1601- 1650(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพันหกร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ

"1601- 1650"


ยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่การแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ดังตัวอย่างด้านล่างครับ
1601- 1650 สะกดคำอ่านไทย-อังกฤษ


⟴ ตัวเลขแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทย 50 หมายเลข


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้ตอบได้ - ให้ล้าน Like!"


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่แปลภาษาออกมาเป็นคำอ่านทั้งภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยมา share ให้เพื่อนๆที่สนใจเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษกัน 50 ตัวครับ

และตัวเลข 50 วันนี้ก็คือเลขช่วงระหว่าง..."1601- 1650"...ที่จะเอามาแปลลงในตารางครับ

เพื่อนๆเริ่มฝึกอ่าน-เขียนตามได้เลยตามด้านล่างครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "8,080" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "8,080" in words?

ตัวเลข (Number):1601-1625


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1601 One thousand Six hundred and One วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันหกร้อยเอ็ด
1602 One thousand Six hundred and Two วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันหกร้อยสอง
1603 One thousand Six hundred and Three วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันหกร้อยสาม
1604 One thousand Six hundred and Four วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันหกร้อยสี่
1605 One thousand Six hundred and Five วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันหกร้อยห้า
1606 One thousand Six hundred and Six วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันหกร้อยหก
1607 One thousand Six hundred and Seven วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันหกร้อยเจ็ด
1608 One thousand Six hundred and Eight วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันหกร้อยแปด
1609 One thousand Six hundred and Nine วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยเก้า
1610 One thousand Six hundred and Ten วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันหกร้อยสิบ
1611 One thousand Six hundred and Eleven วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ด
1612 One thousand Six hundred and Twelve วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันหกร้อยสิบสอง
1613 One thousand Six hundred and Thirteen วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบสาม
1614 One thousand Six hundred and Fourteen วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบสี่
1615 One thousand Six hundred and Fifteen วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบห้า
1616 One thousand Six hundred and Sixteen วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบหก
1617 One thousand Six hundred and Seventeen วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ด
1618 One thousand Six hundred and Eighteen วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันหกร้อยสิบแปด
1619 One thousand Six hundred and Nineteen วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันหกร้อยสิบเก้า
1620 One thousand Six hundred and Twenty วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบ
1621 One thousand Six hundred and Twenty One วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ด
1622 One thousand Six hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสอง
1623 One thousand Six hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสาม
1624 One thousand Six hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่
1625 One thousand Six hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้า


ตัวเลข (Number):1626-1650


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1626 One thousand Six hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบหก
1627 One thousand Six hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเจ็ด
1628 One thousand Six hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปด
1629 One thousand Six hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเก้า
1630 One thousand Six hundred and Thirty วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันหกร้อยสามสิบ
1631 One thousand Six hundred and Thirty One วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเอ็ด
1632 One thousand Six hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสอง
1633 One thousand Six hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสาม
1634 One thousand Six hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่
1635 One thousand Six hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้า
1636 One thousand Six hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหกร้อยสามสิบหก
1637 One thousand Six hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ด
1638 One thousand Six hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปด
1639 One thousand Six hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเก้า
1640 One thousand Six hundred and Forty วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบ
1641 One thousand Six hundred and Forty One วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเอ็ด
1642 One thousand Six hundred and Forty Two วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสอง
1643 One thousand Six hundred and Forty Three วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสาม
1644 One thousand Six hundred and Forty Four วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่
1645 One thousand Six hundred and Forty Five วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้า
1646 One thousand Six hundred and Forty Six วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบหก
1647 One thousand Six hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเจ็ด
1648 One thousand Six hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบแปด
1649 One thousand Six hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเก้า
1650 One thousand Six hundred and Fifty วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบ


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a. Eight thousand and Eighty.

 b. Eighty thousand and Eighty.

 c. Eight thousand and Eighty Eight.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก: 8051-8100(แปดพันห้าสิบเอ็ด-แปดพันหนึ่งร้อย)
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และต้องไม่ลืมว่า หากคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ชอบกด Like ใช่กด Share

1551- 1600(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพันหกร้อย) | เรียนการสะกดเลขภาษาอังกฤษ

"1551- 1600"สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสะกดคำอ่านตัวเลขออกมาเป็นคำอ่านทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยครับ

เพื่อนๆที่สนใจการสะกดตัวเลขภาษาอังกฤษสามารถติดตามได้ที่บล็อกนี้ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" กันเป็นประจำครับ

วันนี้ผมจะขอเสนอตัวเลข..."1551- 1600(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพันหกร้อย)"... ครับ ดูตารางด้านล่างได้เลยครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "726" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "726" in words? 

ตัวเลข (Number) : "1551" - "1600"

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1551 One thousand Five hundred and Fifty One วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
1552 One thousand Five hundred and Fifty Two วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสอง
1553 One thousand Five hundred and Fifty Three วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสาม
1554 One thousand Five hundred and Fifty Four วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสี่
1555 One thousand Five hundred and Fifty Five วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้า
1556 One thousand Five hundred and Fifty Six วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหก
1557 One thousand Five hundred and Fifty Seven วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
1558 One thousand Five hundred and Fifty Eight วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแปด
1559 One thousand Five hundred and Fifty Nine วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
1560 One thousand Five hundred and Sixty วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบ
1561 One thousand Five hundred and Sixty One วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
1562 One thousand Five hundred and Sixty Two วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสอง
1563 One thousand Five hundred and Sixty Three วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสาม
1564 One thousand Five hundred and Sixty Four วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสี่
1565 One thousand Five hundred and Sixty Five วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้า
1566 One thousand Five hundred and Sixty Six วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหก
1567 One thousand Five hundred and Sixty Seven วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
1568 One thousand Five hundred and Sixty Eight วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแปด
1569 One thousand Five hundred and Sixty Nine วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้า
1570 One thousand Five hundred and Seventy วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
1571 One thousand Five hundred and Seventy One วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1572 One thousand Five hundred and Seventy Two วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสอง
1573 One thousand Five hundred and Seventy Three วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
1574 One thousand Five hundred and Seventy Four วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่
1575 One thousand Five hundred and Seventy Five วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้า
1576 One thousand Five hundred and Seventy Six วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหก
1577 One thousand Five hundred and Seventy Seven วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1578 One thousand Five hundred and Seventy Eight วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปด
1579 One thousand Five hundred and Seventy Nine วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
1580 One thousand Five hundred and Eighty วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบ
1581 One thousand Five hundred and Eighty One วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ด
1582 One thousand Five hundred and Eighty Two วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสอง
1583 One thousand Five hundred and Eighty Three วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสาม
1584 One thousand Five hundred and Eighty Four วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสี่
1585 One thousand Five hundred and Eighty Five วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้า
1586 One thousand Five hundred and Eighty Six วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหก
1587 One thousand Five hundred and Eighty Seven วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ด
1588 One thousand Five hundred and Eighty Eight วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปด
1589 One thousand Five hundred and Eighty Nine วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้า
1590 One thousand Five hundred and Ninety วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบ
1591 One thousand Five hundred and Ninety One วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
1592 One thousand Five hundred and Ninety Two วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสอง
1593 One thousand Five hundred and Ninety Three วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสาม
1594 One thousand Five hundred and Ninety Four วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสี่
1595 One thousand Five hundred and Ninety Five วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้า
1596 One thousand Five hundred and Ninety Six วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหก
1597 One thousand Five hundred and Ninety Seven วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
1598 One thousand Five hundred and Ninety Eight วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปด
1599 One thousand Five hundred and Ninety Nine วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้า
1600 One thousand Six hundred วันเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด หนึ่งพันหกร้อย


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Seven hundred and Twenty and Sixteen.

 b. Seven hundred and Twenty Six.

 c. Seven hundred and Twenty Sixty Six.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : 701- 750 "เจ็ดร้อยเอ็ด" ถึง "เจ็ดร้อยห้าสิบ"

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

ช่วย share เพื่อมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับอื่นๆด้วยนะจ๊ะ

ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

See more related articles:

นับเลขภาษาอังกฤษ 1501- 1550 "หนึ่งพันห้าร้อยเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ" | นับเลขภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number) : 1501 - 1550


ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "999" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "999" in words? 


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1501 One thousand Five hundred and One วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันห้าร้อยเอ็ด
1502 One thousand Five hundred and Two วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันห้าร้อยสอง
1503 One thousand Five hundred and Three วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันห้าร้อยสาม
1504 One thousand Five hundred and Four วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันห้าร้อยสี่
1505 One thousand Five hundred and Five วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันห้าร้อยห้า
1506 One thousand Five hundred and Six วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันห้าร้อยหก
1507 One thousand Five hundred and Seven วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ด
1508 One thousand Five hundred and Eight วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันห้าร้อยแปด
1509 One thousand Five hundred and Nine วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยเก้า
1510 One thousand Five hundred and Ten วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันห้าร้อยสิบ
1511 One thousand Five hundred and Eleven วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันห้าร้อยสิบเอ็ด
1512 One thousand Five hundred and Twelve วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันห้าร้อยสิบสอง
1513 One thousand Five hundred and Thirteen วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบสาม
1514 One thousand Five hundred and Fourteen วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่
1515 One thousand Five hundred and Fifteen วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบห้า
1516 One thousand Five hundred and Sixteen วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบหก
1517 One thousand Five hundred and Seventeen วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ด
1518 One thousand Five hundred and Eighteen วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบแปด
1519 One thousand Five hundred and Nineteen วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้า
1520 One thousand Five hundred and Twenty วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบ
1521 One thousand Five hundred and Twenty One วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
1522 One thousand Five hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสอง
1523 One thousand Five hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสาม
1524 One thousand Five hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่
1525 One thousand Five hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้า
1526 One thousand Five hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหก
1527 One thousand Five hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
1528 One thousand Five hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปด
1529 One thousand Five hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเก้า
1530 One thousand Five hundred and Thirty วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบ
1531 One thousand Five hundred and Thirty One วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด
1532 One thousand Five hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสอง
1533 One thousand Five hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสาม
1534 One thousand Five hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสี่
1535 One thousand Five hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้า
1536 One thousand Five hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหก
1537 One thousand Five hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
1538 One thousand Five hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบแปด
1539 One thousand Five hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้า
1540 One thousand Five hundred and Forty วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบ
1541 One thousand Five hundred and Forty One วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
1542 One thousand Five hundred and Forty Two วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสอง
1543 One thousand Five hundred and Forty Three วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสาม
1544 One thousand Five hundred and Forty Four วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสี่
1545 One thousand Five hundred and Forty Five วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้า
1546 One thousand Five hundred and Forty Six วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบหก
1547 One thousand Five hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
1548 One thousand Five hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปด
1549 One thousand Five hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
1550 One thousand Five hundred and Fifty วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Nine hundred and Nineteen.

 b. Nine hundred and Ninety.

 c. Nine hundred and Ninety Nine.ดูเฉลย คลิก : 951- 1000(เก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพัน)

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

See more related articles:

1451- 1500(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพันห้าร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ

"1451- 1500" เรียนตัวเลขภาษาอังกฤษ


เขาว่ากันว่า คนที่รู้ภาษาหลายๆภาษา จะช่วยพาให้เขามีชีวิตที่ค่อนข้างแตกต่างจากคนทั่วๆไป จึงมีคำว่า "รู้ภาษา(English, fench,...)-เป็นยาวิเศษ"

สวัสดีครับ ผมชื่อเล้ง ยินดีต้อนรับทุกคนเลย!!!

วันนี้ผมจะนำตัวเลข "1451- 1500"...มา Post และถ้าใครสนใจคำอ่าน หรือจะฝึกออกเสียงสะกดคำก็ดูได้เลยครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


คุณเขียนเลข "530" เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษได้หรือไม่?

Can you write the number "530" in words? 

ตัวเลข (Number) : 1451 - 1475

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1451 One thousand Four hundred and Fifty One วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด
1452 One thousand Four hundred and Fifty Two วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสอง
1453 One thousand Four hundred and Fifty Three วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสาม
1454 One thousand Four hundred and Fifty Four วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสี่
1455 One thousand Four hundred and Fifty Five วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้า
1456 One thousand Four hundred and Fifty Six วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหก
1457 One thousand Four hundred and Fifty Seven วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด
1458 One thousand Four hundred and Fifty Eight วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปด
1459 One thousand Four hundred and Fifty Nine วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า
1460 One thousand Four hundred and Sixty วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบ
1461 One thousand Four hundred and Sixty One วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ด
1462 One thousand Four hundred and Sixty Two วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสอง
1463 One thousand Four hundred and Sixty Three วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสาม
1464 One thousand Four hundred and Sixty Four วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสี่
1465 One thousand Four hundred and Sixty Five วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้า
1466 One thousand Four hundred and Sixty Six วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบหก
1467 One thousand Four hundred and Sixty Seven วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ด
1468 One thousand Four hundred and Sixty Eight วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบแปด
1469 One thousand Four hundred and Sixty Nine วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้า
1470 One thousand Four hundred and Seventy วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
1471 One thousand Four hundred and Seventy One วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1472 One thousand Four hundred and Seventy Two วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง
1473 One thousand Four hundred and Seventy Three วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม
1474 One thousand Four hundred and Seventy Four วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่
1475 One thousand Four hundred and Seventy Five วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า


ตัวเลข (Number) : 1476 - 1500

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1476 One thousand Four hundred and Seventy Six วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหก
1477 One thousand Four hundred and Seventy Seven วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1478 One thousand Four hundred and Seventy Eight วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด
1479 One thousand Four hundred and Seventy Nine วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
1480 One thousand Four hundred and Eighty วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบ
1481 One thousand Four hundred and Eighty One วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ด
1482 One thousand Four hundred and Eighty Two วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสอง
1483 One thousand Four hundred and Eighty Three วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสาม
1484 One thousand Four hundred and Eighty Four วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสี่
1485 One thousand Four hundred and Eighty Five วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้า
1486 One thousand Four hundred and Eighty Six วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบหก
1487 One thousand Four hundred and Eighty Seven วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ด
1488 One thousand Four hundred and Eighty Eight วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปด
1489 One thousand Four hundred and Eighty Nine วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้า
1490 One thousand Four hundred and Ninety วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบ
1491 One thousand Four hundred and Ninety One วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
1492 One thousand Four hundred and Ninety Two วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสอง
1493 One thousand Four hundred and Ninety Three วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม
1494 One thousand Four hundred and Ninety Four วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่
1495 One thousand Four hundred and Ninety Five วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า
1496 One thousand Four hundred and Ninety Six วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหก
1497 One thousand Four hundred and Ninety Seven วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
1498 One thousand Four hundred and Ninety Eight วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด
1499 One thousand Four hundred and Ninety Nine วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
1500 One thousand Five hundred วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด หนึ่งพันห้าร้อย

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Five hundred and Thirteen.

 b. Five hundred and Thirty.

 c. Fifty hundred and Thirty.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : 501- 550(ห้าร้อยเอ็ด-ห้าร้อยห้าสิบ)

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : วิธีสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ |:| How To Interview In English

แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.


See more related articles:

1401- 1450(หนึ่งพันสี่ร้อยเอ็ด-หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ) | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000
สวัสดีครับ ผมชื่อเล้ง ขอต้อนรับทุกคนเลย มาฝึกเรียนเลขภาษาอังกฤษด้วยกันที่นี่ครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "916" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด) อย่างไร?

Can you write the number "916" in words? 

ตัวเลข (Number) : 1401 - 1450


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1401 One thousand Four hundred and One วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันสี่ร้อยเอ็ด
1402 One thousand Four hundred and Two วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันสี่ร้อยสอง
1403 One thousand Four hundred and Three วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยสาม
1404 One thousand Four hundred and Four วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่
1405 One thousand Four hundred and Five วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันสี่ร้อยห้า
1406 One thousand Four hundred and Six วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยหก
1407 One thousand Four hundred and Seven วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ด
1408 One thousand Four hundred and Eight วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันสี่ร้อยแปด
1409 One thousand Four hundred and Nine วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยเก้า
1410 One thousand Four hundred and Ten วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันสี่ร้อยสิบ
1411 One thousand Four hundred and Eleven วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ อิเลเว่น หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ด
1412 One thousand Four hundred and Twelve วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเวล์ฟ หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสอง
1413 One thousand Four hundred and Thirteen วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสาม
1414 One thousand Four hundred and Fourteen วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่
1415 One thousand Four hundred and Fifteen วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้า
1416 One thousand Four hundred and Sixteen วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหก
1417 One thousand Four hundred and Seventeen วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ด
1418 One thousand Four hundred and Eighteen วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบแปด
1419 One thousand Four hundred and Nineteen วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเก้า
1420 One thousand Four hundred and Twenty วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบ
1421 One thousand Four hundred and Twenty One วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ด
1422 One thousand Four hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสอง
1423 One thousand Four hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสาม
1424 One thousand Four hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสี่
1425 One thousand Four hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้า
1426 One thousand Four hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหก
1427 One thousand Four hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ด
1428 One thousand Four hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปด
1429 One thousand Four hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเก้า
1430 One thousand Four hundred and Thirty วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบ
1431 One thousand Four hundred and Thirty One วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ด
1432 One thousand Four hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสอง
1433 One thousand Four hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสาม
1434 One thousand Four hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสี่
1435 One thousand Four hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้า
1436 One thousand Four hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหก
1437 One thousand Four hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ด
1438 One thousand Four hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบแปด
1439 One thousand Four hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้า
1440 One thousand Four hundred and Forty วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบ
1441 One thousand Four hundred and Forty One วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ด
1442 One thousand Four hundred and Forty Two วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสอง
1443 One thousand Four hundred and Forty Three วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสาม
1444 One thousand Four hundred and Forty Four วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่
1445 One thousand Four hundred and Forty Five วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้า
1446 One thousand Four hundred and Forty Six วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหก
1447 One thousand Four hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด
1448 One thousand Four hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปด
1449 One thousand Four hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้า
1450 One thousand Four hundred and Fifty วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : เลขภาษาอังกฤษ 4401- 4450(สี่พันสี่ร้อยเอ็ด(หนึ่ง)-สี่พันสี่ร้อยห้าสิบ)

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a. It's Ninety hundred and Sixteen.

 b. It's Nine hundred and Sixty.

 c. It's Nine hundred and Sixteen.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : 901- 950(เก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)-เก้าร้อยห้าสิบ)
แล้วพบกันใหม่กับคำอ่านเลขภาษาอังกฤษครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.


See more related articles:

ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

1351-1400(หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพันสี่ร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

1,351 - 1,400

สะกดคำอ่านเลขอังกฤษ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพันสี่ร้อย

สวัสดีครับ พบกับผม ไมเคิล เล้ง และชุดตัวเลขภาษาอังกฤษอีก 50 หมายเลขเช่นเคยครับ วันนี้เป็นเลขสวยนะครับเพราะลงท้ายด้วย 1400 เป็นเลขคู่ที่สวยงาม

แต่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคำอ่านทั้งไทย-อังกฤษจะยากง่ายอย่างไร


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1351 One thousand Three hundred and Fifty One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด
1352 One thousand Three hundred and Fifty Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสอง
1353 One thousand Three hundred and Fifty Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสาม
1354 One thousand Three hundred and Fifty Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่
1355 One thousand Three hundred and Fifty Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบห้า
1356 One thousand Three hundred and Fifty Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหก
1357 One thousand Three hundred and Fifty Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ด
1358 One thousand Three hundred and Fifty Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปด
1359 One thousand Three hundred and Fifty Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเก้า
1360 One thousand Three hundred and Sixty วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบ
1361 One thousand Three hundred and Sixty One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ด
1362 One thousand Three hundred and Sixty Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสอง
1363 One thousand Three hundred and Sixty Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสาม
1364 One thousand Three hundred and Sixty Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่
1365 One thousand Three hundred and Sixty Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้า
1366 One thousand Three hundred and Sixty Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบหก
1367 One thousand Three hundred and Sixty Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเจ็ด
1368 One thousand Three hundred and Sixty Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปด
1369 One thousand Three hundred and Sixty Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้า
1370 One thousand Three hundred and Seventy วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบ
1371 One thousand Three hundred and Seventy One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1372 One thousand Three hundred and Seventy Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสอง
1373 One thousand Three hundred and Seventy Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสาม
1374 One thousand Three hundred and Seventy Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่
1375 One thousand Three hundred and Seventy Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า
1376 One thousand Three hundred and Seventy Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหก
1377 One thousand Three hundred and Seventy Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1378 One thousand Three hundred and Seventy Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปด
1379 One thousand Three hundred and Seventy Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้า
1380 One thousand Three hundred and Eighty วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบ
1381 One thousand Three hundred and Eighty One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ด
1382 One thousand Three hundred and Eighty Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสอง
1383 One thousand Three hundred and Eighty Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสาม
1384 One thousand Three hundred and Eighty Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่
1385 One thousand Three hundred and Eighty Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้า
1386 One thousand Three hundred and Eighty Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหก
1387 One thousand Three hundred and Eighty Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเจ็ด
1388 One thousand Three hundred and Eighty Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปด
1389 One thousand Three hundred and Eighty Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้า
1390 One thousand Three hundred and Ninety วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบ
1391 One thousand Three hundred and Ninety One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ด
1392 One thousand Three hundred and Ninety Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสอง
1393 One thousand Three hundred and Ninety Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสาม
1394 One thousand Three hundred and Ninety Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสี่
1395 One thousand Three hundred and Ninety Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้า
1396 One thousand Three hundred and Ninety Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหก
1397 One thousand Three hundred and Ninety Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ด
1398 One thousand Three hundred and Ninety Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบแปด
1399 One thousand Three hundred and Ninety Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้า
1400 One thousand Four hundred วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด หนึ่งพันสี่ร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

I've known, then I've grown.


See more related articles:

1301- 1350(หนึ่งพันสามร้อยหนึ่ง-หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ) | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

Number: 1,301- 1,350

หนึ่งพันสามร้อยหนึ่ง-หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ how to read in English, สะกดเลขอังกฤษ

สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมเล้ง เอาตารางคำอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมครับ วันนี้เราจะมาเรียนสะกดเลขระหว่าง 1301 ถึง 1350 ครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "4,321" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร

Can you write the number "4,321" in words? 

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1301 One thousand Three hundred and One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันสามร้อยเอ็ด
1302 One thousand Three hundred and Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันสามร้อยสอง
1303 One thousand Three hundred and Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันสามร้อยสาม
1304 One thousand Three hundred and Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยสี่
1305 One thousand Three hundred and Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยห้า
1306 One thousand Three hundred and Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยหก
1307 One thousand Three hundred and Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยเจ็ด
1308 One thousand Three hundred and Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันสามร้อยแปด
1309 One thousand Three hundred and Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยเก้า
1310 One thousand Three hundred and Ten วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันสามร้อยสิบ
1311 One thousand Three hundred and Eleven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันสามร้อยสิบเอ็ด
1312 One thousand Three hundred and Twelve วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันสามร้อยสิบสอง
1313 One thousand Three hundred and Thirteen วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เท็นธรี หนึ่งพันสามร้อยสิบสาม
1314 One thousand Three hundred and Fourteen วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบสี่
1315 One thousand Three hundred and Fifteen วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบห้า
1316 One thousand Three hundred and Sixteen วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบหก
1317 One thousand Three hundred and Seventeen วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ด
1318 One thousand Three hundred and Eighteen วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันสามร้อยสิบแปด
1319 One thousand Three hundred and Nineteen วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบเก้า
1320 One thousand Three hundred and Twenty วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบ
1321 One thousand Three hundred and Twenty One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ด
1322 One thousand Three hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสอง
1323 One thousand Three hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสาม
1324 One thousand Three hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่
1325 One thousand Three hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้า
1326 One thousand Three hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหก
1327 One thousand Three hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเจ็ด
1328 One thousand Three hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด
1329 One thousand Three hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้า
1330 One thousand Three hundred and Thirty วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันสามร้อยสามสิบ
1331 One thousand Three hundred and Thirty One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ด
1332 One thousand Three hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสอง
1333 One thousand Three hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสาม
1334 One thousand Three hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่
1335 One thousand Three hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้า
1336 One thousand Three hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยสามสิบหก
1337 One thousand Three hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเจ็ด
1338 One thousand Three hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยสามสิบแปด
1339 One thousand Three hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้า
1340 One thousand Three hundred and Forty วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบ
1341 One thousand Three hundred and Forty One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ด
1342 One thousand Three hundred and Forty Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสอง
1343 One thousand Three hundred and Forty Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสาม
1344 One thousand Three hundred and Forty Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่
1345 One thousand Three hundred and Forty Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้า
1346 One thousand Three hundred and Forty Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหก
1347 One thousand Three hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเจ็ด
1348 One thousand Three hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปด
1349 One thousand Three hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้า
1350 One thousand Three hundred and Fifty วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. It's Four thousand Thirteen hundred and Twenty One.

 b. It's Four thousand Three hundred and Twenty One.

 c. It's Four thousand Thirty hundred and Twenty One.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : เลขภาษาอังกฤษ 4301-4350(สี่พันสามร้อยเอ็ด(หนึ่ง)-สี่พันสามร้อยห้าสิบ)

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ .

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : พูดภาษาอังกฤษเป็นด่วน! : English Fast Serve! .


ตัวเลขภาษาอังกฤษมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าภาษาพยัญชนะ สระ หรือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ดังนั้นทุกคนต้องเรียนรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนภาษาอังกฤษในเรื่องอื่นๆด้วย

อย่างไรก็ดี เป็นที่รู้กันอยู่ว่า ตำราเรียนภาษาอังกฤษที่เขียนกันขึ้นมานั้น โดยมากแล้วผู้แต่งหนังสือก็จะใส่เรื่องการเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษสอดแทรกไว้ด้วยเสมอ เช่น เรื่องการถามเวลา การสนทนาเรื่องถนนหนทาง การเข้าพักในโรงแรม การสนทนาพูดคุยกันเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร เป็นต้น

ในสถานการณ์หรือสถานที่ๆกล่าวมานั้นล้วนต้องมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเราๆทราบดีถึงความจำเป็นของภาษาอังกฤษที่จะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจกิจการต่างๆแล้วนั้น

แน่นอน พวกเราจะหนีภาษาอังกฤษไม่พ้นอย่างแน่นอน!

สวัสดีครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.

See more related articles: