดี ข้อดีของบล็อกนี้ก็คือ การ post จะเป็นตัวเลขที่แบ่งเป็นช่วงๆ ช่วงละ 50 เลข โดยตั้งเป้าไว้ที่เลข 1 ถึง 1000000

ถ้าลองคิดคร่าวดูแล้วอาจต้องใช้เวลาการเขียนบล็อกนี้นับเป็นเวลากันเป็นสิบๆปีเลยครับ แต่ก็ไม่ย่อท้อครับ ผู้เขียนบล็อกตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำให้ถึงเลขที่หนึ่งล้านให้ได้ ตั้งใจว่าจะทำไปจนหมดเรี่ยวหมดแรงหรือว่าสิ้นลมหายใจกันไปเลยทีเดียวครับ ฮาฮาฮา

เพราะเราต้องการ share ในสิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เรารัก สิ่งที่เรารู้แก่ทุกๆคนที่ใคร่รู้ในสิ่งที่เราทำ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น