นับเลขภาษาอังกฤษ 1301- 1350 "หนึ่งพันสามร้อยเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ" | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

ตัวเลข (Number) : 1,301- 1,350ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1301 One thousand Three hundred and One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันสามร้อยเอ็ด
1302 One thousand Three hundred and Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันสามร้อยสอง
1303 One thousand Three hundred and Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันสามร้อยสาม
1304 One thousand Three hundred and Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยสี่
1305 One thousand Three hundred and Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยห้า
1306 One thousand Three hundred and Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยหก
1307 One thousand Three hundred and Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยเจ็ด
1308 One thousand Three hundred and Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันสามร้อยแปด
1309 One thousand Three hundred and Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยเก้า
1310 One thousand Three hundred and Ten วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันสามร้อยสิบ
1311 One thousand Three hundred and Eleven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันสามร้อยสิบเอ็ด
1312 One thousand Three hundred and Twelve วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันสามร้อยสิบสอง
1313 One thousand Three hundred and Thirteen วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เท็นธรี หนึ่งพันสามร้อยสิบสาม
1314 One thousand Three hundred and Fourteen วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบสี่
1315 One thousand Three hundred and Fifteen วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบห้า
1316 One thousand Three hundred and Sixteen วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบหก
1317 One thousand Three hundred and Seventeen วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ด
1318 One thousand Three hundred and Eighteen วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันสามร้อยสิบแปด
1319 One thousand Three hundred and Nineteen วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันสามร้อยสิบเก้า
1320 One thousand Three hundred and Twenty วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบ
1321 One thousand Three hundred and Twenty One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ด
1322 One thousand Three hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสอง
1323 One thousand Three hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสาม
1324 One thousand Three hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่
1325 One thousand Three hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้า
1326 One thousand Three hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหก
1327 One thousand Three hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเจ็ด
1328 One thousand Three hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด
1329 One thousand Three hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้า
1330 One thousand Three hundred and Thirty วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันสามร้อยสามสิบ
1331 One thousand Three hundred and Thirty One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ด
1332 One thousand Three hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสอง
1333 One thousand Three hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสาม
1334 One thousand Three hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่
1335 One thousand Three hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้า
1336 One thousand Three hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยสามสิบหก
1337 One thousand Three hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเจ็ด
1338 One thousand Three hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยสามสิบแปด
1339 One thousand Three hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้า
1340 One thousand Three hundred and Forty วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบ
1341 One thousand Three hundred and Forty One วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ด
1342 One thousand Three hundred and Forty Two วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสอง
1343 One thousand Three hundred and Forty Three วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสาม
1344 One thousand Three hundred and Forty Four วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่
1345 One thousand Three hundred and Forty Five วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้า
1346 One thousand Three hundred and Forty Six วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหก
1347 One thousand Three hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเจ็ด
1348 One thousand Three hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปด
1349 One thousand Three hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้า
1350 One thousand Three hundred and Fifty วันเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ

ตัวเลขภาษาอังกฤษมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าภาษาพยัญชนะ สระ หรือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ดังนั้นทุกท่านต้องเรียนรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนภาษาอังกฤษในเรื่องอื่นๆด้วย

อย่างไรก็ดี เป็นที่รู้กันอยู่ว่า ตำราเรียนภาษาอังกฤษที่เขียนกันขึ้นมานั้น โดยมากแล้วผู้แต่งหนังสือก็จะใส่เรื่องการเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษสอดแทรกไว้ด้วยเสมอ เช่น เรื่องการถามเวลา การสนทนาเรื่องถนนหนทาง การเข้าพักในโรงแรม การสนทนาพูดคุยกันเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร เป็นต้น

ในสถานการณ์หรือสถาที่ๆกล่าวมานั้นล้วนต้องมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเราๆท่านๆทราบดีถึงความจำเป็นของภาษาอังกฤษที่จะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจกิจการต่างๆแล้วนั้น

ไซร้ท่านจะหนีภาษาอังกฤษอย่างนั้นหรือ?

ท่านไม่มีทางเลือกหรอกครับ เพราะภาษาอังกฤษมันเข้ามาปิดประชิดตัวท่านตั้งแต่เรียนหนังสือชั้นประถมชั้นมัธยมแล้ว แต่เราปฏิเสธไม่ยอมรับมันเองใช่หรือไม่

อย่างกระนั้นเลย จงเข้าชนมันดีกว่า

บล็อกของเราพร้อมช่วยให้ท่านได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเก็บเล็กผสมน้อย ค่อยเป็นค่อยไป แต่ถึงอย่างไร ท่านจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เป็นอย่างดีและจริงแท้แน่นอนครับ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น