2501-2550(สองพันห้าร้อย(เอ็ด)หนึ่ง-สองพันห้าร้อยห้าสิบ) | นับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000000"2501-2550"


วันนี้ท่านจะได้พบกับการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ที่ Works สุดๆ ดังตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

ตัวเลขแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทย 50 หมายเลข


English numbers in  English and Thai words.


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้ตอบได้ - ให้ 1 ล้าน!" - คำถามทิ้งท้าย


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่แปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะท่านที่รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลบทความภาษาอังกฤษ...เป็นต้น ท่านจะได้เอาความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานหรือว่าใช้เขียน เรียน หรือว่าพูดในชีวิตประจำวันของท่านที่บล็อกนี้ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" กันเป็นประจำครับ

และสำหรับวันนี้ผมจะขอเสนอตัวเลข..."2501-2550(สองพันห้าร้อย(เอ็ด)หนึ่ง-สองพันห้าร้อยห้าสิบ)"... ครับ หลังจากท่านอ่านตัวเลขที่ผมนำมา Post ในวันนี้แล้วท่านจะต้องได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับตัวเลขของภาษาไทยที่ตรงกันกับภาษาอังกฤษ

ซึ่งตัวเลขเหล่านี้นั้นท่านสามารถเอาไปเขียนในเอกสารหรือหลักฐานต่างๆหลากหลายมากมายครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่านักแสดงลำตัด แม่ประยูร ยมเยี่ยม เกิดปี พ.ศ. อะไร?

Do you know when Mrs. Prayoon Yonyiam, a recognizing Lam Tad singer, was born? 

ตัวเลข (Number): 2501-2525


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2501 Two thousand Five hundred and One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันห้าร้อยเอ็ด
2502 Two thousand Five hundred and Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันห้าร้อยสอง
2503 Two thousand Five hundred and Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันห้าร้อยสาม
2504 Two thousand Five hundred and Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองพันห้าร้อยสี่
2505 Two thousand Five hundred and Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สองพันห้าร้อยห้า
2506 Two thousand Five hundred and Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองพันห้าร้อยหก
2507 Two thousand Five hundred and Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองพันห้าร้อยเจ็ด
2508 Two thousand Five hundred and Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันห้าร้อยแปด
2509 Two thousand Five hundred and Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันห้าร้อยเก้า
2510 Two thousand Five hundred and Ten ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เท็น สองพันห้าร้อยสิบ
2511 Two thousand Five hundred and Eleven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันห้าร้อยสิบเอ็ด
2512 Two thousand Five hundred and Twelve ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันห้าร้อยสิบสอง
2513 Two thousand Five hundred and Thirteen ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันห้าร้อยสิบสาม
2514 Two thousand Five hundred and Fourteen ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองพันห้าร้อยสิบสี่
2515 Two thousand Five hundred and Fifteen ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันห้าร้อยสิบห้า
2516 Two thousand Five hundred and Sixteen ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันห้าร้อยสิบหก
2517 Two thousand Five hundred and Seventeen ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองพันห้าร้อยสิบเจ็ด
2518 Two thousand Five hundred and Eighteen ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันห้าร้อยสิบแปด
2519 Two thousand Five hundred and Nineteen ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองพันห้าร้อยสิบเก้า
2520 Two thousand Five hundred and Twenty ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันห้าร้อยยี่สิบ
2521 Two thousand Five hundred and Twenty One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
2522 Two thousand Five hundred and Twenty Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
2523 Two thousand Five hundred and Twenty Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันห้าร้อยยี่สิบสาม
2524 Two thousand Five hundred and Twenty Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยยี่สิบสี่
2525 Two thousand Five hundred and Twenty Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยยี่สิบห้า


ตัวเลข (Number): 2526-2550

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2526 Two thousand Five hundred and Twenty Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยยี่สิบหก
2527 Two thousand Five hundred and Twenty Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
2528 Two thousand Five hundred and Twenty Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันห้าร้อยยี่สิบแปด
2529 Two thousand Five hundred and Twenty Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยยี่สิบเก้า
2530 Two thousand Five hundred and Thirty ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองพันห้าร้อยสามสิบ
2531 Two thousand Five hundred and Thirty One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด
2532 Two thousand Five hundred and Thirty Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองพันห้าร้อยสามสิบสอง
2533 Two thousand Five hundred and Thirty Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันห้าร้อยสามสิบสาม
2534 Two thousand Five hundred and Thirty Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยสามสิบสี่
2535 Two thousand Five hundred and Thirty Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยสามสิบห้า
2536 Two thousand Five hundred and Thirty Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยสามสิบหก
2537 Two thousand Five hundred and Thirty Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
2538 Two thousand Five hundred and Thirty Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองพันห้าร้อยสามสิบแปด
2539 Two thousand Five hundred and Thirty Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยสามสิบเก้า
2540 Two thousand Five hundred and Forty ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันห้าร้อยสี่สิบ
2541 Two thousand Five hundred and Forty One ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
2542 Two thousand Five hundred and Forty Two ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันห้าร้อยสี่สิบสอง
2543 Two thousand Five hundred and Forty Three ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันห้าร้อยสี่สิบสาม
2544 Two thousand Five hundred and Forty Four ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันห้าร้อยสี่สิบสี่
2545 Two thousand Five hundred and Forty Five ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันห้าร้อยสี่สิบห้า
2546 Two thousand Five hundred and Forty Six ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันห้าร้อยสี่สิบหก
2547 Two thousand Five hundred and Forty Seven ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
2548 Two thousand Five hundred and Forty Eight ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
2549 Two thousand Five hundred and Forty Nine ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
2550 Two thousand Five hundred and Fifty ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันห้าร้อยห้าสิบ

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. แม่ประยูร เกิดปี พ.ศ. 2477

 b. แม่ประยูร เกิดปี พ.ศ. 2479

 c. แม่ประยูร เกิดปี พ.ศ. 2476ดูคำอ่าน 2476 คลิก : เลขอังกฤษ 2451-2500

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

และถ้าท่านสามารถสละเวลาสักเล็กน้อยเขียนคำติชมมาให้ผมได้ทราบกันสักนิดก็จะเป็นความกรุณาอันหาที่สุดมิได้ครับ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้น จะเป็น Core ของการนำไปพัฒนางานเขียนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและถูกใจท่าน ตรงตามความประสงค์ในการใช้งาน

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

อีกทั้งยังจะช่วยให้ท่านได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงที่ใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดีครับ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจการบิน บริษัททัวร์ ห้างร้าน...

หากมีสิ่งขาดตก บกพร่องอย่างใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

และถ้าสิ่งที่ท่านได้รับในวันนี้ ท่านคิดว่าดีและมีประโยชน์ ผมขอร้องให้ท่านช่วย share เพื่อมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่ท่านรู้จักด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.


ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น