นับเลขภาษาอังกฤษ 1201- 1250 "หนึ่งพันสองร้อยเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ" | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

ตัวเลข (Number) :  1,201- 1,250ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1201 One thousand Two hundred and One วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันสองร้อยเอ็ด
1202 One thousand Two hundred and Two วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันสองร้อยสอง
1203 One thousand Two hundred and Three วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันสองร้อยสาม
1204 One thousand Two hundred and Four วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่
1205 One thousand Two hundred and Five วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันสองร้อยห้า
1206 One thousand Two hundred and Six วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันสองร้อยหก
1207 One thousand Two hundred and Seven วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันสองร้อยเจ็ด
1208 One thousand Two hundred and Eight วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันสองร้อยแปด
1209 One thousand Two hundred and Nine วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยเก้า
1210 One thousand Two hundred and Ten วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันสองร้อยสิบ
1211 One thousand Two hundred and Eleven วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ด
1212 One thousand Two hundred and Twelve วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันสองร้อยสิบสอง
1213 One thousand Two hundred and Thirteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบสาม
1214 One thousand Two hundred and Fourteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบสี่
1215 One thousand Two hundred and Fifteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน  หนึ่งพันสองร้อยสิบห้า
1216 One thousand Two hundred and Sixteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบหก
1217 One thousand Two hundred and Seventeen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ด
1218 One thousand Two hundred and Eighteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันสองร้อยสิบแปด
1219 One thousand Two hundred and Nineteen วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันสองร้อยสิบเก้า
1220 One thousand Two hundred and Twenty วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ
1221 One thousand Two hundred and Twenty One วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
1222 One thousand Two hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสอง
1223 One thousand Two hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสาม
1224 One thousand Two hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่
1225 One thousand Two hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้า
1226 One thousand Two hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหก
1227 One thousand Two hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
1228 One thousand Two hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปด
1229 One thousand Two hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้า
1230 One thousand Two hundred and Thirty วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบ
1231 One thousand Two hundred and Thirty One วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ด
1232 One thousand Two hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสอง
1233 One thousand Two hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสาม
1234 One thousand Two hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่
1235 One thousand Two hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้า
1236 One thousand Two hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบหก
1237 One thousand Two hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ด
1238 One thousand Two hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปด
1239 One thousand Two hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้า
1240 One thousand Two hundred and Forty วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบ
1241 One thousand Two hundred and Forty One วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
1242 One thousand Two hundred and Forty Two วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสอง
1243 One thousand Two hundred and Forty Three วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสาม
1244 One thousand Two hundred and Forty Four วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่
1245 One thousand Two hundred and Forty Five วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้า
1246 One thousand Two hundred and Forty Six วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหก
1247 One thousand Two hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
1248 One thousand Two hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปด
1249 One thousand Two hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้า
1250 One thousand Two hundred and Fifty วันเธาซันดฺ ทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น