เลขภาษาอังกฤษ "4101- 4150" : "สี่พันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบ" จำนวนนับภาษาอังกฤษ

จะดีมั๊ยถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ นับเลขภาษาอังกฤษเป็น บางคนบอกว่าดีแน่นอนแต่ยังไม่เห็นแสงไฟปลายอุโมงค์

บล็อก "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" อาจเป็นจุดเริ่มต้นของท่านก็ได้ คงไม่ต้องแปลกใจหรอกนะครับว่าเป็นบล็อกเกี่ยวกับเรื่องอะไร

หากว่าท่านสนใจเลขภาษาอังกฤษ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ไหน อย่างไร ที่นี่คือทางเลือกของท่านอีกทางเลือกหนึ่งครับ

ตัวเลข (Number) : 4,101- 4,150"

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4101 Four thousand One hundred and One โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ วัน สี่พันหนึ่งร้อยเอ็ด
4102 Four thousand One hundred and Two โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทู สี่พันหนึ่งร้อยสอง
4103 Four thousand One hundred and Three โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่พันหนึ่งร้อยสาม
4104 Four thousand One hundred and Four โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่พันหนึ่งร้อยสี่
4105 Four thousand One hundred and Five โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สี่พันหนึ่งร้อยห้า
4106 Four thousand One hundred and Six โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่พันหนึ่งร้อยหก
4107 Four thousand One hundred and Seven โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ด
4108 Four thousand One hundred and Eight โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอท สี่พันหนึ่งร้อยแปด
4109 Four thousand One hundred and Nine โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่พันหนึ่งร้อยเก้า
4110 Four thousand One hundred and Ten โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เท็น สี่พันหนึ่งร้อยสิบ
4111 Four thousand One hundred and Eleven โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สี่พันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด
4112 Four thousand One hundred and Twelve โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่พันหนึ่งร้อยสิบสอง
4113 Four thousand One hundred and Thirteen โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่พันหนึ่งร้อยสิบสาม
4114 Four thousand One hundred and Fourteen โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่
4115 Four thousand One hundred and Fifteen โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่พันหนึ่งร้อยสิบห้า
4116 Four thousand One hundred and Sixteen โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่พันหนึ่งร้อยสิบหก
4117 Four thousand One hundred and Seventeen โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สี่พันหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
4118 Four thousand One hundred and Eighteen โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่พันหนึ่งร้อยสิบแปด
4119 Four thousand One hundred and Nineteen โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่พันหนึ่งร้อยสิบเก้า
4120 Four thousand One hundred and Twenty โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบ
4121 Four thousand One hundred and Twenty One โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
4122 Four thousand One hundred and Twenty Two โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสอง
4123 Four thousand One hundred and Twenty Three โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม
4124 Four thousand One hundred and Twenty Four โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
4125 Four thousand One hundred and Twenty Five โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า
4126 Four thousand One hundred and Twenty Six โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบหก
4127 Four thousand One hundred and Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
4128 Four thousand One hundred and Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
4129 Four thousand One hundred and Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
4130 Four thousand One hundred and Thirty โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบ
4131 Four thousand One hundred and Thirty One โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
4132 Four thousand One hundred and Thirty Two โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสอง
4133 Four thousand One hundred and Thirty Three โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสาม
4134 Four thousand One hundred and Thirty Four โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสี่
4135 Four thousand One hundred and Thirty Five โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบห้า
4136 Four thousand One hundred and Thirty Six โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบหก
4137 Four thousand One hundred and Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
4138 Four thousand One hundred and Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบแปด
4139 Four thousand One hundred and Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเก้า
4140 Four thousand One hundred and Forty โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบ
4141 Four thousand One hundred and Forty One โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
4142 Four thousand One hundred and Forty Two โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสอง
4143 Four thousand One hundred and Forty Three โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสาม
4144 Four thousand One hundred and Forty Four โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่
4145 Four thousand One hundred and Forty Five โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบห้า
4146 Four thousand One hundred and Forty Six โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบหก
4147 Four thousand One hundred and Forty Seven โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
4148 Four thousand One hundred and Forty Eight โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบแปด
4149 Four thousand One hundred and Forty Nine โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
4150 Four thousand One hundred and Fifty โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบ

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น