นับเลขภาษาอังกฤษ 1101- 1150 "หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ" | บล็อกนับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

"หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"ตารางที่ ตัวเลข (Number) : 1,101 - 1,125

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1101 One thousand One hundred and One วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด
1102 One thousand One hundred and Two วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยสอง
1103 One thousand One hundred and Three วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยสาม
1104 One thousand One hundred and Four วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่
1105 One thousand One hundred and Five วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้า
1106 One thousand One hundred and Six วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหก
1107 One thousand One hundred and Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ด
1108 One thousand One hundred and Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปด
1109 One thousand One hundred and Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้า
1110 One thousand One hundred and Ten วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบ
1111 One thousand One hundred and Eleven วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด
1112 One thousand One hundred and Twelve วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสอง
1113 One thousand One hundred and Thirteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสาม
1114 One thousand One hundred and Fourteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่
1115 One thousand One hundred and Fifteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้า
1116 One thousand One hundred and Sixteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหก
1117 One thousand One hundred and Seventeen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
1118 One thousand One hundred and Eighteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปด
1119 One thousand One hundred and Nineteen วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้า
1120 One thousand One hundred and Twenty วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
1121 One thousand One hundred and Twenty One วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
1122 One thousand One hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสอง
1123 One thousand One hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม
1124 One thousand One hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
1125 One thousand One hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 1126 - 1150


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1126 One thousand One hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหก
1127 One thousand One hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
1128 One thousand One hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
1129 One thousand One hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
1130 One thousand One hundred and Thirty วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบ
1131 One thousand One hundred and Thirty One วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
1132 One thousand One hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสอง
1133 One thousand One hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสาม
1134 One thousand One hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่
1135 One thousand One hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้า
1136 One thousand One hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหก
1137 One thousand One hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
1138 One thousand One hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปด
1139 One thousand One hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้า
1140 One thousand One hundred and Forty วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
1141 One thousand One hundred and Forty One วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
1142 One thousand One hundred and Forty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสอง
1143 One thousand One hundred and Forty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสาม
1144 One thousand One hundred and Forty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่
1145 One thousand One hundred and Forty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้า
1146 One thousand One hundred and Forty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหก
1147 One thousand One hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
1148 One thousand One hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปด
1149 One thousand One hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
1150 One thousand One hundred and Fifty วันเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด แอนด์ฟิฟตี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น