นับเลขภาษาอังกฤษ 1351- 1400 "หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันสี่ร้อย" | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

ตัวเลข (Number) : 1,351 - 1,400


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1351 One thousand Three hundred and Fifty One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด
1352 One thousand Three hundred and Fifty Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสอง
1353 One thousand Three hundred and Fifty Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสาม
1354 One thousand Three hundred and Fifty Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่
1355 One thousand Three hundred and Fifty Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบห้า
1356 One thousand Three hundred and Fifty Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหก
1357 One thousand Three hundred and Fifty Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ด
1358 One thousand Three hundred and Fifty Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปด
1359 One thousand Three hundred and Fifty Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเก้า
1360 One thousand Three hundred and Sixty วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบ
1361 One thousand Three hundred and Sixty One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ด
1362 One thousand Three hundred and Sixty Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสอง
1363 One thousand Three hundred and Sixty Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสาม
1364 One thousand Three hundred and Sixty Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่
1365 One thousand Three hundred and Sixty Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้า
1366 One thousand Three hundred and Sixty Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบหก
1367 One thousand Three hundred and Sixty Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเจ็ด
1368 One thousand Three hundred and Sixty Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปด
1369 One thousand Three hundred and Sixty Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้า
1370 One thousand Three hundred and Seventy วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบ
1371 One thousand Three hundred and Seventy One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1372 One thousand Three hundred and Seventy Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสอง
1373 One thousand Three hundred and Seventy Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสาม
1374 One thousand Three hundred and Seventy Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่
1375 One thousand Three hundred and Seventy Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า
1376 One thousand Three hundred and Seventy Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหก
1377 One thousand Three hundred and Seventy Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1378 One thousand Three hundred and Seventy Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปด
1379 One thousand Three hundred and Seventy Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้า
1380 One thousand Three hundred and Eighty วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบ
1381 One thousand Three hundred and Eighty One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ด
1382 One thousand Three hundred and Eighty Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสอง
1383 One thousand Three hundred and Eighty Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสาม
1384 One thousand Three hundred and Eighty Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่
1385 One thousand Three hundred and Eighty Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้า
1386 One thousand Three hundred and Eighty Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหก
1387 One thousand Three hundred and Eighty Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเจ็ด
1388 One thousand Three hundred and Eighty Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปด
1389 One thousand Three hundred and Eighty Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้า
1390 One thousand Three hundred and Ninety วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบ
1391 One thousand Three hundred and Ninety One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ด
1392 One thousand Three hundred and Ninety Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสอง
1393 One thousand Three hundred and Ninety Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสาม
1394 One thousand Three hundred and Ninety Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสี่
1395 One thousand Three hundred and Ninety Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้า
1396 One thousand Three hundred and Ninety Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหก
1397 One thousand Three hundred and Ninety Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ด
1398 One thousand Three hundred and Ninety Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบแปด
1399 One thousand Three hundred and Ninety Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้า
1400 One thousand Four hundred วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด หนึ่งพันสี่ร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น