2451-2500(สองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด-สองพันห้าร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ"2451- 2500"

วันนี้เพื่อนๆจะได้พบกับการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ที่ Works สุดๆ ดังตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

⟴ ตัวเลขอังกฤษ-ไทย 50 หมายเลข


⟴ English numbers in  English and Thai words.


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้ตอบได้ - ให้ 1 ล้าน!" - คำถามทิ้งท้าย


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่แปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษทุกคนได้หัดฝึกเขียนตามครับ

ตัวเลข..."2451-2500"...สะกดอย่างไร หลังจากที่เพื่อนๆอ่านตัวเลขที่ผมนำมา Post ในวันนี้แล้วจะได้ทราบกันครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "789" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "789" in words? 

ตัวเลข (Number): 2451- 2500


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2451 Two thousand Four hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด
2452 Two thousand Four hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันสี่ร้อยห้าสิบสอง
2453 Two thousand Four hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันสี่ร้อยห้าสิบสาม
2454 Two thousand Four hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่
2455 Two thousand Four hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันสี่ร้อยห้าสิบห้า
2456 Two thousand Four hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันสี่ร้อยห้าสิบหก
2457 Two thousand Four hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด
2458 Two thousand Four hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันสี่ร้อยห้าสิบแปด
2459 Two thousand Four hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า
2460 Two thousand Four hundred and Sixty ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โอ สองพันสี่ร้อยหกสิบ
2461 Two thousand Four hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ด
2462 Two thousand Four hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันสี่ร้อยหกสิบสอง
2463 Two thousand Four hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันสี่ร้อยหกสิบสาม
2464 Two thousand Four hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันสี่ร้อยหกสิบสี่
2465 Two thousand Four hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันสี่ร้อยหกสิบห้า
2466 Two thousand Four hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันสี่ร้อยหกสิบหก
2467 Two thousand Four hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ด
2468 Two thousand Four hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันสี่ร้อยหกสิบแปด
2469 Two thousand Four hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันสี่ร้อยหกสิบเก้า
2470 Two thousand Four hundred and Seventy ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โอ สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
2471 Two thousand Four hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2472 Two thousand Four hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง
2473 Two thousand Four hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม
2474 Two thousand Four hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่
2475 Two thousand Four hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า
2476 Two thousand Four hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหก
2477 Two thousand Four hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2478 Two thousand Four hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด
2479 Two thousand Four hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
2480 Two thousand Four hundred and Eighty ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โอ สองพันสี่ร้อยแปดสิบ
2481 Two thousand Four hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ด
2482 Two thousand Four hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันสี่ร้อยแปดสิบสอง
2483 Two thousand Four hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันสี่ร้อยแปดสิบสาม
2484 Two thousand Four hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่
2485 Two thousand Four hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันสี่ร้อยแปดสิบห้า
2486 Two thousand Four hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันสี่ร้อยแปดสิบหก
2487 Two thousand Four hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ด
2488 Two thousand Four hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันสี่ร้อยแปดสิบแปด
2489 Two thousand Four hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้า
2490 Two thousand Four hundred and Ninety ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โอ สองพันสี่ร้อยเก้าสิบ
2491 Two thousand Four hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
2492 Two thousand Four hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสอง
2493 Two thousand Four hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม
2494 Two thousand Four hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่
2495 Two thousand Four hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า
2496 Two thousand Four hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันสี่ร้อยเก้าสิบหก
2497 Two thousand Four hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
2498 Two thousand Four hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด
2499 Two thousand Four hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
2500 Two thousand Five hundred ทูเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ 0โอ สองพันห้าร้อย

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a. Seventeen hundred and Eighty Nine.

 b. Seventy hundred and Eighty Nine.

 c. Seven hundred and Eighty Nine.ดูเฉลย คลิก : 751- 800(เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และถ้าเพื่อนๆคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษครั้งใด เพื่อนๆต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ / Thanks for reading.

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ6 ตุลาคม 2559 20:52

    ตัวเลขภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ นับไปนับมาจะช่วยเพิ่มค่าให้กับตัวท่านเอง

    ตอบลบ