(1151- 1200) = "หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันสองร้อย" | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

"1151- 1200"


ให้ตายเถอะ! พูดไปแล้วก็เหมือนกับแล่เนื้อเอาเกลือทา...ภาษาอังกฤษของเรามันช่างรั้งท้ายชาวบ้านย่านอาเซียนไปซะจะทุกประเทศแล้ววววว ท่านว่าผมมองเรื่องไกลตัวไปเปล่าครับ

ตัวเลข (Number) : 1,151(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด) - 1,200(หนึ่งพันสองร้อย) ภาษาอังกฤษ


ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 1151 - 1175


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1151 One thousand One hundred and Fifty One วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
1152 One thousand One hundred and Fifty Two วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง
1153 One thousand One hundred and Fifty Three วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม
1154 One thousand One hundred and Fifty Four วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
1155 One thousand One hundred and Fifty Five วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้า
1156 One thousand One hundred and Fifty Six วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบหก
1157 One thousand One hundred and Fifty Seven วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
1158 One thousand One hundred and Fifty Eight วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
1159 One thousand One hundred and Fifty Nine วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
1160 One thousand One hundred and Sixty วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบ
1161 One thousand One hundred and Sixty One วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
1162 One thousand One hundred and Sixty Two วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสอง
1163 One thousand One hundred and Sixty Three วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
1164 One thousand One hundred and Sixty Four วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่
1165 One thousand One hundred and Sixty Five วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้า
1166 One thousand One hundred and Sixty Six วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหก
1167 One thousand One hundred and Sixty Seven วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
1168 One thousand One hundred and Sixty Eight วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปด
1169 One thousand One hundred and Sixty Nine วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า
1170 One thousand One hundred and Seventy วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
1171 One thousand One hundred and Seventy One วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1172 One thousand One hundred and Seventy Two วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
1173 One thousand One hundred and Seventy Three วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
1174 One thousand One hundred and Seventy Four วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
1175 One thousand One hundred and Seventy Five วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 1176 - 1200


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1176 One thousand One hundred and Seventy Six วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
1177 One thousand One hundred and Seventy Seven วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1178 One thousand One hundred and Seventy Eight วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
1179 One thousand One hundred and Seventy Nine วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
1180 One thousand One hundred and Eighty วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
1181 One thousand One hundred and Eighty One วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
1182 One thousand One hundred and Eighty Two วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง
1183 One thousand One hundred and Eighty Three วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
1184 One thousand One hundred and Eighty Four วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
1185 One thousand One hundred and Eighty Five วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
1186 One thousand One hundred and Eighty Six วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหก
1187 One thousand One hundred and Eighty Seven วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
1188 One thousand One hundred and Eighty Eight วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
1189 One thousand One hundred and Eighty Nine วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
1190 One thousand One hundred and Ninety วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
1191 One thousand One hundred and Ninety One วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
1192 One thousand One hundred and Ninety Two วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
1193 One thousand One hundred and Ninety Three วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
1194 One thousand One hundred and Ninety Four วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
1195 One thousand One hundred and Ninety Five วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
1196 One thousand One hundred and Ninety Six วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหก
1197 One thousand One hundred and Ninety Seven วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
1198 One thousand One hundred and Ninety Eight วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
1199 One thousand One hundred and Ninety Nine วันเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
1200 One thousand Two hundred วันเธาซันดฺทูฮันเดรด หนึ่งพันสองร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง
See more related articles:
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น