เลขภาษาอังกฤษ 2,551- 2,600 : สองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง) ถึง สองพันหกร้อย

"สองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด - สองพันหกร้อย"


ท่านอยากเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษด้วยการนับ อ่าน เขียนเลขภาษาอังกฤษกันก่อนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าลองครับ

ฝึกนับและเขียนตัวเลข (Number) ภาษาอังกฤษ: 2,551- 2,575


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2551 Two thousand Five hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
2552 Two thousand Five hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันห้าร้อยห้าสิบสอง
2553 Two thousand Five hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
2554 Two thousand Five hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
2555 Two thousand Five hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
2556 Two thousand Five hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยห้าสิบหก
2557 Two thousand Five hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
2558 Two thousand Five hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
2559 Two thousand Five hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
2560 Two thousand Five hundred and Sixty ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันห้าร้อยหกสิบ
2561 Two thousand Five hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
2562 Two thousand Five hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันห้าร้อยหกสิบสอง
2563 Two thousand Five hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันห้าร้อยหกสิบสาม
2564 Two thousand Five hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยหกสิบสี่
2565 Two thousand Five hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยหกสิบห้า
2566 Two thousand Five hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยหกสิบหก
2567 Two thousand Five hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
2568 Two thousand Five hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันห้าร้อยหกสิบแปด
2569 Two thousand Five hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยหกสิบเก้า
2570 Two thousand Five hundred and Seventy ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
2571 Two thousand Five hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2572 Two thousand Five hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสอง
2573 Two thousand Five hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
2574 Two thousand Five hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่
2575 Two thousand Five hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 2,576 - 2,600

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2576 Two thousand Five hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหก
2577 Two thousand Five hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2578 Two thousand Five hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปด
2579 Two thousand Five hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
2580 Two thousand Five hundred and Eighty ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองพันห้าร้อยแปดสิบ
2581 Two thousand Five hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ด
2582 Two thousand Five hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันห้าร้อยแปดสิบสอง
2583 Two thousand Five hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันห้าร้อยแปดสิบสาม
2584 Two thousand Five hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยแปดสิบสี่
2585 Two thousand Five hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยแปดสิบห้า
2586 Two thousand Five hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยแปดสิบหก
2587 Two thousand Five hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ด
2588 Two thousand Five hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันห้าร้อยแปดสิบแปด
2589 Two thousand Five hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยแปดสิบเก้า
2590 Two thousand Five hundred and Ninety ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันห้าร้อยเก้าสิบ
2591 Two thousand Five hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
2592 Two thousand Five hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันห้าร้อยเก้าสิบสอง
2593 Two thousand Five hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันห้าร้อยเก้าสิบสาม
2594 Two thousand Five hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยเก้าสิบสี่
2595 Two thousand Five hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยเก้าสิบห้า
2596 Two thousand Five hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยเก้าสิบหก
2597 Two thousand Five hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
2598 Two thousand Five hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันห้าร้อยเก้าสิบแปด
2599 Two thousand Five hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้า
2600 Two thousand Six hundred ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด สองพันหกร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น