นับเลขภาษาอังกฤษ "4001- 4050" : "สามพันสี่ร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันห้าสิบ" | นับเลขภาษาอังฤษ พร้อมคำอ่าน

นับเลขภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนคำอ่าน ฝึกพูดคำแปล ทำความเข้าใจความหมาย ให้ตายเถ่อะ ไม่เก่งก็ให้มันรู้ไปสิน่า...

ตัวเลข (Number) : 4001- 4050

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4001 Four thousand and One โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ วัน สี่พันเอ็ด
4002 Four thousand and Two โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ทู สี่พันสอง
4003 Four thousand and Three โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ธรี สี่พันสาม
4004 Four thousand and Four โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ สี่พันสี่
4005 Four thousand and Five โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ไฟว์ สี่พันห้า
4006 Four thousand and Six โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ สี่พันหก
4007 Four thousand and Seven โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เซเว่น สี่พันเจ็ด
4008 Four thousand and Eight โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เอท สี่พันแปด
4009 Four thousand and Nine โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ สี่พันเก้า
4010 Four thousand and Ten โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เท็น สี่พันสิบ
4011 Four thousand and Eleven โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ อีเลฟเว่น สี่พันสิบเอ็ด
4012 Four thousand and Twelve โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่พันสิบสอง
4013 Four thousand and Thirteen โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เธอทีน สี่พันสิบสาม
4014 Four thousand and Fourteen โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ทีน สี่พันสิบสี่
4015 Four thousand and Fifteen โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟทีน สี่พันสิบห้า
4016 Four thousand and Sixteen โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่พันสิบหก
4017 Four thousand and Seventeen โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นทีน สี่พันสิบเจ็ด
4018 Four thousand and Eighteen โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เอททีน สี่พันสิบแปด
4019 Four thousand and Nineteen โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ทีน สี่พันสิบเก้า
4020 Four thousand and Twenty โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ สี่พันยี่สิบ
4021 Four thousand and Twenty One โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้วัน สี่พันยี่สิบเอ็ด
4022 Four thousand and Twenty Two โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ทู สี่พันยี่สิบสอง
4023 Four thousand and Twenty Three โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สี่พันยี่สิบสาม
4024 Four thousand and Twenty Four โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันยี่สิบสี่
4025 Four thousand and Twenty Five โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันยี่สิบห้า
4026 Four thousand and Twenty Six โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันยี่สิบหก
4027 Four thousand and Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันยี่สิบเจ็ด
4028 Four thousand and Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เอท สี่พันยี่สิบแปด
4029 Four thousand and Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันยี่สิบเก้า
4030 Four thousand and Thirty โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ สี่พันสามสิบ
4031 Four thousand and Thirty One โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้วัน สี่พันสามสิบเอ็ด
4032 Four thousand and Thirty Two โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ทู สี่พันสามสิบสอง
4033 Four thousand and Thirty Three โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ธรี สี่พันสามสิบสาม
4034 Four thousand and Thirty Four โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้โฟร์ สี่พันสามสิบสี่
4035 Four thousand and Thirty Five โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สี่พันสามสิบห้า
4036 Four thousand and Thirty Six โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สี่พันสามสิบหก
4037 Four thousand and Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้เซเว่น สี่พันสามสิบเจ็ด
4038 Four thousand and Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้เอท สี่พันสามสิบแปด
4039 Four thousand and Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ไนน์ สี่พันสามสิบเก้า
4040 Four thousand and Forty โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ สี่พันสี่สิบ
4041 Four thousand and Forty One โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้วัน สี่พันสี่สิบเอ็ด
4042 Four thousand and Forty Two โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ทู สี่พันสี่สิบสอง
4043 Four thousand and Forty Three โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สี่พันสี่สิบสาม
4044 Four thousand and Forty Four โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันสี่สิบสี่
4045 Four thousand and Forty Five โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันสี่สิบห้า
4046 Four thousand and Forty Six โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันสี่สิบหก
4047 Four thousand and Forty Seven โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันสี่สิบเจ็ด
4048 Four thousand and Forty Eight โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เอท สี่พันสี่สิบแปด
4049 Four thousand and Forty Nine โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันสี่สิบเก้า
4050 Four thousand and Fifty โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ สี่พันห้าสิบ

See more related articles:
  1. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,951- 4,000" : "สามพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันถ้วน"
  2. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,901- 3,950" : "สามพันเก้ารร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันเก้าร้อยห้าสิบ"
  3. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,851- 3,900" : "สามพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันเก้าร้อย"
  4. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,801- 3,850" : "สามพันแปดร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันแปดร้อยห้าสิบ"
  5. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,751- 3,800" : "สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันแปดร้อย"
  6. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,701- 3,750" : "สามพันเจ็ดร้อยห้าเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบ"
  7. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,651- 3,700" : "สามพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันเจ็ดร้อย"
  8. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,601- 3,650" : "สามพันหกร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหกร้อยห้าสิบ"
  9. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,551- 3,600" : "สามพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหกร้อย"
  10. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,501- 3,550" : "สามพันห้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันห้าร้อยห้าสิบ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น