*4901-4950* = *สี่พันเก้าร้อยหนึ่ง(เอ็ด) ↠ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบ นั่นไง! ทำอย่างไร ถึงจะไปถึงดวงดาว ภาษาอังกฤษช่วยได้

"Can You Count The Number 4901 to 4950?"

"I Am Not Sure I Can Do That Or Not." "However, Let Me Try Now First."ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4901 Four thousand Nine hundred One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด วัน สี่พันเก้าร้อยเอ็ด
4902 Four thousand Nine hundred Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทู สี่พันเก้าร้อยสอง
4903 Four thousand Nine hundred Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ธรี สี่พันเก้าร้อยสาม
4904 Four thousand Nine hundred Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ สี่พันเก้าร้อยสี่
4905 Four thousand Nine hundred Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยห้า
4906 Four thousand Nine hundred Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยหก
4907 Four thousand Nine hundred Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่น สี่พันเก้าร้อยเจ็ด
4908 Four thousand Nine hundred Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอท สี่พันเก้าร้อยแปด
4909 Four thousand Nine hundred Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ สี่พันเก้าร้อยเก้า
4910 Four thousand Nine hundred Ten โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เท็น สี่พันเก้าร้อยสิบ
4911 Four thousand Nine hundred Eleven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด อีเลฟเว่น สี่พันเก้าร้อยสิบเอ็ด
4912 Four thousand Nine hundred Twelve โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเวลฟ์ สี่พันเก้าร้อยสิบสอง
4913 Four thousand Nine hundred Thirteen โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอทีน สี่พันเก้าร้อยสิบสาม
4914 Four thousand Nine hundred Fourteen โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ทีน สี่พันเก้าร้อยสิบสี่
4915 Four thousand Nine hundred Fifteen โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟทีน สี่พันเก้าร้อยสิบห้า
4916 Four thousand Nine hundred Sixteen โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ทีน สี่พันเก้าร้อยสิบหก
4917 Four thousand Nine hundred Seventeen โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นทีน สี่พันเก้าร้อยสิบเจ็ด
4918 Four thousand Nine hundred Eighteen โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอททีน สี่พันเก้าร้อยสิบแปด
4919 Four thousand Nine hundred Nineteen โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ทีน สี่พันเก้าร้อยสิบเก้า
4920 Four thousand Nine hundred Twenty โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ สี่พันเก้าร้อยยี่สิบ
4921 Four thousand Nine hundred Twenty One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้วัน สี่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ด
4922 Four thousand Nine hundred Twenty Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ทู สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสอง
4923 Four thousand Nine hundred Twenty Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสาม
4924 Four thousand Nine hundred Twenty Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสี่
4925 Four thousand Nine hundred Twenty Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้า

"Oh yeah, I can do that!"


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4926 Four thousand Nine hundred Twenty Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยยี่สิบหก
4927 Four thousand Nine hundred Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ด
4928 Four thousand Nine hundred Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้เอท สี่พันเก้าร้อยยี่สิบแปด
4929 Four thousand Nine hundred Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยยี่สิบเก้า
4930 Four thousand Nine hundred Thirty โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ สี่พันเก้าร้อยสามสิบ
4931 Four thousand Nine hundred Thirty One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้วัน สี่พันเก้าร้อยสามสิบเอ็ด
4932 Four thousand Nine hundred Thirty Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ทู สี่พันเก้าร้อยสามสิบสอง
4933 Four thousand Nine hundred Thirty Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยสามสิบสาม
4934 Four thousand Nine hundred Thirty Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยสามสิบสี่
4935 Four thousand Nine hundred Thirty Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยสามสิบห้า
4936 Four thousand Nine hundred Thirty Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยสามสิบหก
4937 Four thousand Nine hundred Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยสามสิบเจ็ด
4938 Four thousand Nine hundred Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้เอท สี่พันเก้าร้อยสามสิบแปด
4939 Four thousand Nine hundred Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยสามสิบเก้า
4940 Four thousand Nine hundred Forty โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ สี่พันเก้าร้อยสี่สิบ
4941 Four thousand Nine hundred Forty One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้วัน สี่พันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ด
4942 Four thousand Nine hundred Forty Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ทู สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสอง
4943 Four thousand Nine hundred Forty Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสาม
4944 Four thousand Nine hundred Forty Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสี่
4945 Four thousand Nine hundred Forty Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยสี่สิบห้า
4946 Four thousand Nine hundred Forty Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยสี่สิบหก
4947 Four thousand Nine hundred Forty Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด
4948 Four thousand Nine hundred Forty Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้เอท สี่พันเก้าร้อยสี่สิบแปด
4949 Four thousand Nine hundred Forty Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยสี่สิบเก้า
4950 Four thousand Nine hundred Fifty โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น