751- 800(เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ 0 ถึง 1000000เลขภาษาอังกฤษ 751(เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด) ถึง - 800(แปดร้อย)  


นับเลขภาษาอังกฤษ 751-800
ฝึกนับเลขอังกฤษ 751-800

นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 751 - 775

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
751 Seven hundred and Fifty One เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด
752 Seven hundred and Fifty Two เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู เจ็ดร้อยห้าสิบสอง
753 Seven hundred and Fifty Three เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี เจ็ดร้อยห้าสิบสาม
754 Seven hundred and Fifty Four เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ เจ็ดร้อยห้าสิบสี่
755 Seven hundred and Fifty Five เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ เจ็ดร้อยห้าสิบห้า
756 Seven hundred and Fifty Six เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ เจ็ดร้อยห้าสิบหก
757 Seven hundred and Fifty Seven เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด
758 Seven hundred and Fifty Eight เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท เจ็ดร้อยห้าสิบแปด
759 Seven hundred and Fifty Nine เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ เจ็ดร้อยห้าสิบเก้า
760 Seven hundred and Sixty เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ เจ็ดร้อยหกสิบ
761 Seven hundred and Sixty One เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด
762 Seven hundred and Sixty Two เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู เจ็ดร้อยหกสิบสอง
763 Seven hundred and Sixty Three เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี เจ็ดร้อยหกสิบสาม
764 Seven hundred and Sixty Four เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ เจ็ดร้อยหกสิบสี่
765 Seven hundred and Sixty Five เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ เจ็ดร้อยหกสิบห้า
766 Seven hundred and Sixty Six เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เจ็ดร้อยหกสิบหก
767 Seven hundred and Sixty Seven เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด
768 Seven hundred and Sixty Eight เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท เจ็ดร้อยหกสิบแปด
769 Seven hundred and Sixty Nine เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ เจ็ดร้อยหกสิบเก้า
770 Seven hundred and Seventy เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
771 Seven hundred and Seventy One เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
772 Seven hundred and Seventy Two เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
773 Seven hundred and Seventy Three เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
774 Seven hundred and Seventy Four เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
775 Seven hundred and Seventy Five เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 776 - 800

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
776 Seven hundred and Seventy Six เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
777 Seven hundred and Seventy Seven เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
778 Seven hundred and Seventy Eight เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท เจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด
779 Seven hundred and Seventy Nine เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
780 Seven hundred and Eighty เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ เจ็ดร้อยแปดสิบ
781 Seven hundred and Eighty One เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
782 Seven hundred and Eighty Two เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู เจ็ดร้อยแปดสิบสอง
783 Seven hundred and Eighty Three เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี เจ็ดร้อยแปดสิบสาม
784 Seven hundred and Eighty Four เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ เจ็ดร้อยแปดสิบสี่
785 Seven hundred and Eighty Five เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ เจ็ดร้อยแปดสิบห้า
786 Seven hundred and Eighty Six เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ เจ็ดร้อยแปดสิบหก
787 Seven hundred and Eighty Seven เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น เจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด
788 Seven hundred and Eighty Eight เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท เจ็ดร้อยแปดสิบแปด
789 Seven hundred and Eighty Nine เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ เจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
790 Seven hundred and Ninety เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ เจ็ดร้อยเก้าสิบ
791 Seven hundred and Ninety One เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด
792 Seven hundred and Ninety Two เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู เจ็ดร้อยเก้าสิบสอง
793 Seven hundred and Ninety Three เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี เจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
794 Seven hundred and Ninety Four เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่
795 Seven hundred and Ninety Five เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ เจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
796 Seven hundred and Ninety Six เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ เจ็ดร้อยเก้าสิบหก
797 Seven hundred and Ninety Seven เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น เจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ด
798 Seven hundred and Ninety Eight เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท เจ็ดร้อยเก้าสิบแปด
799 Seven hundred and Ninety Nine เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า
800 Eight hundred เอทฮันเดรด แปดร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง


See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น