นับเลขภาษาอังกฤษ "3,951- 4,000" : "สามพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันถ้วน" | ฝึกนับเลขภาษาอังฤษพร้อมคำอ่าน

"สามพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด" เลขภาษาอังกฤษ ถึง "สี่พัน" เลขภาษาอังกฤษ


ตัวเลขที่นำมาเขียนกันวันนี้แบ่งเป็น 2 หมวดด้วยกันครับ เลื่อนดูตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ตัวเลข (Number) : 3,951- 3,975


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3951 Three thousand Nine hundred and Fifty One ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สามพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
3952 Three thousand Nine hundred and Fifty Two ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สามพันเก้าร้อยห้าสิบสอง
3953 Three thousand Nine hundred and Fifty Three ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สามพันเก้าร้อยห้าสิบสาม
3954 Three thousand Nine hundred and Fifty Four ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สามพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
3955 Three thousand Nine hundred and Fifty Five ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สามพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
3956 Three thousand Nine hundred and Fifty Six ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สามพันเก้าร้อยห้าสิบหก
3957 Three thousand Nine hundred and Fifty Seven ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สามพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
3958 Three thousand Nine hundred and Fifty Eight ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สามพันเก้าร้อยห้าสิบแปด
3959 Three thousand Nine hundred and Fifty Nine ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สามพันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
3960 Three thousand Nine hundred and Sixty ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สามพันเก้าร้อยหกสิบ
3961 Three thousand Nine hundred and Sixty One ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สามพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
3962 Three thousand Nine hundred and Sixty Two ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สามพันเก้าร้อยหกสิบสอง
3963 Three thousand Nine hundred and Sixty Three ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สามพันเก้าร้อยหกสิบสาม
3964 Three thousand Nine hundred and Sixty Four ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สามพันเก้าร้อยหกสิบสี่
3965 Three thousand Nine hundred and Sixty Five ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สามพันเก้าร้อยหกสิบห้า
3966 Three thousand Nine hundred and Sixty Six ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สามพันเก้าร้อยหกสิบหก
3967 Three thousand Nine hundred and Sixty Seven ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สามพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
3968 Three thousand Nine hundred and Sixty Eight ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สามพันเก้าร้อยหกสิบแปด
3969 Three thousand Nine hundred and Sixty Nine ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สามพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
3970 Three thousand Nine hundred and Seventy ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
3971 Three thousand Nine hundred and Seventy One ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
3972 Three thousand Nine hundred and Seventy Two ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
3973 Three thousand Nine hundred and Seventy Three ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
3974 Three thousand Nine hundred and Seventy Four ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
3975 Three thousand Nine hundred and Seventy Five ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) :  3,976- 4,000

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3976 Three thousand Nine hundred and Seventy Six ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
3977 Three thousand Nine hundred and Seventy Seven ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
3978 Three thousand Nine hundred and Seventy Eight ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
3979 Three thousand Nine hundred and Seventy Nine ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
3980 Three thousand Nine hundred and Eighty ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สามพันเก้าร้อยแปดสิบ
3981 Three thousand Nine hundred and Eighty One ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สามพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
3982 Three thousand Nine hundred and Eighty Two ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สามพันเก้าร้อยแปดสิบสอง
3983 Three thousand Nine hundred and Eighty Three ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สามพันเก้าร้อยแปดสิบสาม
3984 Three thousand Nine hundred and Eighty Four ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สามพันเก้าร้อยแปดสิบสี่
3985 Three thousand Nine hundred and Eighty Five ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สามพันเก้าร้อยแปดสิบห้า
3986 Three thousand Nine hundred and Eighty Six ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สามพันเก้าร้อยแปดสิบหก
3987 Three thousand Nine hundred and Eighty Seven ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สามพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
3988 Three thousand Nine hundred and Eighty Eight ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สามพันเก้าร้อยแปดสิบแปด
3989 Three thousand Nine hundred and Eighty Nine ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สามพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
3990 Three thousand Nine hundred and Ninety ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สามพันเก้าร้อยเก้าสิบ
3991 Three thousand Nine hundred and Ninety One ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
3992 Three thousand Nine hundred and Ninety Two ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สามพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
3993 Three thousand Nine hundred and Ninety Three ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สามพันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
3994 Three thousand Nine hundred and Ninety Four ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สามพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
3995 Three thousand Nine hundred and Ninety Five ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สามพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
3996 Three thousand Nine hundred and Ninety Six ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สามพันเก้าร้อยเก้าสิบหก
3997 Three thousand Nine hundred and Ninety Seven ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
3998 Three thousand Nine hundred and Ninety Eight ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สามพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
3999 Three thousand Nine hundred and Ninety Nine ธรีเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
4000 Four thousand โฟร์เธาซันดฺ สี่พัน

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:
  1. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,901- 3,950" : "สามพันเก้ารร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันเก้าร้อยห้าสิบ"
  2. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,851- 3,900" : "สามพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันเก้าร้อย"
  3. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,801- 3,850" : "สามพันแปดร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันแปดร้อยห้าสิบ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น