นับเลขภาษาอังกฤษ 1501- 1550 "หนึ่งพันห้าร้อยเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ" | นับเลขภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number) : 1501 - 1550


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1501 One thousand Five hundred and One วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันห้าร้อยเอ็ด
1502 One thousand Five hundred and Two วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันห้าร้อยสอง
1503 One thousand Five hundred and Three วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันห้าร้อยสาม
1504 One thousand Five hundred and Four วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันห้าร้อยสี่
1505 One thousand Five hundred and Five วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันห้าร้อยห้า
1506 One thousand Five hundred and Six วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันห้าร้อยหก
1507 One thousand Five hundred and Seven วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ด
1508 One thousand Five hundred and Eight วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันห้าร้อยแปด
1509 One thousand Five hundred and Nine วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยเก้า
1510 One thousand Five hundred and Ten วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันห้าร้อยสิบ
1511 One thousand Five hundred and Eleven วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันห้าร้อยสิบเอ็ด
1512 One thousand Five hundred and Twelve วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันห้าร้อยสิบสอง
1513 One thousand Five hundred and Thirteen วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบสาม
1514 One thousand Five hundred and Fourteen วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่
1515 One thousand Five hundred and Fifteen วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบห้า
1516 One thousand Five hundred and Sixteen วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบหก
1517 One thousand Five hundred and Seventeen วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ด
1518 One thousand Five hundred and Eighteen วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบแปด
1519 One thousand Five hundred and Nineteen วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้า
1520 One thousand Five hundred and Twenty วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบ
1521 One thousand Five hundred and Twenty One วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
1522 One thousand Five hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสอง
1523 One thousand Five hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสาม
1524 One thousand Five hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่
1525 One thousand Five hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้า
1526 One thousand Five hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหก
1527 One thousand Five hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
1528 One thousand Five hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปด
1529 One thousand Five hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเก้า
1530 One thousand Five hundred and Thirty วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบ
1531 One thousand Five hundred and Thirty One วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด
1532 One thousand Five hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสอง
1533 One thousand Five hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสาม
1534 One thousand Five hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสี่
1535 One thousand Five hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้า
1536 One thousand Five hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหก
1537 One thousand Five hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
1538 One thousand Five hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบแปด
1539 One thousand Five hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้า
1540 One thousand Five hundred and Forty วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบ
1541 One thousand Five hundred and Forty One วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
1542 One thousand Five hundred and Forty Two วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสอง
1543 One thousand Five hundred and Forty Three วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสาม
1544 One thousand Five hundred and Forty Four วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสี่
1545 One thousand Five hundred and Forty Five วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้า
1546 One thousand Five hundred and Forty Six วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบหก
1547 One thousand Five hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
1548 One thousand Five hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปด
1549 One thousand Five hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
1550 One thousand Five hundred and Fifty วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น