"201-250(สองร้อยหนึ่ง-สองร้อยห้าสิบ)" | นับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000000สองร้อยหนึ่ง(201) - สองร้อยห้าสิบ(250) ภาษาอังกฤษ คือ


คนเวียดนามอึ้ง! ภาษาอังกฤษพัฒนาตามตูดคนไทยมาติดๆ...

มันเป็นที่สงสัยว่าเป็นเพราะภาษาอังกฤษของคนไทยย่ำอยู่กับที่หรือว่าหนีแล้ว แต่ว่าวิ่งช้าไปหน่อย...

ตอนนี้ยังปล่อยให้ 5 ประเทศ(ที่ไม่ได้พูดถึง)เขานำทิ้งห่าง ไปตั้งนานสองนานแล้วล่ะพี่ไทย ส บ า ย ใ จ ไทยแลนด์


ของฝากจากผู้เขียน
แน่ใจนะว่าลิ้งค์พวกนี้เป็นเพียง 🔺เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน🔺 ก็เท่านั้น!"ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 201 - 224


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
201 Two hundred and One ทูฮันเดรด แอนด์ วัน สองร้อยเอ็ด
202 Two hundred and Two ทูฮันเดรด แอนด์ ทู สองร้อยสอง
203 Two hundred and Three ทูฮันเดรด แอนด์ ธรี สองร้อยสาม
204 Two hundred and Four ทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองร้อยสี่
205 Two hundred and Five ทูฮันเดรด แอนด์ ไฟวฺ สองร้อยห้า
206 Two hundred and Six ทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองร้อยหก
207 Two hundred and Seven ทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองร้อยเจ็ด
208 Two hundred and Eight ทูฮันเดรด แอนด์ เอท สองร้อยแปด
209 Two hundred and Nine ทูฮันเดรด แอนด์ ไนน สองร้อยเก้า
210 Two hundred and Ten ทูฮันเดรด แอนด์ เท็น สองร้อยสิบ
211 Two hundred and Eleven ทูฮันเดรด แอนด์ อิเลเวน สองร้อยสิบเอ็ด
212 Two hundred and Twelve ทูฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟฺ สองร้อยสิบสอง
213 Two hundred and Thirteen ทูฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองร้อยสิบสาม
214 Two hundred and Fourteen ทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองร้อยสิบสี่
215 Two hundred and Fifteen ทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองร้อยสิบห้า
216 Two hundred and Sixteen ทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองร้อยสิบหก
217 Two hundred and Seventeen ทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองร้อยสิบเจ็ด
218 Two hundred and Eighteen ทูฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองร้อยสิบแปด
219 Two hundred and Nineteen ทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองร้อยสิบเก้า
220 Two hundred and Twenty ทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองร้อยยี่สิบ
221 Two hundred and Twenty One ทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองร้อยยี่สิบเอ็ด
222 Two hundred and Twenty Two ทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองร้อยยี่สิบสอง
223 Two hundred and Twenty Three ทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองร้อยยี่สิบสาม
224 Two hundred and Twenty Four ทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองร้อยยี่สิบสี่ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 225 - 250


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
225 Two hundred and Twenty Five ทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองร้อยยี่สิบห้า
226 Two hundred and Twenty Six ทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองร้อยยี่สิบหก
227 Two hundred and Twenty Seven ทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองร้อยยี่สิบเจ็ด
228 Two hundred and Twenty Eight ทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองร้อยยี่สิบแปด
229 Two hundred and Twenty Nine ทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองร้อยยี่สิบเก้า
230 Two hundred and Thirty ทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองร้อยสามสิบ
231 Two hundred and Thirty One ทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองร้อยสามสิบเอ็ด
232 Two hundred and Thirty Two ทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองร้อยสามสิบสอง
233 Two hundred and Thirty Three ทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองร้อยสามสิบสาม
234 Two hundred and Thirty Four ทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองร้อยสามสิบสี่
235 Two hundred and Thirty Five ทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองร้อยสามสิบห้า
236 Two hundred and Thirty Six ทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองร้อยสามสิบหก
237 Two hundred and Thirty Seven ทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองร้อยสามสิบเจ็ด
238 Two hundred and Thirty Eight ทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองร้อยสามสิบแปด
239 Two hundred and Thirty Nine ทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองร้อยสามสิบเก้า
240 Two hundred and Forty ทูฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ สองร้อยสี่สิบ
241 Two hundred and Forty One ทูฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้วัน สองร้อยสี่สิบเอ็ด
242 Two hundred and Forty Two ทูฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ทู สองร้อยสี่สิบสอง
243 Two hundred and Forty Three ทูฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ธรี สองร้อยสี่สิบสาม
244 Two hundred and Forty Four ทูฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้โฟร์ สองร้อยสี่สิบสี่
245 Two hundred and Forty Five ทูฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ไฟว์ สองร้อยสี่สิบห้า
246 Two hundred and Forty Six ทูฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ซิกซ์ สองร้อยสี่สิบหก
247 Two hundred and Forty Seven ทูฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้เซเว่น สองร้อยสี่สิบเจ็ด
248 Two hundred and Forty Eight ทูฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้เอท สองร้อยสี่สิบแปด
249 Two hundred and Forty Nine ทูฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ไนน์ สองร้อยสี่สิบเก้า
250 Two hundred and Fifty ทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองร้อยห้าสิบ

Thanks for reading.

Posted by: Michael Leng


I've known, then I've grown.
1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ13 ตุลาคม 2559 07:22

    It's not bad an idea to start learning English by practice counting English numbers.

    Begin from small to larger number, bit by bit, then you will find by yourself English is easy language to studying.

    ตอบลบ