นับเลขภาษาอังกฤษ "2,951- 3,000" : "สองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพัน" | เรียนเลขภาษาอังกฤษจากเลข 0 ถึงเลข 1,000,000

"3000" เลขภาษาอังกฤษเขียนยังไง

ตัวเลข (Number) : 2,951- 2,975

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2951 Two thousand Nine hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
2952 Two thousand Nine hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันเก้าร้อยห้าสิบสอง
2953 Two thousand Nine hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันเก้าร้อยห้าสิบสาม
2954 Two thousand Nine hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
2955 Two thousand Nine hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
2956 Two thousand Nine hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยห้าสิบหก
2957 Two thousand Nine hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
2958 Two thousand Nine hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันเก้าร้อยห้าสิบแปด
2959 Two thousand Nine hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
2960 Two thousand Nine hundred and Sixty ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันเก้าร้อยหกสิบ
2961 Two thousand Nine hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
2962 Two thousand Nine hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันเก้าร้อยหกสิบสอง
2963 Two thousand Nine hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันเก้าร้อยหกสิบสาม
2964 Two thousand Nine hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยหกสิบสี่
2965 Two thousand Nine hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยหกสิบห้า
2966 Two thousand Nine hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยหกสิบหก
2967 Two thousand Nine hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
2968 Two thousand Nine hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันเก้าร้อยหกสิบแปด
2969 Two thousand Nine hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
2970 Two thousand Nine hundred and Seventy ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
2971 Two thousand Nine hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2972 Two thousand Nine hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
2973 Two thousand Nine hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
2974 Two thousand Nine hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
2975 Two thousand Nine hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 2,976 - 3,000

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2976 Two thousand Nine hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
2977 Two thousand Nine hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2978 Two thousand Nine hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
2979 Two thousand Nine hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
2980 Two thousand Nine hundred and Eighty ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองพันเก้าร้อยแปดสิบ
2981 Two thousand Nine hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
2982 Two thousand Nine hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันเก้าร้อยแปดสิบสอง
2983 Two thousand Nine hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันเก้าร้อยแปดสิบสาม
2984 Two thousand Nine hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยแปดสิบสี่
2985 Two thousand Nine hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยแปดสิบห้า
2986 Two thousand Nine hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยแปดสิบหก
2987 Two thousand Nine hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
2988 Two thousand Nine hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันเก้าร้อยแปดสิบแปด
2989 Two thousand Nine hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
2990 Two thousand Nine hundred and Ninety ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันเก้าร้อยเก้าสิบ
2991 Two thousand Nine hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
2992 Two thousand Nine hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
2993 Two thousand Nine hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
2994 Two thousand Nine hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
2995 Two thousand Nine hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
2996 Two thousand Nine hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยเก้าสิบหก
2997 Two thousand Nine hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
2998 Two thousand Nine hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
2999 Two thousand Nine hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
3000 Three thousand ธรีเธาซันดฺ สามพัน

จริงๆแล้วผมไม่อยากจะใช้คำว่าเรียนเลขภาษาอังกฤษหรอกนะครับ ผมเพียงตั้งใจว่าต้องการที่จะเขียนภาษาอังกฤษจากเลข 0(ศูนย์) ถึงเลข 1,000,000(หนึ่งล้าน) ก็เท่านั้นเอง

แต่การที่จะเขียนทั้งตัวเลข คำอ่านภาษาอังกฤษ คำอ่านภาษาไทยและรวมทั้งคำแปลออกมาเป็นเลขภาษาไทยนั้นมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะครับ แต่ว่ามันใช้เวลาน่ะสิครับ และนั่นแหล่ะคือปัญหา

อย่างไรก็ดี ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ไม่แปลผัน ผมก็พยายามเขียนมันออกมาจนได้วันละนิดวันละหน่อยและนำมาโพสต์แบ่งปันให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆที่ร้องหา(ตัวเลข)ภาษาอังกฤษชนิดแบบว่าจากน้อยไปหามาก จากยาก(น้อย)ไปหายาก(มาก)

ผมเพียงตั้งใจทำ แต่ท่านเพียงตั้งใจฝึกจากสิ่งที่ผมทำไว้ เขียนไว้ ท่านก็น่าที่จะไปนำสิ่งทั้งหมดนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือว่าต่อยอดในหน้าที่การงานของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับ

Bye,
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ29 พฤศจิกายน 2559 20:10

    เลขภาษาอังกฤษถ้าอ่านได้คล่อง เขียนได้ถูกต้องมันก็เพิ่มความมั่นใจที่จะพูดกับฝรั่งนะผมว่า จริงป่ะ!

    ตอบลบ
  2. ฝึกไปวันละนิดวันละหน่อยค่อยเป็นค่อยไปไม่ช้าไม่นานเราก็จะเก่งไปเองโดยไม่รู้ตัว ที่สำคัญคือต้องสม่ำเสมอนี่สิมันยาก!!!

    ตอบลบ