"1001-1050(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)-หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ)" | นับเลขอังกฤษ"1001- 1,050"

เป็นงง! คนไทยนับเลข "1001 - 1050" ภาษาอังกฤษไม่ได้มีถมเถไป...ผมเป็นคนหนึ่งไม่ใช่ลูกครึ่ง แต่ผมพูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งฟังแล้วต้องอึ้ง...บอกว่า 'เข้าใจดี'
ตัวเลข (Number) : 1001 - 1050


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1001 One thousand and One วันเธาซันดฺ แอนด์ วัน หนึ่งพันเอ็ด
1002 One thousand and Two วันเธาซันดฺ แอนด์ ทู หนึ่งพันสอง
1003 One thousand and Three วันเธาซันดฺ แอนด์ ธรี หนึ่งพันสาม
1004 One thousand and Four วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันสี่
1005 One thousand and Five วันเธาซันดฺ แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันห้า
1006 One thousand and Six วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันหก
1007 One thousand and Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันเจ็ด
1008 One thousand and Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ เอท หนึ่งพันแปด
1009 One thousand and Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันเก้า
1010 One thousand and Ten วันเธาซันดฺ แอนด์ เท็น หนึ่งพันสิบ
1011 One thousand and Eleven วันเธาซันดฺ แอนด์ อิเลเว่น หนึ่งพันสิบเอ็ด
1012 One thousand and Twelve วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเวล์ฟ หนึ่งพันสิบสอง
1013 One thousand and Thirteen วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ร์ทีน หนึ่งพันสิบสาม
1014 One thousand and Fourteen วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันสิบสี่
1015 One thousand and Fifteen วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันสิบห้า
1016 One thousand and Sixteen วันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันสิบหก
1017 One thousand and Seventeen วันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันสิบเจ็ด
1018 One thousand and Eighteen วันเธาซันดฺ แอนด์ เอททีน หนึ่งพันสิบแปด
1019 One thousand and Nineteen วันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันสิบเก้า
1020 One thousand and Twenty วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันยี่สิบ
1021 One thousand and Twenty One วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันยี่สิบเอ็ด
1022 One thousand and Twenty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันยี่สิบสอง
1023 One thousand and Twenty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันยี่สิบสาม
1024 One thousand and Twenty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันยี่สิบสี่
1025 One thousand and Twenty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันยี่สิบห้า
ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1026 One thousand and Twenty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันยี่สิบหก
1027 One thousand and Twenty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันยี่สิบเจ็ด
1028 One thousand and Twenty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันยี่สิบแปด
1029 One thousand and Twenty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันยี่สิบเก้า
1030 One thousand and Thirty วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ หนึ่งพันสามสิบ
1031 One thousand and Thirty One วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้วัน หนึ่งพันสามสิบเอ็ด
1032 One thousand and Thirty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ทู หนึ่งพันสามสิบสอง
1033 One thousand and Thirty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ธรี หนึ่งพันสามสิบสาม
1034 One thousand and Thirty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสามสิบสี่
1035 One thousand and Thirty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามสิบห้า
1036 One thousand and Thirty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามสิบหก
1037 One thousand and Thirty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสามสิบเจ็ด
1038 One thousand and Thirty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้เอท หนึ่งพันสามสิบแปด
1039 One thousand and Thirty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ เธอร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสามสิบเก้า
1040 One thousand and Forty วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันสี่สิบ
1041 One thousand and Forty One วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันสี่สิบเอ็ด
1042 One thousand and Forty Two วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันสี่สิบสอง
1043 One thousand and Forty Three วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันสี่สิบสาม
1044 One thousand and Forty Four วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสี่สิบสี่
1045 One thousand and Forty Five วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสี่สิบห้า
1046 One thousand and Forty Six วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสี่สิบหก
1047 One thousand and Forty Seven วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสี่สิบเจ็ด
1048 One thousand and Forty Eight วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันสี่สิบแปด
1049 One thousand and Forty Nine วันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสี่สิบเก้า
1050 One thousand and Fifty วันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันห้าสิบ


จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง
See more related articles:ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น