ฝึกนับเลขภาษาอังกฤษ [4,751- 4,800] = [สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)] - [สี่พันแปดร้อย] ทำอย่างไรถึงจะเก่งภาษา

⎇ 1 2 3! Let's go... เริ่มกันวันนี้ เรียนภาษาอังกฤษยิ่งเริ่มเร็ว ก็เป็นเร็ว เริ่มช้า ปาเข้าไปจะ40 ปากยังขมุบขมิบ พูดภาษาอังกฤษเป็นพระบวชใหม่ไปได้...ฮ่าฮ่า

puzzlersworld.com
ห๋า?!?! ฝึกอีกแล้ว...เหมือนทหารเกณฑ์ฝึกซะที่ไหนล่ะ เบากว่ากันเยอะเล๊ย!!! 

ตัวเลข (Number) : นับกันไปครับ วันนี้เริ่มจาก

                                  >> สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง) >>

                                  >>ไปจนถึง>>สี่พันแปดร้อย >>>>>>to wherever as you want it to be!

เรื่อยๆ สบายๆ แค่ 50 หมายเองครับ...อย่าลืมหยุดพัก(ในยามที่คุณเมื่อย เหนื่อย หรือท้อแท้...)

Find the Answer with Explanation for the above puzzle numbers? Click! See the Answer and คำอธิบาย

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4751 Four thous Seven hundred Fifty One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด
4752 Four thous Seven hundred Fifty Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสอง
4753 Four thous Seven hundred Fifty Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสาม
4754 Four thous Seven hundred Fifty Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่
4755 Four thous Seven hundred Fifty Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า
4756 Four thous Seven hundred Fifty Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบหก
4757 Four thous Seven hundred Fifty Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด
4758 Four thous Seven hundred Fifty Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบแปด
4759 Four thous Seven hundred Fifty Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้า
4760 Four thous Seven hundred Sixty โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบ
4761 Four thous Seven hundred Sixty One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด
4762 Four thous Seven hundred Sixty Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสอง
4763 Four thous Seven hundred Sixty Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสาม
4764 Four thous Seven hundred Sixty Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสี่
4765 Four thous Seven hundred Sixty Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้า
4766 Four thous Seven hundred Sixty Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหก
4767 Four thous Seven hundred Sixty Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด
4768 Four thous Seven hundred Sixty Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
4769 Four thous Seven hundred Sixty Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเก้า
4770 Four thous Seven hundred Seventy โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
4771 Four thous Seven hundred Seventy One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
4772 Four thous Seven hundred Seventy Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
4773 Four thous Seven hundred Seventy Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
4774 Four thous Seven hundred Seventy Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
4775 Four thous Seven hundred Seventy Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า
4776 Four thous Seven hundred Seventy Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
4777 Four thous Seven hundred Seventy Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
4778 Four thous Seven hundred Seventy Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด
4779 Four thous Seven hundred Seventy Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
4780 Four thous Seven hundred Eighty โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบ
4781 Four thous Seven hundred Eighty One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
4782 Four thous Seven hundred Eighty Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสอง
4783 Four thous Seven hundred Eighty Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสาม
4784 Four thous Seven hundred Eighty Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่
4785 Four thous Seven hundred Eighty Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบห้า
4786 Four thous Seven hundred Eighty Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบหก
4787 Four thous Seven hundred Eighty Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด
4788 Four thous Seven hundred Eighty Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด
4789 Four thous Seven hundred Eighty Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอทตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
4790 Four thous Seven hundred Ninety โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
4791 Four thous Seven hundred Ninety One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด
4792 Four thous Seven hundred Ninety Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสอง
4793 Four thous Seven hundred Ninety Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
4794 Four thous Seven hundred Ninety Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่
4795 Four thous Seven hundred Ninety Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
4796 Four thous Seven hundred Ninety Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบหก
4797 Four thous Seven hundred Ninety Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ด
4798 Four thous Seven hundred Ninety Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปด
4799 Four thous Seven hundred Ninety Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า
4800 Four thous Eight hundred โฟร์เธาซันดฺเอทฮันเดรด สี่พันแปดร้อย

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น