นับเลขภาษาอังกฤษ "2,901- 2,950" : "สองพันเก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อยห้าสิบ"

ตัวเลข (Number) : 2,901- 2,950

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2901 Two thousand Nine hundred and One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันเก้าร้อยเอ็ด
2902 Two thousand Nine hundred and Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันเก้าร้อยสอง
2903 Two thousand Nine hundred and Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันเก้าร้อยสาม
2904 Two thousand Nine hundred and Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองพันเก้าร้อยสี่
2905 Two thousand Nine hundred and Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สองพันเก้าร้อยห้า
2906 Two thousand Nine hundred and Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยหก
2907 Two thousand Nine hundred and Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองพันเก้าร้อยเจ็ด
2908 Two thousand Nine hundred and Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันเก้าร้อยแปด
2909 Two thousand Nine hundred and Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันเก้าร้อยเก้า
2910 Two thousand Nine hundred and Ten ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เท็น สองพันเก้าร้อยสิบ
2911 Two thousand Nine hundred and Eleven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันเก้าร้อยสิบเอ็ด
2912 Two thousand Nine hundred and Twelve ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันเก้าร้อยสิบสอง
2913 Two thousand Nine hundred and Thirteen ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันเก้าร้อยสิบสาม
2914 Two thousand Nine hundred and Fourteen ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองพันเก้าร้อยสิบสี่
2915 Two thousand Nine hundred and Fifteen ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันเก้าร้อยสิบห้า
2916 Two thousand Nine hundred and Sixteen ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันเก้าร้อยสิบหก
2917 Two thousand Nine hundred and Seventeen ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองพันเก้าร้อยสิบเจ็ด
2918 Two thousand Nine hundred and Eighteen ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันเก้าร้อยสิบแปด
2919 Two thousand Nine hundred and Nineteen ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองพันเก้าร้อยสิบเก้า
2920 Two thousand Nine hundred and Twenty ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันเก้าร้อยยี่สิบ
2921 Two thousand Nine hundred and Twenty One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ด
2922 Two thousand Nine hundred and Twenty Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันเก้าร้อยยี่สิบสอง
2923 Two thousand Nine hundred and Twenty Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันเก้าร้อยยี่สิบสาม
2924 Two thousand Nine hundred and Twenty Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยยี่สิบสี่
2925 Two thousand Nine hundred and Twenty Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยยี่สิบห้า
2926 Two thousand Nine hundred and Twenty Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยยี่สิบหก
2927 Two thousand Nine hundred and Twenty Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ด
2928 Two thousand Nine hundred and Twenty Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันเก้าร้อยยี่สิบแปด
2929 Two thousand Nine hundred and Twenty Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้า
2930 Two thousand Nine hundred and Thirty ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองพันเก้าร้อยสามสิบ
2931 Two thousand Nine hundred and Thirty One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ด
2932 Two thousand Nine hundred and Thirty Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองพันเก้าร้อยสามสิบสอง
2933 Two thousand Nine hundred and Thirty Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันเก้าร้อยสามสิบสาม
2934 Two thousand Nine hundred and Thirty Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยสามสิบสี่
2935 Two thousand Nine hundred and Thirty Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยสามสิบห้า
2936 Two thousand Nine hundred and Thirty Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยสามสิบหก
2937 Two thousand Nine hundred and Thirty Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ด
2938 Two thousand Nine hundred and Thirty Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองพันเก้าร้อยสามสิบแปด
2939 Two thousand Nine hundred and Thirty Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยสามสิบเก้า
2940 Two thousand Nine hundred and Forty ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันเก้าร้อยสี่สิบ
2941 Two thousand Nine hundred and Forty One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ด
2942 Two thousand Nine hundred and Forty Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันเก้าร้อยสี่สิบสอง
2943 Two thousand Nine hundred and Forty Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันเก้าร้อยสี่สิบสาม
2944 Two thousand Nine hundred and Forty Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยสี่สิบสี่
2945 Two thousand Nine hundred and Forty Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยสี่สิบห้า
2946 Two thousand Nine hundred and Forty Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยสี่สิบหก
2947 Two thousand Nine hundred and Forty Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด
2948 Two thousand Nine hundred and Forty Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันเก้าร้อยสี่สิบแปด
2949 Two thousand Nine hundred and Forty Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยสี่สิบเก้า
2950 Two thousand Nine hundred and Fifty ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันเก้าร้อยห้าสิบ

See more related articles:

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน 2559 13:27

    ตัวเลขภาษาอังกฤษนี่แหล่ะคือความรู้ที่สุดยอด ถ้านับเลขภาษาอังกฤษคล่อง รับรองต่อรองเรื่องการขายสินค้ากับฝรั่งได้แบบสบายๆครับ

    งั้นมาสิมาฝึกกับเราที่นี่ครับ นับเลขภาษาอังกฤษจากศูนย์ถึงหนึ่งล้านครับ

    ตอบลบ