เลขภาษาอังกฤษ 1051- 1,100 "หนึ่งพันห้าสิบเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันหนึ่งร้อย" | บล็อกนับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 1051(หนึ่งพันห้าสิบเอ็ด) - 1075(หนึ่งพันเจ็ดสิบห้า)

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1051 One thousand and Fifty One วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันห้าสิบเอ็ด
1052 One thousand and Fifty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันห้าสิบสอง
1053 One thousand and Fifty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันห้าสิบสาม
1054 One thousand and Fifty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันห้าสิบสี่
1055 One thousand and Fifty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันห้าสิบห้า
1056 One thousand and Fifty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันห้าสิบหก
1057 One thousand and Fifty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันห้าสิบเจ็ด
1058 One thousand and Fifty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันห้าสิบแปด
1059 One thousand and Fifty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันห้าสิบเก้า
1060 One thousand and Sixty วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันหกสิบ
1061 One thousand and Sixty One วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันหกสิบเอ็ด
1062 One thousand and Sixty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันหกสิบสอง
1063 One thousand and Sixty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันหกสิบสาม
1064 One thousand and Sixty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันหกสิบสี่
1065 One thousand and Sixty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันหกสิบห้า
1066 One thousand and Sixty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหกสิบหก
1067 One thousand and Sixty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันหกสิบเจ็ด
1068 One thousand and Sixty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันหกสิบแปด
1069 One thousand and Sixty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันหกสิบเก้า
1070 One thousand and Seventy วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันเจ็ดสิบ
1071 One thousand and Seventy One วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ด
1072 One thousand and Seventy Two วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดสิบสอง
1073 One thousand and Seventy Three วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดสิบสาม
1074 One thousand and Seventy Four วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดสิบสี่
1075 One thousand and Seventy Five วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 1076(หนึ่งพันเจ็ดสิบหก) - 1100(หนึ่งพันหนึ่งร้อย)


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1076 One thousand and Seventy Six วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดสิบหก
1077 One thousand and Seventy Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ด
1078 One thousand and Seventy Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดสิบแปด
1079 One thousand and Seventy Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้า
1080 One thousand and Eighty วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันแปดสิบ
1081 One thousand and Eighty One วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันแปดสิบเอ็ด
1082 One thousand and Eighty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันแปดสิบสอง
1083 One thousand and Eighty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันแปดสิบสาม
1084 One thousand and Eighty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดสิบสี่
1085 One thousand and Eighty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดสิบห้า
1086 One thousand and Eighty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดสิบหก
1087 One thousand and Eighty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดสิบเจ็ด
1088 One thousand and Eighty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันแปดสิบแปด
1089 One thousand and Eighty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดสิบเก้า
1090 One thousand and Ninety วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันเก้าสิบ
1091 One thousand and Ninety One วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันเก้าสิบเอ็ด
1092 One thousand and Ninety Two วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันเก้าสิบสอง
1093 One thousand and Ninety Three วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันเก้าสิบสาม
1094 One thousand and Ninety Four วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าสิบสี่
1095 One thousand and Ninety Five วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าสิบห้า
1096 One thousand and Ninety Six วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าสิบหก
1097 One thousand and Ninety Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าสิบเจ็ด
1098 One thousand and Ninety Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันเก้าสิบแปด
1099 One thousand and Ninety Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าสิบเก้า
1100 One thousand One hundred วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด หนึ่งพันหนึ่งร้อย


See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น