เลข 1201-1250(หนึ่งพันสองร้อยเอ็ด-หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ) | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

"1201- 1250"

ฝึกเขียนเลขอังกฤษ ระหว่าง หนึ่งพันสองร้อยเอ็ด-หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ

เพื่อนๆอยากเก่งภาษาอังกฤษ โดยเเฉพาะตัวเลข ไหมครับ

➲ เลขคำอ่านภาษาอังกฤษ ระหว่าง 1201-1250 จำนวน 50 ตัว


➲ ช่วง "เลขน่ารู้" - คำถามพร้อมคำเฉลย


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษและแปลภาษาไทยจำนวน 50 ตัวมาเขียนครับ

เพื่อนๆจะได้เอาเลขพวกนี้ไปใช้ในการทำงาน ใช้เขียน เรียน พูด หรือว่าคัดลอกการบ้านก็ได้นะครับ

ได้เวลาฝึกอ่านกันแล้วคร๊าบบบ...

ช่วงคำถาม "ตอบได้ - ให้ 100 Like!"


เลข 7959 ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

How do you spell the number "7959" in English words? 

ตัวเลข (Number) : 1206-1225

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1201 One thousand Two hundred and One วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันสองร้อยเอ็ด
1202 One thousand Two hundred and Two วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันสองร้อยสอง
1203 One thousand Two hundred and Three วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันสองร้อยสาม
1204 One thousand Two hundred and Four วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่
1205 One thousand Two hundred and Five วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันสองร้อยห้า
1206 One thousand Two hundred and Six วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันสองร้อยหก
1207 One thousand Two hundred and Seven วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันสองร้อยเจ็ด
1208 One thousand Two hundred and Eight วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันสองร้อยแปด
1209 One thousand Two hundred and Nine วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยเก้า
1210 One thousand Two hundred and Ten วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันสองร้อยสิบ
1211 One thousand Two hundred and Eleven วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ด
1212 One thousand Two hundred and Twelve วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันสองร้อยสิบสอง
1213 One thousand Two hundred and Thirteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบสาม
1214 One thousand Two hundred and Fourteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบสี่
1215 One thousand Two hundred and Fifteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน  หนึ่งพันสองร้อยสิบห้า
1216 One thousand Two hundred and Sixteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบหก
1217 One thousand Two hundred and Seventeen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ด
1218 One thousand Two hundred and Eighteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันสองร้อยสิบแปด
1219 One thousand Two hundred and Nineteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบเก้า
1220 One thousand Two hundred and Twenty วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ
1221 One thousand Two hundred and Twenty One วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
1222 One thousand Two hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสอง
1223 One thousand Two hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสาม
1224 One thousand Two hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่
1225 One thousand Two hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้า


ตัวเลข (Number) : 1226-1250

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1226 One thousand Two hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหก
1227 One thousand Two hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
1228 One thousand Two hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปด
1229 One thousand Two hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้า
1230 One thousand Two hundred and Thirty วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบ
1231 One thousand Two hundred and Thirty One วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ด
1232 One thousand Two hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสอง
1233 One thousand Two hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสาม
1234 One thousand Two hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่
1235 One thousand Two hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้า
1236 One thousand Two hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบหก
1237 One thousand Two hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ด
1238 One thousand Two hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปด
1239 One thousand Two hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้า
1240 One thousand Two hundred and Forty วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบ
1241 One thousand Two hundred and Forty One วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
1242 One thousand Two hundred and Forty Two วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสอง
1243 One thousand Two hundred and Forty Three วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสาม
1244 One thousand Two hundred and Forty Four วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่
1245 One thousand Two hundred and Forty Five วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้า
1246 One thousand Two hundred and Forty Six วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหก
1247 One thousand Two hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
1248 One thousand Two hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปด
1249 One thousand Two hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้า
1250 One thousand Two hundred and Fifty วันเธาซันดฺ ทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ

ช่วงเฉลย "ตอบได้ - ขอ 100 Like!"


ตัวเลขนี้ "7959" แปลภาษาอังกฤษ ตรงกับข้อใด

 a. Seven thousand Nine hundred and Nineteen.

 b. Seven thousand Nine hundred and Ninety Five.

 c. Seven thousand Nine hundred and Fifty Nine.
ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : English Numbers In Words 1 to 1000000
ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : เตรียมสอบอย่างไรให้ได้ TOEIC 780 up!

จัดทำโดย

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.


See more related articles:

1151- 1200(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพันสองร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000"1151- 1200"

หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพันสองร้อย learn how to write it in English
เพื่อนจะได้พบกับการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ที่ Works สุดๆเช่นเคยครับ

สวัสดีครับ ผมไมเคิล เล้งครับ วันนี้ก็เอาตััวเลขมาเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษกันอีก 50 ตัวเลขด้วยกันครับ

ตัวเลขที่เพื่อนๆจะได้อ่านกันคือเลขช่วง "1151- 1200" ครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลขตองเก้า "999" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "999" in words? 

เรามาเริ่มกันเลยครับ ตัวเลขพร้มคำสะกดและคำแปลอยู่ในตารางด้านล่างนี้ครับ

ตัวเลข (Number): 1151-1175


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1151 One thousand One hundred and Fifty One วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
1152 One thousand One hundred and Fifty Two วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง
1153 One thousand One hundred and Fifty Three วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม
1154 One thousand One hundred and Fifty Four วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
1155 One thousand One hundred and Fifty Five วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้า
1156 One thousand One hundred and Fifty Six วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบหก
1157 One thousand One hundred and Fifty Seven วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
1158 One thousand One hundred and Fifty Eight วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
1159 One thousand One hundred and Fifty Nine วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
1160 One thousand One hundred and Sixty วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบ
1161 One thousand One hundred and Sixty One วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
1162 One thousand One hundred and Sixty Two วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสอง
1163 One thousand One hundred and Sixty Three วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
1164 One thousand One hundred and Sixty Four วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่
1165 One thousand One hundred and Sixty Five วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้า
1166 One thousand One hundred and Sixty Six วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหก
1167 One thousand One hundred and Sixty Seven วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
1168 One thousand One hundred and Sixty Eight วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปด
1169 One thousand One hundred and Sixty Nine วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า
1170 One thousand One hundred and Seventy วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
1171 One thousand One hundred and Seventy One วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1172 One thousand One hundred and Seventy Two วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
1173 One thousand One hundred and Seventy Three วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
1174 One thousand One hundred and Seventy Four วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
1175 One thousand One hundred and Seventy Five วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า


ตัวเลข (Number): 1176-1200

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1176 One thousand One hundred and Seventy Six วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
1177 One thousand One hundred and Seventy Seven วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1178 One thousand One hundred and Seventy Eight วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
1179 One thousand One hundred and Seventy Nine วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
1180 One thousand One hundred and Eighty วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
1181 One thousand One hundred and Eighty One วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
1182 One thousand One hundred and Eighty Two วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง
1183 One thousand One hundred and Eighty Three วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
1184 One thousand One hundred and Eighty Four วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
1185 One thousand One hundred and Eighty Five วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
1186 One thousand One hundred and Eighty Six วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหก
1187 One thousand One hundred and Eighty Seven วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
1188 One thousand One hundred and Eighty Eight วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
1189 One thousand One hundred and Eighty Nine วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
1190 One thousand One hundred and Ninety วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
1191 One thousand One hundred and Ninety One วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
1192 One thousand One hundred and Ninety Two วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
1193 One thousand One hundred and Ninety Three วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
1194 One thousand One hundred and Ninety Four วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
1195 One thousand One hundred and Ninety Five วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
1196 One thousand One hundred and Ninety Six วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหก
1197 One thousand One hundred and Ninety Seven วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
1198 One thousand One hundred and Ninety Eight วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
1199 One thousand One hundred and Ninety Nine วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
1200 One thousand Two hundred วันเธาซันดฺทูฮันเดรด หนึ่งพันสองร้อย


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Nineteen hundred and Ninety Nine.

 b. Ninety hundred and Ninety Nine.

 c. Nine hundred and Ninety Nine.ดูเฉลย คลิก : 951- 1,000(เก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพัน)


ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

และถ้าท่านสามารถสละเวลาสักเล็กน้อยเขียนคำติชมมาให้ผมได้ทราบกันสักนิดก็จะเป็นความกรุณาอันหาที่สุดมิได้ครับ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้น จะเป็น Core ของการนำไปพัฒนางานเขียนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและถูกใจท่าน ตรงตามความประสงค์ในการใช้งาน

ถ้าชอบช่วย share ด้วยครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

1101- 1150(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด-หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ) | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

"1101- 1150"
สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยเพื่อเข้าสู่การแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข)ด้วยกันดังตัวอย่างที่ไฮไลท์นี้ครับ

⟴ ตัวเลขแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทย 1101-1150 


⟴ English numbers in  English and Thai words.


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้ตอบได้ - ให้ 1 ล้าน Like!" - คำถามทิ้งท้ายผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่แปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นคำอ่านภาษาไทย

มีใครที่ใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษบ้างไหมครับ โดยเฉพาะเพื่อนๆที่รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลบทความภาษาอังกฤษ...เป็นต้น จะได้เอาความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานหรือว่าใช้เขียน เรียน หรือว่าพูดในชีวิตประจำวันได้เลย

ไปดูตัวเลข..."หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด-หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"... ว่าคำอ่านเป็นภาษาอังกฤษนั้นยากง่ายขนาดไหนกันได้แล้วครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "2,999" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "2,999" in words? 

ตารางที่ ตัวเลข (Number) : 1101 - 1125

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1101 One thousand One hundred and One วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด
1102 One thousand One hundred and Two วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยสอง
1103 One thousand One hundred and Three วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยสาม
1104 One thousand One hundred and Four วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่
1105 One thousand One hundred and Five วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้า
1106 One thousand One hundred and Six วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหก
1107 One thousand One hundred and Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ด
1108 One thousand One hundred and Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปด
1109 One thousand One hundred and Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้า
1110 One thousand One hundred and Ten วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบ
1111 One thousand One hundred and Eleven วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด
1112 One thousand One hundred and Twelve วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสอง
1113 One thousand One hundred and Thirteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสาม
1114 One thousand One hundred and Fourteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่
1115 One thousand One hundred and Fifteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้า
1116 One thousand One hundred and Sixteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหก
1117 One thousand One hundred and Seventeen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
1118 One thousand One hundred and Eighteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปด
1119 One thousand One hundred and Nineteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้า
1120 One thousand One hundred and Twenty วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
1121 One thousand One hundred and Twenty One วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
1122 One thousand One hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสอง
1123 One thousand One hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม
1124 One thousand One hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
1125 One thousand One hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 1126 - 1150

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1126 One thousand One hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหก
1127 One thousand One hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
1128 One thousand One hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
1129 One thousand One hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
1130 One thousand One hundred and Thirty วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบ
1131 One thousand One hundred and Thirty One วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
1132 One thousand One hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสอง
1133 One thousand One hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสาม
1134 One thousand One hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่
1135 One thousand One hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้า
1136 One thousand One hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหก
1137 One thousand One hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
1138 One thousand One hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปด
1139 One thousand One hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้า
1140 One thousand One hundred and Forty วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
1141 One thousand One hundred and Forty One วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
1142 One thousand One hundred and Forty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสอง
1143 One thousand One hundred and Forty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสาม
1144 One thousand One hundred and Forty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่
1145 One thousand One hundred and Forty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้า
1146 One thousand One hundred and Forty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหก
1147 One thousand One hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
1148 One thousand One hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปด
1149 One thousand One hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
1150 One thousand One hundred and Fifty วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ฟิฟตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Two thousand Ninety hundred and Ninety Nine.

 b. Two thousand Nineteen hundred and Ninety Nine.

 c. Two thousand Nine hundred and Ninety Nine.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : 2,951- 3,000(สองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)-สามพัน)
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เลข 2300 คำอ่านภาษาอังกฤษ เป็นเลขที่ค้นหาทางเน็ตกันมาก
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ถ้าเพื่อนๆสามารถสละเวลาสักเล็กน้อยเขียนคำติชมมาให้ผมได้ทราบกันสักนิดก็จะเป็นความกรุณาอันหาที่สุดมิได้ครับ

ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

See more related articles:

1051-1100(หนึ่งพันห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพันหนึ่งร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

"1051- 1,100"


สวัสดี ผมชื่อเล้ง ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่การแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ระหว่าง 1051- 1,100 ครับ

1100 สะกดเลขคำอ่านอังกฤษ

ตัวเลขแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทย 50 หมายเลข


English numbers in  English and Thai words.


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้ตอบได้ - ให้ 1 ล้าน!" - คำถามทิ้งท้าย

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "111" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด) อย่างไร?

Can you write the number "111" in words? 

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 1051(หนึ่งพันห้าสิบเอ็ด) - 1075(หนึ่งพันเจ็ดสิบห้า)


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1051 One thousand and Fifty One วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันห้าสิบเอ็ด
1052 One thousand and Fifty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันห้าสิบสอง
1053 One thousand and Fifty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันห้าสิบสาม
1054 One thousand and Fifty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันห้าสิบสี่
1055 One thousand and Fifty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันห้าสิบห้า
1056 One thousand and Fifty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันห้าสิบหก
1057 One thousand and Fifty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันห้าสิบเจ็ด
1058 One thousand and Fifty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันห้าสิบแปด
1059 One thousand and Fifty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันห้าสิบเก้า
1060 One thousand and Sixty วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันหกสิบ
1061 One thousand and Sixty One วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันหกสิบเอ็ด
1062 One thousand and Sixty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันหกสิบสอง
1063 One thousand and Sixty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันหกสิบสาม
1064 One thousand and Sixty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันหกสิบสี่
1065 One thousand and Sixty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันหกสิบห้า
1066 One thousand and Sixty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหกสิบหก
1067 One thousand and Sixty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันหกสิบเจ็ด
1068 One thousand and Sixty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันหกสิบแปด
1069 One thousand and Sixty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันหกสิบเก้า
1070 One thousand and Seventy วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันเจ็ดสิบ
1071 One thousand and Seventy One วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ด
1072 One thousand and Seventy Two วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดสิบสอง
1073 One thousand and Seventy Three วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดสิบสาม
1074 One thousand and Seventy Four วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดสิบสี่
1075 One thousand and Seventy Five วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 1076(หนึ่งพันเจ็ดสิบหก) - 1100(หนึ่งพันหนึ่งร้อย)


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1076 One thousand and Seventy Six วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดสิบหก
1077 One thousand and Seventy Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ด
1078 One thousand and Seventy Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดสิบแปด
1079 One thousand and Seventy Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้า
1080 One thousand and Eighty วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันแปดสิบ
1081 One thousand and Eighty One วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันแปดสิบเอ็ด
1082 One thousand and Eighty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันแปดสิบสอง
1083 One thousand and Eighty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันแปดสิบสาม
1084 One thousand and Eighty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดสิบสี่
1085 One thousand and Eighty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดสิบห้า
1086 One thousand and Eighty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดสิบหก
1087 One thousand and Eighty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดสิบเจ็ด
1088 One thousand and Eighty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันแปดสิบแปด
1089 One thousand and Eighty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดสิบเก้า
1090 One thousand and Ninety วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันเก้าสิบ
1091 One thousand and Ninety One วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันเก้าสิบเอ็ด
1092 One thousand and Ninety Two วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันเก้าสิบสอง
1093 One thousand and Ninety Three วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันเก้าสิบสาม
1094 One thousand and Ninety Four วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าสิบสี่
1095 One thousand and Ninety Five วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าสิบห้า
1096 One thousand and Ninety Six วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าสิบหก
1097 One thousand and Ninety Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าสิบเจ็ด
1098 One thousand and Ninety Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันเก้าสิบแปด
1099 One thousand and Ninety Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าสิบเก้า
1100 One thousand One hundred วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด หนึ่งพันหนึ่งร้อย

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. One hundred eleven and one.

 b. One hundred and one.

 c. One hundred eleven.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : 101-150(ลขหนึ่งร้อยหนึ่ง - เลขหนึ่งร้อยห้าสิบ)
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

ถ้าสิ่งนี้ ท่านคิดว่าดี ช่วย share ให้กับคนอื่นๆด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณมากครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.


ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

See more related articles:

1001-1050(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)-หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ) | นับเลขอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

"1001- 1,050"

สวัสดีครับ ผมเล้ง ขอต้อนรับทุกคนเลย มาฝึกเขียนเลขภาษาอังกฤษกันครับ

มีคนจำนวนมากทั่วโลกกำลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่ ซึ่งก็มีหลายวิธีที่แต่ละคนจะเลือกตามแนวถนัดของตัวเอง

การฝึกด้วยเขียน อ่านตัวเลขภาษาอังกฤษในบล็อกนี้ เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "1,212" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "1,212" in words? 

ตัวเลข (Number) : 1001 - 1025

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1001 One thousand and One วันเธาซันดฺ แอนด์ วัน หนึ่งพันเอ็ด
1002 One thousand and Two วันเธาซันดฺ แอนด์ ทู หนึ่งพันสอง
1003 One thousand and Three วันเธาซันดฺ แอนด์ ธรี หนึ่งพันสาม
1004 One thousand and Four วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันสี่
1005 One thousand and Five วันเธาซันดฺ แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันห้า
1006 One thousand and Six วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันหก
1007 One thousand and Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันเจ็ด
1008 One thousand and Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ เอท หนึ่งพันแปด
1009 One thousand and Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันเก้า
1010 One thousand and Ten วันเธาซันดฺ แอนด์ เท็น หนึ่งพันสิบ
1011 One thousand and Eleven วันเธาซันดฺ แอนด์ อิเลเว่น หนึ่งพันสิบเอ็ด
1012 One thousand and Twelve วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเวล์ฟ หนึ่งพันสิบสอง
1013 One thousand and Thirteen วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ร์ทีน หนึ่งพันสิบสาม
1014 One thousand and Fourteen วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันสิบสี่
1015 One thousand and Fifteen วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันสิบห้า
1016 One thousand and Sixteen วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันสิบหก
1017 One thousand and Seventeen วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันสิบเจ็ด
1018 One thousand and Eighteen วันเธาซันดฺ แอนด์ เอททีน หนึ่งพันสิบแปด
1019 One thousand and Nineteen วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันสิบเก้า
1020 One thousand and Twenty วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันยี่สิบ
1021 One thousand and Twenty One วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันยี่สิบเอ็ด
1022 One thousand and Twenty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันยี่สิบสอง
1023 One thousand and Twenty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันยี่สิบสาม
1024 One thousand and Twenty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันยี่สิบสี่
1025 One thousand and Twenty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันยี่สิบห้า

ตัวเลข (Number) : 1026 - 1050


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1026 One thousand and Twenty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันยี่สิบหก
1027 One thousand and Twenty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันยี่สิบเจ็ด
1028 One thousand and Twenty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันยี่สิบแปด
1029 One thousand and Twenty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันยี่สิบเก้า
1030 One thousand and Thirty วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ หนึ่งพันสามสิบ
1031 One thousand and Thirty One วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้วัน หนึ่งพันสามสิบเอ็ด
1032 One thousand and Thirty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ทู หนึ่งพันสามสิบสอง
1033 One thousand and Thirty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ธรี หนึ่งพันสามสิบสาม
1034 One thousand and Thirty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสามสิบสี่
1035 One thousand and Thirty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามสิบห้า
1036 One thousand and Thirty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามสิบหก
1037 One thousand and Thirty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสามสิบเจ็ด
1038 One thousand and Thirty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้เอท หนึ่งพันสามสิบแปด
1039 One thousand and Thirty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสามสิบเก้า
1040 One thousand and Forty วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันสี่สิบ
1041 One thousand and Forty One วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันสี่สิบเอ็ด
1042 One thousand and Forty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันสี่สิบสอง
1043 One thousand and Forty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันสี่สิบสาม
1044 One thousand and Forty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสี่สิบสี่
1045 One thousand and Forty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสี่สิบห้า
1046 One thousand and Forty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสี่สิบหก
1047 One thousand and Forty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสี่สิบเจ็ด
1048 One thousand and Forty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันสี่สิบแปด
1049 One thousand and Forty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสี่สิบเก้า
1050 One thousand and Fifty วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันห้าสิบ

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a. One thousand Three hundred and Twelve.

 b. One thousand  One hundred and Twelve.

 c. One thousand Two hundred and Twelve.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : 1201-1250(หนึ่งพันสองร้อยเอ็ด-หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ)
ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : วิธีสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ |:| How To Interview In English

ขอบคุณที่ติดตามครับ แล้วอย่าลืมกลับมาพบกับเราใหม่นะครับ
จัดทำโดย

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.


951- 1000(เก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพัน) | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 1 - 1000000

"951-1000" เลขภาษาอังกฤษ

ช็อก! โอนเงินข้ามประเทศผิด Rate ฿ ? $ ?£ ? เพราะภาษาอังกฤษทำให้เราพลาดได้...คงมีคนได้ยินเรื่องแบบนี้กันมาบ้าง? หลายคนมักถามว่า "แล้วทำไงดี เราถึงจะเก่งภาษาอังกฤษ?"

สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมเล้งขอต้อนรับทุกคนมาฝึกการเขียน พูด ตัวเลขภาษาอังกฤษด้วยกันครับ

คำตอบง่ายนิดเดียว "เริ่มจากการเรียน การฝึกจากตัวเลขภาษาอังกฤษก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษครับ"

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


May I change 100 dollars to Baht, please?

ขอแลกเงินบาท 100 ดอลล่าร์ ครับ 

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : "951 - 975"ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
951 Nine hundred and Fifty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน เก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
952 Nine hundred and Fifty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู เก้าร้อยห้าสิบสอง
953 Nine hundred and Fifty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี เก้าร้อยห้าสิบสาม
954 Nine hundred and Fifty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ เก้าร้อยห้าสิบสี่
955 Nine hundred and Fifty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ เก้าร้อยห้าสิบห้า
956 Nine hundred and Fifty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ เก้าร้อยห้าสิบหก
957 Nine hundred and Fifty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น เก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
958 Nine hundred and Fifty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท เก้าร้อยห้าสิบแปด
959 Nine hundred and Fifty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ เก้าร้อยห้าสิบเก้า
960 Nine hundred and Sixty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ เก้าร้อยหกสิบ
961 Nine hundred and Sixty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน เก้าร้อยหกสิบเอ็ด
962 Nine hundred and Sixty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู เก้าร้อยหกสิบสอง
963 Nine hundred and Sixty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี เก้าร้อยหกสิบสาม
964 Nine hundred and Sixty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ เก้าร้อยหกสิบสี่
965 Nine hundred and Sixty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ เก้าร้อยหกสิบห้า
966 Nine hundred and Sixty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เก้าร้อยหกสิบหก
967 Nine hundred and Sixty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น เก้าร้อยหกสิบเจ็ด
968 Nine hundred and Sixty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท เก้าร้อยหกสิบแปด
969 Nine hundred and Sixty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ เก้าร้อยหกสิบเก้า
970 Nine hundred and Seventy ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ เก้าร้อยเจ็ดสิบ
971 Nine hundred and Seventy One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน เก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
972 Nine hundred and Seventy Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู เก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
973 Nine hundred and Seventy Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี เก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
974 Nine hundred and Seventy Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ เก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
975 Nine hundred and Seventy Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ เก้าร้อยเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : "976 - 1000"

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
976 Nine hundred and Seventy Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ เก้าร้อยเจ็ดสิบหก
977 Nine hundred and Seventy Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
978 Nine hundred and Seventy Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท เก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
979 Nine hundred and Seventy Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
980 Nine hundred and Eighty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ เก้าร้อยแปดสิบ
981 Nine hundred and Eighty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน เก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
982 Nine hundred and Eighty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู เก้าร้อยแปดสิบสอง
983 Nine hundred and Eighty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี เก้าร้อยแปดสิบสาม
984 Nine hundred and Eighty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ เก้าร้อยแปดสิบสี่
985 Nine hundred and Eighty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ เก้าร้อยแปดสิบห้า
986 Nine hundred and Eighty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ เก้าร้อยแปดสิบหก
987 Nine hundred and Eighty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น เก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
988 Nine hundred and Eighty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท เก้าร้อยแปดสิบแปด
989 Nine hundred and Eighty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ เก้าร้อยแปดสิบเก้า
990 Nine hundred and Ninety ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ เก้าร้อยเก้าสิบ
991 Nine hundred and Ninety One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
992 Nine hundred and Ninety Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู เก้าร้อยเก้าสิบสอง
993 Nine hundred and Ninety Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี เก้าร้อยเก้าสิบสาม
994 Nine hundred and Ninety Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ เก้าร้อยเก้าสิบสี่
995 Nine hundred and Ninety Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ เก้าร้อยเก้าสิบห้า
996 Nine hundred and Ninety Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ เก้าร้อยเก้าสิบหก
997 Nine hundred and Ninety Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น เก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
998 Nine hundred and Ninety Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท เก้าร้อยเก้าสิบแปด
999 Nine hundred and Ninety Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ เก้าร้อยเก้าสิบเก้า
1000 One thousand วันเทาซันด์ หนึ่งพัน


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a. Yes, sir. It's 32.5 Baht per dollar.

 b. We plan to travel to the Philippine.

 c. Yes, you have to pay 32.5 Baht.ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : 5551 - 5600 - ห้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด ถึง ห้าพันหกร้อย
ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : 12 English Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Thanks for reading, อย่าลืม subscribe บล็อกของเรานะครับ จะได้ไม่พราด post ต่อๆไป

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.
See more related articles:

901- 950(เก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)-เก้าร้อยห้าสิบ) | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000"901- 950" ภาษาอังกฤษ คือ
''901- 950'' ถ้าเป็นหวย คงรวยไปนานแล้ว! ไม่ต้องแคล้วมานั่งทำงานหลังขดหลังแข็ง เป็นมะเร็งในอารมณ์ บ่สมอารมณ์หวังอยู่อย่างนี้ทุกวี่ทุกวันนี้ร๊อก ก ก จะบอกห้ า ย ย ย 

ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเหมือนดวงจันทร์ที่มีข้างมืดข้างแรม เริ่มต้นฝึกนับภาษาอังกฤษวันนี้ ท่านก็มีโอกาสรวยได้โดยไม่ต้องพึ่งหวยพึ่งล็อตเตอร์รี่

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


ท่านทราบหรือไม่ว่าเลข "999" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Do you know how to write the number "999" in words?

เอ้า! เริ่มกันเลย....

ตัวเลข (Number) : 901-925


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
901 Nine hundred and One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้าร้อยเอ็ด
902 Nine hundred and Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้าร้อยสอง
903 Nine hundred and Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้าร้อยสาม
904 Nine hundred and Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้าร้อยสี่
905 Nine hundred and Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ เก้าร้อยห้า
906 Nine hundred and Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้าร้อยหก
907 Nine hundred and Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น เก้าร้อยเจ็ด
908 Nine hundred and Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้าร้อยแปด
909 Nine hundred and Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้าร้อยเก้า
910 Nine hundred and Ten ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เท็น เก้าร้อยสิบ
911 Nine hundred and Eleven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น เก้าร้อยสิบเอ็ด
912 Nine hundred and Twelve ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้าร้อยสิบสอง
913 Nine hundred and Thirteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน เก้าร้อยสิบสาม
914 Nine hundred and Fourteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้าร้อยสิบสี่
915 Nine hundred and Fifteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้าร้อยสิบห้า
916 Nine hundred and Sixteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้าร้อยสิบหก
917 Nine hundred and Seventeen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน เก้าร้อยสิบเจ็ด
918 Nine hundred and Eighteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้าร้อยสิบแปด
919 Nine hundred and Nineteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้าร้อยสิบเก้า
920 Nine hundred and Twenty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ เก้าร้อยยี่สิบ
921 Nine hundred and Twenty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน เก้าร้อยยี่สิบเอ็ด
922 Nine hundred and Twenty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู เก้าร้อยยี่สิบสอง
923 Nine hundred and Twenty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี เก้าร้อยยี่สิบสาม
924 Nine hundred and Twenty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ เก้าร้อยยี่สิบสี่
925 Nine hundred and Twenty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ เก้าร้อยยี่สิบห้า


ตัวเลข (Number) : 926-950


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
926 Nine hundred and Twenty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ เก้าร้อยยี่สิบหก
927 Nine hundred and Twenty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น เก้าร้อยยี่สิบเจ็ด
928 Nine hundred and Twenty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท เก้าร้อยยี่สิบแปด
929 Nine hundred and Twenty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ เก้าร้อยยี่สิบเก้า
930 Nine hundred and Thirty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ เก้าร้อยสามสิบ
931 Nine hundred and Thirty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน เก้าร้อยสามสิบเอ็ด
932 Nine hundred and Thirty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู เก้าร้อยสามสิบสอง
933 Nine hundred and Thirty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี เก้าร้อยสามสิบสาม
934 Nine hundred and Thirty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ เก้าร้อยสามสิบสี่
935 Nine hundred and Thirty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ เก้าร้อยสามสิบห้า
936 Nine hundred and Thirty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ เก้าร้อยสามสิบหก
937 Nine hundred and Thirty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น เก้าร้อยสามสิบเจ็ด
938 Nine hundred and Thirty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท เก้าร้อยสามสิบแปด
939 Nine hundred and Thirty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ เก้าร้อยสามสิบเก้า
940 Nine hundred and Forty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ เก้าร้อยสี่สิบ
941 Nine hundred and Forty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน เก้าร้อยสี่สิบเอ็ด
942 Nine hundred and Forty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู เก้าร้อยสี่สิบสอง
943 Nine hundred and Forty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี เก้าร้อยสี่สิบสาม
944 Nine hundred and Forty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ เก้าร้อยสี่สิบสี่
945 Nine hundred and Forty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ เก้าร้อยสี่สิบห้า
946 Nine hundred and Forty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ เก้าร้อยสี่สิบหก
947 Nine hundred and Forty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น เก้าร้อยสี่สิบเจ็ด
948 Nine hundred and Forty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท เก้าร้อยสี่สิบแปด
949 Nine hundred and Forty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ เก้าร้อยสี่สิบเก้า
950 Nine hundred and Fifty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ เก้าร้อยห้าสิบ

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. It's Nine hundred and Nine.

 b. It's written as Nine hundred and Nineteen.

 c. Here it's Nine hundred and Ninety Nine.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : 951- 1,000(เก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพัน)

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : 12 English Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : 1101- 1150(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด-หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ)

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

อีกทั้งยังจะช่วยให้ท่านได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงที่ใช้ภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดี...

หากมีสิ่งขาดตก บกพร่องอย่างใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

และถ้าสิ่งที่ท่านได้รับในวันนี้ ท่านคิดว่าดีและมีประโยชน์ ผมขอร้องให้ท่านช่วย share เพื่อมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่ท่านรู้จักด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ


จัดทำโดย

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.


See more related articles: