นับเลขภาษาอังกฤษ 1401- 1450 "หนึ่งพันสี่ร้อยเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ" | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

ตัวเลข (Number) : 1401 - 1450

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1401 One thousand Four hundred and One วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันสี่ร้อยเอ็ด
1402 One thousand Four hundred and Two วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันสี่ร้อยสอง
1403 One thousand Four hundred and Three วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยสาม
1404 One thousand Four hundred and Four วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่
1405 One thousand Four hundred and Five วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันสี่ร้อยห้า
1406 One thousand Four hundred and Six วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยหก
1407 One thousand Four hundred and Seven วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ด
1408 One thousand Four hundred and Eight วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันสี่ร้อยแปด
1409 One thousand Four hundred and Nine วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยเก้า
1410 One thousand Four hundred and Ten วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันสี่ร้อยสิบ
1411 One thousand Four hundred and Eleven วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ อิเลเว่น หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ด
1412 One thousand Four hundred and Twelve วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเวล์ฟ หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสอง
1413 One thousand Four hundred and Thirteen วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสาม
1414 One thousand Four hundred and Fourteen วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่
1415 One thousand Four hundred and Fifteen วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้า
1416 One thousand Four hundred and Sixteen วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหก
1417 One thousand Four hundred and Seventeen วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ด
1418 One thousand Four hundred and Eighteen วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบแปด
1419 One thousand Four hundred and Nineteen วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเก้า
1420 One thousand Four hundred and Twenty วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบ
1421 One thousand Four hundred and Twenty One วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ด
1422 One thousand Four hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสอง
1423 One thousand Four hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสาม
1424 One thousand Four hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสี่
1425 One thousand Four hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้า
1426 One thousand Four hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหก
1427 One thousand Four hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ด
1428 One thousand Four hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปด
1429 One thousand Four hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเก้า
1430 One thousand Four hundred and Thirty วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบ
1431 One thousand Four hundred and Thirty One วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ด
1432 One thousand Four hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสอง
1433 One thousand Four hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสาม
1434 One thousand Four hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสี่
1435 One thousand Four hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้า
1436 One thousand Four hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหก
1437 One thousand Four hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ด
1438 One thousand Four hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบแปด
1439 One thousand Four hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้า
1440 One thousand Four hundred and Forty วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบ
1441 One thousand Four hundred and Forty One วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ด
1442 One thousand Four hundred and Forty Two วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสอง
1443 One thousand Four hundred and Forty Three วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสาม
1444 One thousand Four hundred and Forty Four วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่
1445 One thousand Four hundred and Forty Five วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้า
1446 One thousand Four hundred and Forty Six วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหก
1447 One thousand Four hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด
1448 One thousand Four hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปด
1449 One thousand Four hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้า
1450 One thousand Four hundred and Fifty วันเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ


See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น