นับเลขภาษาอังกฤษ 1201- 1250 "หนึ่งพันสองร้อยเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ" | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

ตัวเลข (Number) :  1,201- 1,250ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1201 One thousand Two hundred and One วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันสองร้อยเอ็ด
1202 One thousand Two hundred and Two วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันสองร้อยสอง
1203 One thousand Two hundred and Three วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันสองร้อยสาม
1204 One thousand Two hundred and Four วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่
1205 One thousand Two hundred and Five วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันสองร้อยห้า
1206 One thousand Two hundred and Six วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันสองร้อยหก
1207 One thousand Two hundred and Seven วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันสองร้อยเจ็ด
1208 One thousand Two hundred and Eight วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันสองร้อยแปด
1209 One thousand Two hundred and Nine วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยเก้า
1210 One thousand Two hundred and Ten วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันสองร้อยสิบ
1211 One thousand Two hundred and Eleven วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ด
1212 One thousand Two hundred and Twelve วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันสองร้อยสิบสอง
1213 One thousand Two hundred and Thirteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบสาม
1214 One thousand Two hundred and Fourteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบสี่
1215 One thousand Two hundred and Fifteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน  หนึ่งพันสองร้อยสิบห้า
1216 One thousand Two hundred and Sixteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบหก
1217 One thousand Two hundred and Seventeen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ด
1218 One thousand Two hundred and Eighteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันสองร้อยสิบแปด
1219 One thousand Two hundred and Nineteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบเก้า
1220 One thousand Two hundred and Twenty วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ
1221 One thousand Two hundred and Twenty One วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
1222 One thousand Two hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสอง
1223 One thousand Two hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสาม
1224 One thousand Two hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่
1225 One thousand Two hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้า
1226 One thousand Two hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหก
1227 One thousand Two hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
1228 One thousand Two hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปด
1229 One thousand Two hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้า
1230 One thousand Two hundred and Thirty วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบ
1231 One thousand Two hundred and Thirty One วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ด
1232 One thousand Two hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสอง
1233 One thousand Two hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสาม
1234 One thousand Two hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่
1235 One thousand Two hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้า
1236 One thousand Two hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบหก
1237 One thousand Two hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ด
1238 One thousand Two hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปด
1239 One thousand Two hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้า
1240 One thousand Two hundred and Forty วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบ
1241 One thousand Two hundred and Forty One วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
1242 One thousand Two hundred and Forty Two วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสอง
1243 One thousand Two hundred and Forty Three วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสาม
1244 One thousand Two hundred and Forty Four วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่
1245 One thousand Two hundred and Forty Five วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้า
1246 One thousand Two hundred and Forty Six วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหก
1247 One thousand Two hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
1248 One thousand Two hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปด
1249 One thousand Two hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้า
1250 One thousand Two hundred and Fifty วันเธาซันดฺ ทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

(1151- 1200) = "หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันสองร้อย" | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

"1151- 1200"


ให้ตายเถอะ! พูดไปแล้วก็เหมือนกับแล่เนื้อเอาเกลือทา...ภาษาอังกฤษของเรามันช่างรั้งท้ายชาวบ้านย่านอาเซียนไปซะจะทุกประเทศแล้ววววว ท่านว่าผมมองเรื่องไกลตัวไปเปล่าครับ

ตัวเลข (Number) : 1,151(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด) - 1,200(หนึ่งพันสองร้อย) ภาษาอังกฤษ


ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 1151 - 1175


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1151 One thousand One hundred and Fifty One วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
1152 One thousand One hundred and Fifty Two วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง
1153 One thousand One hundred and Fifty Three วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม
1154 One thousand One hundred and Fifty Four วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
1155 One thousand One hundred and Fifty Five วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้า
1156 One thousand One hundred and Fifty Six วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบหก
1157 One thousand One hundred and Fifty Seven วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
1158 One thousand One hundred and Fifty Eight วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
1159 One thousand One hundred and Fifty Nine วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
1160 One thousand One hundred and Sixty วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบ
1161 One thousand One hundred and Sixty One วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
1162 One thousand One hundred and Sixty Two วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสอง
1163 One thousand One hundred and Sixty Three วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
1164 One thousand One hundred and Sixty Four วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่
1165 One thousand One hundred and Sixty Five วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้า
1166 One thousand One hundred and Sixty Six วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหก
1167 One thousand One hundred and Sixty Seven วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
1168 One thousand One hundred and Sixty Eight วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปด
1169 One thousand One hundred and Sixty Nine วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า
1170 One thousand One hundred and Seventy วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
1171 One thousand One hundred and Seventy One วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1172 One thousand One hundred and Seventy Two วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
1173 One thousand One hundred and Seventy Three วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
1174 One thousand One hundred and Seventy Four วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
1175 One thousand One hundred and Seventy Five วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 1176 - 1200


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1176 One thousand One hundred and Seventy Six วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
1177 One thousand One hundred and Seventy Seven วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1178 One thousand One hundred and Seventy Eight วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
1179 One thousand One hundred and Seventy Nine วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
1180 One thousand One hundred and Eighty วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
1181 One thousand One hundred and Eighty One วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
1182 One thousand One hundred and Eighty Two วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง
1183 One thousand One hundred and Eighty Three วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
1184 One thousand One hundred and Eighty Four วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
1185 One thousand One hundred and Eighty Five วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
1186 One thousand One hundred and Eighty Six วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหก
1187 One thousand One hundred and Eighty Seven วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
1188 One thousand One hundred and Eighty Eight วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
1189 One thousand One hundred and Eighty Nine วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
1190 One thousand One hundred and Ninety วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
1191 One thousand One hundred and Ninety One วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
1192 One thousand One hundred and Ninety Two วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
1193 One thousand One hundred and Ninety Three วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
1194 One thousand One hundred and Ninety Four วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
1195 One thousand One hundred and Ninety Five วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
1196 One thousand One hundred and Ninety Six วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหก
1197 One thousand One hundred and Ninety Seven วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
1198 One thousand One hundred and Ninety Eight วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
1199 One thousand One hundred and Ninety Nine วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
1200 One thousand Two hundred วันเธาซันดฺทูฮันเดรด หนึ่งพันสองร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง
See more related articles:
นับเลขภาษาอังกฤษ 1101- 1150 "หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ" | บล็อกนับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

"หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"ตารางที่ ตัวเลข (Number) : 1,101 - 1,125

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1101 One thousand One hundred and One วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด
1102 One thousand One hundred and Two วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยสอง
1103 One thousand One hundred and Three วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยสาม
1104 One thousand One hundred and Four วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่
1105 One thousand One hundred and Five วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้า
1106 One thousand One hundred and Six วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหก
1107 One thousand One hundred and Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ด
1108 One thousand One hundred and Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปด
1109 One thousand One hundred and Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้า
1110 One thousand One hundred and Ten วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบ
1111 One thousand One hundred and Eleven วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด
1112 One thousand One hundred and Twelve วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสอง
1113 One thousand One hundred and Thirteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสาม
1114 One thousand One hundred and Fourteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่
1115 One thousand One hundred and Fifteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้า
1116 One thousand One hundred and Sixteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหก
1117 One thousand One hundred and Seventeen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
1118 One thousand One hundred and Eighteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปด
1119 One thousand One hundred and Nineteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้า
1120 One thousand One hundred and Twenty วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
1121 One thousand One hundred and Twenty One วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
1122 One thousand One hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสอง
1123 One thousand One hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม
1124 One thousand One hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
1125 One thousand One hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 1126 - 1150


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1126 One thousand One hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหก
1127 One thousand One hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
1128 One thousand One hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
1129 One thousand One hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
1130 One thousand One hundred and Thirty วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบ
1131 One thousand One hundred and Thirty One วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
1132 One thousand One hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสอง
1133 One thousand One hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสาม
1134 One thousand One hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่
1135 One thousand One hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้า
1136 One thousand One hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหก
1137 One thousand One hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
1138 One thousand One hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปด
1139 One thousand One hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้า
1140 One thousand One hundred and Forty วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
1141 One thousand One hundred and Forty One วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
1142 One thousand One hundred and Forty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสอง
1143 One thousand One hundred and Forty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสาม
1144 One thousand One hundred and Forty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่
1145 One thousand One hundred and Forty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้า
1146 One thousand One hundred and Forty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหก
1147 One thousand One hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
1148 One thousand One hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปด
1149 One thousand One hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
1150 One thousand One hundred and Fifty วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ฟิฟตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

เลขภาษาอังกฤษ 1051- 1,100 "หนึ่งพันห้าสิบเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันหนึ่งร้อย" | บล็อกนับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 1051(หนึ่งพันห้าสิบเอ็ด) - 1075(หนึ่งพันเจ็ดสิบห้า)

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1051 One thousand and Fifty One วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันห้าสิบเอ็ด
1052 One thousand and Fifty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันห้าสิบสอง
1053 One thousand and Fifty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันห้าสิบสาม
1054 One thousand and Fifty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันห้าสิบสี่
1055 One thousand and Fifty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันห้าสิบห้า
1056 One thousand and Fifty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันห้าสิบหก
1057 One thousand and Fifty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันห้าสิบเจ็ด
1058 One thousand and Fifty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันห้าสิบแปด
1059 One thousand and Fifty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันห้าสิบเก้า
1060 One thousand and Sixty วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันหกสิบ
1061 One thousand and Sixty One วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันหกสิบเอ็ด
1062 One thousand and Sixty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันหกสิบสอง
1063 One thousand and Sixty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันหกสิบสาม
1064 One thousand and Sixty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันหกสิบสี่
1065 One thousand and Sixty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันหกสิบห้า
1066 One thousand and Sixty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหกสิบหก
1067 One thousand and Sixty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันหกสิบเจ็ด
1068 One thousand and Sixty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันหกสิบแปด
1069 One thousand and Sixty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันหกสิบเก้า
1070 One thousand and Seventy วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันเจ็ดสิบ
1071 One thousand and Seventy One วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ด
1072 One thousand and Seventy Two วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดสิบสอง
1073 One thousand and Seventy Three วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดสิบสาม
1074 One thousand and Seventy Four วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดสิบสี่
1075 One thousand and Seventy Five วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 1076(หนึ่งพันเจ็ดสิบหก) - 1100(หนึ่งพันหนึ่งร้อย)


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1076 One thousand and Seventy Six วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดสิบหก
1077 One thousand and Seventy Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ด
1078 One thousand and Seventy Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดสิบแปด
1079 One thousand and Seventy Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้า
1080 One thousand and Eighty วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันแปดสิบ
1081 One thousand and Eighty One วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันแปดสิบเอ็ด
1082 One thousand and Eighty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันแปดสิบสอง
1083 One thousand and Eighty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันแปดสิบสาม
1084 One thousand and Eighty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดสิบสี่
1085 One thousand and Eighty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดสิบห้า
1086 One thousand and Eighty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดสิบหก
1087 One thousand and Eighty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดสิบเจ็ด
1088 One thousand and Eighty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันแปดสิบแปด
1089 One thousand and Eighty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดสิบเก้า
1090 One thousand and Ninety วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันเก้าสิบ
1091 One thousand and Ninety One วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันเก้าสิบเอ็ด
1092 One thousand and Ninety Two วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันเก้าสิบสอง
1093 One thousand and Ninety Three วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันเก้าสิบสาม
1094 One thousand and Ninety Four วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าสิบสี่
1095 One thousand and Ninety Five วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าสิบห้า
1096 One thousand and Ninety Six วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าสิบหก
1097 One thousand and Ninety Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าสิบเจ็ด
1098 One thousand and Ninety Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันเก้าสิบแปด
1099 One thousand and Ninety Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าสิบเก้า
1100 One thousand One hundred วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด หนึ่งพันหนึ่งร้อย


See more related articles:

"1001-1050(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)-หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ)" | นับเลขอังกฤษ"1001- 1,050"

เป็นงง! คนไทยนับเลข "1001 - 1050" ภาษาอังกฤษไม่ได้มีถมเถไป...ผมเป็นคนหนึ่งไม่ใช่ลูกครึ่ง แต่ผมพูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งฟังแล้วต้องอึ้ง...บอกว่า 'เข้าใจดี'
ตัวเลข (Number) : 1001 - 1050


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1001 One thousand and One วันเธาซันดฺ แอนด์ วัน หนึ่งพันเอ็ด
1002 One thousand and Two วันเธาซันดฺ แอนด์ ทู หนึ่งพันสอง
1003 One thousand and Three วันเธาซันดฺ แอนด์ ธรี หนึ่งพันสาม
1004 One thousand and Four วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันสี่
1005 One thousand and Five วันเธาซันดฺ แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันห้า
1006 One thousand and Six วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันหก
1007 One thousand and Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันเจ็ด
1008 One thousand and Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ เอท หนึ่งพันแปด
1009 One thousand and Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันเก้า
1010 One thousand and Ten วันเธาซันดฺ แอนด์ เท็น หนึ่งพันสิบ
1011 One thousand and Eleven วันเธาซันดฺ แอนด์ อิเลเว่น หนึ่งพันสิบเอ็ด
1012 One thousand and Twelve วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเวล์ฟ หนึ่งพันสิบสอง
1013 One thousand and Thirteen วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ร์ทีน หนึ่งพันสิบสาม
1014 One thousand and Fourteen วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันสิบสี่
1015 One thousand and Fifteen วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันสิบห้า
1016 One thousand and Sixteen วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันสิบหก
1017 One thousand and Seventeen วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันสิบเจ็ด
1018 One thousand and Eighteen วันเธาซันดฺ แอนด์ เอททีน หนึ่งพันสิบแปด
1019 One thousand and Nineteen วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันสิบเก้า
1020 One thousand and Twenty วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันยี่สิบ
1021 One thousand and Twenty One วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันยี่สิบเอ็ด
1022 One thousand and Twenty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันยี่สิบสอง
1023 One thousand and Twenty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันยี่สิบสาม
1024 One thousand and Twenty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันยี่สิบสี่
1025 One thousand and Twenty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันยี่สิบห้า
ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1026 One thousand and Twenty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันยี่สิบหก
1027 One thousand and Twenty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันยี่สิบเจ็ด
1028 One thousand and Twenty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันยี่สิบแปด
1029 One thousand and Twenty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันยี่สิบเก้า
1030 One thousand and Thirty วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ หนึ่งพันสามสิบ
1031 One thousand and Thirty One วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้วัน หนึ่งพันสามสิบเอ็ด
1032 One thousand and Thirty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ทู หนึ่งพันสามสิบสอง
1033 One thousand and Thirty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ธรี หนึ่งพันสามสิบสาม
1034 One thousand and Thirty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสามสิบสี่
1035 One thousand and Thirty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามสิบห้า
1036 One thousand and Thirty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามสิบหก
1037 One thousand and Thirty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสามสิบเจ็ด
1038 One thousand and Thirty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้เอท หนึ่งพันสามสิบแปด
1039 One thousand and Thirty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสามสิบเก้า
1040 One thousand and Forty วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันสี่สิบ
1041 One thousand and Forty One วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันสี่สิบเอ็ด
1042 One thousand and Forty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันสี่สิบสอง
1043 One thousand and Forty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันสี่สิบสาม
1044 One thousand and Forty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสี่สิบสี่
1045 One thousand and Forty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสี่สิบห้า
1046 One thousand and Forty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสี่สิบหก
1047 One thousand and Forty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสี่สิบเจ็ด
1048 One thousand and Forty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันสี่สิบแปด
1049 One thousand and Forty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสี่สิบเก้า
1050 One thousand and Fifty วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันห้าสิบ


จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง
See more related articles:"951- 1,000(เก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพัน)" | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 1 - 1000000

เลข "เก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(951)" - "หนึ่งพัน(1000)" ภาษาอังกฤษ


ช็อก! โอนเงินข้ามประเทศผิด Rate ฿ ? $ ?£ ? เพราะภาษาอังกฤษของท่านอ่อนแอ...ท่านอยากได้ยินเรื่องแบบนี้หรือไม่? หลายคนมักถามว่า "แล้วทำไมคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษ?"

คำตอบง่ายนิดเดียว "เพราะไม่คิดเริ่มจะฝึกมัน อยู่ไปวันๆแล้วมันจะเป็นได้อย่างไร?"


ของฝากจากผู้เขียน
แน่ใจนะว่าลิ้งค์พวกนี้เป็นเพียง 🔺เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน🔺 ก็เท่านั้น!"
ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : "951 - 975"


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
951 Nine hundred and Fifty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน เก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
952 Nine hundred and Fifty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู เก้าร้อยห้าสิบสอง
953 Nine hundred and Fifty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี เก้าร้อยห้าสิบสาม
954 Nine hundred and Fifty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ เก้าร้อยห้าสิบสี่
955 Nine hundred and Fifty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ เก้าร้อยห้าสิบห้า
956 Nine hundred and Fifty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ เก้าร้อยห้าสิบหก
957 Nine hundred and Fifty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น เก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
958 Nine hundred and Fifty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท เก้าร้อยห้าสิบแปด
959 Nine hundred and Fifty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ เก้าร้อยห้าสิบเก้า
960 Nine hundred and Sixty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ เก้าร้อยหกสิบ
961 Nine hundred and Sixty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน เก้าร้อยหกสิบเอ็ด
962 Nine hundred and Sixty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู เก้าร้อยหกสิบสอง
963 Nine hundred and Sixty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี เก้าร้อยหกสิบสาม
964 Nine hundred and Sixty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ เก้าร้อยหกสิบสี่
965 Nine hundred and Sixty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ เก้าร้อยหกสิบห้า
966 Nine hundred and Sixty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เก้าร้อยหกสิบหก
967 Nine hundred and Sixty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น เก้าร้อยหกสิบเจ็ด
968 Nine hundred and Sixty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท เก้าร้อยหกสิบแปด
969 Nine hundred and Sixty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ เก้าร้อยหกสิบเก้า
970 Nine hundred and Seventy ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ เก้าร้อยเจ็ดสิบ
971 Nine hundred and Seventy One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน เก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
972 Nine hundred and Seventy Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู เก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
973 Nine hundred and Seventy Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี เก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
974 Nine hundred and Seventy Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ เก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
975 Nine hundred and Seventy Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ เก้าร้อยเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : "976 - 1000"

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
976 Nine hundred and Seventy Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ เก้าร้อยเจ็ดสิบหก
977 Nine hundred and Seventy Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
978 Nine hundred and Seventy Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท เก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
979 Nine hundred and Seventy Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
980 Nine hundred and Eighty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ เก้าร้อยแปดสิบ
981 Nine hundred and Eighty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน เก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
982 Nine hundred and Eighty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู เก้าร้อยแปดสิบสอง
983 Nine hundred and Eighty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี เก้าร้อยแปดสิบสาม
984 Nine hundred and Eighty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ เก้าร้อยแปดสิบสี่
985 Nine hundred and Eighty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ เก้าร้อยแปดสิบห้า
986 Nine hundred and Eighty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ เก้าร้อยแปดสิบหก
987 Nine hundred and Eighty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น เก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
988 Nine hundred and Eighty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท เก้าร้อยแปดสิบแปด
989 Nine hundred and Eighty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ เก้าร้อยแปดสิบเก้า
990 Nine hundred and Ninety ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ เก้าร้อยเก้าสิบ
991 Nine hundred and Ninety One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
992 Nine hundred and Ninety Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู เก้าร้อยเก้าสิบสอง
993 Nine hundred and Ninety Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี เก้าร้อยเก้าสิบสาม
994 Nine hundred and Ninety Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ เก้าร้อยเก้าสิบสี่
995 Nine hundred and Ninety Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ เก้าร้อยเก้าสิบห้า
996 Nine hundred and Ninety Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ เก้าร้อยเก้าสิบหก
997 Nine hundred and Ninety Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น เก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
998 Nine hundred and Ninety Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท เก้าร้อยเก้าสิบแปด
999 Nine hundred and Ninety Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ เก้าร้อยเก้าสิบเก้า
1000 One thousand วันเทาซันด์ หนึ่งพันThanks for reading.

Posted by: Michael Leng


I've known, then I've grown.
See more related articles:

ภาษาอังกฤษ ''901- 950'' = "เก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "เก้าร้อยห้าสิบ" | เว็บ(นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000)

''901- 950'' เลขอังกฤษเขียน-อ่านอย่างไร?


''901- 950'' ถ้าเป็นหวย คงรวยไปนานแล้ว! ไม่ต้องแคล้วมานั่งทำงานหลังขดหลังแข็ง เป็นมะเร็งในอารมณ์ บ่สมอารมณ์หวังอยู่อย่างนี้ทุกวี่ทุกวันนี้ร๊อก ก ก จะบอกห้ า ย ย ย 

ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเหมือนดวงจันทร์ที่มีข้างมืดข้างแรม เริ่มต้นฝึกนับภาษาอังกฤษวันนี้ ท่านก็มีโอกาสรวยได้โดยไม่ต้องพึ่งหวยพึ่งล็อตเตอร์รี่

เอ้า! เริ่มกันเลย....

ตัวเลข (Number) : 901 - 950


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
901 Nine hundred and One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้าร้อยเอ็ด
902 Nine hundred and Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้าร้อยสอง
903 Nine hundred and Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้าร้อยสาม
904 Nine hundred and Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้าร้อยสี่
905 Nine hundred and Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ เก้าร้อยห้า
906 Nine hundred and Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้าร้อยหก
907 Nine hundred and Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น เก้าร้อยเจ็ด
908 Nine hundred and Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้าร้อยแปด
909 Nine hundred and Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้าร้อยเก้า
910 Nine hundred and Ten ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เท็น เก้าร้อยสิบ
911 Nine hundred and Eleven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น เก้าร้อยสิบเอ็ด
912 Nine hundred and Twelve ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้าร้อยสิบสอง
913 Nine hundred and Thirteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน เก้าร้อยสิบสาม
914 Nine hundred and Fourteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้าร้อยสิบสี่
915 Nine hundred and Fifteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้าร้อยสิบห้า
916 Nine hundred and Sixteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้าร้อยสิบหก
917 Nine hundred and Seventeen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน เก้าร้อยสิบเจ็ด
918 Nine hundred and Eighteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้าร้อยสิบแปด
919 Nine hundred and Nineteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้าร้อยสิบเก้า
920 Nine hundred and Twenty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ เก้าร้อยยี่สิบ
921 Nine hundred and Twenty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน เก้าร้อยยี่สิบเอ็ด
922 Nine hundred and Twenty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู เก้าร้อยยี่สิบสอง
923 Nine hundred and Twenty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี เก้าร้อยยี่สิบสาม
924 Nine hundred and Twenty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ เก้าร้อยยี่สิบสี่
925 Nine hundred and Twenty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ เก้าร้อยยี่สิบห้า
926 Nine hundred and Twenty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ เก้าร้อยยี่สิบหก
927 Nine hundred and Twenty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น เก้าร้อยยี่สิบเจ็ด
928 Nine hundred and Twenty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท เก้าร้อยยี่สิบแปด
929 Nine hundred and Twenty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ เก้าร้อยยี่สิบเก้า
930 Nine hundred and Thirty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ เก้าร้อยสามสิบ
931 Nine hundred and Thirty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน เก้าร้อยสามสิบเอ็ด
932 Nine hundred and Thirty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู เก้าร้อยสามสิบสอง
933 Nine hundred and Thirty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี เก้าร้อยสามสิบสาม
934 Nine hundred and Thirty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ เก้าร้อยสามสิบสี่
935 Nine hundred and Thirty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ เก้าร้อยสามสิบห้า
936 Nine hundred and Thirty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ เก้าร้อยสามสิบหก
937 Nine hundred and Thirty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น เก้าร้อยสามสิบเจ็ด
938 Nine hundred and Thirty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท เก้าร้อยสามสิบแปด
939 Nine hundred and Thirty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ เก้าร้อยสามสิบเก้า
940 Nine hundred and Forty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ เก้าร้อยสี่สิบ
941 Nine hundred and Forty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน เก้าร้อยสี่สิบเอ็ด
942 Nine hundred and Forty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู เก้าร้อยสี่สิบสอง
943 Nine hundred and Forty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี เก้าร้อยสี่สิบสาม
944 Nine hundred and Forty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ เก้าร้อยสี่สิบสี่
945 Nine hundred and Forty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ เก้าร้อยสี่สิบห้า
946 Nine hundred and Forty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ เก้าร้อยสี่สิบหก
947 Nine hundred and Forty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น เก้าร้อยสี่สิบเจ็ด
948 Nine hundred and Forty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท เก้าร้อยสี่สิบแปด
949 Nine hundred and Forty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ เก้าร้อยสี่สิบเก้า
950 Nine hundred and Fifty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ เก้าร้อยห้าสิบ


จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

เลขภาษาอังกฤษ 851- 900 "แปดร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "เก้าร้อย" | บล็อกนับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

"แปดร้อยห้าสิบเอ็ด(851)" - "เก้าร้อย(900)" ภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number) : 851 - 875

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
851 Eight hundred and Fifty One เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน แปดร้อยห้าสิบเอ็ด
852 Eight hundred and Fifty Two เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู แปดร้อยห้าสิบสอง
853 Eight hundred and Fifty Three เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี แปดร้อยห้าสิบสาม
854 Eight hundred and Fifty Four เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ แปดร้อยห้าสิบสี่
855 Eight hundred and Fifty Five เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ แปดร้อยห้าสิบห้า
856 Eight hundred and Fifty Six เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ แปดร้อยห้าสิบหก
857 Eight hundred and Fifty Seven เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น แปดร้อยห้าสิบเจ็ด
858 Eight hundred and Fifty Eight เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท แปดร้อยห้าสิบแปด
859 Eight hundred and Fifty Nine เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ แปดร้อยห้าสิบเก้า
860 Eight hundred and Sixty เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ แปดร้อยหกสิบ
861 Eight hundred and Sixty One เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน แปดร้อยหกสิบเอ็ด
862 Eight hundred and Sixty Two เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู แปดร้อยหกสิบสอง
863 Eight hundred and Sixty Three เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี แปดร้อยหกสิบสาม
864 Eight hundred and Sixty Four เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ แปดร้อยหกสิบสี่
865 Eight hundred and Sixty Five เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ แปดร้อยหกสิบห้า
866 Eight hundred and Sixty Six เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ แปดร้อยหกสิบหก
867 Eight hundred and Sixty Seven เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น แปดร้อยหกสิบเจ็ด
868 Eight hundred and Sixty Eight เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท แปดร้อยหกสิบแปด
869 Eight hundred and Sixty Nine เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ แปดร้อยหกสิบเก้า
870 Eight hundred and Seventy เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ แปดร้อยเจ็ดสิบ
871 Eight hundred and Seventy One เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
872 Eight hundred and Seventy Two เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู แปดร้อยเจ็ดสิบสอง
873 Eight hundred and Seventy Three เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี แปดร้อยเจ็ดสิบสาม
874 Eight hundred and Seventy Four เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ แปดร้อยเจ็ดสิบสี่
875 Eight hundred and Seventy Five เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ แปดร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 876 - 900

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
876 Eight hundred and Seventy Six เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ แปดร้อยเจ็ดสิบหก
877 Eight hundred and Seventy Seven เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
878 Eight hundred and Seventy Eight เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท แปดร้อยเจ็ดสิบแปด
879 Eight hundred and Seventy Nine เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ แปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
880 Eight hundred and Eighty เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ แปดร้อยแปดสิบ
881 Eight hundred and Eighty One เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน แปดร้อยแปดสิบเอ็ด
882 Eight hundred and Eighty Two เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู แปดร้อยแปดสิบสอง
883 Eight hundred and Eighty Three เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี แปดร้อยแปดสิบสาม
884 Eight hundred and Eighty Four เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ แปดร้อยแปดสิบสี่
885 Eight hundred and Eighty Five เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ แปดร้อยแปดสิบห้า
886 Eight hundred and Eighty Six เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ แปดร้อยแปดสิบหก
887 Eight hundred and Eighty Seven เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น แปดร้อยแปดสิบเจ็ด
888 Eight hundred and Eighty Eight เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท แปดร้อยแปดสิบแปด
889 Eight hundred and Eighty Nine เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ แปดร้อยแปดสิบเก้า
890 Eight hundred and Ninety เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ แปดร้อยเก้าสิบ
891 Eight hundred and Ninety One เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน แปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
892 Eight hundred and Ninety Two เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู แปดร้อยเก้าสิบสอง
893 Eight hundred and Ninety Three เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี แปดร้อยเก้าสิบสาม
894 Eight hundred and Ninety Four เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ แปดร้อยเก้าสิบสี่
895 Eight hundred and Ninety Five เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ แปดร้อยเก้าสิบห้า
896 Eight hundred and Ninety Six เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ แปดร้อยเก้าสิบหก
897 Eight hundred and Ninety Seven เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น แปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
898 Eight hundred and Ninety Eight เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท แปดร้อยเก้าสิบแปด
899 Eight hundred and Ninety Nine เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ แปดร้อยเก้าสิบเก้า
900 Nine hundred ไนน์ฮันเดรด เก้าร้อย

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

"801-850(แปดร้อยหนึ่ง-แปดร้อยห้าสิบ) | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000
"801- 850"


กลับมาอีกแล้วครับ ผมไมเคิล เล้ง นักเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับแบ่งปันคนไทยที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษให้ก้าวไกล ใช้ได้ทั้งในชีวิตส่วนตัว การเรียน การประกอบอาชีพของท่านครับ

วันนี้เราจะเขียนเพิ่มตัวเลขภาษาอังกฤษอีก 1 ชุดเช่นเคยครับ เราเดินทางมาถึงเลขชุดนี้กันแล้วครับ

การนับเลขของเราที่เขียนในแต่ละครั้งนั้น เราจะเขียนครั้งละ 50 ตัว โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข ซึ่งท่านสามารถอ่านและติดตามได้แบบง๊ายง่ายครับ

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 801 - 825


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
801 Eight hundred and One เอทฮันเดรด แอนด์ วัน แปดร้อยเอ็ด
802 Eight hundred and Two เอทฮันเดรด แอนด์ ทู แปดร้อยสอง
803 Eight hundred and Three เอทฮันเดรด แอนด์ ธรี แปดร้อยสาม
804 Eight hundred and Four เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปดร้อยสี่
805 Eight hundred and Five เอทฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปดร้อยห้า
806 Eight hundred and Six เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปดร้อยหก
807 Eight hundred and Seven เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่น แปดร้อยเจ็ด
808 Eight hundred and Eight เอทฮันเดรด แอนด์ เอท แปดร้อยแปด
809 Eight hundred and Nine เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปดร้อยเก้า
810 Eight hundred and Ten เอทฮันเดรด แอนด์ เท็น แปดร้อยสิบ
811 Eight hundred and Eleven เอทฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น แปดร้อยสิบเอ็ด
812 Eight hundred and Twelve เอทฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปดร้อยสิบสอง
813 Eight hundred and Thirteen เอทฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน แปดร้อยสิบสาม
814 Eight hundred and Fourteen เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปดร้อยสิบสี่
815 Eight hundred and Fifteen เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปดร้อยสิบห้า
816 Eight hundred and Sixteen เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปดร้อยสิบหก
817 Eight hundred and Seventeen เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน แปดร้อยสิบเจ็ด
818 Eight hundred and Eighteen เอทฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปดร้อยสิบแปด
819 Eight hundred and Nineteen เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปดร้อยสิบเก้า
820 Eight hundred and Twenty เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ แปดร้อยยี่สิบ
821 Eight hundred and Twenty One เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน แปดร้อยยี่สิบเอ็ด
822 Eight hundred and Twenty Two เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู แปดร้อยยี่สิบสอง
823 Eight hundred and Twenty Three เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี แปดร้อยยี่สิบสาม
824 Eight hundred and Twenty Four เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ แปดร้อยยี่สิบสี่
825 Eight hundred and Twenty Five เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ แปดร้อยยี่สิบห้าตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 826 - 850


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
826 Eight hundred and Twenty Six เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ แปดร้อยยี่สิบหก
827 Eight hundred and Twenty Seven เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น แปดร้อยยี่สิบเจ็ด
828 Eight hundred and Twenty Eight เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท แปดร้อยยี่สิบแปด
829 Eight hundred and Twenty Nine เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ แปดร้อยยี่สิบเก้า
830 Eight hundred and Thirty เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ แปดร้อยสามสิบ
831 Eight hundred and Thirty One เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน แปดร้อยสามสิบเอ็ด
832 Eight hundred and Thirty Two เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู แปดร้อยสามสิบสอง
833 Eight hundred and Thirty Three เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี แปดร้อยสามสิบสาม
834 Eight hundred and Thirty Four เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ แปดร้อยสามสิบสี่
835 Eight hundred and Thirty Five เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ แปดร้อยสามสิบห้า
836 Eight hundred and Thirty Six เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ แปดร้อยสามสิบหก
837 Eight hundred and Thirty Seven เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น แปดร้อยสามสิบเจ็ด
838 Eight hundred and Thirty Eight เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท แปดร้อยสามสิบแปด
839 Eight hundred and Thirty Nine เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ แปดร้อยสามสิบเก้า
840 Eight hundred and Forty เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ แปดร้อยสี่สิบ
841 Eight hundred and Forty One เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน แปดร้อยสี่สิบเอ็ด
842 Eight hundred and Forty Two เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู แปดร้อยสี่สิบสอง
843 Eight hundred and Forty Three เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี แปดร้อยสี่สิบสาม
844 Eight hundred and Forty Four เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ แปดร้อยสี่สิบสี่
845 Eight hundred and Forty Five เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ แปดร้อยสี่สิบห้า
846 Eight hundred and Forty Six เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ แปดร้อยสี่สิบหก
847 Eight hundred and Forty Seven เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น แปดร้อยสี่สิบเจ็ด
848 Eight hundred and Forty Eight เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท แปดร้อยสี่สิบแปด
849 Eight hundred and Forty Nine เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ แปดร้อยสี่สิบเก้า
850 Eight hundred and Fifty เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ แปดร้อยห้าสิบ

แล้วพบกับตัวเลขอื่นๆได้ที่นี่นะครับ เรามีนัดกันทุกวันครับ วันนี้ถึงเวลาต้อง say goodbye กันไปก่อนจัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

751- 800(เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ 0 ถึง 1000000เลขภาษาอังกฤษ 751(เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด) ถึง - 800(แปดร้อย)  


นับเลขภาษาอังกฤษ 751-800
ฝึกนับเลขอังกฤษ 751-800

นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 751 - 775

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
751 Seven hundred and Fifty One เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด
752 Seven hundred and Fifty Two เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู เจ็ดร้อยห้าสิบสอง
753 Seven hundred and Fifty Three เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี เจ็ดร้อยห้าสิบสาม
754 Seven hundred and Fifty Four เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ เจ็ดร้อยห้าสิบสี่
755 Seven hundred and Fifty Five เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ เจ็ดร้อยห้าสิบห้า
756 Seven hundred and Fifty Six เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ เจ็ดร้อยห้าสิบหก
757 Seven hundred and Fifty Seven เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด
758 Seven hundred and Fifty Eight เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท เจ็ดร้อยห้าสิบแปด
759 Seven hundred and Fifty Nine เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ เจ็ดร้อยห้าสิบเก้า
760 Seven hundred and Sixty เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ เจ็ดร้อยหกสิบ
761 Seven hundred and Sixty One เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด
762 Seven hundred and Sixty Two เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู เจ็ดร้อยหกสิบสอง
763 Seven hundred and Sixty Three เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี เจ็ดร้อยหกสิบสาม
764 Seven hundred and Sixty Four เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ เจ็ดร้อยหกสิบสี่
765 Seven hundred and Sixty Five เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ เจ็ดร้อยหกสิบห้า
766 Seven hundred and Sixty Six เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เจ็ดร้อยหกสิบหก
767 Seven hundred and Sixty Seven เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด
768 Seven hundred and Sixty Eight เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท เจ็ดร้อยหกสิบแปด
769 Seven hundred and Sixty Nine เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ เจ็ดร้อยหกสิบเก้า
770 Seven hundred and Seventy เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
771 Seven hundred and Seventy One เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
772 Seven hundred and Seventy Two เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
773 Seven hundred and Seventy Three เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
774 Seven hundred and Seventy Four เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
775 Seven hundred and Seventy Five เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 776 - 800

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
776 Seven hundred and Seventy Six เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
777 Seven hundred and Seventy Seven เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
778 Seven hundred and Seventy Eight เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท เจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด
779 Seven hundred and Seventy Nine เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
780 Seven hundred and Eighty เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ เจ็ดร้อยแปดสิบ
781 Seven hundred and Eighty One เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
782 Seven hundred and Eighty Two เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู เจ็ดร้อยแปดสิบสอง
783 Seven hundred and Eighty Three เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี เจ็ดร้อยแปดสิบสาม
784 Seven hundred and Eighty Four เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ เจ็ดร้อยแปดสิบสี่
785 Seven hundred and Eighty Five เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ เจ็ดร้อยแปดสิบห้า
786 Seven hundred and Eighty Six เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ เจ็ดร้อยแปดสิบหก
787 Seven hundred and Eighty Seven เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น เจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด
788 Seven hundred and Eighty Eight เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท เจ็ดร้อยแปดสิบแปด
789 Seven hundred and Eighty Nine เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ เจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
790 Seven hundred and Ninety เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ เจ็ดร้อยเก้าสิบ
791 Seven hundred and Ninety One เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด
792 Seven hundred and Ninety Two เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู เจ็ดร้อยเก้าสิบสอง
793 Seven hundred and Ninety Three เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี เจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
794 Seven hundred and Ninety Four เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่
795 Seven hundred and Ninety Five เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ เจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
796 Seven hundred and Ninety Six เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ เจ็ดร้อยเก้าสิบหก
797 Seven hundred and Ninety Seven เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น เจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ด
798 Seven hundred and Ninety Eight เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท เจ็ดร้อยเก้าสิบแปด
799 Seven hundred and Ninety Nine เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า
800 Eight hundred เอทฮันเดรด แปดร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง


See more related articles: