เลขภาษาอังกฤษ "4251- 4300" : "สี่พันสองร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันสามร้อย"

credit: http://muppet.wikia.com
แม้แต่ท่านเค้าท์(count=นับ) ยังต้องนับเลข แล้วเราล่ะเป็นใครจะไม่สนใจเลขภาษาอังกฤษอย่างนั้นหรือ???

ตัวเลข (Number) :  "4251- 4300"

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4251 Four thousand Two hundred and Fifty One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สี่พันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
4252 Four thousand Two hundred and Fifty Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สี่พันสองร้อยห้าสิบสอง
4253 Four thousand Two hundred and Fifty Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สี่พันสองร้อยห้าสิบสาม
4254 Four thousand Two hundred and Fifty Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยห้าสิบสี่
4255 Four thousand Two hundred and Fifty Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยห้าสิบห้า
4256 Four thousand Two hundred and Fifty Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยห้าสิบหก
4257 Four thousand Two hundred and Fifty Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยห้าสิบเจ็ด
4258 Four thousand Two hundred and Fifty Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สี่พันสองร้อยห้าสิบแปด
4259 Four thousand Two hundred and Fifty Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยห้าสิบเก้า
4260 Four thousand Two hundred and Sixty โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สี่พันสองร้อยหกสิบ
4261 Four thousand Two hundred and Sixty One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สี่พันสองร้อยหกสิบเอ็ด
4262 Four thousand Two hundred and Sixty Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สี่พันสองร้อยหกสิบสอง
4263 Four thousand Two hundred and Sixty Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สี่พันสองร้อยหกสิบสาม
4264 Four thousand Two hundred and Sixty Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยหกสิบสี่
4265 Four thousand Two hundred and Sixty Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยหกสิบห้า
4266 Four thousand Two hundred and Sixty Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยหกสิบหก
4267 Four thousand Two hundred and Sixty Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยหกสิบเจ็ด
4268 Four thousand Two hundred and Sixty Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สี่พันสองร้อยหกสิบแปด
4269 Four thousand Two hundred and Sixty Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยหกสิบเก้า
4270 Four thousand Two hundred and Seventy โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบ
4271 Four thousand Two hundred and Seventy One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
4272 Four thousand Two hundred and Seventy Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสอง
4273 Four thousand Two hundred and Seventy Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสาม
4274 Four thousand Two hundred and Seventy Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสี่
4275 Four thousand Two hundred and Seventy Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบห้า
4276 Four thousand Two hundred and Seventy Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบหก
4277 Four thousand Two hundred and Seventy Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
4278 Four thousand Two hundred and Seventy Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบแปด
4279 Four thousand Two hundred and Seventy Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเก้า
4280 Four thousand Two hundred and Eighty โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สี่พันสองร้อยแปดสิบ
4281 Four thousand Two hundred and Eighty One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สี่พันสองร้อยแปดสิบเอ็ด
4282 Four thousand Two hundred and Eighty Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สี่พันสองร้อยแปดสิบสอง
4283 Four thousand Two hundred and Eighty Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สี่พันสองร้อยแปดสิบสาม
4284 Four thousand Two hundred and Eighty Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยแปดสิบสี่
4285 Four thousand Two hundred and Eighty Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยแปดสิบห้า
4286 Four thousand Two hundred and Eighty Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยแปดสิบหก
4287 Four thousand Two hundred and Eighty Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยแปดสิบเจ็ด
4288 Four thousand Two hundred and Eighty Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สี่พันสองร้อยแปดสิบแปด
4289 Four thousand Two hundred and Eighty Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยแปดสิบเก้า
4290 Four thousand Two hundred and Ninety โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สี่พันสองร้อยเก้าสิบ
4291 Four thousand Two hundred and Ninety One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สี่พันสองร้อยเก้าสิบเอ็ด
4292 Four thousand Two hundred and Ninety Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สี่พันสองร้อยเก้าสิบสอง
4293 Four thousand Two hundred and Ninety Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สี่พันสองร้อยเก้าสิบสาม
4294 Four thousand Two hundred and Ninety Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยเก้าสิบสี่
4295 Four thousand Two hundred and Ninety Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยเก้าสิบห้า
4296 Four thousand Two hundred and Ninety Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยเก้าสิบหก
4297 Four thousand Two hundred and Ninety Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยเก้าสิบเจ็ด
4298 Four thousand Two hundred and Ninety Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สี่พันสองร้อยเก้าสิบแปด
4299 Four thousand Two hundred and Ninety Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยเก้าสิบเก้า
4300 Four thousand Three hundred โฟร์เธาซันดฺธรีฮันเดรด สี่พันสามร้อย

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น