[ห้าพัน ภาษาอังกฤษ] นับเลข *4951-5000* = *สี่พันเก้าร้อยห้าสิบหนึ่ง(เอ็ด)* ↠ *ห้าพัน* พูดฝรั่งได้ มีแต่ได้ ไม่มีเสีย

สี่พันเก้าร้อยห้าสิบหนึ่ง(เอ็ด) - ห้าพัน ภาษาอังกฤษ คือ


ถึงแล้ว! เลข 5000...ฝึกนับ เขียน อ่าน เลขภาษาอังกฤษ รับรองจะติดใจ ถ้าเก่งภาษาอังกฤษเมื่อไร เดินทางไกลก็ไร้กังวล...จริงป่ะ?


หวัดดีครับเพื่อนๆทุกคน วันนี้เรามาฝึกนับเลขภาษาอังกฤษกันต่อครับ เป็นเลขอะไรกันบ้าง เราไปดูด้วยกันเลยครับ

ก๋วยเตี๋ยวหมูมีลูกชิ้นกี่ลูก
"How many meatballs are in the bowl of noodles?
มีลูกชิ้นกี่ลูกในก๋วยเตี๋ยวชามนี้"

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) :  *4951-4975*


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4951 Four thousand Nine hundred Fifty One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน สี่พันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
4952 Four thousand Nine hundred Fifty Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู สี่พันเก้าร้อยห้าสิบสอง
4953 Four thousand Nine hundred Fifty Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยห้าสิบสาม
4954 Four thousand Nine hundred Fifty Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบสี่
4955 Four thousand Nine hundred Fifty Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบห้า
4956 Four thousand Nine hundred Fifty Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบหก
4957 Four thousand Nine hundred Fifty Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
4958 Four thousand Nine hundred Fifty Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท สี่พันเก้าร้อยห้าสิบแปด
4959 Four thousand Nine hundred Fifty Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
496 Four thousand Nine hundred Sixty โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ สี่พันเก้าร้อยหกสิบ
4961 Four thousand Nine hundred Sixty One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน สี่พันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
4962 Four thousand Nine hundred Sixty Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู สี่พันเก้าร้อยหกสิบสอง
4963 Four thousand Nine hundred Sixty Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยหกสิบสาม
4964 Four thousand Nine hundred Sixty Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยหกสิบสี่
4965 Four thousand Nine hundred Sixty Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยหกสิบห้า
4966 Four thousand Nine hundred Sixty Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยหกสิบหก
4967 Four thousand Nine hundred Sixty Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
4968 Four thousand Nine hundred Sixty Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท สี่พันเก้าร้อยหกสิบแปด
4969 Four thousand Nine hundred Sixty Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยหกสิบเก้า
497 Four thousand Nine hundred Seventy โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
4971 Four thousand Nine hundred Seventy One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
4972 Four thousand Nine hundred Seventy Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
4973 Four thousand Nine hundred Seventy Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
4974 Four thousand Nine hundred Seventy Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
4975 Four thousand Nine hundred Seventy Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : *4976 - 5000*

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4976 Four thousand Nine hundred Seventy Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
4977 Four thousand Nine hundred Seventy Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
4978 Four thousand Nine hundred Seventy Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
4979 Four thousand Nine hundred Seventy Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
498 Four thousand Nine hundred Eighty โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ สี่พันเก้าร้อยแปดสิบ
4981 Four thousand Nine hundred Eighty One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้วัน สี่พันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
4982 Four thousand Nine hundred Eighty Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ทู สี่พันเก้าร้อยแปดสิบสอง
4983 Four thousand Nine hundred Eighty Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยแปดสิบสาม
4984 Four thousand Nine hundred Eighty Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่
4985 Four thousand Nine hundred Eighty Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้า
4986 Four thousand Nine hundred Eighty Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยแปดสิบหก
4987 Four thousand Nine hundred Eighty Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
4988 Four thousand Nine hundred Eighty Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เอท สี่พันเก้าร้อยแปดสิบแปด
4989 Four thousand Nine hundred Eighty Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
499 Four thousand Nine hundred Ninety โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบ
4991 Four thousand Nine hundred Ninety One โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
4992 Four thousand Nine hundred Ninety Two โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
4993 Four thousand Nine hundred Ninety Three โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
4994 Four thousand Nine hundred Ninety Four โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
4995 Four thousand Nine hundred Ninety Five โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
4996 Four thousand Nine hundred Ninety Six โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบหก
4997 Four thousand Nine hundred Ninety Seven โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
4998 Four thousand Nine hundred Ninety Eight โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
4999 Four thousand Nine hundred Ninety Nine โฟร์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
5000 Five thousand ไฟว์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ห้าพัน

There are 7 meatballs in the bowl of noodles.
มีลูกชิ้น 7 ลูกในชามก๋วยเตี๋ยว

มาถึงช่วงท้ายกันอีกแล้ว ถึงเวลาต้องลากันไปก่อน หวังว่าตัวเลขภาษาอังกฤษที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะถูกอกถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ

ลาก่อนครับ
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น